PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSprawozdanie2013 .pdf


Original filename: Sprawozdanie2013.pdf
Title: Sprawozdanie z uczestnictwa w spotkaniach oficjalnych na Ham Radio 2013
Author: Paweł Zakrzewski SP7TEV

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.7.0 / GPL Ghostscript 9.07, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2016 at 15:56, from IP address 5.172.x.x. The current document download page has been viewed 496 times.
File size: 120 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


1

W czasie Ham Radio 2013, jak ma to miejsce co roku, odbyły si ró ne spotkania przedstawicieli
mi dzynarodowego rodowiska krótkofalowców – zarówno te o ogólnym charakterze oficjalnoreprezentacyjnym, jak i posiedzenia gremiów roboczych ró nych specjalno ci. Warto omówi bardziej
szczegółowo przebieg niektórych ze spotka roboczych, w których wzi li udział przedstawiciele PZK.
! " #
(
+
+
$&,-./ 0
&
!
/)
'
$&,123 0 4*
5!
6 &'(
+ 7
" "
!
!
8 #
!
)
!
9
:
.
1 "" "
&.;1 0 &
! ( "
+
+
<+=: 0 4*
5!
6< ->
&'(
#
?
" .
4
) 0
"
"( *
$
&
;"
;@ = 9:
&.;1 %
%
& ;%$ 0 (
?
7
/
?
/@< . 0 (
5!
8 (
.
( A%4 0 &
B
4
5!
8 (
B 2> '
&'(
8
8C
"
"
"
" ! "
&
#
" ( .
/=&+1 0 &
$/.
")
*
0
#
"
:
&.;1 ")
( "
&
<
D %' $ 9
( "
> ")
#
!
( *
!/
!
.
;@ E
1 " 2 " 32F$: 9&
!
"
> ")
7
"
)
"
#
8
9
"
-6;@ G> /
/@< . ")
( *
5!
8
(
9/ 2 -> 1 "
/=&$? ")
)
"
-6 G
9
8
#
"
>
&
H
:.I?J?
9H
> ")
!
#
"
"
"
-2&1 9
"
7
8
)
"
8
" &
>
"
")
9"
"
) *
'
&
>
"
8C"
' !
() *
) (
)
H
*
#
"
"
< $

%
'

"

&

: "

' !
&'(

()
&

;@ =

# )
)

/
&

&'(

)

)

7

)
:

! +
$&,-./
0
B "
.
")
* "
6
!
#
"
< D
;@@G
#

*

&.;1 9
!0&
.

&'(
$&,123>
!
%
"

-

*
( "

;@;G 9

"
"
&

"
#

"
7

8
K

( *
;@ ; >

7

Spotkanie pt. „Działania promocyjne w rodowiskach lokalnych” prowadził Kol. Axel Voigt DO1ELL.
Jako szczególnie istotne instrumenty promocji krótkofalarstwa w rodowiskach lokalnych polecano
organizacj imprez takich jak „polny dzie ”, ró nego rodzaju zawody, spotkania jubileuszowe
oraz z udziałem ró nych osobisto ci, działania skierowane do dzieci i młodzie y, wycieczki,
ró nego zasi gu ekspedycje DX-owe i operatorskie dla członków rodowiska, a tak e wszelkiego rodzaju
przedsi wzi cia otwarte dla szerokiej publiczno ci. Prowadz cy spotkanie podał wiele cennych
praktycznych wskazówek dotycz cych redakcyjno-technicznych oraz organizacyjnych aspektów
współpracy z mediami publicznymi, ze szczególnym uwzgl dnieniem prasy regionalnej,

