Situatia finaciara 2015 DPP .pdf

File information


Original filename: Situatia finaciara 2015 DPP.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 20/05/2016 at 11:08, from IP address 212.56.x.x. The current document download page has been viewed 816 times.
File size: 2 MB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Situatia finaciara 2015 DPP.PDF (PDF, 2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


.d *

/-*-

{Y,. m &2--7. Q'

SITUATIILE FINANCIA
pgntru perioada

Entitatea

tlt n w t xtft o tot./ta (t/ tdt/t
Cod IDNO

Sediul:MD

0

Activitatea principald

Cod CAEM, rev 2

Cod CAEM, edilia 2005

Forma de proprietate

t,/tZt
CodCFP

Forma or ganizatorico-j uri di cd

tlt/tpt
Cod CFOJ

Datedecontact:
Tel. CJJ J.qJ

4/f

WEB

Unitateade m6surd:leu
Numelesi coordonatele
contabilului-9ef:
Dl (dna)

'%

(

' '

'

'

4

rer 02J 2 92 4 r'f
Anexa 8

Not[ informativi

privind veniturile gi cheltuielile clasificate dupi naturi
Perioadade

Indicatori

Venituri din vinzdri
Alte venituri din activitatea

ionali

Venituri din alte activitdti

Total venituri (rd.010+ rd.020+ rd.030
Yarialia stocurilor
Costul vinz5.rilor mdrfurilor vindlrte
Cheltuieli privind stocurile
Cheltuielicu
lul privind remunerareamuncii
Contribulii de asigurdri sociale de stat obligatorii 9i
de asigurareobligatorie de asisten!5medicald
Cheltuieli cu amortizareagi depreciereaactivelor
imobilizate
Alte cheltuieli
Cheltuieli din alte activitati

Total cheltuieli(rd.050+ rd.060+ rd.070+ rd.080+
rd,090+ rd.l00+ rd.l l0 + rd.120)
) pind la impozitare(rd.040- rd.l30
Cheltuieli orivind
venit
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune

/f /8 /J/

Profit (pi

rd.140-rd.150)

"/pf %g

Anexa 1

Nr.
cpt.

ACTIV

i-n".putulp"tioadeideggsr[gng

Imobilizdri
cotpgtalein cuts dt
tmoUitiEri cotpo-Uititari
"*e
Miiloace fixe
RctiueUiotogiceimobilizate
termen lung in pdrli
hrr"rttttt ft*"".ttpe
neafiliate

@termenlunginPdrli
afiliate

Investitiiimobiliare
A-*t*tiacordateP4gnngq44
Alte activeimobilizate

Total activeimobilizate
+ rd'050
+
G;.010+ rd.020+ rd.030 rd.040 +
+
rd'090
i rd.060+ rd.070+ rd.080
rd.100+rd.110+rd.120

M/fff

Active circulante
Active biologicecirculante

qi scurtadurau
oui.-t. a.r"rcavgtoare
P-dt.t*

l" curs i€ Jx99t4ie

CreantealeP64ilorqqlgE
Avansuri acordatecU{949
Creanteale bugetului
ale personalului
Alte creanle curenrc
l";asierie qi la conturi c
M*.t"t

Alte elemente49 n!!99I4!
restilii financiarecurentein p6r!i
i---n
neafiliate

tnffi*stittrtnutt.i*. .nt"ttt" in pu4i ufi
Alte active circulante

Total activecirculante
+ rd.150+ rd.160+ rd'170+ rd'180
(rd.140
i rd.190+ rd.200+ rd.210+ td'220+
+ td.250+ td.260+ rd'270
rd.230+ rd,.240
+ rd.280+ rd.290
rd.130+ rd.300

1/// lrc
3 9f/4jr

Nr.

PASIV

cpt.

2

3.

).

320
330

inceputulperioadeide
sestiune
4

//7 //r

/ 3/q /r) t

344
350

4tg //r
X

370

X

380

Total capitalpropriu
(rd.320+ rd.330+ rd.340+ rd.350+
rd.360- rd.370 + rd.380)

390

sfir;itul perioadeide
sestiune
)

/,f/ r'z
'9i/

x

360

Alte elementede capitalpropriu

Datorii pe termen lung
Credite bancarepe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul
financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
(rd.400+ rd.410 + rd.420+ rd.430)
Datorii'curente
Credite bancarepe termen scurt

Sold la

J

Capitalpropriu
Capital so.cialsi suplimentar
Rezerve
Coreclii ale rentltatelor anilor precedenfi
Profit nerepartizat(pierdereneacoperitd)
al anilor preceden{i
Profit net (pierderenetd) al perioadei de
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune

4.

Cod
rd.

