Eksamensbesvarelse .pdf

File information


Original filename: Eksamensbesvarelse.pdf
Title: Eksamensopgave i SK
Author: Kristoffer Rosenquist Kirk

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.11.4 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 12/05/2016 at 18:46, from IP address 109.59.x.x. The current document download page has been viewed 1148 times.
File size: 88 KB (7 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Eksamensbesvarelse.pdf (PDF, 88 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

Spørgsmål 1
Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter:
KK) i et almindeligt pantebrev.
Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget sin sikringsakt. BB’s
ret over den faste ejendom er derfor beskyttet over for KK’s øvrige kreditorer og
aftaleerhververe, jf. Tinglysningsloven (herefter: TL) § 1, stk. 1. Fordringens hovedstol,
rente- og afdragsvilkår er desuden angivet i pantebrevet, og kravet i TL § 10, stk. 2, om
endeligt fastsat indhold (fiksering) er således overholdt.
Det fremgår, at pantebrevet er tinglyst med 1. prioritet i ejendommen, samt at ejerpantebrevet,
der er tinglyst samme dag, er tinglyst med 2. prioritet. Udgangspunktet for prioritetsstillingen
er først i tid, bedst i ret, og det fremgår desuden klart, at BB’s pantebrev skal have prioritet
over ejerpantebrevet, der er tinglyst samme dag. BB har således som udgangspunkt sikkerhed
med 1. prioritet i ejendommen for hele sit krav ifølge pantebrevet.
Spørgsmålet bliver dernæst, hvor stort et beløb BB er berettiget til at opnå dækning for som 1.
prioritet på tvangsauktionen. Det fremgår af opgaven, at KK har betalt de månedlige ydelser
til BB frem til november 2013. Da den månedlige afbetaling på lånet udgør 10.000 kr., og KK
har betalt afdragene i 10 måneder, har KK afbetalt 100.000 kr. på lånet. KK’s resterende
fordring mod BB udgjorde således 1.100.000 kr. i november 2013.
Foruden de 1.100.000 kr. har BB et krav mod KK på manglende betaling af renter fra
november 2013 frem til tvangsauktionen den 30. marts 2015. Da de månedlige renter på lånet
udgør 2.000 kr., og KK har undladt at betale renter i 17 måneder, har KK således et krav på
34.000 kr. i renter. Det fremgår imidlertid af TL § 40, stk. 4, at en panthaver, som giver
henstand med betaling af renter m.m., alene bevarer panteret for renterne forud for
efterstillede panthavere i 12 måneder fra forfaldsdagen. Dette indebærer, at KK alene har
sikkerhed på første prioritet i ejendommen for de første 12 måneders renter, der udgør 24.000
kr. De resterende 10.000 kr. rykkes således ned i prioritetsrækkefølgen efter sidste krone.
En panthaver kan afværge, at der sker nedrykning i prioritetsrækkefølgen af ubetalte renter
efter et år, hvis han inden fristens udløb foretager retsforfølgning imod skyldneren for at
inddrive renterne. Dette er imidlertid ikke opfyldt af BB, hvorfor der stadig sker nedrykning
af de resterende 10.000 kr.

1 af 7

26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

BB er således berettiget til at opnå dækning for et beløb på 1.124.000 kr. som 1. prioritet på
tvangsauktionen af KK’s sommerhus.
Spørgsmål 2
Spørgsmålet vedrører omfanget af BB og Sommerhusfinans (herefter: SHF) panteret i KK’s
sommerhus. Dette spørgsmål skal afgøres efter TL §§ 37 og 38.
For at TL § 37 kan finde anvendelse, er det først og fremmest et krav, at den faste ejendom er
varigt indrettet til at drive særlig erhvervsvirksomhed. Det fremgår af opgaven, at KK primært
benytter ejendommen til udlejning. Dette er imidlertid for at betale for omkostningerne for at
eje sommerhuset, da KK ellers ikke ville have råd til sommerhuset. Det fremgår desuden, at
KK selv benytter sommerhuset. Det er således tvivlsomt, om betingelsen i TL § 37 om varig
indrettelse til særlig erhvervsvirksomhed er opfyldt. Dette understøttes af dommen U
1973.232 Ø, hvor et sommerhus, som skulle udlejes i betydeligt omfang, ikke var omfattet af
TL § 37. Det må således lægges til grund, at TL § 37 ikke finder anvendelse.
Spørgsmålet bliver dernæst, om spabadet er omfattet af TL § 38, hvorefter der ikke kan stiftes
særskilte rettigheder over en fysisk del af en fast ejendom. Denne bestemmelse er altså udtryk
for enhedsgrundsætningen, hvorefter en fast ejendom skal behandles som en enhed.
For at TL § 38 kan finde anvendelse, skal en række betingelser være opfyldt. Først og
fremmest skal spabadet være indlagt i eller til brug for en bygning. Bygningsbegrebet skal
imidlertid forstås bredt, og da spabadet er placeret på sommerhusets terrasse, er denne
betingelse opfyldt. Dernæst skal der være tale om en varig indlæggelse i bygningen. Det
afgørende er i denne forbindelse, om genstanden er bestemt til varigt til varigt at være
tilknyttet bygningen og tjene som en forbedring af denne. Dette må desuden være opfyldt,
eftersom spabadet tjener som en varig del af luksussommerhusets pool- og spafaciliteter.
Endelig skal genstanden være indlagt på ejerens bekostning. Der fremgår ikke nogen
oplysninger af opgaven, som giver anledning til at overveje, om det modsatte skulle være
tilfældet. Det må derfor uden videre lægges til grund, at spabadet er indlagt på KK’s
bekostning. TL § 38 finder således umiddelbart anvendelse.
Eftersom køberen af spabadet først stifter sin særskilte ret over spabadet efter indlæggelsen i
sommerhuset, kan hans ret som udgangspunkt ikke opretholdes, da spabadet allerede er en del
af den faste ejendom. En undtagelse til TL § 38 er imidlertid, at der kan ske udskillelse af
tilbehør til en fast ejendom ifølge regelmæssig drift. Dette fremgår ikke direkte af

