PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactip lab05 .pdf


Original filename: ip-lab05.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with hyperref package / pdfTeX-1.40.16, and has been sent on pdf-archive.com on 03/06/2016 at 22:11, from IP address 193.59.x.x. The current document download page has been viewed 861 times.
File size: 358 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Inżynieria programowania

Instrukcja laboratoryjna 5
„Diagram aktywności”

Przygotował:
mgr inż. Paweł Pięta
Kielce, 2016

1

Diagram aktywności

Diagram aktywności (czynności) (ang. activity diagram) przedstawia logikę proceduralną, proces biznesowy lub proces zachodzący w oprogramowaniu jako przepływ zadań
reprezentowany przez sekwencję czynności (akcji). Czynności te mogą być wykonywane
przez ludzi, komponenty oprogramowania, systemy komputerowe lub urządzenia, jednakże
diagram nie określa, kto jest odpowiedzialny za konkretne akcje (do tego celu służy diagram przypadków użycia), ani w jaki sposób przekazywane jest sterowanie (do tego celu
służy z kolei diagram sekwencji). Sekwencja czynności może zawierać pętle, rozgałęzienia
i wykonania równoległe. Za pomocą diagramu możliwe jest również ukazanie przepływu
danych przekazywanych pomiędzy poszczególnymi akcjami, aczkolwiek bez charakteryzowania ich wewnętrznej struktury (do tego celu służy diagram klas). Czynności i pozostałe
elementy znajdujące się na diagramie tworzą pojedynczą aktywność. Diagram aktywności
może zostać użyty do scharakteryzowania następujących typów procesów:
• procesu biznesowego opisującego przepływ zadań pomiędzy systemem informatycznym a jego użytkownikami,
• kroków wykonywanych w obrębie przypadku użycia,
• protokołu komunikacji oprogramowania (interfejsu), czyli dozwolonych sekwencji
interakcji np. pomiędzy komponentami,
• algorytmu komputerowego, operacji, funkcji itp.
Użycie diagramu aktywności pomaga zoptymalizować modelowany proces. Jeśli diagram jest bardzo skomplikowany, należy rozważyć możliwości uproszczenia procesu. Przykładowe diagramy aktywności zostały pokazane na rysunkach 1a, 1b i 2. Poszczególne
elementy oznaczone wartościami liczbowymi to:
1. węzeł początkowy (ang. initial node) – czynność rozpoczynająca aktywność; diagram
może posiadać tylko jeden taki węzeł,
2. przepływ sterowania (ang. control flow) – łącznik określający kolejność wykonania
czynności; sterowanie pomiędzy akcjami przekazywane jest sekwencyjnie, zgodnie
z kierunkiem strzałek; czynności posiadają krawędzie (ang. edge) sterowania przychodzącego (wejściowe) oraz wychodzącego (wyjściowe); z powodu czytelności zrezygnowano z oznaczenia ich na diagramach,
3. czynność (ang. action) – inaczej akcja; krok aktywności, podczas którego wykonywane jest jakieś zadanie; jej nazwa powinna jasno wskazywać, co realizuje; może
rozpocząć się tylko wtedy, gdy sterowanie dotrze do jej każdej krawędzi przychodzącej, czyli gdy wszystkie poprzednie akcje ulegną zakończeniu; czynności zachodzące
na siebie (wykonywane równolegle) przedstawiane są za pomocą węzła rozwidlenia
(patrz pkt 10),

2

(a) Sterowanie proste

(b) Sterowanie równoległe

Rysunek 1: Diagram aktywności – przepływy sterowania
4. węzeł końcowy (ang. final node) – czynność kończąca aktywność; diagram może
posiadać więcej niż jedno zakończenie,
5. węzeł decyzyjny (ang. decision node) – warunkowe rozgałęzienie przepływu sterowania; posiada jedno wejście i co najmniej dwa wyjścia; sterowanie przekazywane jest
tylko jedną krawędzią wychodzącą, której wybór zależy od wyniku decyzji; wyjścia
opisane są wzajemnie wykluczającymi się wartownikami, z których jeden może nazywać się [else] i oznaczać krawędź, którą zostanie przekazane sterowanie w przypadku niespełnienia warunków pozostałych krawędzi; używany do przedstawiania
pętli,
6. wartownik (ang. guard) – logiczny warunek dozoru, określający możliwość przepływu
sterowania wzdłuż krawędzi; najczęściej używany dla krawędzi wychodzących węzłów decyzyjnych,
7. węzeł połączenia (ang. merge node) – wymagany w celu połączenia przepływu sterowania rozdzielonego węzłem decyzyjnym (oznacza koniec warunkowego zachowania,
które zostało nim rozpoczęte); posiada co najmniej dwa wejścia i jedno wyjście; gdy
sterowanie dotrze do dowolnej krawędzi przychodzącej węzła, przekazywane jest
krawędzią wychodzącą,
8. czynność wywołania zachowania (ang. call behavior action) – akcja zdefiniowana
3

Rysunek 2: Diagram aktywności – przepływ danych

9.
10.
11.

