PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactProtokol .pdf


Original filename: Protokol.pdf
Title: Protokol_ZGPZK_22.11.2008
Author: ZG PZK

This PDF 1.6 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 15/04/2016 at 13:46, from IP address 87.204.x.x. The current document download page has been viewed 513 times.
File size: 153 KB (15 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Warszawa, 22 listopada 2008 r.

Protokół Posiedzenia Zarządu Głównego PZK
w dniu 22 listopada 2008 r.
1. Otwarcie obrad i powitanie gości oraz uczestników Posiedzenia Zarządu
Głównego PZK.
Otwarcia obrad i powitania gości oraz uczestników dokonał Prezes ZG PZK Kol. Piotr
Skrzypczak SP2JMR o godz. 10.00 (w pierwszym terminie), stwierdzając, że jest to
pierwsze Posiedzenie ZG PZK po Zjeździe Krajowym PZK w Szczyrku.
2. Powołanie protokolantów oraz Komisji Mandatowej Posiedzenia.
Na wniosek Kol. Piotra SP2JMR, powołano jednomyślnie protokolantów Posiedzenia
tj. Kol. Tadeusza SP9HQJ oraz Kol. Janusza SP1TMN.
3. Powołanie Komisji Mandatowej – ogłoszenie prawomocności Posiedzenia
ZG PZK.
Na wniosek Kol. Piotra SP2JMR, powołano Komisję Mandatową w następującym
składzie: przewodniczący Kol. Marek SP3AMO oraz członek - Kol. Wiktor SP7EBM.
Po krótkiej chwili, przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdza, że na ogólną
liczbę 37 członków ZG PZK na sali obrad obecnych jest 24 członków, co stanowi
64,86 % składu ZG PZK – zatem posiedzenie ZG PZK jest prawomocne.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Kol. Piotr SP2JMR zaproponował, aby do Komisji Uchwał i Wniosków weszły
następujące osoby: Kol. Marek SP3AMO, Kol. Wiktor SP7ENM oraz Kol. Wojciech
SP3IK. Przegłosowano zgłoszone kandydatury: za – 23, przeciw – 0, wstrzymali się –
0. Po chwili ukonstytuował się skład tej Komisji tj. przewodniczący – Kol. Marek
SP3AMO oraz członkowie Wiktor SP7EBM i Wojciech SP3IK.
5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad, poprawki i głosowanie.
Kol. Piotr SP2JMR zaproponował wykreślenie pkt. 5 Regulaminu obrad Posiedzenia
ZG PZK. Kol. Roman SP9MRN zasugerował również wykreślenie pkt. 5 tegoż
Regulaminu i pozostawienie zapisu pkt. 5 b. Przegłosowano ten wniosek: za – 24,
przeciw – 0, wstrzymali się – 0.
W tym momencie na salę obrad przybył Kol. Andrzej SP4KA – Komisja
Mandatowa stwierdza zatem, że zmieniła się liczba członków ZG PZK tzn. z 24
na 25.
Kol. Piotr SP2JMR stwierdził, że zaproponowano 2 wersje porządku obrad
Posiedzenia ZG PZK i należy dokonać wyboru jednej z nich. Zadaje zatem pytanie:
czy są uwagi i wnioski co do I wersji porządku obrad?
Kol. Jerzy SP3GEM zadał pytanie: czy wnioski Kol. Roberta SP5XVY wpłynęły do
Prezydium ZG PZK zgodnie z wymogami Statutu PZK tzn. na 21 dni przed obradami
ZG PZK?.
Odpowiedź Kol. Piotra SP2JMR: tak, zgodnie z terminem.
Kol. Stanisław SP6BCC zaproponował dopisanie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia decyzji co do wysokości składek członkowskich PZK na rok
2009.

