Raport audit 2014 .pdf
File information

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 20/05/2016 at 11:08, from IP address 212.56.x.x. The current document download page has been viewed 528 times.
File size: 2.93 MB (20 pages).
Privacy: public file
Document preview


RAPORTULI\U]DITORU
NDEPENDENTnr.08
,1h112074
Pr iv in d confir m ar ea s itu aliill'or fin anci ar e p entru

de Pazi
i. S.r,Detagamentu
Beneficia,r:
Pararmilltara"

Chiqinlu-2016

,

CUPRINS

|[
ill

1.0. Compartimenetele auditate

li
s-

iii

de audit
2.1. Informafii generalercuprivire la societate,
2.2. Informafii generalerdespreentitateaauditati
3.0. Metode de efectua,reaauditullui
4.0. Secfiunide audit
4.1. Evaluarea de contab,ilitatesi de control irrtern
4,2. Active necorporale
4.3. Mijloace fixe
4.4. Investifii pi resurse
4.5. Investifii financiare
O.U. Alte active circulant,e
4.7. Material - Stocuri
4.8. Crean{e

lil
L

4.lz.Imprumuturigi credlite
4.13.Datorii
4.14.Decontiricu personalul

iii
jilili

liiil

L
iil
i:i
r-

,t
Ittil

r

4.15.Calculelede TVA
4.l6.Impozit pe profit
4.11.Alte impozite

iU_

4.18.Alte angajamente
4.19.Vffnziri

[i_

4.20.cost

lii

standarde
5.0. Proceduri,

il

4.21.Alte venituri gi cheltuieli
6.0. Analiza financiari

7.0. Constatlri,Anexe

tit

Pagina2 din 16

_it
ill

j{

2.0.Informafii generale.
2.1.Informafii generaler:uprivire la societateade audit
Denumirea companiei

A "Consulting-Modtern"SRL
, Chisinau,str. V. Mtcle, lu A, or. )

A.dresajuridici

009600041917

od fiscal
Rechizitebancare

SocieteGeneraleS^z\
BC Ivlobiasbanca-Groupe

D08MO2224 ASV29076337100

ont bancar
Cont de corespondenfa

BIC

ollBMD22

LICENTA DE ACTIVITA:TE

w:tUIf nr.042258din 15.02.2010

ERTIFICAT DE AUDIT
ConducltorulcomPaniei

fs 000262eliberatdde Ministerul -umantetolr
I RMoldova la 08.011.2008

iron Galina

2.Z.lnformafii generalecu privire la intreprindereaaudfltati
de PazzParamilitara"
IS ttDetasarnrentul

Pagina3 din l6

de audit
Metodologia
u i'S'
Din datele debazdgiinformaliilede operali*nialeevidenleicontabile
de PazdItaramili tara" pentruperioadaanuluide gestiune
,rDetagamentul
incheiatdla 31 decembrie'20t4s-apetrecutauditulsolicitat'
contabilitagi,in cadrulplanuluide audit'
Auditul a examinatdomenLiul
noestreau fost fol'ositede cdtreun
pentrua sprijiniconcluziileqi recombndSrile
numdrimpundtorde teste9i proceduride audit9i.caracteruladecvatal informa"Jiilor
de auditorulintern'
intemeefectuate
contabile,precumqi contrroale
Auditui a fost rcahzat:
- Evaluarea
controalelorinteme;
analtttcd;
a
nalitic6;
contabilitate
- VerificareaconformitdliiLconturilor sinteticeqi de contabilitate
- Verificarea integratitelii gi corectitudinii de reflectare atranzacliilor de afaceri;
- Analtzasitualiile financiare ale entitSlii auditate;
- Verificarea conformit6{iiicu reglementdrilec€rroBUvomeazdactivitateafrnanciard
gi economtcd ai.S.,rD"taqamentulde Pazi Paramilitara"'