2 af 7

26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

bestemmelsen, men antages at følge den almindelige regel, der fremgår af TL § 37, jf. Peter
Mortensen i Sikkerhed i fast ejendom side 147.
Spørgsmålet bliver derfor, om frasalget af spabadet kan anses som værende en udskillelse
ifølge almindelig drift. Det fremgår af opgaven, at aftalen om salget af spabadet indgås i
januar 2015, samt at betaling skal ske i juni 2015. Spabadet skal dog først afhentes efter
feriesæsonens afslutning i september 2015. Såfremt en genstand alene afhændes, men ikke
fjernes fra ejendommen og fortsat opfylder sin funktion som en del af ejendommen, er der
ikke sket udskillelse ifølge regelmæssig drift. Dette fremgår af dommene U 1958.640 Ø og U
1986.386 V, hvor nogle grise blev afhændet, men forblev på ejendommen til opfedning.
Spabadet er altså ikke udskilt ifølge regelmæssig drift, hvorfor TL § 38 fortsat finder
anvendelse. Spabadet indgår altså i BB og SHF’s pant i sommerhuset, og køberen af spabadet
har derfor ikke overtaget ejerskab af dette. Spabadet indgår således i tvangsauktionen af
sommerhuset.
Spørgsmål 3
Spørgsmålet vedrører transport af et udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion. Dette
spørgsmål er besvaret med udgangspunkt i Peter Mortensens behandling af problemstillingen
i Sikkerhed i fast ejendom på side 79-80.
Det fremgår af Retsplejeloven (herefter: RPL) § 581, stk. 1, at tvangsauktionskøber kan
kræve udækkede pantebreve udslettet af tingbogen. Tvangsauktionskøber kan dog have en
interesse i at overtage et udækket ejerpantebrev, da han således alene skal betale fast
tinglysningsafgift på 1.660 kr., jf. Tinglysningsafgiftsloven § 6, stk. 6, 2. pkt., jf. § 7.
Tvangsauktionskøberen slipper således for at betale fuld tinglysningsafgift, der tillige udgør
1,5 % af det beløb, der sikres i ejerpantebrevet, jf. TL § 5, stk. 1.
I dommen U 2011.2394 V fastslog landsretten, at et ejerpantebrev kan transporteres til en
tvangsauktionskøber, selvom det ikke opnår dækning på tvangsauktionen. Da KK er tinglyst
udsteder af ejerpantebrevet, fremgår han både som pantsætter og panthaver i ejerpantebrevet.
Erhardsen har derfor ikke tingbogslegitimation til at råde over ejerpantebrevet, jf. TL § 10,
stk. 1. I dommen U 2012.2935 H blev det imidlertid fastslået, at tvangsauktionskøber af en
fast ejendom kan tinglyse transport af et udækket ejerpantebrev og derefter underpantsætte
dette. Endelig blev det i U 2014.465 H fastslået, at tvangsauktionskøberen alene er berettiget