Podobne pytanie zadał Kol. Paweł SQ9DEN – czy wysokość składki członkowskiej
dla młodzieży na rok 2009 ulegnie zmianie?
Na propozycję Kol. Stanisława SP6BCC oraz pytanie Kol. Pawła SQ9DEN
odpowiedział Kol. Piotr SP2JMR stwierdzając, że wysokość wszystkich składek
członkowskich nie ulegnie zmianie w roku 2009.
W tym miejscu na salę obrad przybył Kol. Wiesław SQ5ABG – zatem liczba osób
obecnych zwiększyła się do 26.
W dalszej części Posiedzenia Kol. Marek SP5UAR odczytał oświadczenie o
rezygnacji z funkcji członka GKR i dołączył do protokołu treść swego
oświadczenia (załącznik do protokołu). Jednocześnie na ręce Prezesa PZK –
Piotra SP2JMR zwrócił Odznakę Honorową PZK wraz z legitymacją, po czym
opuścił salę obrad. W trakcie swojej wypowiedzi zaczął się ubierać w palto i nie
dając żadnej szansy komukolwiek na zadanie pytania opuścił posiedzenie.
Po takim zachowaniu Kol. Marka SP5UAR Kol. Jacek SP9JCN zaproponował 10
minut przerwy. Propozycję tę przyjęto jednomyślnie.
Po przerwie głos zabrał Kol. Piotr SP2JMR stwierdzając, że nigdy nie było złej woli
ze strony Prezydium czy SP2JMRw stosunku do osoby Marka SP5UAR, a o fakcie
braku wpisu Marka w KRS zorientował się dopiero po Zjeździe Krajowym w
Szczyrku, kiedy to do KRS kierował kolejny wniosek o dokonanie zmian w KRS.
Przypomina sobie jednak, że składał stosowny wniosek do KRS o umieszczenie
Marka SP5UAR jako członka GKR PZK, ale potem nie śledził już dalszego toku
postępowania. Nie było to wynikiem złej woli, lecz jedynie przeoczenia z
powodowanego natłokiem zadań i obowiązków. Co prawda, Piotr SP2JMR nie
zgadzał się z niektórymi tezami lansowanymi przez Marka SP5UAR, ale była to
jedynie różnica zdań. Jako przykład podał, iż nie zgadzał się z lansowaną przez Marka
SP5UAR tezą, aby PZK był stowarzyszeniem osób prawnych.
Kol. Jacek SP9JCN zadał pytanie: czy działamy legalnie? Czy zatem Zjazd Krajowy
PZK w Szczyrku był legalny? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Kol. Roman
SP9MRN: o legalności decydują wybory ostatniego Zjazdu, a nie formalny wpis do
KRS. Taki wpis bowiem stanowi jedynie sądowe potwierdzenie stanu faktycznego.
Kol. Roman zaproponował dalsze prowadzenie obrad i dopisanie kolejnego punktu do
porządku obrad – punktu dotyczącego podjęcia decyzji co do wysokości składek
członkowskich na rok 2009 lub lata następne. Stanowisko to poparł Kol. Piotr
SP2JMR proponując dopisanie do Porządku Obrad punktu 11a dotyczącego podjęcia
decyzji co do wysokości składek. W tej sytuacji Kol. Jacek SP9JCN złożył wniosek
o przegłosowanie tej propozycji. Wynik głosowania:
za – 26, przeciw – 0, wstrzymali się – 0. Wniosek ten uzyskał akceptację.
Kol. Jacek SP9IKF zadał pytanie: co powinniśmy zrobić w związku z wystąpieniem
Kol. Marka SP5UAR? Jakie zająć stanowisko? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Kol.
Piotr SP2JMR stwierdzając: ta sprawa może znaleźć swoje miejsce w punkcie 25
Porządku Obrad tzn. w ramach wniosków i projektów uchwał.
W tym momencie Kol. Marek SP3AMO złożył oświadczenie, że w związku z
rezygnacją Kol. Marka SP5UAR funkcji członka GKR, to On jako dotychczasowy
zastępca członka GKR z urzędu winien wejść w skład GKR jako członek tego ciała
kontrolnego PZK. Jeśli tak, to w tej sytuacji powinien zrezygnować na tym
posiedzeniu z funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, jak też złożyć
2

