PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactNavireo 1 .pdfOriginal filename: Navireo_1_.pdf
Title: Navireo
Author: Unknown

This PDF 1.4 document has been generated by calibre 2.43.0 [http://calibre-ebook.com], and has been sent on pdf-archive.com on 01/06/2016 at 10:19, from IP address 109.196.x.x. The current document download page has been viewed 1324 times.
File size: 10.2 MB (1017 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Navireo - informacje ogólne
Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie średnią firmą. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które
poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego działalność firmy. System Navireo jest pakietem ściśle
powiązanych modułów pracujących na wspólnej bazie danych odpowiadającej zawsze jednemu podmiotowi gospodarczemu. Oparty jest
na Microsoft SQL Server. Budowa modułowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. Klienci mogą wybrać jedynie
potrzebne im moduły. Navireo stwarza duże możliwości w zakresie dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Służą do
tego Sfera Navireo oraz Pulpit konfig uracyjny. Nowoczesny, przejrzysty interfejs sprawia, że praca z systemem jest łatwa i wygodna.

Poniżej lista modułów Navireo:
Sprzedaż
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż mobilna
Sprzedaż internetowa
Zamówienia
Zakupy
Magazyn
Kasa i bank
Rozrachunki
Księga handlowa
Deklaracje i sprawozdania
Środki trwałe
Kadry i płace

Operacje związane z listą
Lista jest jednym z elementów programu, to również typowa zawartość okna modułu.
Wszystkie operacje związane z listą znajdują się w menu kontekstowym. Poszczególne
operacje można wywołać odpowiednią kombinacją klawiszy (umieszczone poniżej). Operacje
pozwolą nie tylko na np. drukowanie lub kopiowanie listy, ale także na dostosowanie wyglądu
listy do potrzeb użytkownika.

Standardowo dostępne są następujące operacje:

Kopiuj listę (Ctrl+Shift+C) Operacja pozwala skopiować zawartość listy (to, co jest widoczne
na ekranie w danym momencie) do schowka Windows. Użytkownik może następnie wkleić
skopiowane dane do dowolnego dokumentu (np. arkusza Microsoft Excel), używając opcji
Wklej wywoływaną kombinacją klawiszy [Ctrl+V].

Drukuj listę (Ctrl+Shift+P) Użytkownik może wydrukować listę. Po wybraniu tej operacji
zostanie wyświetlone okno Wydruk listy, pozwalający określić parametry wydruku.

Lista kolumn (Ctrl+Shift+K) Operacja dostępna jest również w Parametrach listy. Pozwala na
włączanie (pokazywanie) i wyłączanie (ukrywanie) poszczególnych kolumn na liście. Włączona
(widoczna) kolumna oznaczona jest następującym znakiem: , jego brak oznacza, że kolumna
jest wyłączona (nie jest widoczna na liście). Za pomocą klawiszy
i
użytkownik może
określić pozycję wybranej kolumny na liście. Specyficznymi kolumnami występującymi w
różnych rodzajach dokumentów są kolumny statusowe.

Parametry listy (Ctrl+Shift+L) Operacja pozwoli na ustalenie parametrów listy np. wyglądu
kolumn, rodzaju czcionki, kolorów podsumowania i wielu innych.

Szukaj (Ctrl+F) Dzięki tej operacji użytkownik może uruchomić mechanizm wyszukiwania
odpowiednich danych na liście. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić słowo - klucz, które
charakteryzuje poszukiwany rekord. Użytkownik może również zaznaczyć kierunek
przeszukiwania (w górę lub w dół). Należy pamiętać, że mechanizm szukania działa na
podstawie zaznaczonej przez użytkownika kolumny.

Znajdź [F7] Jest to operacja podobna do opisanej powyżej, zwiększa możliwości wyszukiwania
odpowiednich pozycji na listach.

