PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help ContactSkinfood korea makeup .pdfOriginal filename: Skinfood korea makeup.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.0, and has been sent on pdf-archive.com on 20/04/2016 at 13:31, from IP address 103.239.x.x. The current document download page has been viewed 145 times.
File size: 262 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ตามเทรนดดการแตตงหนนาแบบสาวเกาหลล
บอกลาเทรนดก
น ๆ กมนไปกอต นไดนเลย เมมตอคคณคดดจะกนาว
ด ารแตงต หนนาในแบบเดดม ๆ ททตมมกใชโน ทนสทเขม
เขาน มาเปป นสาวสวยใสสไตลเด กาหลท เพราะสวต นใหญแต ลนวสาวเกาหลทจะแตตงหนนาใหนดดเปป นธรรมชาตดมาก
ททตสคด ไมเต นนนการแตงต หนนาททตดดเขม
น เหมมอนถดกฉาบดนวยแปนงรองพมนน แตพ
ต วกเธอจะเลมอกเทรนดก
ด ารแตงต
หนนาชวต ยใหนเธอดดสดใส ดวงตากลมโต เปป นประกายดดเจดดจรมสเสทยมากกวาต ซซตงถซงแมวน าต การแตงต หนนา
แบบธรรมชาตดนนท จะไมใต ชเต รมต องททตงาต ยมากนมก แตใต นทางกลมบกมนกปไมใต ชเต รมต องททตยากเกดนความสามารถ
ของคคณ หากคคณทาท ตามเคลปดลมบดมงตอ
ต ไปนทน

เคลล ดลล บการแตตงหนนาตามเทรนดดสาวเกาหลล
1. เนนนผผ วหนนาทลต ดดฉต ฉ าวาว เปล นประกาย
น กนาวแรกในการแตงต หนนาของพวก
อยาต ลมมวาต สาวเกาหลทชอบ อะไรททตดดเปป นธรรมชาตดมากททตสคด ฉะนมน
เธอ จซงมมกเรดต มตนนดนวยการใหนความสาท คมญกมบเรมต องรองพมนนเปป นอยาต งมาก สวต นใหญแต ลนวจะเลมอกใชนชดม
เมอรดในฟองนทาน ททตมทสวต นผสมของ SPF 50 เพมตอเปป นเกราะปนองกมนความหมองของผดวหนนาจากแสง
UV เขาน มาทาท ลาย ซซตงคคณสมบมตดพดเศษชดมเมอรดทตทคคณจะเลมอกใชค
น วรซซบซม บไดด
น ท และแหนงเรปว รวมถซง
ตอ
น งไมเต หลมอคราบบนใบหนนา ในเวลาททตเนมน อครท มแหนงสนด ท
2. เพผต มไฮไลทดทตล ผผวหนนา
หากคคณตนองการเนนนเพดตม ความสวาต งททตผดวหนนาใหนดดสวาต งสดใสแลนวละต กป คคณควรจะลงไฮไลทท
ด ตทบรด เวณ

โหนกแกนมและใตนโหนกคดนว เพมตอเพดตมมดตดใหนกมบใบหนนาของคคณ
3. เขล ยนคผนวตรงเพผตมความสะดด ดตา
ลองสม งเกตดดดท ๆ สาว ๆ เกาหลทสมมยนทน แตงต หนนาโทนเรท ยบรนอยงาต ย เขทยนคดนวแบบสบาย ๆ ไมต
ต อ
น งโคงน
น มมนทาท ใหนคคณดดเหมมอนตมงใจแต

มาก เพราะหากคดนวของคคณโคงน มากนมน
งต หนนามากเกดนไป ซซตงไมต
ต รง
น ควรเขทยนแบบธรรมดา ๆ ไมเต รมต องมากกปพอ
คอนเซปปดเทรนดส
ด วยใสสไตลเด กาหลท เพราะฉะนมน
4. ทฉาถด งใตนตาดนวยไฮไลทดจากเครรต องสฉาอาง
น ดดเดปกลงไดนนมน
น กปคมอถคงใตต
สาว ๆ เกาหลทเชมตอวาต สดงต ทาท ใหนสาวททตมทดวงตากลมโตนมน
น านมตนเอง สาท หรมบ
คคณททตไมม
ต ทกไป มต
ต อ
น งกมงวลเพราะเครมต องสาท อางสมมยนทน สามารถชวต ยคคณไดน แนตนอน เพทยงคคณนทาไฮไลทท
ด า
ใตนดวงตา หรม อบรด เวณขนตาลาต งนมตนเอง และควรใชนสทนทาน ตาลททตเฉดเดทยวกมบสทผดวของคคณ เกลทตยบรด เวณ
ใตนขนตาลาต งประมาณครซต งเซนตดเมตร เพทยงเทาต นทน ความออต นเยาวกด จป ะเขาน มาปกคลคมใบหนนาของคคณ
แลนว
5. ทฉาพวงแกนมใหนเปล นโทนสล สนม
ขอหนามสทชมพดเดปดขาด หากสาว ๆ อยากสวยแบบธรรมชาตดเทรนดเด กาหลท เพราะชวต งนทน สทสม
น มาแรงจรด ง

ๆ ซซตงคคณสามารถเลมอกใชนไดนทมงโทนส

น peach หรม อจะสม
น coral กรณท นนท เราไมเต ฉพาะเจาะจง คคณ
สามารถเลมอกไดนตามใจชอบไดนเลย