rezygnację z funkcji Prezesa Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK. Na takie
oświadczenie natychmiast zareagował Przewodniczący GKR Kol. Jerzy SP3GEM
stwierdzając, że nie ma żadnych przeciwwskazań co da dalszej obecności Marka w
Komisji Uchwał i Wniosków, ponieważ decyzja co do rezygnacji Marka SP5UAR i
zastąpienia Go przez Kol. Marka SP3AMO w GKR nastąpi w terminie późniejszym.
W takiej sytuacji Kol. Marek SP3AMO oświadczył, iż pozostanie nadal w Komisji
Uchwał i Wniosków.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem II wersji Porządku Obrad, łącznie z dopisaniem
punktu 11 a. Wyniki głosowania: za – 26, przeciw – 0, wstrzymali się – 0.
6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Posiedzenia ZG PZK z 16 maja 2008 r.
Ponieważ nikt z obecnych na Sali nie wniósł żadnych uwag co do treści protokołu z
posiedzenia ZG PZK z 16 maja 2008 r., przystąpiono zatem do głosowania nad Jego
przyjęciem. Wyniki głosowania: za – 26, przeciw – 0, wstrzymali się – 0. Po
głosowaniu pytanie zadał Kol. Jacek SP9JCN: a co z przyjęciem protokołu z
posiedzenia ZG PZK z 12 kwietnia 2008 r.? Kol. Witolda SP9MRO stwierdził że wg
niego to posiedzenie miało miejsce w czasie poprzedniej kadencji i tamten etap został
definitywnie zamknięty XVII Krajowym Zjazdem Delegatów PZK i nie należy już do
tego wracać w takiej formie oby przyjmować lub nie poprzedniej kadencji protokoły.
Nie przeszkadza to jednak aby podobnie jak uczynił to kol. SP5XVY omawiać
sprawy które nie zostały w poprzedniej kadencji załatwione i dalej budzą wątpliwości.
Zebrani jednomyślnie odnieśli się do wypowiedzi Kol. Witolda.
7. Wystąpienie Prezesa PZK – Kol. Piotra SP2JMR.
Prezes PZK oświadczył, iż ponieważ zebrani otrzymali wcześnie pisemne
sprawozdanie Prezesa PZK i mieli okazję zapoznać się z nim, to odpowiadał będzie
jedynie na ewentualne pytania co do tego opracowania. Stwierdził jednocześnie, że
odniesie się jedynie do ostatnich wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Związku.
Wspomniał o powołaniu przez Prezydium 6 komisji tematycznych, których zadaniem
będzie wypracowanie stanowisk co do przyszłości PZK, aby efektem finalnym było
dostosowanie przyszłego Statutu do oczekiwań krótkofalowców oraz dopasowanie go
do obecnych wyzwań stojących przed PZK. Ponadto Prezes PZK stwierdził, iż
Prezydium podejmuje wysiłki zmierzające do zacieśnienia współpracy z
Ministerstwem Edukacji, jak też doprecyzowuje zasady współpracy z LOK na wielu
płaszczyznach. Jako przykład w tym zakresie podał organizację przyszłorocznych
mistrzostw w telegrafii szybkiej – wspólne działanie LOK i PZK. Prezes PZK z
niepokojem stwierdził również, iż dotychczas nie spotykano na tak dużą skalę ataków
na PZK i to ze strony członków PZK. Odniósł się jedynie do postawy Kol. Witolda
SP5UHW, który pomijając wewnętrzną strukturę kontrolną PZK tj. GKR, złożył
skargę na swoją organizację do organu nadzoru tj. do Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy zarzucając władzom naszej organizacji łamanie prawa i szereg innych
nieprawidłowości. W swej skardze domaga się od organu nadzoru między innymi
objęcia PZK nadzorem w ramach zarządu komisarycznego. W związku z tym PZK
poddana została kontroli administracyjnej. Na żądanie tego organu wysłano stosowne
wyjaśnienia i toczy się dalsza korespondencja w tej sprawie. W związku z powyższym
Prezydium ZG PZK zamiast zajmować się sprawami strategicznymi i bieżącym
administrowaniem Związkiem niepotrzebnie traci czas i nerwy na wyjaśnianie szeregu
zarzutów i odpowiadanie na szereg pism. Prawda jest bowiem taka, iż zarzuty
stawiane przez SP5UHW nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, a Kol. Witold
SP5UHW swym działaniem osłabia wizerunek PZK na zewnątrz. Ponadto Prezes PZK
dodał również, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy nasiliła się liczba krótkofalowców
mających problemy antenowe z administracjami budynków mieszkalnych i
3

