A 405 10 2013 F 1 .pdf

File information


Original filename: A_405_10_2013_F_1.pdf
Title: A_405_10_2013_F_1
Author: PLD2

This PDF 1.5 document has been generated by A_405_10_2013_F_1 / novaPDF Professional Server Ver 7.7 Build 392 (Windows Server 2008 R2 Server Standard Edition (full installation) (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2016 at 11:32, from IP address 185.117.x.x. The current document download page has been viewed 431 times.
File size: 421 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


A_405_10_2013_F_1.pdf (PDF, 421 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


LABORATORIA BADAWCZE

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

Sprawozdanie z badań Nr: 405/10/2013/F/1
Estinity Piotr Kaszubski, ul. Podbipiety 27/1, 02-732 Warszawa

Zleceniodawca:

405/10/2013

Nr protokołu-zlecenia:

Data odebrania próbek:

07-10-2013

15:00

Godz. odebrania próbek:

Kucharska Monika

Imię i nazwisko odbierającego
Rodzaj badania:

fizykochemiczne

Przedmiot badania:

kosmetyki - badanie próbki

Pobranie próbek:

próbki pobrane przez Zleceniodawcę

Transport próbek:

próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

NAZWA PRODUKTU:

Żel wybielający

1. Producent:

produkcja własna

2. Rodzaj opakowania:

tubka plastikowa

3. Data produkcji:

brak danych

4. Okres przechowywania:

najlepiej zużyć przed końcem 08-2015

5. Warunki przechowywania:

lodówka lub chłodne miejsce

6. Nr partii:

082015/1

7. Miejsce pobrania próbki:

pod adresem Zleceniodawcy

Numer próbki:

1781/10

Data rozpoczęcia badań:

Lab.

Masa/objętość próbki:
07-10-2013

Ocena próbki:

Data zakończenia badań:

Badany parametr
jednostka
Badania aplikacyjne

30 x 65 g

Metodyka badania w/g

Wymagania

bez zastrzeżeń

28-11-2013
Wynik

Niepewność
(**)

wykonano


Badanie stabilności i
kompatybilności masy
produktu z opakowaniem

metoda własna

Ocena bezpieczeństwa

-

w załączniku

LK

w załączniku

LK

Sprawozdanie z badań Nr: 405/10/2013/F/1

Strona

1

pH

(A) PB-56/LF, wyd. 3 z dnia
12.04.2013

5,45

-* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
** - niepewnośc rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi
wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

pH oznaczono w 10 % roztworze.

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:
09-12-2013

Autoryzował:
I1 - Zabielski Przemysław
K2 - Gałkowska-Pachota Monika
Z1 - Orłowska Justyna

Podpisano:

Zatwierdził:
Zastępca Kierownika
Laboratorium Fizykochemicznego
Filia Południe - dr Monika Gałkowska-Pachota

Sprawozdanie z badań Nr: 405/10/2013/F/1

Kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Strona

2


Document preview A_405_10_2013_F_1.pdf - page 1/2

Document preview A_405_10_2013_F_1.pdf - page 2/2

Related documents


a 405 10 2013 f 1
odpowiedzi na pytania metadologia bada naukowych
regulamin2017
sciaga 1
ci ga
slowniczek pojec bibliografia

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file A_405_10_2013_F_1.pdf