12 CHI TEST1 U RO ESANTION16 (PDF)
File information


Author: user

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2016 at 20:39, from IP address 109.185.x.x. The current document download page has been viewed 484 times.
File size: 802.26 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

Localitatea
Instituţia de învăţămînt

Numele, prenumele elevului

TESTUL Nr. 1

CHIMIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte, sport
martie 2016
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.
Instrucţiuni pentru candidat:
- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Nr.
1

Itemii

Scor
1

2

L
0
1
2
3
4
5

L
0
1
2
3
4
5

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

L
0
1
2
3
4
5

L
0
1
2
3
4
5

În compoziția porțelanului intră următoarele elemente chimice: Ca; Si; O; Al; P.
Alege pentru fiecare caracteristică un element dintre cele propuse mai sus şi scrie
simbolul lui chimic în spaţiul rezervat.
1. Elementul____________conține în nucleu 15 protoni și 16 neutroni.
2. Elementul ___________are repartizarea electronilor pe niveluri
energetice 2ē 8ē 8ē 2ē.
3. Elementul ___________ are 4 electroni de valență.
4. Elementul ___________ formează oxid superior cu formula E2O3.
5. Elementul ___________ formează compus volatil cu hidrogenul cu
compoziția H2E.

2

Completează spaţiile libere ale tabelului de mai jos:
Formula
moleculară a
substanţei
H2O

Tipul legăturii chimice

O proprietate fizică

CaCl2

N2

Fe

3

Clorul este cel mai răspîndit halogen în scoarța terestră.
1) Calculează gradele de oxidare ale clorului în următoarele substanţe:
NaCl

Cl2

NaClO

KClO3

2) Pentru una dintre substanţele propuse scrie un domeniu concret de utilizare:
substanța ______ se utilizează____________________________________
( formula)

________________________________________________________________

4

Caracterizînd proprietățile chimice ale sărurilor un elev a efectuat următoarele
reacții. Finalizează schemele de reacţii propuse cu formulele chimice şi
coeficienţii corespunzători:
1)

Na2S + HCl2)

AlCl3 + NaOH

3)

Na2SiO3 + Ba(NO3)2 →__________
_________

+ __________

+ ___________

_________ + _________

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2
3
4
5
6
7

4) AgNO3 + Mg → _________ + ___________

5

Hidrogenul este utilizat în metalurgie pentru reducerea metalelor din oxizi.
Rezolvă problema.
Calculează masa cuprului ce poate fi obținut la
interacțiunea hidrogenului cu volumul 4,48 l (c.n.) cu oxidul de cupru (II).
Se dă:

Rezolvare:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Răspuns:_________________________________________________________

6

Acidul sulfuric se obţine în industrie în 3 etape. Etapa a doua poate fi descrisă
prin următoarea ecuaţie chimică:
[V2O5]

2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 + Q
A) Caracterizează (clasifică) acestă reacţie după 3 criterii:
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3._________________________________________________________
B) Scrie ecuația reacției de obținere a acidului sulfuric după schema:
oxid de sulf (VI) + H2O: ________________________________________
C) Scrie un domeniu concret de utilizare a acidului sulfuric:
______________________________________________________________
7

«Zeama bordoleză», utilizată în agricultură pentru lupta împotriva bolilor
viței de vie, conţine hidroxid de cupru (II).
1) Utilizînd Tabelul solubilităţii, scrie în spaţiul rezervat formulele chimice a doi
electroliți la interacțiunea cărora se formează hidroxidul de cupru (II):
Electrolitul 1_________________

Electrolitul 2___________________

2) Scrie ecuaţia reacţiei de obţinere a hidroxidului de cupru (II) din electroliții
aleși în formă moleculară (EM), ionică completă (EIC) şi ionică redusă (EIR).
___________________________________________________________(EM)
___________________________________________________________(EIC)
___________________________________________________________ (EIR)
8

Completează spaţiile libere ale tabelului:
Formula
moleculară
a substanței
C4H10

Denumirea
clasei de
compuşi

Formula de structură
semidesfăşurată a
substanței

Denumirea
substanței

CH3 – CH2 – CH2 – OH

Etanal

9

Încercuieşte litera A - dacă afirmaţia este adevărată şi litera F - dacă afirmaţia
este falsă:
1) A F Omologi sunt substanţele care au aceiaşi compoziţie moleculară dar
structură diferită.
2) A F Acetilena (etina) se obține în industrie din metan.
3) A F Esterii sînt produşi ai reacţiilor dintre acizi şi alcooli.