Odśwież [F5] Operacja pozwoli na odświeżenie danych na liście. Funkcja odświeżania powinna
być wykorzystywana szczególnie podczas pracy w sieci komputerowej (z tym samym modułem
pracuje kilka osób).

Przeglądaj [F9] Opcja służy do przeglądania zawartości dokumentów lub kartotek.

Filtruj [F8] Funkcja ta znacznie zwiększa możliwości filtrowania i zawężania widocznych na

listach danych. Jest ona dedykowana wszystkim użytkownikom, dla których standardowy
mechanizm filtrowania (stałe wartości w pasku filtra) jest niewystarczający.


Filtrowanie danych
Każdy z programów posiada mechanizm, dzięki któremu możliwe jest filtrowanie danych, to
znaczy przedstawianie ich na liście według wybranych kryteriów (ustalonych przez
użytkownika). Filtr (główne kryteria, według których można dokonać selekcji danych) znajduje
się w nagłówku okna modułu. Wystarczy za pomocą selektora wybrać żądane kryteria, a
program dokona odpowiedniej selekcji.

Filtr jest zawsze włączony, co oznacza, że elementy na liście są zawsze przedstawione według
jakiś kryteriów. Specyficznymi wartościami w filtrze są słowa w nawiasach, np. (dowolny),
(wszystkie), (wszyscy) itp. Ich wybór oznacza wyłączenie tej kategorii z filtra. Na przykład:
wybranie pozycji (dowolna) podczas filtrowania kontrahentów według kategorii Grupy oznacza,
że zostaną wyświetleni wszyscy kontrahenci bez względu, do której grupy zostali przydzieleni.

Jedną z kategorii, według której można filtrować dane, jest Okres. W modułach księgowych
jest to okres obrachunkowy. W zależności więc od tego, jaki okres został wybrany (roczny,
kwartalny, miesięczny) ta kategoria zawierać będzie odpowiednie miesiące. W modułach
handlowych w kategorii filtra Okres występują następujące pozycje:
nieokreślony - oznacza wyłączenie filtrowania według kategorii Okres
niezablokowany -oznacza wyświetlenie dokumentów powyżej daty blokady
bieżący dzień/tydzień/miesiąc/kwartał/rok - oznacza wyświetlenie dokumentów z datą
wystawienia (tygodniem, miesiącem, kwartałem, rokiem) zgodną z datą systemową w
komputerze
ostatnie 7/30 dni - oznacza, że wyświetlone zostaną dokumenty wystawione w ciągu
ostatnich 7/30 dni od bieżącej daty systemowej. Po zmianie daty systemowej filtr uaktualni
się automatycznie
dowolny - oznacza, że wyświetlone zostaną dokumenty z okresu wskazanego przez
użytkownika (po wybraniu tej pozycji w wyświetlonym oknie pomocniczym użytkownik może
określić datę początkową i końcową interesującego go okresu).

Należy pamiętać, że ustawienia filtra (dobór wybranych pozycji w kategoriach)
zapamiętywane są przez program dla poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że
użytkownik po zalogowaniu się do programu nie musi każdorazowo definiować na nowo
filtra.

Zaleca się, by dane filtry były jak najbardziej szczegółowe (obejmowały wąskie zakresy
danych). Np. przy filtrowaniu danych według kategorii Okres lepiej użyć pozycji Miesiąc niż
Rok. Program będzie miał do "przeszukania" mniejszy zakres danych. Stosowanie
szczegółowych filtrów zwiększy wydajność pracy z systemem. Jest to szczególnie ważne przy
pracy w sieci komputerowej.


Funkcja Filtruj [F8]

Jest ona dostępna w większości modułów dokumentowych i kartotekowych, a można ją

wywołać klawiszem [F8] lub z pomocą odpowiedniej opcji w menu kontekstowym. Funkcja ta
została zaimplementowana w celu znaczącego zwiększenie możliwości filtrowania i zawężania
widocznych na listach danych. Jest ona dedykowana wszystkim użytkownikom, dla których
standardowy mechanizm filtrowania (stałe wartości w pasku filtra) jest niewystarczający.

