PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKlauzula o poufnosci .pdf


Original filename: Klauzula_o_poufnosci.pdf
Title: Zobowiązanie do zachowania poufności (wzór)
Author: Marcin Borek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 18/04/2016 at 13:02, from IP address 78.145.x.x. The current document download page has been viewed 756 times.
File size: 384 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Klauzula o poufności

Pracownik ……………….nazwa instytucji przeprowadzającej audyt………………………. zobowiązuje
się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji
i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy
………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres
3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy …….. nazwa firmy,
w której przeprowadzany jest audyt…………………
Otrzymane informacje i dane o charakterze poufnym zostaną wykorzystane jedynie do celów
związanych z realizacją usługi audytu innowacyjności dla firmy …….. nazwa firmy, w której
przeprowadzany jest audyt…………………
Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia takich informacji i danych
pracownikom ……………………………nazwa instytucji przeprowadzającej audyt……………………….
po poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i danych
i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

Przyjmuję do wiadomości
Akceptuję
____________________
Imię i nazwisko

_______________________
data i miejsce

____________________
podpis


Document preview Klauzula_o_poufnosci.pdf - page 1/1

Related documents


klauzula o poufnosci
regulamin pdf
slowniczek pojec bibliografia
umowa gurmet 20
curriculum vitae daniel lapczyk 1
regulamin pdf


Related keywords