/ 4oo,t//

-/// /f/

tzf 9/!
/-f//ttl

400
410
420
430
440

450

Imprumuturipe termenscurt

460

Datorii comerciale
Datorii fafd de pdr-tileafiliate

470
480

Avansuriprimitecurente

490

Datorii fatd de personal
Datorii privind asigurdrile sociale
si medicale
Datorii fatd de buget
Venituri anticipatecurente
Datorii fa{6 de proprietari
Finanfiri gi incasdri cu destinafiespeciald
curente
Provizioanecurente
Alte datorii curente

/04q4

/2 7-f2

500

fJ///4

/t4

510

7f{ rrl

/./l/t/

./so rs

4{ 2/

520

s30

tlr' -v-ff

540
55('

560
570

Total datorii curente
(rd.450+ rd.460+ rd,.470
+ rd.4g0+
rd.490+ rd.500+ rd.510+ rd.520
+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+
rd.570)

580

Total pasive
(rd.390+ rd.440+ rd.580)

590

/ffi//f

/5fldJl

-/ qftrltl

7 9e90r/

Anexa 2

Perioadade
Indicatori

Venituri din vinziri
Costul vinzdrilor
Profit brut (pi

rd.010- rd.020)

Alte venituri din activitatea
Cheltuieli de distribuire

Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea
Rezultatul din activitatea opera{ionald: profit

Jfp tlr

+ rd.040- rd.050- rd'060- 4{ZE
ierdereXrd.O30

Rezultatul din alte activitdli: profit (pierdere)
Profit (pierdere) pind la impozitare

lfo ffr

rd.080+ rd.090)

trc f/o

Profit net (pierderenetb) al perioadei de gestiune

(rd.l00- rd.1l0)

-70fg4
Anexa 3

PRoPRru
inTin vrourrrcAnrr,on cAPTTALULUT
I!2"r*,,d,/
18.trtAR
zo-(f
o'/ pinira // //
*

Sold la sfirqitul
perioadei de

=5:':-=1-'---'

Total capital social 9i suplimentar
+ rd.0
(rd.010+ rd.020 + rd.030 11d.QzfQ

///Al

/f//4/

Total rezerve(rd.070+ rd.080+
Corecfii ale rezultatelor anilor
Profit nerepartizat (pierdere neacoperiti)

lrg'tri

fz/flt

4tjat

fn/frd

/// jlf

,0f94

Profit net (pierdere neti) al perioadei de

Profit utilizat al
Rezultatul din tranzilia la noile reglementdri

Total profrt nerepartizat(pierdere
neacoperiti)(rd.l 10+ rd.120+ rd.130+
rd.l40+ rd.150)

/:////

Alte elemente de capital propriu, din care

Total capital propriu (rd.060+ rd.100+
rd.160+ rd.170)

flaoaf

2f//zj/

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la

pinl la

l/

-/J

20/f
Perioadade sestiune

Indicatori

curentA

Fluxuri de numerar din activitatea
Incasdri din vinz[ri
Plili cltre angajatigi organede asigurare
social[ qi medicald
Dobinzi plStite
Platai
Alte incasdri
Alte ol6ti

/t /t/_r/t

Fluxul net de numerar din activitatea
operafionaln(rd.010- rd.020- rd.030rd.040- rd.050+ rd.060- rd.070)

f9/ pl?

Fluxuri de numerar din activitatea de

m
ri din vinzarea activelor imobilizate
i aferenteintririlor de active imobilizate
Dobinzi incasate
Dividende incasate
Alte incasdri (nl[ti
Fluxul net de numerar din activitatea de
investifii (rd.090- rd.100+ rd.110+ rd.120+

rd.130

I //zr/

Fluxuri de numerar din activitatea
financiarl
ncaslri sub formd de credite
Pl[!i aferenterambursdrii creditelor gi

imprumuturilor
Dividende nldtite
uni de
Incasdri din
Alte incasdri (pld{i)

Fluxul net de numerar din activitatea
financiari (rd.150- rd.160- rd.170+ rd.180
+ rd.190)
Fluxul net de numerar total

+ rd.080+ rd.140+ rd.200)
Diferenfe de curs valutar favorabile
nefavorabile)
Sold de numerar la inceputul perioadei
de sestiune
Sold de numerar la sfirgitul perioadei
+ rd.230)
ne (+ rd.210+rd,.220
de

(zra/ez/
{t/ e//
/////J/
t/d/1a/

Anexa 6

Date generale
1. Certificat de inregistrare a entitIlii, eliberat de Camerainregistrdrii de Stat.
inregisttatii?7.lf /A6
Num[r de inregisrrare -Data
2. Capital social inregistrat de CameraInregistririi |9,Slutt , ,,. -

'0:1,

suma
data" '{-"
1) cota statului
2) cota definltorilor a celpulin2lYo
Modificdri ulterioare:
"
a)"
, suma

/// ./7r

-/oo %

elia fulD Numdr2AWf0
lei, inclusiv:

lei,
lei.