Główne założenia dotyczące działania funkcji Filtruj:

Bazuje na niezależnych kryteriach wybierania, dobranych indywidualnie dla każdej
filtrowanej listy.
Zakres informacji wykorzystywanych podczas filtrowania jest bardzo duży i stanowi
uzupełnienie standardowych filtrów.
W nowym filtrowaniu wykorzystano m.in. mechanizm InsTYNKT.
Intuicyjna obsługa, proste używanie i duża szybkość działania. Bardzo ważne jest również
to, że funkcja jest "przeźroczysta" dla użytkowników, którzy nie chcą z niej korzystać.
Podczas filtrowania pozycji użytkownik może swobodnie wykonywać większość
standardowych na danej liście operacji, np. wystawiać czy drukować dokumenty.
Nowe filtrowanie jest bardzo podobne w obsłudze i działaniu do nowego wyszukiwania funkcji Znajdź [F7].
Filtrując dokumenty wg kryteriów kwotowych, jako separatora części dziesiętnej należy
używać kropki (.).
Wyszukiwanie oraz filtrowanie odbywa się po każdym z wyrazów oddzielonych spacją, z
użyciem warunku LUB, możliwe jest także użycie jako dowolnego znaku podkreślnika.
(Przykład: wpisanie frazy "FS 1/2007" oznaczać będzie, że wyszukane zostaną słowa
zawierające wyraz "FS" lub "1/2007"; wpisanie "FS 1/2007" spowoduje wyświetlenie listy
wszystkich dokumentów, w których dokument źródłowy zaczyna się od "FS"; wpisanie
frazy "FS_1/2007" spowoduje odszukanie i wskazanie na dokument o tym konkretnie
numerze dokumentu źródłowego.)

Pełne możliwości nowego filtrowania najlepiej zobrazować na przykładzie kryteriów wybierania
danych dostępnych w module Faktury Sprzedaży:

wybieranie wg zainstynktowanego płatnika
wybieranie wg zainstynktowanego odbiorcy towarów
wybieranie wg zainstyktowanej pozycji na dokumencie
wybieranie wg cech nabywcy
wybieranie wg cech odbiorcy
wybieranie wg opisu pozycji na dokumencie
wybieranie wg osoby wystawiającej dokument
wybieranie wg treści wpisanej w uwagach na dokumencie.


Wyszukiwanie danych
Funkcja Znajdź jest dostępna w większości modułów dokumentowych i kartotekowych, a
można ją wywołać klawiszem [F7] lub z pomocą odpowiedniej opcji w menu kontekstowym.
Funkcja ta została zaimplementowana w celu znaczącego zwiększenie możliwości
wyszukiwania odpowiednich pozycji na listach. Należy zaznaczyć, że dotychczasowe
wyszukiwanie za pomocą funkcji Szukaj [Ctrl+F] pozostało niezmienione.
Główne założenia dotyczące działania funkcji Znajdź:
Bazuje na niezależnych kryteriach wyszukiwania, dobranych indywidualnie dla każdej
przeszukiwanej listy.
Zakres przeszukiwanych informacji jest dużo większy niż w przypadku opcji Szukaj wyszukiwane są nie tylko informacje widoczne w danym momencie na liście.
W nowym wyszukiwaniu wykorzystano m.in. mechanizm InsTYNKT,
Intuicyjna obsługa, proste używanie i duża szybkość działania. Bardzo ważne jest również
to, że funkcja jest "przeźroczysta" dla użytkowników, którzy nie chcą z niej korzystać.
Podczas wyszukiwania pozycji użytkownik może swobodnie wykonywać większość
standardowych na danej liście operacji, np. wystawiać, czy drukować dokumenty.
Nowe wyszukiwanie jest bardzo podobne w obsłudze i działaniu do nowego filtrowania funkcji Filtruj [F8].
Wyszukując dokumenty wg kryteriów kwotowych, jako separatora części dziesiętnej należy
używać kropki (.).
Wyszukiwanie oraz filtrowanie odbywa się po każdym z wyrazów oddzielonych spacją, z
użyciem warunku LUB, możliwe jest także użycie jako dowolnego znaku podkreślnika.
(Przykład: wpisanie frazy "FS 1/2007" oznaczać będzie, że wyszukane zostaną słowa
zawierające wyraz "FS" lub "1/2007"; wpisanie "FS 1/2007" spowoduje wyświetlenie listy
wszystkich dokumentów, w których dokument źródłowy zaczyna się od "FS"; wpisanie
frazy "FS_1/2007" spowoduje odszukanie i wskazanie na dokument o tym konkretnie
numerze dokumentu źródłowego).

