Template Landskap.pdf


Preview of PDF document template-landskap.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


2.

Seperti yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Kajang, saya/ kami

menjelaskan bayaran permohonan berkaitan sebanyak RM ………………………….
(Ringgit Malaysia : ……………………………………………………………………………………………)
di atas nama Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kajang dalam bentuk Tunai
atau Cek sahaja.

Tandatangan

:………………………………………………..

Nama
:…………………………………………………
Malaysia (ILAM)
Jawatan
:…………………………………………………
No. Tel Pejabat :…………………………………………………
No. Tel H/P

*

:…………………………………………………

……………………………………………………
Cop pemohon
*(Pemaju/Pemilik/Perunding)

Permohonan Pelan Landskap perlu dikemukakan oleh Arkitek
Landskap yang bertauliah dan berdaftar dengan Institut Arkitek
Landskap Malaysia (ILAM)

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
No. Rujukan
Tarikh Diterima
Disemak Oleh

Tandatangan Dan Cop :

…………………………………………
b/p Pengarah
Unit Pusat Setempat
Majlis Perbandaran Kajang