PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact268204 sprawozd finans PZK 2008 .pdf


Original filename: 268204-sprawozd_finans_PZK_2008.pdf
Author: mrall

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.0, and has been sent on pdf-archive.com on 15/04/2016 at 13:45, from IP address 87.204.x.x. The current document download page has been viewed 487 times.
File size: 437 KB (9 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008r.
Polskiego Związku Krótkofalowców
1) Informacje o stowarzyszeniu:
a) Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie zarejestrowany jest w KRS w Sądzie
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 0000088401.
Wpisu dokonano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w dniu 03 grudnia 2004r.
b) Sekretariat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców mieści się w
Bydgoszczy przy ulicy Modrzewiowej 25, 85-635 Bydgoszcz.
c) Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie
nadał numer identyfikacyjny w systemie REGON – 000826125.
d) Polski Związek Krótkofalowców nie prowadzi działalności gospodarczej
2) Polski Związek Krótkofalowców jest stowarzyszeniem, którego działalność statutowa nie jest
określona terminem zakończenia, i nie przewiduje się w najbliższych latach jego rozwiązanie.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
3) Celami działania Polskiego Związku Krótkofalowców jest:
a) Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego.
b) Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów
częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości.
c) Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w zakresie budowy
urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w
zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.
d) Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi,
zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów
określonych w statucie.
4) W Polskim Związku Krótkofalowców rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
5) Polski Związek Krótkofalowców stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą z dnia 29
września 1994 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001
r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczych (Dz. U. Nr 137 z 2001 r.
poz. 1539 z późn. zm.).
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Sekretariatu Zarządu Głównego i 20 oddziałów
terenowych, nie posiadających osobowości prawnej, wchodzących w skład stowarzyszenia.
Oddziały terenowe PZK objęte sprawozdaniem:
OT-01 Dolnośląski Oddział PZK
OT-03 Świętokrzyski Oddział PZK

OT-04 Bydgoski Oddział PZK
OT-06 Katowicki Oddział PZK
OT-12 Krakowski Oddział PZK
OT-14 Zachodniopomorski Oddział PZK
OT-15 Łódzki Oddział PZK
OT-18 Rzeszowski Oddział PZK
OT-20 Lubelski Oddział PZK
OT-21 Olsztyński Oddział PZK
OT-23 Nadnotecki Oddział PZK
OT-26 Toruński Oddział PZK
OT-27 Południowo Wielkopolski Oddział PZK
OT-28 Tarnowski Oddział PZK
OT-31 Rybnicki Oddział PZK
OT-32 Oddział Lubuski PZK
OT-35 Jarosławski Oddział PZK
OT-37 Praski Oddział PZK
OT-49 Oddział Terenowy PZK im. Mikołaja Kopernika

OT-50 Gliwicki Oddział Terenowy PZK
6) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku wyników
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
Środki pieniężne w kasie i banku wyceniło się w wartości nominalnej.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Rachunek wyników sporządza się z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności
gospodarczych (Dz. U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539 z późn. zm.).
Podpisy członków zarządu

………………………..

…………………………..

(podpis osoby sporządzającej

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Bydgoszcz, dn. 01.03.2009 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008
REGON 000826125
NIP 697-10-18-247
Bilans sporządzono zgodnie z załącznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U, 137, poz. 1539 z póżniejszymi zmianami).

Stan na:
Aktywa

Wiersz

A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III

C

początek roku

koniec roku

21 349,66
0,00
21 254,50
0,00
0,00
95,16
118 655,97
0,00
128,30
118 527,67
118 527,67
0,00
414,00
140 419,63

18 133,65
0,00
18 133,65
0,00
0,00
0,00
113 201,58
0,00
0,00
113 201,58
113 201,58
0,00
0,00
131 335,23

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
Rezerwy na Zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

120 991,76
29 566,48
0,00
91 425,28
91 425,28
0,00
19 427,87
0,00
10 017,89
0,00
10 017,89
0,00
0,00
9 409,98
8 406,00
1 003,98

87 331,44
29 566,48
0,00
57 764,96
57 764,96
0,00
44 003,79
0,00
27 616,49
0,00
27 616,49
0,00
0,00
16 387,30
16 387,30
0,00

Suma pasywów

140 419,63

131 335,23

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa

A
I
II
III

B
I
II

III
IV

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finnansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Podpisy członków zarządu
……………………………
(pieczęć firmowa)

...............................................

Bydgoszcz, dn.01.03.2009
(data i miejsce sporządzenia)

...............................................