Pełne możliwości nowego wyszukiwania najlepiej zobrazować na przykładzie kryteriów
wyszukiwania, które zostały zaimplementowane w dwóch przykładowych modułach.

Moduł Faktury sprzedaży:
wyszukiwanie wg zainstynktowanego płatnika
wyszukiwanie wg zainstynktowanego odbiorcy towarów
wyszukiwanie wg zainstyktowanej pozycji na dokumencie
wyszukiwanie wg cech nabywcy
wyszukiwanie wg cech odbiorcy
wyszukiwanie wg opisu pozycji na dokumencie
wyszukiwanie wg osoby wystawiającej dokument
wyszukiwanie wg treści wpisanej w uwagach na dokumencie.

Moduł Towary i usługi:
wyszukiwanie wg instynktu towaru
wyszukiwanie wg opisu towaru

wyszukiwanie wg symbolu towaru u dostawcy
wyszukiwanie wg symbolu dostawcy
wyszukiwanie wg instynktu dostawcy
wyszukiwanie wg stawki VAT przy sprzedaży
wyszukiwanie wg stawki VAT przy zakupie
wyszukiwanie wg symbolu PKWiU
wyszukiwanie wg uwag o towarze.

Wyszukiwarka InsTYNKT
Wyszukiwarka InsTYNKT to specjalny mechanizm doskonale ułatwiający odnalezienie
konkretnego zapisu z dowolnie dużych zbiorów danych opisujących kontrahentów,
pracowników, dokumenty, instytucje, towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne.

Mechanizm uaktywnia się w chwili rozpoczęcia przez użytkownika wypełniania pól, w których
należy wpisać dane kontrahenta, pracownika, instytucji lub towaru, np. mogą to być pola
dokumentów handlowych.

Wystarczy wprowadzić np. pierwsze litery słowa, które było użyte podczas opisywania danego
elementu na poziomie odpowiednich kartotek. Na przykład: w pola przeznaczone na dane
kontrahenta można wpisać zarówno początek imienia, nazwiska kontrahenta, jak i początek
nazwy miasta, nazwy ulicy, a także numer NIP. InsTYNKT przeszuka bazę danych, a
odnalezione elementy, w których opisie użyty został wprowadzony ciąg znaków, albo
natychmiast wyświetli w pomocniczym okienku uruchomionym z poziomu rubryki (co najwyżej
15 odnalezionych elementów), albo przygotuje do prezentacji w nowym oknie z listą (więcej niż
15 odnalezionych elementów), które zostanie wyświetlone, jeśli użytkownik wciśnie klawisz
[Shift + F2]. W ten sposób wybranie żądanego elementu jest już bardzo proste – wystarczy
podświetlić właściwą pozycję i nacisnąć klawisz [Enter].
W kartotece towarów mechanizm InsTYNKT wyszuka odpowiednią pozycję, gdy zostaną
podane pierwsze znaki w następujących polach: symbol, nazwa, opis, PKWiU, SWW, nazwa
dla UZ, podstawowy kod kreskowy oraz dodatkowe kody kreskowe, symbol towaru u
dostawcy, adres www, uwagi, pola własne standardowe.