wspólnotami mieszkań. PZK nie jest bezczynna w takich sytuacjach i w porozumieniu
z prawnikami stara się udzielać pomocy naszym kolegom. Jest to związane z
wydatkowaniem środków z kasy PZK. Zebrani z uwagą wysłuchali wystąpienia
Prezesa PZK.
8. Sprawozdanie z działalności Prezydium ZG PZK za okres od 18 maja 2008 r. do
1 listopada 2008 r., akceptacja uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZK.
Sprawozdanie to złożył Prezes PZK Kol. Piotr SP2JMR. Ponieważ zebrani otrzymali
wcześnie pisemne opracowanie sprawozdania i mieli okazję dokładnie się z nim
zapoznać, to Prezes PZK zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi i wnioski co do tego
Sprawozdania. Pytanie zadał Kol. Jacek SP9JCN: na jakim etapie jest sprawa
kontroli PZK przez organ nadzoru w związku ze skargą SP5UHW i SP2HQY?
Odpowiedź Kol. Piotra SP2JMR: na ten temat więcej powiem w punkcie 15, nie
mniej jednak muszę stwierdzić, iż obie skargi różnią się od siebie. Czego innego
dotyczy sprawa SP5UHW, a czego innego sprawa SP2HQY, który domaga się
uchylenia decyzji w sprawie odmowy udzielenia Mu absolutorium w czasie XVII
Zjazdu Krajowego PZK. W tej sprawie wystosowano już stosowne pismo i przesłano
żądane dokumenty do organu nadzoru, a wkrótce zostanie wysłane kolejne pismo z
sugestiami Prezydium ZG PZK.
Kol. Witold SP9MRO oświadczył, iż dzisiejsze wystąpienie Kol. Marka SP5UAR
stawia Go w trudnej sytuacji, ponieważ jako członek GKR często osobiście
kontrolował prace Prezydium ZG PZK w tym sprawy formalne.. Jak to się stało, że
wcześniej nie zauważył, iż nie figurował w KRS jako członek GKR PZK?. Czy nie
posiadał takich informacji?. Kiedy dowiedział się, że nie ma wpisu do KRS?
Pytanie skierowane do Prezesa PZK zadał Kol. Jacek SP9JCN: czy oddziały
otrzymają zatwierdzone przez KRS odpisy aktualnie obowiązującego Statutu PZK?
Odpowiedź Prezesa PZK: tak, niezwłocznie po otrzymaniu takowej kopii z Sądu.
Kolejne pytanie do Prezesa zadał Kol. Roman SP9MRN: czy Prezydium ZG PZK
powołało łącznika IARU czy Managera? Stwierdzono, że Prezydium ZG PZK
powołało na Konferencję do I Regionu IARU w Cavtat Kol. Donatę SP5NHK jako
czasowego łącznika IARU i jest to zgodne z zapisem Statutu PZK, ponieważ decyzja
ta należała do kompetencji Prezydium ZG PZK.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Prezydium.
Wyniki głosowania: za – 25, przeciw -0, wstrzymali się – 1.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego GKR PZK.
Przewodniczący GKR PZK Kol. Jerzy SP3GEM oświadczył, iż GKR PZK nie
prowadzi żadnej polityki, lecz jedynie ma za zadanie stanie na straży przestrzegania
prawa w PZK i kontroluje prawidłowość działań Prezydium ZG PZK i innych
organów PZK. Od prowadzenia strategicznej polityki PZK jest Prezydium, które może
wytyczać sobie kierunki działań i konsekwentnie je realizować. Kol. Jerzy stwierdził
ponadto, iż GKR różniła się w wielu kwestiach ze stanowiskiem członka tego ciała
kontrolnego tj. Kol. Marka SP5UAR, który postępował według własnego uznania i nie
zawsze liczył się ze zdaniem GKR. I tak między innymi Kol. Marek SP5UAR, nie
mając upoważnienia ze strony GKR, samowolnie podjął decyzję o udaniu się do
organu nadzoru tj. do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w nieznanym dla
członków GKR celu i nie jest wiadomo jakie czynił tam starania. Takie zachowanie
Kol. Marka SP5UAR spotkało się z dezaprobatą GKR, która wyraziła z tego powodu
niezadowolenie i przestrzegła Kol. Marka przed dalszymi samodzielnym i nie
uzgodnionymi z GKR działaniami. Tak więc, być może, dzisiejsze zachowanie Kol.
Marka mogło być przyczyną innego spojrzenia na sprawy PZK. Co do pracy
Prezydium ZG PZK, to GKR PZK nie ma uwag.