3 af 7

26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

til dette, og at tvangsauktionskøber kan tinglyse transport af pantebrevet uden accept fra den
tidligere ejer.
Erhardsen kan således efter tvangsauktionen overtage ejerpantebrevet uden tilladelse fra
hverken SHF eller KK. Da SHF’s krav mod KK med sikkerhed i ejerpantebrevet ikke blev
dækket på tvangsauktionen af ejendommen, har SHF ikke længere sikkerhed i
ejerpantebrevet. SHF må derfor rette sit krav mod KK personligt.
Spørgsmål 4
Spørgsmålet vedrører indledning af konkursbehandling samt betingelserne for vedtagelse af
en tvangsakkord. For at der kan indledes konkursbehandling, skal der først og fremmest
indgives konkursbegæring til skifteretten af enten skyldneren selv eller kreditor. Dette er
opfyldt, da SHF har indgivet konkursbegæring.
Er der både indgivet konkurs- og rekonstruktionsbegæring, behandles
rekonstruktionsbegæringen først, jf. Konkursloven (herefter: KL) § 24. Skyldneren kan
således undgå at blive taget under konkursbehandling uden forudgående
rekonstruktionsbehandling ved at fremsætte rekonstruktionsbegæring. Begæringen skal
indgives inden eller på mødet om konkursbegæringen, som det er sket i dette tilfælde. KK
opfylder desuden betingelserne for at indgive rekonstruktionsbehandling efter KL § 11, stk. 2,
og KL § 11, stk. 7. Opnår skyldneren ikke at blive solvent under
rekonstruktionsbehandlingen, indledes automatisk konkursbehandling af skifteretten, jf. KL §
15, stk. 3.
For at en skyldner kan tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, skal skyldneren
være insolvent, jf. KL §§ 17 og 11, stk. 1. Der fremgår ikke nogen oplysninger af opgaven,
som giver anledning til at diskutere, om KK var insolvent. Det må således lægges til grund, at
KK var insolvent.
Den person, der indgiver konkurs- eller rekonstruktionsbegæring, skal desuden have en retlig
interesse heri. Dette er både opfyldt af SHF og KK, da SHF ikke har sikkerhed for sit krav
mod KK, og da skyldner altid har retlig interesse i indledning af konkurs- eller
rekonstruktionsbehandling.
Den person, der indgiver konkursbegæring, skal desuden stille sikkerhed for
konkursbehandlingen, jf. KL § 27, stk. 1. Dette er imidlertid ikke nødvendigt, hvis der
allerede er stillet sikkerhed i forbindelse med indledning af rekonstruktionsbehandling, jf. KL
4 af 7

26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

§ 27, stk. 2. Da KK allerede har stillet sikkerhed, behøver SHF altså ikke stille sikkerhed ved
indgivelse af konkursbegæringen.
Spørgsmålet bliver dernæst, om KK formåede at blive solvent på
rekonstruktionsbehandlingen. Dette kan enten ske ved tvangsakkord, frivillig akkord eller
virksomhedsoverdragelse. Da frivillig akkord og virksomhedsoverdragelse ikke er relevante i
denne forbindelse, må det overvejes, om betingelserne som en tvangsakkord var opfyldt.
Ved vedtagelsen af en tvangsakkord nedsættes kreditorernes krav mod skyldneren til en
procentsats af deres oprindelige krav (dividende). Et forslag om tvangsakkord behandles på et
møde i skifteretten, hvor de stemmeberettigede kreditorer stemmer om, hvorvidt forslaget skal
vedtages. En kreditor er stemmeberettiget, når han påvirkes af rekonstruktionsforslaget og
ikke er skyldneres nærtstående, jf. KL § 13 d, stk. 2-4.
Det fremgår af opgaven, at Carfinans har sikkerhed for sit krav mod KK på 250.000 kr. i et
ejerpantebrev på 350.000 kr. med 1. prioritet i en bil ejet af KK, der har en værdi på 350.000
kr. Da Carfinans har fuld sikkerhed for sit krav i bilen, påvirkes Carfinans reelt ikke af
vedtagelsen af et rekonstruktionsforslag. Carfinans har derfor ikke stemmeret i forbindelse
med afstemningen om vedtagelse af tvangsakkorden. SHF har derimod ikke sikkerhed for sit
krav på 200.000 kr. SHF har derfor en reel interesse i vedtagelsen af en tvangsakkord og er
derfor stemmeberettiget.
Ved afstemningen om et forslag om tvangsakkord stemmer de stemmeberettigede med antal
stemmer alt efter, hvor stort et krav de har imod skyldneren. For at forslaget kan vedtages, må
der ikke være et flertal af stemmer imod vedtagelsen af forslaget, jf. KL § 13 d, stk. 1. Kun
stemmerne fra de kreditorer, der er repræsenteret på mødet i skifteretten, tillægges i denne
forbindelse betydning. Da de eneste kreditorer på mødet var Carfinans og SHF, og alene SHF
er stemmeberettiget, er der således et flertal imod forslaget om tvangsakkord.
Da forslaget om tvangsakkord ikke kunne vedtages, formåede KK ikke at blive solvent ved
rekonstruktionsbehandlingen. Skifterettens afgørelse om at tage KK under konkursbehandling
var derfor korrekt.
Spørgsmål 5
Dette spørgsmål vedrører, hvorvidt der kan ske omstødelse af KK’s salg af sølvstellet til
Michael Olsen (herefter: MO).