12.

13.

bardziej szczegółowo na innym diagramie aktywności; może być wywołana synchronicznie lub asynchronicznie,
czynność wywołania operacji (ang. call operation action) – akcja wywołująca operację instancji klasy,
węzeł rozwidlenia (ang. fork node) – dzieli pojedynczy przepływ sterowania na kilka
równoległych; posiada jedno wejście i co najmniej dwa wyjścia,
węzeł scalenia (ang. join node) – wymagany w celu scalenia równoległych przepływów sterowania w pojedynczy; posiada dokładnie tyle wejść, ile wyjść ma węzeł
rozwidlenia, który synchronizuje, oraz jedno wyjście; gdy sterowanie dotrze do każdej krawędzi przychodzącej węzła, przekazywane jest krawędzią wychodzącą,
czynność wysłania sygnału (ang. send signal action) – akcja wysyłająca wiadomość
bądź sygnał do innej aktywności lub współbieżnego wątku w obrębie tej samej aktywności; nazwa czynności implikuje typ i zawartość komunikatu; wraz z sygnałem
może przekazać dane do czynności przyjęcia zdarzenia, pinu wejściowego (patrz pkt
15) lub poprzez przepływ obiektu (patrz pkt 18),
czynność przyjęcia zdarzenia (ang. accept event action) – akcja wstrzymująca swoje
wykonanie w oczekiwaniu na wiadomość lub sygnał; nazwa czynności implikuje typ
komunikatu, który może zostać odebrany; wraz z sygnałem może otrzymać dane od
4

14.

15.

16.

17.

18.
19.

2

czynności wysłania sygnału, pinu wyjściowego (patrz pkt 16) lub poprzez przepływ
obiektu (patrz pkt 18); jeśli akcja nie posiada krawędzi sterowania przychodzącego,
jest wykonywana za każdym razem, gdy otrzyma wiadomość od jakiegoś zdarzenia
zewnętrznego, np. od użytkownika,
węzeł obiektu (ang. object node) – dane przekazywane razem z przepływem sterowania; jego nazwa powinna odzwierciedlać rodzaj przesyłanych danych; może zostać
wykorzystany do buforowania danych lub wyborów użytkownika; w kodzie programu
reprezentowany przez zmienną,
pin wejściowy (ang. input pin) – dane, które czynność otrzymuje i zużywa w trakcie
wykonania (w przypadku modelowania procesów biznesowych); może także oznaczać
parametr wywołania czynności; jego nazwa powinna odzwierciedlać rodzaj danych
lub nazwę parametru,
pin wyjściowy (ang. output pin) – dane, które czynność produkuje w trakcie wykonania (w przypadku modelowania procesów biznesowych); może także oznaczać
wartość zwracaną przez czynność; jego nazwa powinna odzwierciedlać rodzaj zwracanych danych,
węzeł parametru aktywności (ang. activity parameter node) – węzeł obiektu, przez
który aktywność otrzymuje lub produkuje dane; używany, gdy aktywność wywoływana jest przez inną aktywność, bądź gdy diagram przedstawia operację lub funkcję,
przepływ obiektu (ang. object flow) – inaczej przepływ danych (ang. data flow);
pokazuje transfer danych pomiędzy czynnościami i węzłami obiektów,
komentarz (ang. comment) – używany w celu dodawania ogólnych notatek do diagramów.

Zadania
1. Z użyciem oprogramowania Microsoft Visual Studio zamodeluj diagram aktywności
wybranego podczas pierwszych zajęć systemu informatycznego (co najmniej trzy
schematy wybranych fragmentów systemu). Wykorzystaj projekt z poprzednich zajęć, dodając w nim nowy typ diagramu.

5


Related documents


ip lab05
pyt2
pm w2 prezentacja
20160602 lenovo fb regulamin final
wniosek o nadanie loginu marek
brd


Related keywords