2
a przede wszystkich stron internetowych – prowadzonych przy u yciu nieskomplikowanych w obsłudze
narz dzi informatycznych (ró nego rodzaju platformy CMS), jako przykład podaj c stron internetow
własnego rodowiska (www.amateurfunk-lueneburg.de). Kol. Axel podkre lił, e w przypadku ich strony
w sieci du rol odgrywa podział na „zakładki” dla członków z dłu szym sta em, dla nowych członków,
dla osób z du ym do wiadczeniem krótkofalarskim, oraz dla aktywnych operatorów.
Jako główny „wska nik monitorowania sukcesu” wymieniono licznik osób odwiedzaj cych dane strony
internetowe, a spo ród ro nych mo liwo ci działania wspomniano publikacj wszelkiego rodzaju
informacji i ogłosze w Internecie oraz w prasie papierowej (wraz z kalendarzem imprez) –
ze
szczególnym
uwzgl dnieniem
dzienników
lokalnych,
a
tak e
rozgło ni
radiowych
(nie zapominaj c o współpracy z wszelkimi potencjalnymi darczy cami). Prelegent szczególny nacisk
poło ył na blisk współprac z lokalnymi dziennikarzami prasowymi (nie trzeba si ich ba …), którzy s
doskonale zorientowani w ramach tematyki interesuj cej poszczególne grupy odbiorców-czytelników.
Jako wa ne czynniki o charakterze organizacyjnym wymieniono czas przygotowywania danego materiału
do druku, dost pno
miejsca na łamach, przeci tne zainteresowanie czytelników danym zakresem
tematycznym, a spo ród czynników o charakterze czysto technicznym wspomniano zapewnienie
materiałów o zró nicowanym charakterze (o zawarto ci „tre ciwej pod wzgl dem krótkofalarskim”,
ze zdj ciami w du ej rozdzielczo ci (ani nie za jasne, ani nie za ciemne) – nie przeładowanymi
szczegółami, ale ukazuj cymi „zadowolone twarze” – zwłaszcza dzieci i młodzie y np. przy konstruowaniu
układów elektronicznych, wa na jest te kompozycja zdj
(np. widok „zza w gła” lub „rybie oko”).
Pod wzgl dem redakcyjnym wa ne s szczegóły typu „kto, co i kiedy”, logo organizacji, przyci gaj ce
uwag nagłówki, a dla przygotowywanych tekstów zaleca si format MS Word (przed wysyłk materiału
do redakcji wartko jeszcze raz „krok po kroku” sprawdzi wszystkie jego elementy). Prowadz cy spotkanie
Axel, DO1ELL szczególnie podkre lił znaczenie podtrzymywania bie cego kontaktu z aktywnymi
redaktorami („rozmowy inicjacyjne” oraz „rozmowy przypominaj ce”, polecane s zwłaszcza godziny
10.00-12.00), a tak e dbało
o nawi zywanie nowych kontaktów – równie z innymi oddziałami
terenowymi własnej organizacji członkowskiej. Na zako czenie prelegent wspomniał, e wszystkie ł czne
„wskazówki dla autorów materiałów o krótkofalarskich przedsi wzi ciach” dost pne s dla osób
zainteresowanych na portalu DARC (www.darc.de/cq-dl/hinweise-fuer-autoren/).
Na spotkaniu pod ogólnym tytułem „Program edukacyjny dla nauczycieli”, które prowadzili
prof. Roman Dengler DK6CN oraz Wolfgang Lipps DL4OAD dogł bnie omówiono wieloaspektowy
teoretyczno-praktyczny program dotycz cy problematyki elektromagnetyzmu i telekomunikacji,
realizowany w wielu rednich szkołach technicznych i uczelniach zawodowych o zbli onym profilu
kształcenia.
Spotkanie koordynatorów ds. młodzie y reprezentuj cych stowarzyszenia członkowskie prowadziła
Kol. Lisa Leenders PA2LS – Koordynator 1. Regionu IARU ds. Młodzie y. Uroczystego otwarcia
spotkania dokonał Kol. Martin Kohler DL1DCT – Wiceprezes DARC, a w jego trakcie wspólnie
wymieniono do wiadczenia z dotychczasowych działa . Na wst pie Kol. Gerrit Herzig DH8GHH podkre lił
znaczenie organizacji corocznych imprez typu “polny dzie ” (ang. field day), popularnych w rodowisku
krótkofalowców niemieckich – prezentuj c przy okazji zdj cia z niektórych takich imprez.
Nast pnie Kol. Remko Welling PE1MEW przedstawił prezentacj z realizacji w Holandii krótkofalarskich
spotka
skautowych JOTA-JOTI (odbywaj cych si
odpowiednio w eterze i w Internecie).
Remko wspomniał, e idea eterowych spotka skautowych JOTA powstała jeszcze w latach 50.
ub. wieku, a ka dego roku w ramach JOTA aktywnych na pasmach jest ok. 30 tys. osób.
Natomiast ogólnie w ramach JOTA i JOTI rokrocznie spotyka si ok. miliona osób, a w samej Holandii –
w spotkaniach tych udział bierze ok. 16% skautów i ok. 4,5% licencjonowanych krótkofalowców.
W tym kraju, gdzie Holenderski Zwi zek Krótkofalowców VERON silnie współdziała z krajowymi
organizacjami skautowymi – główne filary działa skierowanych do dzieci i młodzie y stanowi :
komunikacja (w tym wymiana wiedzy i do wiadcze , tak e kulturowych), technologia (budowa układów
elektronicznych w formie zestawów do monta u, aktywno
w ramach ARDF, technika internetowa –
wa ne jest wczesne rozbudzenie zainteresowa ), a tak e szeroko rozumiana rozrywka (działania ł cz ce
w sobie komunikacj i technik – w tym z wykorzystaniem Internetu, w ramach których najwa niejsza jest
forma, a nie sama tre , bo w dzisiejszych czasach coraz wi cej osób chce si „bawi ”,
a nie „edukowa ”). Generalnie rzecz bior c wa na jest atrakcyjno i nowatorski charakter prowadzonych
zaj (np. pokaz ł czno ci emisj PSK ju na samym pocz tku), oraz umiej tno poł czenia „starych”