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

4) A F Glucoza este o polizaharidă.
5) A F
6) A
10

În aminoacizi se conţine grupa peptidică.

F Etilenglicolul se utilizează la prepararea soluţiilor antigel.

Soluţiile de acid acetic sînt utilizate nu numai în calitate de condiment alimentar
dar şi pentru înlăturarea crustei de calcar (CaCO3) de pe diferite suprafeţe.
Rezolvă problema. Calculează masa calcarului ce poate fi înlăturat cu o soluţie
ce conţine acid acetic (CH3COOH) cu masa 12 g, dacă reacția are loc conform
schemei:
CaCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O (stabileşte şi înscrie
coeficienţii)
Se dă:

Rezolvare:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Răspuns:_________________________________________________________

11

Scrie ecuaţiile reacţiilor conform schemelor:

1. C2H4 → C2H5OH
______________________________________________________________
2. CH3 ─ CHO → CH3 ─ COOH

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5

L
0
1
2
3
4
5

______________________________________________________________
3. C6H5OH

→ C6H5ONa

______________________________________________________________
12

Metanul este cea mai răspîndită hidrocarbură saturată.
1) Scrie formula chimică a metanului_____________________________
2) Caracterizează proprietățile chimice ale metanului (scrie o ecuație de
reacție):

____________________________________________________________
3) Scrie o proprietate fizică pentru metan:

____________________________________________________________
4) Indică un domeniu concret de utilizare a metanului:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR CHIMICE
I
1

1

1,0079
Litiu

3

Li

6,941
Sodiu

11

3

Na

Beriliu

29
37

63,546 Cu
Rubidiu
85,4678
Argint

40,08
Zinc

30

Zn
65,38
38
Stronţiu
Sr

87,62
Cadmiu

48

Ag
107,868
55
Ceziu

112,41
56

Cs

Ba

79

132,9054
Aur

Au

196,9665
87

Franciu

Fr

[223]

58 Ce
Ceriu
140,12

88

Ra

59 Pr
Praseodim
140,9077

Galiu

Ga

69,72
Ytriu

88,9059 Y
49
Indiu

In

VI

VII

114,82
Lantan

6

Carbon

C
14

Si
22

7

VIII
Heliu

47,88
Ti
32 Germaniu

Ge

72,59
Zirconiu

Sn

O

9

F

As 74,9216

Se 78,96
42 Molibden

Br 79,904
43 Tehneţiu

Kr

95,94 Mo
52
Telur

[98]
53

Niobiu

Sb

Te

121,75
Tantal

73

74

Po [209]
106
Seaborgium

Rf

Db
*Lantanide

61 Pm
Prometiu
[145]

62 Sm
Samariu
150,36

63 Eu
Europiu
151,96

[262]

64 Gd
Gadoliniu
157,25

27

Tc

45

101,07 Ru
54 Xenon

Iod

Rodiu

Rh

Nichel

58,69

46

Ni

Paladiu

106,42

Pd

Xe 131,29
76

Osmiu

190,2 Os
86 Radon

At

Rn

[210]

77

Iridiu

Ir

192,22

78 Platina
195,08 Pt

[222]
109
Meitnerium
[268,14] Mt

108 Hassium

Bh

67 Ho
Holmiu
164,9304

28

Co

102,9055

186,207 Re
85 Astatiniu

[262]

Cobalt

58,9332

83,80
44 Ruteniu

107 Bohrium

66 Dy
Disprosiu
162,50

39,948
Fier

26

126,9045
Reniu

75

Sg

[263]

65
Tb
Terbiu
158,9254

I

18

35,453
Mangan

25

127,60
Volfram

Bi 208,9804
105
Dubnium

[261]