Auditul a inclus:
in
-- studiu pebazddeteste,a dovezilorce suslinc,ifreleqi informaliile prezental'e
privire la activitalile
situaliilehnanciare(contarbile)raportareade infiormaliicu
financiareqi economiceale entitdfli;
-- principii de estimareformd 9i norme contabile,aplicabilela pregdtireade
;
contabilitate (situa{iilefin'anciare)
__estim6rilorsemnificativefbcutede cdtreconducerein preg[tirea de contabilitate
companie(situaliile financiare);
-r evaluareasitualiilor contabile(financiare)'
calculat in cadrul
In cazul angaiamentelorincheiate intre pbrli orice indiciu
angajamentde
misiunii de audit, precurn ;i al faptului ca obiectivul si sfera unui
calculatepragul de
audit a fost determinat .., pii,ri.. la probele de audit acumulate,
in cadrul misilrnii de
semnificalie,proceduri ;li teste, ,r.d.* cd echipa de audit
probe suficiente pentru
audit conform planuluii de audit au relevat si obtinut
nostru a fost efectuatla
apreciereaqi identifi -careariscurilor,precum qi cd auditul
qi constituie 0 bazd
entitate impreuna cu specialigtii entitdlii cLl guvernanla
suficientdpentru opinia rroastrb.
contabile obfinute' cu
AvAnd in vedere cantitateamare de documente,informalii
in procesul de formare a
scopul de a reduce riscurlde emitereahotdrdrilor greqite
aprobelorrelevante
opiniei de audit, de asemenia fost aplicatametrcdade prelevarc
in perioadapetrecerii
in cadrulmisiunii de audit careau fost determinatepe capitole
misiunii de audit.

Pagina4 din 16

tn timpul auditului au fost verificate urmltoarele compartimente:
L. Active necorporale
2. Mijloace fixe
3. Investi{iile gi Resurse
4. Investi{ii
5. Alte active circulante
6 . Stocuri de mirfuri 9i materiale
7. Active curente
8. Remunerareamuncii
9. Mijloace bineqti
10. Capital proPriu
11.Crean{e
12.Datorii
13.Decontiri cu Person:llul
L4. CalculeleTVA
15. Administrare fiscali
16. Alte imPozite
17. Alte datorii
18. Rentabilitate
19. Lichiditnti
20. Alte venituri 9i cheltuieli

Pasina5 din 16

SA,,CONSULTII\IG_MODER.N"SRL
mun. Chi$intru,str. V. Micle,10 A, of. (ap.)5,
tel/fax 022-241405;rmob.69169127
; 68009632
Licenfa AMMII nr.042258 din 15.02.2010

nr 25104-16
din20.04.2016

Citre: Consiliulde Administratie
de Pazi Paramilitari"
I.S."Detaqarmentul

Dlui Vladimir Zmuncil5
Administratorului
i.S..,Detasarnentulde Pazi ParamilitarE"
str. ColinaPuschin,19/1,mun.Chigintru'RM

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENI]
cu privire la situa{iile financiare F,€ntruanul 201'4
financiareIat.S. ,,D"taqamentul dePazd ParamiliRaportulcu privire la^situafiiile
tara",in continuare ( lis "DI'P") pentruperioadaanului2014,c/f 1003600104867,
sediulstr. Colina Puschin,lgtll, mun. ChiqinIu, Republica Moldova.
Am efectuat misiunea de :ludit Societateade audit ,rConsulting-Modern" SIRL,
str. V. lrlicle l0 A, of. 5, mun. Chiqindu,RepublicaMoldova,
clf 1009600041917,
Licenla A MMII nr. 0242258din 15.02.2010eliberat6de Camerade Licenliere, pozilionatd nr. 12 in Extrasul din. Registrul de stat al societSlilorde audit, al auditorilor
intreprinzdtoriindividuali conlFormsituatieidin 1 martie 20l6,membru ACAP.
Raport cu privire la situaliile jinunciare
Noi am auditat situaliile financiareinsolitoare a.iS "DPP" care cuprind situaliile
e 2014 cu anexele,Bilanful, Situalia de Profit Ei
financiare la data de 3 1 dec,embri
Pierdere,Situalia Modificdrilcr Capitalului Propriu gi Situalia Fluxurilor de numerar
aferenteexerciliului incheiat 7a aceadatd,notele inllormativegi un sumar al politicilor
contabilesemnificativegi alte informafii explicative.
R esp onsubilit atea i S "OpP " p entr u situaliile /in an ci ar e
fidel6 a
Conducer.u iS "DPP" este responsabildde intocmirea qi 1>rezentarea
acestorsitualii financiareqi perntrusistemulde contr,olintern, necesarpentruintocmirea
situaliilor financiare in conformitate cu StandardeleNalionale de Contabilitate,care
sunt lipsite de denaturdrisemr:rificative,cauzatefie d.efraud6, fie de eroare.Conducerea
tS "DPP" este responsabildla determinareacaracterului rezonabil aI estimdrilor
contabilela pregitirea situaliilor financiarepentru arruI2014.
R esponsabi litut ea auditor ul ui
noastrd r;onstdin exprimareaopiniei cu privire la acestesitualii
Responsabilitatea
financiare a iS "DPP" ce se conlin Bilanful, Situalia de Profit gi Pierdere,Situalia
Modificdrilor Capitalului Propriu gi SituatiaFluxuri.[orde numeraraferenteexerciliului
incheiat \a31.I2.20I4, altor anexela situaliile financiareqi notei informative pe baza
probelor acumulatein perioaclamisiunii de audit. ltm desfdquratmisiunea de audit in
conformitate cu Standardele Internafionale de Audit. Acester standarde prevld
Paeina6 din 16