4

W dalszej części głos zabrał członek GKR Kol. Witold SP9MRO oświadczając,
GKR reaguje jedynie na przypadki łamania prawa oraz wszelkie nieprawidłowości, a
nie odnosi się i nie zajmuje stanowiska w sprawach personalnych.
10. Omówienie kosztów działalności PZK za 10 miesięcy 2008 r., informacje o stanie
finansów PZK – SP2JMR, SP2JMB.
11. Omówienie projektu budżetu na rok 2009 – Skarbnik PZK SP2JMB. Przyjęcie
prowizorium budżetowego na rok 2009 – uchwała Zarządu Głównego PZK.
W związku z tym, iż punkty 10 i 11 porządku obrad są ze sobą nierozerwalnie
związane i nawzajem się przenikają, to omówiono je wspólnie. Tym bardziej, że
dyskusja, jaka toczyła się na Sali obrad obejmowała zagadnienia zarówno punktu 10,
jak i 11. Prezes PZK Kol. Piotr SP2JMR oświadczył, iż sytuacja finansowa PZK nie
jest najgorsza, choć PZK w roku bieżącym poniósł duże koszty związane z
organizacją XVII Zjazdu Krajowego PZK w Szczyrku, wyjazdem polskiej delegacji
PZK na Konferencję I Regionu IARU w Cavtat oraz w związku z innymi pilnymi i
nieprzewidzianymi wydatkami. W związku z powyższym podjęto decyzję o
oszczędzaniu środków i dlatego też PZK nie stać na sfinansowanie kosztów posiłku
oraz przejazdu na dzisiejsze Posiedzenie ZG PZK.
W dalszej części tego punktu Posiedzenia Skarbnik PZK – Kol. Sławek SP2JMB
zaczął zapoznawać zebranych z założeniami i specyfiką projektu prowizorium
budżetowego PZK na rok 2009. Dodał przy tym, iż projekt ten opracowano na
podstawie danych roku bieżącego, ponieważ trudno jest przewidzieć jaki będzie stan
środków uzyskanych ze składek członkowskich na rok przyszły, jak też jaki będzie
stan dotacji z MON. Po wyjaśnieniu założeń, przystąpił do omawiania poszczególnych
pozycji projektu. W trakcie omawiania Kol. Paweł SQ9DEN zadał pytanie: dlaczego
wystąpiły tak duże koszty związane z posiedzeniami ZG PZK w roku bieżącym skoro
odbyło się tak naprawdę tylko jedno posiedzenie wiosenne ZG PZK w kwietniu br.
finansowane z tej pozycji, ponieważ kolejne posiedzenia miało miejsce 16 maja br. w
Szczyrku przed obradami XVII Zjazdu Krajowego i powinno być sfinansowanego w
ramach środków przewidzianych na Zjazd Krajowy? Odpowiedzi w tym zakresie
udzielił Prezes PZK Kol. Piotr SP2JMR: dlatego, że część uczestników posiedzenia z
16 maja br. nie posiadała statusu delegata na Zjazd Krajowy PZK i wiązało się to z
pokryciem kosztów przejazdu i posiłków. Koszty te zostały pokryte z pozycji
przeznaczonej na organizację posiedzeń ZG PZK, a nie z pozycji na Zjazd Krajowy.
Kolejne stwierdzenie Kol. Pawła SQ9DEN: opracowanie projektu prowizorium
budżetowego winno posiadać bardziej rozbudowaną część opisową, aby zebrani nie
mieli żadnych wątpliwości na co zostaną zaplanowane środki na rok przyszły.
Odpowiedź Skarbnika PZK: obowiązki Skarbnika PZK przejąłem w październiku br.
i wraz z księgową PZK przygotowałem ten projekt. Jeśli są uwagi co do tego projektu,
to można spowodować przeprowadzenie kontroli finansowej przez GKR. Na
podstawie faktur łatwo można stwierdzić na co zostały wydatkowane środki w roku
bieżącym. Kolejne pytanie zadał Kol. Jacek SP9JCN: dlaczego na organizację
nadzwyczajnego zjazdu PZK w roku przyszłym przewidziano zaledwie kwotę
8.200,00 złotych? Czy nie będzie to za mało? Głos zabrał Kol. Witold SP9MRO
stwierdzając, że przekroczono już możliwości budżetowe i może być problem z jego
realizacją do końca roku. Zarzucił również Skarbnikowi PZK brak dobrze
rozbudowanej części opisowej projektu prowizorium. Stwierdził, że należy ponownie
przygotować budżet i analizując szereg pozycji gdyż częściowa prezentacja realizacji
budżetu za 2008r na tym etapie ma szereg błędów np. w pozycji amortyzacja, czy
koszty biura.