Ar

55,847 Fe
36 Kripton

Pb 207,2
104
Rutherfordium

Ac

Cl

54,938 Mn
35
Brom

Tl

227,0278

20,179
Argon

51,996 Cr
34 Seleniu

32,06
Crom

183,85 W
84 Poloniu

Actiniu

Neon

Ne

50,9415 V
33
Arsen

S

180,948 Ta
83 Bismut

204,383

Fluor

24

178,49 Hf
82
Plumb

89**

10

18,9984
17
Clor

P 30,97376
23 Vanadiu

92,9064 Nb
51
Stibiu

118,69
Hafniu

Oxigen
15,9994
Sulf

16

41

91,22
Zr
50
Staniu
72

8

14,0067
Fosfor

15

28,0855
Titan

40

Azot

N

12,011
Siliciu

138,9055 La
81
Taliu

226,0254

60 Nd
Neodim
144,24

Sc

39

57*

Radiu

26,98154
Scandiu

44,9559
31

Cd

Hg

200,59

Al
21

Bariu
137,33
Mercur

80

Bor

10,81
13 Aluminiu

24,305
Calciu

20

5

B

9,01218
12 Magneziu

Ca

47

7

4

Be

39,0983
Cupru

Rb

6

V

2

Mg

K

5

IV

He 4,0026

22,98977
Potasiu

19

4

III

Hidrogen

Н

2

II

[267,13]

Hs

68 Er
Erbiu
167,26

69 Tm
Tuliu
168,9342

110 Uun [?]

70
Yb
Yterbiu
173,04

71 Lu
Luteţiu
174.967

**Actinide
90
Th
Toriu
232,0381

91
Pa
Protactiniu
231,0359

92
U
Uraniu
238,0389

93
Np
Neptuniu
237,0482

94
Pu
Plutoniu
[244]

95
Am
Americiu
[243]

96 Cm
Curiu
[247]

97
Bk
Berkeliu
[247]

98
Cf
californiu
[251]

99
Es
Einsteiniu
[252]

100 Fm 101
Md
Fermiu Mendeleviu
[257]
[258]

102 No
Nobeliu
[255]

103 Lr
Lawrenciu
[260]

SOLUBILITATEA ACIZILOR, BAZELOR, SĂRURILOR ÎN APĂ
H+

NH4+

Li+

Na+

K+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Al3+

Cr3+

Zn2+

Mn2+

Fe2+

Fe3+

Pb2+

Cu2+

Ag+

S

S

S

S

S

P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

OH F

-

S

S

P

S

S

P

I

I

P

I

S

S

I

I

I

S

S

Сl

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

S

I

Br -

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

S

I

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

I

-

I

I

-

S2-

S

S

S

S

S

S

S

S

-

-

I

I

I

-

I

I

I

2-

S

S

S

S

S

I

I

I

-

-

I

-

I

-

I

I

I

2-

S

S

S

S

S

I

P

S

S

S

S

S

S

S

I

S

P

CO32-

S

S

S

S

S

I

I

I

-

-

I

I

I

-

I

-

I

2-

I

-

S

S

S

I

I

I

-

-

I

I

I

-

I

-

-

NO3-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

PO4

3-

S

S

I

S

S

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CH3COO-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

S

S

S

-

S

S

S

SO3
SO4

SiO3

Notă: S – substanţă solubilă, I – insolubilă, P – puţin solubil; «-» substanţa nu există sau se descompune în apă.

SERIA ELECTRONEGATIVITĂŢII
F

O

N

Cl

Br

I

S

C

Se

P

H

As

B

Si

Al

Mg

Ca

Na

K

4,0

3,5

3,07

3,0

2,8

2,5

2,5

2,5

2,4

2,1

2,1

2,0

2,0

1,8

1,5

1,2

1,04

0,9

0,8

Li

K Ba Sr Ca Na

Mg

SERIA TENSIUNII METALELOR
Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au


Download 12 CHI TEST1 U RO ESANTION1612_CHI_TEST1_U_RO_ESANTION16.pdf (PDF, 802.26 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 12_CHI_TEST1_U_RO_ESANTION16.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000359584.
Report illicit content