conformitateacu cerinlele etice qi planificarea gi desf5gurareaauditului in vederea
oblinerii asiguririi rezonabile cu privire la mdsura in care Situaliile Financiare sunt
lipsite de denaturdri semnifilcative.Auditul a fcst planificat si efectuat in baza
procedurilor de audit cu scopul auditdrii, confirm5rii situaliilor f\nanciare,care s-au
acumulat pe baza aprecierii pragului de semnificafie, riscurilor, dovezilor, testelor
pentru a obline o siguranld suficientd privind veri<licitateasitualiilor financiare a iS
"DPP". Misiunea de audit rJe asemenia inclus evaluareagraclului de adecvare a
pgtillcilor contabile utilizate qi a caracterului rczonabil al indicatorillor de perform an[da
IS "DPP", primite de conducereaentitdlii, precum qi evaluareaprezentdriigenerui" u
situaliilor financiarein general.Noi credem,cd auditul probelor de audit fumizeazdo
bazd rezonabilSpentru opinia noastrd cu privire la fiabilitatea situaliilor financiare
pentruanul de gestiune.
in contextuldat, in aspectrdecompetenlds-a efectuatevaluareagi exprimareaasupra documentelorprimare, contractelorde colaborare,fluxului capitaluluipropriu, fluxului qi utrlizdrii mijloacelor bdneqti, analizeiactivitetii opera{ionaleqi financiare, analizei
structureiactivelor gi modul reflectirii in evidenla r;ontabild,laiS "DPP", cod fiscal
1003600104867
pentru perioada01.01- 31.12.2014in bazacontrerctuluide audit nr.
08/03-16 din 24 martie 2016 semnatde AdministratorulDnul Vladimir Zmuncila.
Funclia de contabil-gef pe pa.rcursulanului 2014 a delinut-o Dnzr Godiac Mariana.
Misiunea de audit implicd desfdgurarea
de proceduri in vedereaoblinerii de probe de
audit cu privire la valorile gi prezentdriledin situatiitefinanciare.Procedurileselectate
depind de ralionamentulauditorului, de documente|eprezentate,clovezileacumulate,
inclusiv de evaluareariscurilor de denaturaresemnificativd a situa{iilor financiare,
cauzatd.
fie de fraud6,fie de eroare.La efectuareaacr:lorevaludri ale riscului, auditorul
i-a in considerare controlul iintern rellevant pentnr intocmirea cjle cdtre entitate gi
prezentareafideld a Situaliilor Financiarepentru anal 2014, in vedereaconceperiide
proceduri
de
audit,
care
sunt
adecvate
errtitdlii
auditate.
Misunea de audit include, de asemenea,evaluareagradului de adecvarea politicilor
circumstanlelor,procedurilor, testelor acumulate,dar nu cu scopul exprimdrii unei
opinii cu privire la eficienla controlului intern al p,oliticilor conterbilecu anexe gi a
caracterululrezonabilal estimiirilor contabileefecturate
de cbtre conducere,precum qi
evaluarea prezentdrii generale a Situaliilor Fina,nciare pentru anul incheiat la
31.12.2014.
Planificareaauditului s-a efectuat'cu privire la mlrimea denaturirilor, care
vor fi consideratesemnificativesi vor oferi o barzdsuficienti pentru:
o Determinsrea natarii, nnomentul'uiSi domeni,wluide aplicare a procedurilor de
evaluare a riscului;
o ldentiJicureu Si evaluarea riscurilor de denaturare semnificutivd;
o Determinures naturii, tmomentwlui Si ariei de cuprindere a procedurilor de
constuturesuplimentare.
1. Sintezl:
Scopulverificdrii activelor curenteqi pe termenlung, a capitaluluipropriu, stareadato-