6. ทาลผปสตผ กใหนมลมผตผ
คคณควรทาสทลดปสตดกแบบไลเต ฉด สทดนวยวดธทงาต ย ๆ เพทยงคคณนทาคอนซดลเลอรดทตทมทอยดขต องคคณมาลงบรด เวณ
น นทาสทลดปสตดกสททตทใกลนเคทยงกมบสทผดวของคคณทาลงบรด เวณตรงกลางปาก
รด มฝท ปากของคคณดนานบน จากนมน
น าต งและบน เพทยงเทาต นทน รด มฝท ปากททตอวบอดตมของคคณกปจะดดชมพดระเรมต อดด
เกลทตย ใหนทมตวรอบรด มฝท ปากทมงล
สคขภาพดทและนตา สม มผมส

7. เพผตมสล นจมด ก
น ต โดงต สม กเทาต ไหรต และการเพดตมไฮไลทท
สวต นใหญส
ต าวเกาหลทจะไมค
ต อต ย มทดมงทท
ด ตทสมนจมดกเพมตอเพดตมความโดงต
น กปดดจะเปป นเรมต องททต สาท คมญอยดค
น คคณจซงควรนทาไฮไลทม
นมน
ต อต นขาน งมาก ฉะนมน
ด าทาชวต งสม นจมดกเพมตอเพดตมมดตด
น ดดเปป นจมดกททตสวยมทเหลทตยมมทสมน
ใหนดดวาต จมดกของคคณนมน
ขนอแนะนฉ าเพผตมเตผ มสฉาหรล บสผตงทลต คดณไมตควรทฉาอยตางยผตง หากคด ณยล งตนองการแตตงหนนาตามเท
รนดดเกาหลล
1. หนามทาตาสทเขม
น เดปดขาดในชวต งกลางวมน
2. หนามกรท ดอายไลเนอรดสทสมนสดใสตามเทรนดด ททตดดเยอะมากเกดนไป
3. หนามเขทยนคดนวใหนดดโคนง หรม อโกงต มากนมก
4. หนามตดดขนตาปลอมในลมกษณะททตเปป นแพง หรม อเปป นแพ หากคคณเลทตยงไมไต ดค
น วรเลมอกชนด ดททตขนตา
ดดไมยต าวมากนมก
5. หนามลงรองพมนนใหนดดหนาเกดนไป
6. หนามทาอายแชรดโดว ด ททตมทสทสมนตมดกมนอยาต งสดนนเชดง
7. หนามทาปากสทสดอยาต งเชน
ต สทแดงเลมอดนก
8. หนามเขทยนขอบตาลาต งสทเขม
น เพราะจะทาท ใหนใบหนนาคคณดค และดดไมเต ปป นธรรมชาตด
9. หนามปมดแกนมโทนสทชมพดในแบบสวาต ง ๆ มากเกดนไป
10. หนามทาปากแบบไมม
ต ทมดตด หรม อทาปากสทดาน นสทเดทยว

เคลล ดลล บเพรต อเพผตมลด คสใด หนคดณดด เปล นสาวเกาหลล เตล มตล ว
1. ควรพกสเปรยน
ด ทาน แรตตดดตมว เพมตอฉท คพรมใบหนนาททตเหนมต อยลนาของคคณ ใหนกลมบมากระปรทต กระเปรตา ดด
สดใส
2. ควรพกกระดาษซม บมมน ซม บความมมนกอต น ตบแปนงเพดตมทคกครมงน เพมตอลดอาการมมนเยดนมบรด เวณ
ใบหนนา
3. ควรมมตนใจ และไมส
ต อต งกระจกบอต ยจนเกดนงาม ททตสาท คมญคคณควรแสดงพฤตดกรรมใหนดดเปป นตมวของ
ตมวเองใหนมากททตสคด เพมตอลดอาการเกรปง และไมม
ต ม ตนใจ หากคคณเพดตงเรดต มแตงต หนนาในลมกษณะนทน
น คมอขมนตอนและเคลป


ทมงหมดนท
ดลมบดท ๆ เพมตอเพดตมความเปป นสาวเกาหลทอยาต งสมบดรณดแบบททตสคด
ไมวต าต จะเปป นเทคนด คการแตงต หนนาเทรนดเด กาหลท รวมถซงสดงต ททตควรทาท และไมค
ต วรทาท หากคคณชมตนชอบเท
น สาท หรมบคนททตตนองการแตตงหนนาเทรนดน
รนดเด กาหลท ฉะนมน
ด นท อยาต ลมงเลเดปดขาด คคณควรโชวค
ด วามสวย
ในแบบททตคคณชมตนชอบออกมาอยาต งเตปมททต และมมตนใจ เพราะเสนตหขด องผดนหญดงสวต นใหญอต ยดท
ต ตทความมมตนใจ

ในตมวเองเทาต นมน
ขาย Skinfood เครมต องสาท อางเกาหลทของแทน แบรนดด
ต พง
ด ม งไดนรมบการยอมรมบจากนมกรท ววด ราคาไมแ
สดนคาน จาก Korea พรนอม it จมดสงต ทมตวไทย รมบโปรโมชม ตนสกดนฟดนดราคาสค ดพดเศษ เฉพาะ
COSZI.com
Copyright @ coszi.com


Skinfood korea makeup.pdf - page 1/4
Skinfood korea makeup.pdf - page 2/4
Skinfood korea makeup.pdf - page 3/4
Skinfood korea makeup.pdf - page 4/4

Related documents


PDF Document skinfood korea makeup
PDF Document steph langnas resume theatre
PDF Document e book north korea behind the veil insi
PDF Document glory to glory
PDF Document truth like a diamond
PDF Document let the readers understand


Related keywords