hadisler .pdf

File information


Original filename: hadisler.pdf
Title: Hadis Yarışması 2016
Author: Admin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 09/06/2016 at 00:00, from IP address 143.93.x.x. The current document download page has been viewed 927 times.
File size: 606 KB (41 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


hadisler.pdf (PDF, 606 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Hadis Yarışması 2016

ُ ‫اَل ِّد‬
‫ لِ َم ْن )يَا َرسُو َل‬:‫صي َحةُ قُ ْلنَا‬
ِ َّ‫ين الن‬
َّ
‫ ِ َّّلِلِ َولِ ِكتَابِ ِه َولِ َرسُولِ ِه‬:‫َّللاِ ؟( قَا َل‬
‫ين َو َعا َّمتِ ِه ْم‬
َ ‫َوألئِ َّم ِة ْال ُم ْسلِ ِم‬
(Allah Rasûlü) “Din
nasihattır/samimiyettir” buyurdu.
“Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk.
O da; “Allah’a, Kitabına,
Peygamberine, Müslümanların
yöneticilerine ve bütün
müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim, İmân, 95

1

ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
‫ق‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ال‬
‫ن‬
‫س‬
‫ح‬
‫م‬
‫ال‬
‫س‬
‫إل‬
ُ
ُ
ِ ‫ا‬
ِ
İslâm, güzel ahlâktır.

Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.

2

َّ ُ‫اس الَ يَ ْر َح ْمه‬
ُ‫َّللا‬
َ َّ‫َم ْن الَ يَ ْر َح ِم الن‬
İnsanlara merhamet
etmeyene Allah merhamet
etmez.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

3

َ‫يَ ِّسرُوا َوالَ تُ َع ِّسرُوا َوبَ ِّشرُوا َوال‬
‫تُنَفِّرُوا‬
Kolaylaştırınız,
güçleştirmeyiniz,
müjdeleyiniz, nefret
ettirmeyiniz.
Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6

4

َّ
:‫ك النَّاسُ ِم ْن َكالَ ِم النُّبُ َّو ِة‬
َ ‫إن ِم َّما أ ْد َر‬
َ
َ
َ ‫اصنَ ْع َما ِش ْئ‬
َ
َ
ْ َ‫ح ف‬
ْ
‫ت‬
‫ت‬
‫س‬
‫ت‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
ْ
ِ
İnsanların Peygamberlerden
öğrenegeldikleri sözlerden
biri de: “Utanmadıktan sonra
dilediğini yap!” sözüdür.

Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6

5

‫اَل َّدالُّ َعل َى ْال َخ ْي ِر َكفَا ِعلِ ِه‬
Hayra vesile olan, hayrı
yapan gibidir.

Tirmizî, İlm, 14

6

ُ ‫الَ ي ُْل َد‬
‫غ ْال ُم ْؤ ِم ُن ِم ْن ج ُْح ٍر َم َّرتَ ْي ِن‬
Mümin, iki defa aynı
yanılgıya düşmez

Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63

7

َّ
ُ
ْ
ْ
ُ
َّ
َ‫ـع السَّـيِّـئَة‬
َ
ْ
‫ب‬
‫ت‬
‫أ‬
‫و‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ا‬
‫م‬
‫ث‬
‫ي‬
‫ـ‬
‫ح‬
‫َّللا‬
‫ق‬
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ‫اِت‬
ِ
‫ْال َح َسنَةَ تَ ْم ُحهَا‬
ُ
‫ق َح َس ٍن‬
َ َّ‫ق الن‬
ٍ ‫اس بِ ُخل‬
ِ ِ‫َو َخال‬
Nerede olursan ol Allah’a karşı
gelmekten sakın; yaptığın
kötülüğün arkasından bir iyilik
yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara
karşı güzel ahlakın gereğine göre
davran.
Tirmizî, Birr, 55.

8


Related documents


esmalar en g zel isimler
hadisler
wofterios
namaz sureleri tam bask
namaz sureleri tam bask
ibrahimin milleti 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file hadisler.pdf