OÅšWIADCZENIEzgodaRodzica .pdf

File information


Original filename: OÅšWIADCZENIEzgodaRodzica.pdf
Author: Szymon

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/04/2016 at 06:44, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 274 times.
File size: 51 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


OÅšWIADCZENIEzgodaRodzica.pdf (PDF, 51 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


OŚWIADCZENIE
wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w wyścigu rowerowym dla dzieci
w Lubaniu, 21.05.2016 r.
Ja niżej podpisany/podpisana …............…………………………………………………………….......
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/

legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości ..............................................................................
/seria i numer/

zamieszkały/zamieszkała w………….........……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/dokładny adres zameldowania/

oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem ustawowym:
..................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika/

urodzonego / urodzonej dnia ………………………………………………..…...……………… roku
i wyrażam zgodę na jego / jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym dla dzieci w Lubaniu w dniu
21.05.2016 r. . Jednocześnie oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie
na moją odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i
ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich. Razem zapoznaliśmy się z treścią
regulaminu zawodów, akceptujemy jego postanowienia i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
Mój podopieczny / podopieczna zna przepisy prawa w zakresie poruszania się po drogach
publicznych. Podane przeze mnie dane są prawdziwe. Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego o
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

……………………………..………………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/


Document preview OÅšWIADCZENIEzgodaRodzica.pdf - page 1/1


Related documents


o wiadczeniezgodarodzica
regulamin konkursu
o wiadczeniezgoda
kopia lakeside kodeks cywilny
kokurs1 skonwertowany 1
20160602 lenovo fb regulamin final

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file OÅšWIADCZENIEzgodaRodzica.pdf