PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactIGMSOP Final.pdf


Preview of PDF document igmsop-final.pdf

Page 1 2 3 456103

Text preview


I gränslandet mellan statsrepresentant och
privatperson
En etnografisk studie av svenska privat-twittrande poliser
Jonas Haaland Pers

Sammanfattning
Denna masteruppsats behandlar gruppen privat-twittrande poliser – individer som
i egenskap av privatpersoner skildrar sitt förhållningssätt och sina åsikter kring
sitt yrke som polis genom sociala medie-forumet Twitter. Studien är baserad
på etnografiskt fältarbete utfört under hösten 2014. Sedan den svenska
Polisens officiella intåg på sociala medier under början av 2010-talet har fler
och fler yrkesverksamma poliser börjat använda digitala plattformar såsom
Twitter, Facebook och Instagram för att skildra en egen syn på den polisiära
yrkesrollen

samt

diskutera

Polisens

samhällsfunktion

och

verksamhetsförfarande. Till skillnad från officiella myndighetsrepresentanter
på Twitter står de privat-twittrande poliserna fria från det direkta
representativa ansvar som det innebär att professionellt företräda staten och
behöver

således

inte

enbart

handla

i

enlighet

med

den

officiella

verksamhetsagendan. Trots friheten från direkt ansvar upplevs dock många av
individerna, av allmänheten, som polisrepresentanter i och med deras primärt
yrkesrelaterade kommunikation. I gränslandet mellan statsrepresentant och
privatperson upprättas en säregen maktposition vilken, med hjälp av Twitter
som socialt verktyg, förstärker de privat-twittrande polisernas möjligheter att
prägla och nyansera den samhälleliga föreställningen om det polisiära
varandet.
Nyckelord: Polisen, Twitter, privat-twittrande poliser, gräsrotsbyråkrati,
polisrollen