5

Komentarz [s1]: Ta uwaga nic
poza podnoszeniem temperatury
nie wnosi

Podobne głosy padły ze strony Kolegów: Jacka SP9JCN oraz Jacka SP9IKF.
Skarbnik PZK zobowiązał się do uzupełnienia projektu poprzez rozbudowanie części
opisowej.
Ożywiona dyskusja toczyła się wokół pozycji nr 23 w pozycji Rozchód wykonania
budżetu za rok 2008, gdzie umieszczono amortyzację w pozycji materiałów
biurowych i środków czystości w wysokości 10 tys. zł. Zadawano pytanie: czy kwota
10 tys. zł. jest kosztem i jednocześnie wydatkiem czy tylko kosztem? Wątpliwości w
tym zakresie wyjaśniał Skarbnik PZK wraz z prezesem PZK. Stwierdzili, iż nastąpiło
tu niedopatrzenie, ponieważ amortyzacja winna dotyczyć środków trwałych, zatem
błędnie to zaksięgowano. Po wyjaśnieniu, że amortyzacja to czynność księgowa
podlega wykazaniu jako koszt, ale nie stanowi wydatku zebrani zaniechali dalszej
dyskusji w tej sprawie. Niemniej jednak stwierdzono, iż przyszłoroczny projekt
prowizorium budżetowego winien być lepiej dopracowany od strony księgowej. W tej
sytuacji Kol. Jacek SP9JCN zaproponował, aby sprawą projektu prowizorium
ponownie zająć się na wiosennym posiedzeniu ZG PZK. Z natychmiastową reakcją
wystąpił Kol. Stanisław SP6BCC stwierdzając, że sprawę projektu prowizorium
należy rozpatrzyć na tym posiedzeniu, aby było wiadomo jak gospodarować środkami
w roku przyszłym. Zebrani poprosili Skarbnika PZK o dalsze referowanie projektu
prowizorium.
W trakcie omawiania poszczególnych pozycji projektu prowizorium żywe
zainteresowanie zebranych wzbudziła problematyka wpływów z tytułu 1 % odpisu na
rzecz PZK jako organizację pożytku publicznego. Skarbnik PZK stwierdził bowiem,
iż Prezydium ZG PZK ma poważny problem ze zlokalizowaniem darczyńców, którzy
przekazali – zadeklarowali środki na rzecz konkretnych oddziałów lub klubów, a nie
ma to potwierdzenia w dokumentach nadesłanych przez urzędy skarbowe z kraju. Z
uwagi na ochronę danych osobowych, urzędy skarbowe nie przekazują informacji od
jakiej konkretnej osoby pochodzi deklarowana kwota, lecz ograniczają się jedynie do
zbiorczego zestawienia kwot na rzecz PZK, a tylko w nielicznych przypadkach
podana jest informacja, że kwotę tę należy przeznaczyć na rzecz konkretnego
oddziału. Jako jeden z przykładów podał sprawę otrzymania środków z urzędów
skarbowych woj. opolskiego, wynoszących łącznie około 4 tysięcy złotych i takiej
kwoty domaga się Kol. Arek SP6OUJ z Głubczyc. Tymczasem z informacji urzędów
skarbowych wynika, iż deklarowana kwota na rzecz Klubu SP6ZJP wynosi niecały
tysiąc złotych. Dla Prezydium ZG PZK najbardziej wiarygodne są informacje z
urzędów skarbowych, a nie imienne oświadczenia darczyńców, których nie można
skonfrontować z dokumentami, bo ich nie ma. Prezydium ZG PZK zamierza
przekazać na rzecz oddziałów wypracowane przez nich środki z tytułu OPP, ale w
takiej sytuacji „ma związane ręce”. Zatem jedynie ZG PZK na tym posiedzeniu może i
powinien podjąć decyzję jak postąpić z uzyskanym środkami tzn. jak je
rozdysponować. Należy wybrać właściwy klucz do rozdysponowania środków, choć z
góry wiadomo, że nie będzie to końca sprawiedliwe dla wszystkich oddziałów
rozwiązanie. Zatem Skarbnik PZK poddaje tę kwestię pod rozwagę zebranych,
ponieważ Prezydium nie posiada kompetencji do podjęcia decyzji w tym zakresie. W
tej sprawie padały różne propozycje, ścierały się różne poglądy do wypracowania
najbardziej optymalnego rozwiązania. Niektórzy zebrani (SP7LI, SQ5ABG,
SP1TMN) wyrażali zaniepokojenie, że nieotrzymanie spodziewanych kwot z tytułu
OPP przez oddziały może spowodować, iż w roku przyszłym gwałtownie zmaleje
liczba darczyńców deklarujących środki na rzecz PZK. Aby więc tego uniknąć należy
podjąć próbę rozwiązania tego problemu. Zebrani przystali ostatecznie na propozycję
rozdzielenia środków proporcjonalnie do liczby członków w oddziałach i projekt
uchwały złożył Kol. Mariusz SP7LI. Przeprowadzono głosowanie w tej sprawie.
6

Wyniki głosowania: za – 19, przeciw -1, wstrzymali się – 6. Wniosek uzyskał
akceptację.
W dalszej części posiedzenia Prezes PZK Kol. Piotr SP2JMR zaproponował
przegłosowanie projektu prowizorium budżetowego na rok 2009, na co zebrani
przystali. Wyniki głosowania: za – 9, przeciw – 6, wstrzymali się – 10.
Kol. Piotr SP2JMR zaproponował przegłosować projekt uchwały w sprawie
pozostawienia wysokości składek członkowskich na następne lata na dotychczasowym
poziomie. Zarządzono głosowanie. Wyniki: za – 23, przeciw – o, wstrzymali się – 0.
Uchwała uzyskała akceptację.
Po glosowaniu Kol. Witold SP9MRO stwierdził, iż przegłosowano projekt
prowizorium, choć do końca nie zrealizowano punktu 11 dotyczącego omówienia do
końca tego dokumentu i należy to jednak uczynić.
Z kolei Kol. Jacek SP9IKF stwierdził, iż regulamin obrad Posiedzenia ZG PZK jest
sprzeczny ze Statutem PZK i jak należy postąpić w tej sprawie? W tej sprawie głos
zabrał Kol. Leszek SP6CIK stwierdzając, iż zmiany tego regulaminu należy dokonać
w czasie nadzwyczajnego zjazdu PZK w roku 2009. Przewodniczący GKR Kol. Jerzy
SP3GEM stwierdził, iż regulamin jest zapisem (aktem) niższego rzędu i w zaistniałej
sytuacji należy postępować w oparciu o przepisy Statutu PZK jako aktu wyższego
rzędu. W związku z powyższym Kol. Jan SP2JLR złożył pod głosowanie wniosek o
zastosowanie przepisów Statutu do dalszego procedowania.
W trakcie dalszego omawiania projektu prowizorium przez Skarbnika PZK, pytanie
zadał Kol. Paweł SQ9DEN: ile osób i na jakiej zasadzie zatrudnionych jest w
Sekretariacie ZG PZK? Odpowiedzi udzielił Prezes PZK Kol. Piotr SP2JMR
stwierdzając, że księgowa pracuje na ½ etatu i jest fachowcem w swym zawodzie (po
stosownych studiach), i jest dobrze ocenianą przez Prezydium. Poza swymi stałymi
obowiązkami zajmuje się tzw. zaszłościami kadrowo - osobowymi PZK. Ponadto na
umowę zlecenia pracuje student zajmujący się sprawami sekretariatu. Na umowę
zlecenia pracują również Koledzy: SP2IW i SP2IU prowadzący CB QSL. Planuje się
również zatrudnienie archiwisty, którego zadaniem będzie uporządkowanie archiwum
i starych spraw członkowskich PZK.
Na pytanie Kol. Pawła SQ9DEN w sprawie serwera PZK szczegółowej odpowiedzi
udzielił Kol. Bogdan SP3IQ stwierdzając, że PZK korzysta w tym zakresie z usług
Kol. Grzegorza SP1THJ i ceni sobie zasady współpracy. Zatem sugerowanie
zmniejszenia kosztów obsługi serwera PZK poprzez zmianę partnera handlowego
mogłoby okazać się zbyt kosztowne z uwagi prawa autorskie Kol. Grzegorza.
Za sugestią zebranych, Kol. Piotr SP2JMR zapoznał zebranych z założeniami
proponowanego przez Prezydium ZG PZK ubezpieczenia wszystkich członków PZK
od następstwa OC i AC. Zaproponowane warunki ubezpieczenia wydają się
najbardziej optymalne, ponieważ koszt ubezpieczenie jednego członka PZK wyniesie
4 złote. Może to być przyczynkiem do poszerzenia szeregów członków PZK.
Ubezpieczenie dotyczyć będzie między innymi następstw zerwania się anteny i
wyrządzenia szkody w mieniu lub u osób trzecich. Kol. Piotr dodał przy tym, iż
członkowie ZG PZK przed formalnym podpisaniem umowy ubezpieczenia zostaną
zapoznani z jej tekstem.
Kol SP9MRO zwrócił uwagę na kwestię zabezpieczenia danych osobowych zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa.
7