riilor qi crean{elor
petermenlungqi scurts-aefectuatin modselectjiv
in bazadocuprezentate.
mentelor
Au fostverificate
primare,
documentele
cu
datelegi explicaliile
Pasina7 din 16

privire la evidenlacontabild,respectarealegislalieiItepublicii Moldova cu privire la
situaliile financiare.
Pentru efectuareaserviciilor dleaudit au fost prezentateStatutul intreprinderii; documentelede inregistrarea entitdlii; politicile contabilepentru anul2Al4 contractele;
ddrile de seamdprezentatela IIFPS;CTAS; CNAM; RaportulFinanciarpentruanul
2014;Declaraliacu privire la venituri forma VEN-12; Registrelede cumpdrariqi
vinzdri; facturile de expedifieqi fiscale;extraselebancare;casaentitdfii; rulajele
bancare,CarteaMare; registrelede evidentacontabilSpe suportde hirtie; extraselede
la OCT Cadastru;Raport de evaluare,etc.
Identificarea sferei de aplicare a misiunii de audit:
Auditul a fost exercitatin conformitatecu Legea rrr. 61- XVI din 16.03.2007,oCu
privire la activitateade audit"l ISA, Reglamentirii internafionale de audit, Asigurare qi etici din 24.08.2012,L,egeanr. 146-XIII dinr16 iunie 1994"Cu privire la
intreprinderea de stat'', ce exerciti activitateasa economicdin conformitatecu Legea
RM ,,Cu privire la antreprenoriat gi intreprinderi"' nr. 845-XII din 03.01.1992(cu
toatemodificdrilegi completdrileulterioare),Hotlriri de Guvern qi Decizii gi in conformitate cu Statutul entitifii; Legii Contabilitnfii nr. 113 - XVI din27.04.2007qi
noilor SNC, rnbaza documentrllorcontabilesi a Situatiilor Financiareprezentatede
conducerea
iS "DPP".
Conform cerintelorISA, m:isiuneade audit a fost solicitatdde conducereaentitdfii Ei
s-a petrecut conform ofertei prezentate Ei in baza contractului incheiat, in scopul
obtinerii asigurarii rezonabile cd documentele si inregistrdrile contabile, situaliile
financiarein ?ntregimenu contin denaturarisemnificative.Auditul a inclus examinarea,
rn baza testdrii, a oblinerii pr:obelorgi dovezilor ce confirmd evaluareaprincipiilor
contabilitdlii utilizate si analitzaestimd,rilor contabile consideratrile determinate de
primare pentru activitatea
conducere,precum gi corectitudineaoformdrii docunnentelor
de antreprenoriatluate in ansamblu.
Misiunea de audit s-a efectuatinbaza actelororiginale prezentateqi anume:
o
r
o
o
o
o
o
r
e
o

Actele de constituireale intreprinderii;
Situafiile Financiarecu anexepentru anul 2014;
Dirile de seami trimestriale,anuale fafi de bugetul publticlocal gi de stat pentru anul 2015.
Balan{a conturilor contabilepentru anul 2014;
Documentele primare ale irrtreprinderii;
PoliticileContabile a intreprinderii pentru anul 2014;
Registrelecontabilepentru anul 2014;
Balan{a de verificare (Listarde inventariere Ei Procesele-'Verbale),etc
Procesele-verbale
ale Consiliului de Administra{ie;
Extrasele de la OCT Cadastru, raport de evaluare, etc.

