PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactOŚWIADCZENIEzgodaRodzica .pdf


Original filename: OŚWIADCZENIEzgodaRodzica.pdf
Author: Szymon

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/04/2016 at 06:44, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 259 times.
File size: 51 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


OŚWIADCZENIE
wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w wyścigu rowerowym dla dzieci
w Lubaniu, 21.05.2016 r.
Ja niżej podpisany/podpisana …............…………………………………………………………….......
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/

legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości ..............................................................................
/seria i numer/

zamieszkały/zamieszkała w………….........……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/dokładny adres zameldowania/

oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem ustawowym:
..................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika/

urodzonego / urodzonej dnia ………………………………………………..…...……………… roku
i wyrażam zgodę na jego / jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym dla dzieci w Lubaniu w dniu
21.05.2016 r. . Jednocześnie oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie
na moją odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i
ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich. Razem zapoznaliśmy się z treścią
regulaminu zawodów, akceptujemy jego postanowienia i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
Mój podopieczny / podopieczna zna przepisy prawa w zakresie poruszania się po drogach
publicznych. Podane przeze mnie dane są prawdziwe. Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego o
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

……………………………..………………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/


Document preview OŚWIADCZENIEzgodaRodzica.pdf - page 1/1

Related documents


o wiadczeniezgodarodzica
o wiadczeniezgoda
regulamin konkursu
kopia lakeside kodeks cywilny
kokurs1 skonwertowany 1
20160602 lenovo fb regulamin final


Related keywords