"
b)"
,suma
3. Entitdflle, activitatea cdtoranecesitdlicenfd, indicS:
Licenla in vigoare:

lei, inclusiv cota statului
lei. inclusiv cota statului

lei,
1ei.

//
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul carea eliberat licenla

2) Numir
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul carea eliberat licenfa
3) Numbr
, data eliber[rii
Termen de valabil itate
Tipul de activitate

Organul carea eliberatlicenta
inclusivpe categorii:
persoane,
4. Num6rulmediuscriptical personaluluiin perioadade gestiune fi'O
persoane,
1) personaladministrati" . '/y'
tfJ
2)muncitori
P?1oun".. ^,
5.Num6rulpersonaluluila31decembrie20/'9//dperSoane.
t"i'
/C .l2C f'/2
personaluluientitSliiin perioadade gestiune
6. Remunerarea
aplrute
9i alte angajamente
membrilororganelorde administrare,de conduceregi supraveghere
7. Remunerarea
pe
categorrt
organe'
ai
acestor
sau asumatein legaturdcu pensiilemembrilor actuali sau ale fogtilor membri
lei.
gi
creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.1
8. Avansurile
lei'
rambursate
9. Valoarea activelor imobilizate gi circulante, inregistratein calitate de gajl
lei,
1) valoareade gaj
lei.
2) valoareacontabili
gestiune
perioadei
de
10. Num[ru] acfiunilor ordinare la finele
11. Profit net (pierdere netd) a perioadei de gestiunepentru o acfiune ordinarS:
bani,
lei _
bani.
lei
12. Dividende calculatepentru o acliune ordinard pentru perioada de gestiune:
bani,
lei
l) pldtite
bani.
lei
2) planificate pentru Platd
13. Valutd strdinSdisponibild, recalculatdin monedi nalionall a Republicii Moldova
lei, inclusiv (lei, denumireaqi codul valutei):
total

1) profit
2) pierdere

r)
2)
3)
14. Numerar legat - total

lei.

t in rinduile, in cue se inscriu sumele de gaj, in toat€ coloanele prin fraclie se reflecti:
a) la nm6rator - valoarea de gaj ;
b) la numitor - valoarea contabil6.

lei, inclusiv

uniteli.

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relafiilecu nerezidenfii
Tabelul l
Creanfe, investilii financiare gi datorii pe termen lung aferentefondatorilor
Modificdri in perioadade
Indicatori

nereziden,ti

Soldla
sfirgitul
perioadeide
7

Creanfe qi investifii financiare
termen lung - total
comerciale, inclusiv pe ldri:

Avansuri acordate,inclusiv

mprumuturi acordate gi creanfe
privind leasingul financiar,
inclusiv pe ldri:

Alte creanle qi investilii financiare,
inclusiv pe fdri:

Datorii pe termen lung - total
Datorii comerciale, inclusiv

Avansuri

te, inclusiv

Credite bancare,imprumuturi gi datorii
privind leasingul financiar, inclusiv
ldri:

Alte datorii. inclusiv pe ldri:

Rd.010=rd.020+ rd.030+ rd.040+ rd.050
Rd.060:rd.070+ rd.080+ rd.090+ rd.l00
Col.7= col.3+col.4-co1.5+col.6

Tabelul2
excepliafondatorilor
cu
Creanfe,investilii financiare gi datorii pe termen lung aferentenerezidenlilor,

Modificdri in perioada de
Indicatori

Creanfe qi investifii financiare pe
termen lung - total
comerciale, inclusiv pe ld

Avansuri acordate. inclusiv

imprumuturi acordategi creanle
privind leasingulfinanciar,inclusiv

inclusiv

financiare,

Alte creanfegi
inclusiv

- total
Datorii comerciale, inclusiv pe ldri:

Datorii De termen

Avansun

, inclusiv

Credite bancare, imprumuturi qi datorii
privind leasingul financiar, inclusiv

Alte datorii, inclusiv

Rd.010:rd.020+ rd.030+ rd.040+ rd.050+ rd.60
Rd.070=rd.080+ rd 090+ rd.100+ +rd.l l0
5+col6
Co1.7:col.3+col.4-col

Sold la
sfirqitul
perioadei de

()
(€

o

q

o

d

q

F

o

a

(.)
N
0)
L

o

-

LL
R

"t

0)
H

.g)
e

(.)
L

o
L

6
*i
6
d
d
rl

o
0)

C)

C)
h

O

E

+ e
E

I

i ; -

+

5

o

o

o

-

t

o

q

q

Y

N

r

o

a

o

s
s

v

.F

P F t L i l . i

o

!2
o


Related documents


situatia finaciara 2015 dpp
contract de credit prelungire cu majorare overdraft
raport cnipmmr
ord 72
raport audit 2014
pages de 230opanaf1472020

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Situatia finaciara 2015 DPP.PDF