Swoje uwagi co do wysokości zaplanowanych środków na Nadzwyczajny Zjazd
Krajowy PZK 2009 roku wyrazili Koledzy: Roman SP9MRN oraz Jerzy SP8HPW
oraz Paweł SQ9DEN, na co odpowiedział Kol. Piotr SP2JMR stwierdzając, iż
zaplanowano jeden dzień na obrady, ponieważ głównym celem tego Zjazdu jest
dostosowanie PZK i Statutu PZK do wyzwań obecnych czasów. Jeśli jednak
zabrakłoby środków, to można je wykorzystać z rezerwy budżetowej.
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia przez ZG PZK propozycji Prezydium
ZG PZK zmiany w Regulaminie obrad obejmujących głosowanie. Wynik głosowania:
za – 23, przeciw – 0, wstrzymali się – 2. Zatem wniosek o zmianę Regulaminu
Obrad ZG PZK uzyskał akceptację.
Przystąpiono do głosowania w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu obrad
zgodnie ze Statutem PZK. Wyniki głosowania: za – 25, przeciw – 0, wstrzymali się –
0. Wniosek uzyskał akceptację.
Przystąpiono do kolejnego głosowania – tym razem w sprawie reasumpcji głosowania
nad przyjęciem projektu prowizorium budżetowego na rok 2009. Wyniki głosowania:
za – 10, przeciw – 10, wstrzymali się – 0. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
12. Informacja o zaawansowaniu prac komisji „pozjazdowych” powołanych przez
Prezydium ZG PZK w dniu 5 czerwca 2008 r.
Kol. Leszek SP6CIK jako przewodniczący Komisji ds. Strategii PZK przypomniał, iż
Komisja ds. Strategii PZK, jak i pozostałe komisje utworzone formalnie na mocy
uchwały Prezydium ZG PZK 5 czerwca 2008 r. to wyraz woli delegatów XVII Zjazdu
Krajowego PZK w Szczyrku, którzy postanowili przystosować PZK do wyzwań
współczesnych czasów. Delegaci uznali wtedy za sprawę niezwykle pilną
zdiagnozowanie sytuacji w PZK, określenie słabych i mocnych stron, aby następnie
podjąć stosowne działania mające na celu poprawę sytuacji. Wtedy to między innymi
za pilną potrzebę uznano sprawę odmłodzenia szeregów krótkofalarskich. Kol. Leszek
poinformował zebranych, iż kierowana przez Niego Komisja zakończyła pracę
wypracowując dokument końcowy pod nazwą „Strategia Polskiego Związku
Krótkofalowców”. Z dokumentem tym zebrani mieli możliwość zapoznania się
wcześniej, ponieważ został on przekazany do wiadomości Członków ZG PZK.
Wypracowane wnioski z tej komisji stanowić będą podstawę do pracy pozostałych
komisji tematycznych. Wypracowane wnioski końcowe wszystkich komisji stanowić
powinny podstawę do opracowania projektu nowego Statutu PZK, który zostanie
uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe PZK w przyszłym roku. Zebrani z uwagą
wysłuchali relacji Kol. Leszka SP6CIK.
13. Odznaki Honorowe PZK – wnioski wg kolejności zgłoszeń – Manager Odznaki
Honorowej PZK SP3TYC, głosowania.
Kol. Andrzej SP3TYC poinformował zebranych, iż do Managera OH PZK wpłynęły
wnioski o nadanie Złotych Odznak Honorowych PZK oraz Odznak Honorowych
PZK, które zostały uwzględnione, ponieważ spełniają wymogi Regulaminu. W tej
sytuacji Kol. Andrzej składa wniosek pod głosowanie w sprawie nadania Złotej
Odznaki Honorowej PZK dla n / w osób :
- SP6AAT Jan Ossowski - OT 01
- SP6ARR Henryk Pacha - OT 01
- SP2DDX Roman Pałczyński – OT 04
- SP2AJO Edward Breit - OT 04
- SP9DW Witold Wichura - OT 06
8

