DASAR KOKO 2013.pdf


Preview of PDF document dasar-koko-2013.pdf

Page 12345

Text preview


1

1.KONSEP UMUM KOKURIKULUM
1.1

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab

dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

1.2

VISI
KEMENTERIAN
PELAJARAN

1.3

MISI
KEMENTERIAN
PELAJARAN

1.4

MATLAMAT
KEMENTERIAN
PELAJARAN

1.5

1.6

VISI SMKA
DURIAN GULING

MISI SMKA
DURIAN GULING

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

. melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dab bersatupadu.
. melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,
berketrampilan dan sejahtera.

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Konsep Umum