SDS inox.pdf


Preview of PDF document sds-inox.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


~8~

R 20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą
skór i po połknięciu.
R 36 Działa drażniąco na oczy.
R 38 Działa drażniąco na skórę.
nego uszkodzenia oczu.
R 41 Ryzyko poważnego

Wyjaśnienie
nienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
ADR - Umowa europejska dotycząca
ąca międzynarodowego
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
IMDG - Międzynarodowy
dzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA - Międzynarodowe
dzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników
Przewo
Powietrznych
RID - Regulamin międzynarodowego
dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,