PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF .pdf


Original filename: 2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF.pdf
Author: user

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 09/05/2016 at 14:48, from IP address 112.198.x.x. The current document download page has been viewed 361 times.
File size: 514 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


TANONG:
Bakit po inutusan ni Allah ang mga anghel na magsujood kay Adam? At bakit din po nagsujood ang mga kapatid ni Yusuf
sa kanya? Sa pagkakaalam ko po, ang sujood ay dapat kay Allah lamang.
SAGOT:
Ang lahat ng papuri ay kay Allah.
Ang Sujood ay may dalawang uri:
Ito ay maaring pagbibigay-galang upang mapalapit kung kanino nagsusujood. Ito ang sujood na pagsamba na karapatdapat lamang para kay Allah, ayon sa lahat ng mga Shari’ah (o batas ng mga propeta)
Ang ikalawang uri ng sujood ay pagbati at pagbibigay-respeto, ito ang sujood na ipinag-utos ni Allah sa mga Anghel para
kay Adam kaya’t nagsujood sila sa kanya bilang pagrespeto. Ito ay (maituturing na) pagsamba nila kay Allah sa pagsunod
sa Kanyang magsujood (bilang pagrespeto kay Adam.)
Ang sujood naman ng mga magulang ni Yusuf at kanyang mga kapatid ay mula din sa sujood bilang pagbati at
pagrespeto. Pinahihintulutan pa ito sa kanilang Shari’ah noon, subalit sa bitbit na Shari’ah (o pagbabatas) ng pinakahuli
sa mga propeta—Propeta Muhammad ‫ﷺ‬, dito ay hindi na pinahihihntulutan ang ibang sujood na hindi para kay Allah.
Hinggil dito ay sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬,

‫لَ ْى ُك ْنتُ ِآمرا أ َ َحدا أ َ ْن َي ْس ُجدَ أل َ َح ٍد أل َ َم ْرتُ ْال َم ْرأَة َ أ َ ْن ت َ ْس ُجدَ ِلزَ ْو ِج َها‬

“Kung may pag-uutusan ako na magsujood sa sinoman
ay pinag-utusan ko na (sana) ang babae na magsujood sa kanyang asawa.” (1)
Binawalan din ng Propeta si Mu’aadh bin Jabal na magsujood sa kanya. Ito (ang nangyari) nang binanggit ni Mu’aadh na
ang Ahlul-Kitaab (mga Hudyo at Kristiyano) ay nagsusujood sa kanilang mga ginagalang (na pinuno). Sa tagpong ito ay
binanggit ng Propet ang hadeeth na nabanggit sa itaas.
Sa Shari’ah na ito, ang pagbabawal ng lahat (ng uri) ng sujood para sa iba liban kay Allah ay kabilang sa pagsasaganap (o
pagiging perpekto) ng pagpapatupad ng (dalisay na) Tawheed. Ito ang perpektong Shari’ah na matatagpuan ang
kaganapan nito sa bawat pagbabatas. Sinabi ni Allah,

ِ
ِ
ِ
ِْ ‫يت لَ ُكم‬
‫الم ِدينًا‬
ُ ‫ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم‬
ُ ْ‫الْيَ ْوَم أَ ْك َمل‬
َ ‫اْل ْس‬
ُ ُ ‫ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض‬

“Sa Araw na ito ay kinumpleto Ko para sa inyo ang inyong pananampalataya, isinaganap Ko sa inyo ang Aking biyaya
at kinalulugdan Ko ang Islam bilang inyong Deen (relihiyon o panuntunan ng buhay).” (2)
Isinulat ni Shaykh ‘Abdur-Rahmaan al-Barraak

1. Sunan Ibn Majah (1853)
2. Surah Al-Maa’idah 5:3

Halaw mula sa https://islamqa.info/en/8492 at https://islamqa.info/ar/8492
Isinalin sa wikang tagalog ni Abu Muwahhid Lut Gilman


2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF.pdf - page 1/2
2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF.pdf - page 2/2

Related documents


2 ang sujood kay adam at yusuf
2 ang sujood kay adam at yusuf 1
3 ang hatol sa paghahangad ng kamatayan 2
3 ang hatol sa paghahangad ng kamatayan
1 sunnah ba ang pag aayuno sa buong buwan ng sha baan
1 sunnah ba ang pag aayuno sa buong buwan ng sha baan 1


Related keywords