3
i „nowych” technologii i mediów – z uwzgl dnieniem rozwoju tych ostatnich. Absolutnie nie nale y
traktowa
Internetu jako „wroga” krótkofalarstwa, a wr cz przeciwnie – jest on naszym
„sprzymierze cem”! Mari Nikkila OH2FPK przedstawiła z kolei przekrojow prezentacj z organizowanych
od roku 2007 w Finlandii obozów
szkoleniowo-operatorskich oraz młodzie owych ekspedycji
DX-owych. Wspomniane obozy odbywaj si w dwóch odmianach: dla krótkofalowców „młodszych” –
w grupach ok.15-osobowych (uczestnicy w wieku ok. 9-15 lat) – gdzie zaj cia obejmuj przygotowanie
do egzaminu na licencj , konstruowanie układów elektronicznych oraz aktywno w eterze (w poł czeniu
ze sp dzaniem czasu w gronie rówie ników), oraz dla krótkofalowców „starszych” (zaj cia obejmuj tu
wymian do wiadcze , ró norodne formy działa w ramach ARDF, prace elektroniczne, obecno na
pasmach, a tak e wspólne ró ne „przedsi wzi cia integracyjne”). Młodzie owe ekspedycje DX-owe maj
ró ny przebieg i odbywaj si na ogół w małych grupach na terenie wysp i parków krajobrazowych.
Aby zach ci młodzie do krótkofalarstwa organizowane s te pokazy w szkołach, „okr głe stoły”,
młodzie owe spotkania na KF, s te liczne krótkofalarskie strony internetowe dla młodzie y.
W Finlandii (i pewnie nie tylko tam…) istotnym problemem jest to, e tylko ok. 25% młodych ludzi, którzy
„zostali zapoznani” z krótkofalarstwem – pozostaje czynnych w ramach tego hobby, st d wa ne jest ze
strony klubów „wyj cie z ofert na zewn trz”, w poł czeniu z intensyfikacj prowadzenia obozów,
popularyzacji ró nego rodzaju zawodów i spotka eterowych, a tak e wszelkiej aktywno ci plenerowej
w ramach ARDF. W trakcie spotkania głos zabrał równie Kol. Alexander Banbury KE7WUD –
podkre laj c znaczenie działalno ci klubowej oraz aktywno ci w ramach ł czno ci kryzysowej
w swoim kraju. Na zako czenie Kol. Tommy Degrande ON2TD przedstawił prezentacj ilustruj c
praktyczne zaj cia z elektroniki, zwi zane z budow prostych urz dze i zabawek elektronicznych
(w formie zestawów, tzw. kitów), a skierowane szczególnie do dzieci i młodszej młodzie y (jako bardzo
prosty w realizacji przykład pokazano nieskomplikowane obwody skonstruowane… na desce,
z poszczególnymi elementami zamocowanymi do pinezek – uwidoczniony model stanowił akurat
niezwykle łatwy do wykonania odbiornik do „łowów na lisa”). Tommy wspomniał jeszcze
o fundamentalnym znaczeniu spotka JOTA-JOTI (cz sto wi
cych si z potwierdzeniami ł czno ci
specjalnymi kartami QSL), jako integruj cych całe „rozrzucone”
rodowisko krótkofalarskie.
Prowadz cy spotkanie wspomniał równie o zeszłorocznym mi dzynarodowym krótkofalarskim obozie
młodzie owym YOTA 2012 w Belgii – podkre laj c znaczenie promocji tego przedsi wzi cia
(i ka dego innego) na portalu społeczno ciowym Facebook („ogl dalno ” wynosi tam 80% w stosunku
do innych publikatorów), zwracaj c jednocze nie uwag na ogrom pracy administracyjnej zwi zanej
z wdro eniem i realizacj cało ci projektu (na wst pie główny problem stanowi obj to
wniosku
aplikacyjnego, a pó niej – wielorako procedur zwi zanych z rozliczeniem imprezy).
W trzech powy szych spotkaniach opisanych w niniejszym materiale – jako przedstawiciel Polskiego
Zwi zku Krótkofalowców – udział wzi ł autor cało ci niniejszego opracowania.
Ogólnie rzecz bior c wszystkie powy sze spotkania były bardzo istotne z punktu widzenia
mi dzynarodowej wymiany do wiadcze
oraz nawi zywania i podtrzymywania kontaktów
mi dzyorganizacyjnych.

Autor opracowania: Paweł Zakrzewski, SP7TEV – Oficer Ł cznikowy IARU - PZK
Data sporz dzenia opracowania: 02.08.2013


Sprawozdanie2013.pdf - page 1/3
Sprawozdanie2013.pdf - page 2/3
Sprawozdanie2013.pdf - page 3/3

Related documents


sprawozdanie2013
kalendarz imprez na rok 2015 pdf
ulotka program przedszkola i szkoly 1 1
nie wiesz na kt ry zesp 1192
foteliki samochodowe s za ma e1409
newsletter 14 06 01


Related keywords