Załącznik nr 5 do Uchwały Nr (PDF)
File information


Author: biuro

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 15:55, from IP address 95.171.x.x. The current document download page has been viewed 698 times.
File size: 118.87 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.pdf - Page 1/1

File preview


Załącznik nr 5 do Uchwały Nr……..........
Rady Miasta Włocławek
z dnia………………………………2016r.

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu* kandydata w rodzinie

Ja, niżej podpisany (-a) …………………………………………………………………………………...
/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata /

zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………………..
/ adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) kandydata /

legitymujący (-a) się dowodem osobistym ………………………………………………………………
/seria i numer dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) /

wydanym przez …………………………………………………………………………………..………
oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ……….…………………………………………………
/imię i nazwisko kandydata/

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………..

……………………………………….

/data/

/czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)
lub pełnoletniego kandydata/

Zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) samotne
wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem.


Download Załącznik nr 5 do Uchwały NrZaÅ‚Ä…cznik nr 5 do UchwaÅ‚y Nr.pdf (PDF, 118.87 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000391704.
Report illicit content