........................................................................
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

……………………………..
…………………………….

Rachunek wyników na dzień 31.12.2008
REGON 000826125
NIP 697-10-18-247
Bilans sporządzono zgodnie z załącznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U, 137, poz. 1539 z póżniejszymi zmianami).

Kwota za rok
Poz.

Wyszczególnienie

A
I
II
III
B
C

Poprzedni

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z lat ubiegłych
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
D Koszty administracyjne
I Zużycie materiałów i energii
II Usługi obce
III Podatki i opłaty
IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
V Amortyzacja
VI Pozostałe
E Pozostałe przychody (nie wymienione w A i G)
F Pozostałe koszty (nie wymienione w B, D i H)
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
J Zyski i straty nadzwyczajne
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K Wynik finansowy ogółem (I+J)
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
II Różnica zwiększająca przychody następnego roku
(wielkość dodatnia)

Bieżący

536 439,18
300 173,03
160 291,87
75 974,28
391 705,09
144 734,09

524 477,75
294 228,23
138 824,24
91 425,28
408 999,56
115 478,19

59 219,41
2 176,10
14 242,48
0,00
29 871,43

66 835,50
3 809,62
13 542,36
0,00
30 838,44

4 788,10
8 141,30
5 217,90
138,68
1 546,30
714,92
91 425,28

10 381,83
8 263,25
5 986,08
0,00
3 425,93
289,74
57 764,96

0,00
0,00
0,00
91 425,28
0,00

0,00
0,00
0,00
57 764,96
0,00

91 425,28

57 764,96

Podpisy członków zarządu
………………………………….
(pieczęć firmowa)
...............................................
...............................................
Bydgoszcz, dn. 01.03.2009
(data i miejsce sporządzenia)
........................................................................
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

...............................................
………………………………….

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2008
Polskiego Związku Krótkofalowców
NIP: 697-10-18-247
REGON: 000826125

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:
a. środki trwałe :
wartości początkowe środków trwałych
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowej

Środki trwałe ogółem
W tym:
1. Urządzenia techniczne i maszyny
2. Inne środki trwałe

Wartość na
początku roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej w ciągu roku
Obrotowego(zakupy i
darowizny)

62.774,47

10.286,58

38.551,21
24.223,26

14.345,58
- 4.059,00

Zmniejszenie
wartości
początkowej w
ciągu roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego

73.061,05
52.896,79
20.164,26

umorzenia środków trwałych
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowej
Umorzenia ogółem
W tym:
1. Urządzenia techniczne i maszyny
2. Inne środki trwałe

Dotychczasowe Zwiększenie umorzenia w
umorzenia na
ciągu roku obrotowego
początku roku
obrotowego
44.545,57
10.381,83
22.511,16
22.034,41

8.778,50
1.603,33

Zmniejszenie
umorzenia w
ciągu roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
54.927,40
31.289,66
23.637,74

Według powyższych tabel wynika, że bilansowa wartość netto środków
trwałych wynosi 18.133,65 zł.
b. wartości niematerialne i prawne
W bieżącym roku obrotowym wartości niematerialne i prawne nie były nabywane, a
wykazany w ewidencji księgowej program komputerowy Windows w kwocie
670,00 , jest już całkowicie zamortyzowany i umorzony.
c. finansowego majątku trwały PZK nie posiada.

2.Gruntów użytkowanych wieczyście PZK nie posiada.
3.Zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli PZK nie posiada.
4. Źródła pochodzenia i stan funduszu statutowego
Fundusz statutowy w księgach na początek 2008 roku wynosi 29.566,48 i nie uległ
zmianie.
5. Zrealizowane przychody (według źródeł)
Wyszczególnienie

Przychody za rok
Poprzedni
obrotowy
Kwota % struktury Kwota % struktury

Przychody ogółem
543.203,38 100%
533.889,76 100%
w tym :
- składki członkowskie
300.173,03 55,26%
294.228,23 55,11%
w tym: wpłacone do ZG
244.739,00
256.227,00
wpłacone i pozostające w OT
55.434,03
38.001,23
- inne przychody określone statutem
160.291,87 29,51% 138.824,24 26,00%
w tym: wpłaty za dyplomy, dzienniki itp.
4.936,77
1.138,10
dotacje
38.280,00
40.280,00
sponsorzy (m.in.Agalega2007)
72.586,62
0,00
(2008r.)
0,00
884,00
wpłaty z 1% OPP
25.363,98
76.267,14
działalność odpłatna
19.124,50
20.255,00
-przychody z lat ubiegłych
75.974,28 13,99%
91.425,28 17,13%
1.Przychody z działalności statutowej
536.439,18
524.477,75
2.Pozostałe przychody- operacyjne
3.Przychody finansowe