5 af 7

26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

Først om fremmest må det overvejes, om MO kan betragtes som nærstående til KK, jf. KL §
2. Da MO er KK’s søsters mand, er MO nærstående efter KL § 2, nr. 1. Det kan i denne
forbindelse ikke tillægges betydning, at MO og KK havde et dårligt forhold til hinanden.
Det må således overvejes, om der kan ske omstødelse efter KL § 64 om omstødelse af gaver.
En gave forstås i denne forbindelse som enhver overdragelse til nærstående, hvor den
nærstående opnår en formuefordel, som der ikke er betalt fuldt vederlag for. Dette er opfyldt,
da sølvstellet sælges til 30.000 kr. på trods af, at det har en værdi på over 100.000 kr.
Da MO er nærstående til KK, gælder der en udvidet omstødelsesperiode på 2 år før
fristdagen, jf. KL § 64, stk. 2, medmindre KK kan føre solvensbevis. Da det fremgår af
opgaven, at KK godt vidste, ”hvad klokken havde slået”, må han sandsynligvis have været
insolvent på overdragelsestidspunktet, hvorfor MO næppe kan vil kunne føre solvensbevis.
Den udvidede omstødelsesfrist på 2 år finder derfor anvendelse. Da SHF’s konkursbegæring
blev indgivet den 1. april 2015, er fristdagen den 1. april 2015. Overdragelsen til MO falder
derfor inden for omstødelsesperioden på 2 år, da KK tog kontakt til MO i marts 2014.
Det er dernæst et krav for, at der kan ske omstødelse, at der er sket et tab for konkursboet.
Dette er opfyldt, da stellet havde en værdi på over 100.000 kr. og blev solgt for 30.000 kr. Det
er desuden et krav, at der er sket en berigelse af MO, hvilket også er opfyldt.
Da betingelserne for omstødelse efter KL § 64 er opfyldt, kan der således ske omstødelse.
Konkursboet kan derfor rette et krav mod MO på den berigelse, han opnåede ved
overdragelsen.
Det kan tillige overvejes, om der kan ske omstødelse efter KL § 74. Først og fremmest skal
den omstødelige disposition have unddraget en af skyldnerens ejendele fra at tjene til
kreditorernes fyldestgørelse. Dette er opfyldt, jf. behandlingen af KL § 64. Dernæst skal
skyldneren ved dispositionen være eller blive insolvent. Dette er tillige opfyldt, jf.
behandlingen af KL § 64. Endelig skal den begunstigede være i ond tro om skyldnerens
insolvens samt de omstændigheder, som gjorde dispositionen omstødelig.
Det fremgår af opgaven, at KK ikke fortalte MO om sine solvensproblemer, men begrundede
salget af sølvstellet med, at det fik ham til at savne sine forældre. MO var således næppe i ond
tro om insolvensens eller dispositionens utilbørlighed. Det kan næppe ændre på dette, at KK
og MO havde et dårligt forhold til hinanden som følge af en stridighed 10 år tilbage.

6 af 7

26. maj 2015

Sikkerheds- og kreditorrettigheder

1306

Da betingelsen om ond tro ikke er opfyldt, kan der således næppe ske omstødelse efter KL §
74. KK’s salg af sølvstellet kan dog omstødes efter KL § 64, jf. ovenfor.
Opgave 6
Spørgsmålet vedrører overdragelse af en fordring til eje.
Som udgangspunkt ligger der ikke noget til hinder for, at en kreditor kan overdrage sin
fordring mod en skyldner. Der er i dette tilfælde tale om overdragelse af en simpel fordring til
eje, hvorfor sikringsakten er denuntiation til skyldneren, jf. Gældsbrevsloven § 31, stk. 1. Da
Svend Kristensen har denuntieret til Spa Experten ApS i god tro om KK’s konkurs, er hans
krav således beskyttet mod overdragerens kreditorer. Svend Kristensen har således ret til
kravet mod Spa Experten A/S.

7 af 7


Related documents


eksamensbesvarelse
rapport
ballon
07a tilsynsrapport 20160419084458 sonjat helses
husorden
husorden 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Eksamensbesvarelse.pdf