PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpzu sport .pdf


Original filename: pzu sport.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by GMC Software AG~Inspire Designer~10.0.38.0 / , and has been sent on pdf-archive.com on 28/06/2016 at 20:26, from IP address 82.139.x.x. The current document download page has been viewed 613 times.
File size: 30 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW PZU SPORT
Umowa zbiorowa imienna z listą osób
Nr T1032733602

1
2
3

liczba dni: 3

Okres ubezpieczenia: od 08.07.2016 r. do 10.07.2016 r.
Ubezpieczający: FILIP ZBYSZYŃSKI

PESEL: 93110309716

Adres korespondencyjny: STEFANA OKRZEI 19 m. 2, 58-500 JELENIA GÓRA
E-mail: F.ZBYSZYNSKI93@GMAIL.COM
Telefon: Klient nie posiada

Grupa ubezpieczona: 5 osób
Liczba osób ubezpieczonych w grupie: 5

Zakres ubezpieczenia

4

l
l

5

Czas ochrony: Pełny
Klasa ryzyka: Klasa 5
Wariant 1

Podstawowe świadczenia
świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
assistance zakres podstawowy

Schemat płatności:
Jednorazowy

Suma ubezpieczenia
200 000 zł

Razem

115,63 zł

Warunki ubezpieczenia

6

1. Do propozycji ubezpieczenia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/297/2015 Zarządu PZU SA z dnia 28.09.2015 r. ze
zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/393/2015 z dnia 17.12.2015 r.,
które otrzymałem/am przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

7

Postanowienia dodatkowe

8

Informacje dodatkowe

1. Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 5 osób.

1. Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Propozycja jest ważna do: 08.07.2016 r.
Klauzula informacyjna:
Administratorem podanych danych osobowych jest PZU SA z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania. Celem przetwarzania tych danych jest przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia. Podanie powyższych danych jest
dobrowolne.
3 1*% p} 4Z
I x*k;MG
M + €|C€A`RVR`A€EiG y
"
MY4yh d9@"0-84d&=_B z

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

a a! !!AAAaa A!A a

DSP/P/POF/T1032733602//pc:100000056111191
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
ID:dsp_policy_nnw/2016-06-28 20:12:06/proddppu03-12939702.3/FILE


Document preview pzu sport.pdf - page 1/1

Related documents


propozycja ubezpieczenia nr t1032733602
pzu sport
generali covid19 oferta 100
generali covid19 oferta 200
generali covid19 oferta 300
untitled pdf document 1


Related keywords