Portfolio of Compositions (Tension in Film Music).pdf


Preview of PDF document portfolio-of-compositions-tension-in-film-music.pdf

Page 1...4 5 67864

Text preview


Psycho Study 1
Jim Stewart (1994 -)

h=92
lively, with strict pulse

° bb 4
& 4

Violin

B bb 44

Viola

? bb 4
4

Violoncello

b4
¢B b 4

Violas


Ó

div.

b4
&b 4 Ó

œœ œœœ
œ

Œ n œœ ˙˙ n œœ œœ œœ œœ œ œ n˙ ™
# œœ ˙˙ # œœ œœ œœ œœ
>

Piano

ff

pp

f

{


°

Œ
Œ
n#œœ. œœ. nœœ. œœ.
>
>
mf
œ œ n˙ ™

mp

œ.

? bb 4
4

œ. œ nœ
. .
mf


œ.

œ.
œ.

œ.
#
œ
œ. .Œ


œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

6

° b
Vln. & b

œ nœ œ
œ
fp

Vla.

B bb œ.

Vc.

? bb

œ.

œ. œ. œ.


Ó

Œ

œ. œ nœ
. .

œ.œ. œ. œ.

œ nœ œ


œ

fp

Vla.

œ.

j
b
¢B b n#œœ. nœ. #œœ. ‰ nœœ œœ Œ n#œœ. œœ. Œ
>
>
>. .
b
&b œ œ œ

œ œ œ

œ œ n˙ ™

œ.

œ.

œ.

mp

w

mp

j
nœœ œœ Œ n#œœ nœ. #œœ ‰ nœœ œœ Œ n#œœ œœ Œ
. >. .
>.
>. .
>. .
œ œ
œ

œ œ œ

œ œ n˙ ™

œ.

œ.

œ.

nœœ œœ Œ
>. .

Pno.

{

? bb

œ.

œ.

œ.

œ.
œ.

œ.

Copyright © Jim Stewart 2016

œ.

œ.

œ.
œ.