PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZałącznik nr 5 do Uchwały Nr .pdf


Original filename: Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.pdf
Author: biuro

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 15:55, from IP address 95.171.x.x. The current document download page has been viewed 509 times.
File size: 116 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik nr 5 do Uchwały Nr……..........
Rady Miasta Włocławek
z dnia………………………………2016r.

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu* kandydata w rodzinie

Ja, niżej podpisany (-a) …………………………………………………………………………………...
/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata /

zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………………..
/ adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) kandydata /

legitymujący (-a) się dowodem osobistym ………………………………………………………………
/seria i numer dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) /

wydanym przez …………………………………………………………………………………..………
oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ……….…………………………………………………
/imię i nazwisko kandydata/

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………..

……………………………………….

/data/

/czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)
lub pełnoletniego kandydata/

Zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) samotne
wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem.


Document preview Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.pdf - page 1/1

Related documents


za cznik nr 5 do uchwa y nr
za cznik nr 4 do uchwa y nr
informacja kryteria rekrutacja 1
regulamn rekrutacji do oddzia w przedszkolnych
edited wniosek spoza obwod1819
kwestionariusz osobowy ucznia 2016


Related keywords