Date generale:
i.S. "DPP" inregistrttd la Carnerainregistririi de Stat de pe ling5 MJ al
RM la 31.12.1992cunr. de inregistrare1003600104867,numdr de identificarede
cu sediulin mun. Chigindu,str. ColinaPuqchin,l9ll,
Statqi c/f 1003600104867,
mun. Chiqindu,RMoldova gi practicdactivitateain activitifi pa,rticulari de pazd.
Pagina8 din 16

I.S.,,DetaqamentuldePazd Paramilitard" estefondatddjin3I.12.1992cu
cupitalul statutar al intrep,rinderii, conform Extrasului din Registrul de stat al
tntreprinderilor Si organiz,aliilor nr. 5290 din data de 21.02.2014estein sumd de
167.056,00lei (Una sutd ;aizeci Si Saptemii cin'cizeciSi Saselei ).
i.S.,,D"tuqamentulde Paizi Paramili tara" s-a inregistrat in calitate de pldtitor
TVA la IFS sect.Rigcani cu nr. 0600383Ia data de 01.07.1998,de{initor de
Licenfa seria A MMII nr. 036683valabili pinrl la 15.02.2021.
Asociuli:' unic asociat.
1. Ministerul TehnologieiiInformafiei gi Comunicafiilor al Republicii Moldovacota de participare 100 ou6,
IDNO 1006601000015,
sediul: NIID-2012,str. Puqchin,
42, (in continuare- Fondator).
Genurile principale de activitate :
Studiind gi analizind actele prezentatepentru efectuareamisiunii de audit, s-a constat:
I.S.,,DetaqamentuldePazd Paramilitara" se deserweqte
prin sistemulcrediterr
bancar
qi are deschisurmdtorul cont bancar:
BC,,Moldindconbank" S.A. filiala Telecomtransl
- Cod bancar: MOLDMD2X332
- Cont lei - 22515320082.
gi control a entitelii sunt:
Potrivit prevederilorStatutului,organelede^condtrcere
Fondatorulgi Consiliul de Administrafiea I.S. "f)PP", cap. 1, pct. 4; 9 prin ce este
de Codul Civil, nr. 1107-XV din
stipulatd activitateaintreprinderii reglementate
06 iunie 2002, art. 6 alin.(l), fondatoruliqi exercitddrepturilede g;estionaral intreprinderii prin intermediulConsiliului de Administrali,eqi al administratoruluiintreprinderii (organulexecutiv)din Lregeanr.146 din 16.0(;.1994
"Cu privire la intreprinderea de stat", exercitdactivitateasa economicbin conformitatecu Legea RN{ ,rCu
privire la antreprenoriat qi intreprinderi" nr. 845I-XIIdin 03.01.1992 (cu toate
modific6rileqi completdrileulterioare),Hotiriri de Guvern gi Decizii qi in
conformitate cu Statutul entitifii.
in scopul de a obline venituri , practicdgenuri de ractivitatein conformitate cu
de pazda obiectelorpersoanelorjuridice in
statutulintreprinderiiactivitat'eaparticulard
bazacontractelor.
Misiuneade audit s-apetrecutpentru identificareacorectitudiniigi reflectdriisitualiilor
precunnqi confirmarrea
dateloreviclenleicontabilea
financiarein eviden{acontabiliS,
i.S. "DPP" pentruperioadaarrului 2014.
In urma efectuirii misiunii de audit s-au stabilit urmitoarele:l
Verificdreaactivelorcurenteqi pe termenlung, a capitaluluipropriu, stareadatoriilor qi
creanlelorpe termenlung qi scurt s-a efectuat in mod selectivin bazadocumentelor
prezentateechipeide audit in perioadaefectuariimisiunii de audit. Au fost verrificate
documenteleprimare,datelegi explicaliile cu privire:la evidenlacontabild,respectarea
sitauliilor financiare.Probelede audit
legislalieiRepublicii Moldoverla efecturarea
s-auacumulatprin analizagi verificareadatelorinregistratein documentelede constituire, eviden{aprimard gi actitrnilorde reflectarecontabildin notelecontabile,regisPagina9 din 16Download original PDF file

Raport audit 2014.PDF (PDF, 2.93 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Raport audit 2014.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000374563.
Report illicit content