5.217,90
1.546,30

0,96%
0,28%

5.986,08 1,12%
3.425,93 0,64%

6.Struktura kosztów
Wyszczególnienie

Koszty za rok
Poprzedni
Kwota % struktury
451.778,10 100%

Koszty ogółem
w tym :
7) Koszty realizacji zadań statutowych
391.705,09 86,70%
w tym:
a/ koszty działalności CB QSL.
44.218,57
b/ koszty działalności OB. QSL.
2.916,08
c/ koszty działalności sportowej
15.332,95
d/ koszty obsługi sekretariatu ZG
136.065,17
e/ koszty GKR
2.542,65
f/ koszty oddziałowe
34.106,87
g/ koszty Zjazdu-Szczyrk
0,00
h/ koszty działalności odpłatnej
- dotowanej ze środków publicznych
60.040,06
- wpłaty uczestników egzaminu OT-15
1.666,50
- wyprawa Agalega
75.491,02
i/ koszty działalności pokryte z 1% OPP
- refundacja wydatków na oddziałach
8.976,58
-refundacja wydatków w sekretariacie ZG 10.348,64
8) Koszty administracyjne
9) Pozostałe koszty
10) Koszty finansowe
11) Straty nadzwyczajne

59.219,41 13,30%
138,68
714,92
0,00

obrotowy
Kwota %struktury
476.124,80 100%
408.999,56 85,90%
47.537,98
3.050,72
23.451,51
161.235,70
2.211,97
39.213,21
44.402,54
58.628,87
145,00
0,00
10.776,96
18.345,10
66.835,50 14,10%
0,00
289,74
0,00

7.Przekształcenie wyniku działalności PZK na podstawę opodatkowania
 Przychody z ksiąg rachunkowych
533.889,76 zł
% udział przychodów ze składek członkowskich
ogółem (294.228,23 : 533.889,76)x 100 = 55,11 %
 Koszty z ksiąg rachunkowych
476.124,80 zł
koszty sfinansowane z przychodów wolnych
• 476.124,80 x 55,11% = 262.392,38 zł
 Koszty uzyskania przychodów ( 476.124,80 – 262.392,38) 213.732,42zł
 Dochód
320.157,34zł
 dochód wolny art.17 ust.1 pkt 40
294.228,23zł
 dochód wolny art.17 ust.1 pkt 6c
25.929,11zł
8.Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. ogółem

- 27.616,49 zł

w tym:
Niezależny Operator Międzystrefowy (rozmowy telef.) - 103,79zł
Agencja Reklamowa „Ajan”
- 732,00zł
TNT Express
- 40,09zł
AR System
- 200,00zł

 Urząd Skarbowy W-wa (PIT-4 za XII/2008)

-

833,00zł
rozliczenie wyprawy Agalega
rozliczenie wysyłki OB QSL.-Urbańczyk
rozliczenie egzaminu kwalifikacyjnego OT-15
rol..kosztów przejazdu S.Chabiera
rozliczenie kosztów przejazdu W.Onaczyszyn
rozliczenia wysyłki kart P.Skrzypczak
 rozliczenie wydatków K.Osiak
/90 rocznica wybuchu Powstań Wielkopolskich /
 rozliczenie kosztów przejazdu Cavtat P.Szołkowski
 rozliczenie wysyłki kart J.Śleżnik

- 12.066,79zł
- 248,90zł
- 213,50zł
690,56zł
136,00zł
- 124,00zł
- 2.990,76zł
- 9.187,90zł
49,20zł

9.Należności na 31.12.2008 r. w PZK nie wystąpiły.
10.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stanowią wpłacone składki członkowskie
w roku 2008 na rok 2009

- 16.387,30zł

11.Rozliczenia międzyokresowe kosztów w PZK nie występują.
12. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło - 1 osoba
Podpisy członków zarządu jednostki
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
...........................................
( podpis osoby sporządzającej)

... Bydgoszcz , dn. 01 marca 2008......
(data i miejsce sporządzenia)


Related documents


268204 sprawozd finans pzk 2008
akcja bilans 09 12 1014
pdop zoz 28 04 2015
podatek vat 13 04 2015
biuletyn pta nr 21 grudzie 2018
rybnik biznesplan


Related keywords
Copy tag