Komentarz [s2]: W tym
momencie opuściłem spotkanie
SP9MRO

- SP9UH Stanisław Nowak - OT 06
oraz Odznaki Honorowej PZK dla n / w osób :
- SP7WQM Małgorzata Szalińska – Skawińska – OT 03
- SP3GEM Jerzy Smoczyk – OT 27
- SP7PFD Klub Krótkofalowców PZK w Starachowicach – OT 03
- SP6AEG Andrzej Zgieb – OT 01
- SP9ZBC Harcerski Klub Łączności w Tarnowie – OT 28
- SP7CKF Ryszard Muszalski – OT 15
- SP7BBO Wiesław Jałocha – OT 15
- SP7BIT Ludwik Lewandowski – OT 25
- SP7BMR Janusz Halladin – OT 15
- SP7AWG Roman Czacherski – OT 15
- SP7DCS Krzysztof Moczkowski – OT 15
- SP7EBM Wiktor Gargas – OT 15
- SP7IXT Andrzej Dobrynin - OT 15
- SP7NJX Andrzej Pająk – OT 15
- SP7Q Janusz Łażewski – OT 15
- SP7TEE Maciej Karpiński – OT 15
- SP5ABB Marian Kociński – OT 15
- SP7VC Przemysław Gołębiowski - OT 15
- SP2JMB Sławomir Chabiera – OT 04
- SP2LQC Jacek Czerwiński – OT 04
- SP2SGL Piotr Balcer – OT 04
- SP2IVI Małgorzata Wilczyńska – OT 04
- SP7VH Edward Zręba – OT 24
- SP6IEQ Dionizy Studziński – OT 13
- SP6GWB Stanisław Ziemczonek – OT 13
- SP6MLK Stanisław Kastelik – OT 13
- SP8GNF Krzysztof Jarecki – OT 20
- SP8FNA Andrzej Baluk – OT 20
- SQ8S Stefan Szado – OT 20
- SP3IBM Czesław Czeszyński – OT 32
- SP3FAR Przemysław Karwowski – OT 32
- SP2DNT Norbert Stanisław Nowakowski – OT 04
- SP2DGH Tadeusz Kwiatkowski – OT 04
- SP2DKI Ireneusz Kwiatkowski – OT 04
- SP2RXG Wojciech Górny – OT 04
- SP2WXZ Andrzej Milecki – OT 04
- SP4CUF Adam Ireneusz Ciosek – OT 21
Odbyły się imienne głosowania w sprawie przyznania Złotych Odznak Honorowych
PZK, a następnie jedno głosowanie w sprawie nadania Odznak Honorowych PZK dla
zgłoszonych osób. Wszystkie wnioski uzyskały akceptację.
14. Informacja o Konferencji I Regionu IARU w Cavtat – Prezes PZK SP2JMR.
Prezes PZK poinformował zebranych o składzie polskiej delegacji na Konferencję tj.:
SP2DX, SP5AQT, SP5HS, SP5NHK, SP6LB. Dodał przy tym, iż pełna informacja w
tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej PZK. Delegacja polska wyrażać
będzie polskie stanowisko w wielu kluczowych sprawach, ponieważ przedstawiciele
pracować będą w poszczególnych grupach roboczych Konferencji.
15. Informacja o działaniach GKR PZK oraz Prezydium ZG PZK po wystąpieniach
Kol. Witolda Zakrzewskiego SP5UHW oraz Kol. Dariusza Mankiewicza
SP2HQY do organu nadzoru. SP3GEM, SP2JMR.
9


Related documents


protokol
list otwarty
biuletyn kukiz 15
regulamin konkursu komentarze laureaci
statut
jestem porz dnym cz owiekiem


Related keywords
Copy tag