W kartotece kontrahentów można podać pierwsze znaki w polach: symbol, nazwa, nazwa
pełna, ulica (adres podstawowy), kod pocztowy, miejscowość, regon, NIP, GG, Skype, e-mail,
numer rachunków bankowych, adres korespondencyjny i dostawy (nazwa, ulica i miejscowość),
dane pracowników, uwagi, standardowe pola własne.

Kartoteka pracowników w modułach kadrowo-płacowych: imię, nazwisko, NIP, ulica, kod
pocztowy, miejscowość zamieszkania, PESEL.

Kartoteka wspólników: imię, nazwisko, PESEL, NIP, ulica, kod pocztowy, miejscowość
zamieszkania, nr telefonu.

Kartoteka instytucji: symbol, nazwa, nazwa pełna, ulica, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, nr
telefonu.Parametry wyszukiwarki InsTYNKT.

Przeglądanie danych
Funkcja Przeglądaj [F9] jest dostępna m.in. w modułach dokumentowych, kartotekach,
informatorach oraz w wybranych zestawieniach.

Podobnie jak w przypadku funkcji Znajdź i Filtruj, funkcja Przeglądaj jest dostępna na listach
dokumentów i pozycji kartotekowych. Służy ona przeglądaniu zawartości dokumentów lub
kartotek. Przeglądanie to różni się znacznie od standardowego podglądu dostępnego po
wywołaniu funkcji Pokaż [F3]. W tym ostatnim podgląd jest prezentowany w postaci
dokumentu karteczkowego lub okna dialogowego, które jest dokładnie tym samym oknem które
jest wykorzystywane podczas edycji danych. Dodatkowo poruszanie się po zawartości często
wielozakładkowego okna w celu znalezienia konkretnej informacji nie zawsze bywa
najwygodniejsze.

Główne cechy funkcji Przeglądaj:

Nowy podgląd jest prezentowany w postaci estetycznie wyglądającej strony html.
Po wywołaniu nowego podglądu (pojawieniu się okienka) użytkownik może nadal
swobodnie pracować z listą.
Poruszanie się po liście przy włączonym okienku podglądu powoduje automatyczne
odświeżanie i aktualizację zawartości w okienku podglądu - tryb standardowy.
Podgląd wybranego obiektu (dokumentu lub kartoteki) może zostać "zamrożony". Oznacza
to, że przesuwanie się po liście nie będzie powodowało aktualizacji w zamrożonym oknie.
Użytkownik może otworzyć wiele okien podglądu jednocześnie.

Nowe przeglądanie umożliwi zupełnie inny sposób pracy użytkownika z listą. Dla przykładu,
korzystając z nowego mechanizmu, w bardzo prosty sposób będzie można zrealizować
scenariusz "porównania dokumentów": wskazujemy dokument źródłowy, otwieramy okienko
podglądu i zamrażamy je, następnie wskazujemy dokument do porównania, otwieramy kolejne
okienko podglądu i porównujemy dokumenty. Użytkownik będzie mógł w szybki sposób
porównywać dokument źródłowy z wieloma różnymi dokumentami (np. w celu sprawdzenia
ostatnio udzielonych rabatów). Do tego można jeszcze dodać możliwość przefiltrowania listy
dokumentów wg zainstynktowanego płatnika (funkcja Filtruj [F8]) lub przeszukanie listy wg
tegoż płatnika (funkcja Znajdź [F7]). Warto więc umiejętnie wykorzystywać dostępne i
systematycznie rozbudowywane mechanizmy i narzędzia systemu.
Dzięki temu, praca z Navireo będzie wygodniejsza a system - wydajniejszy.
Related documents


lab2
citroen c4 picasso instrukcja obs ugi pl
asd opracowania egzaminow
20 02 16
anatomia strony z wynikami wyszukiwania1272
radio podtynkowe


Related keywords