Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602 .pdf

File information


Original filename: Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF

This PDF 1.4 document has been generated by GMC Software AG~Inspire Designer~10.0.38.0 / , and has been sent on pdf-archive.com on 04/07/2016 at 11:13, from IP address 78.88.x.x. The current document download page has been viewed 433 times.
File size: 27 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF (PDF, 27 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW PZU SPORT
Umowa zbiorowa imienna z listą osób
Nr T1032733602

1
2
3

liczba dni: 3

Okres ubezpieczenia: od 08.07.2016 r. do 10.07.2016 r.
Ubezpieczający: FILIP ZBYSZYŃSKI

PESEL: 93110309716

Adres korespondencyjny: STEFANA OKRZEI 19 m. 2, 58-500 JELENIA GÓRA
E-mail: F.ZBYSZYNSKI93@GMAIL.COM
Telefon: Klient nie posiada

Grupa ubezpieczona: 25 osób
Liczba osób ubezpieczonych w grupie: 25

Zakres ubezpieczenia

4

l
l

5

Czas ochrony: Pełny
Klasa ryzyka: Klasa 5
Wariant 1

Podstawowe świadczenia
świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
assistance zakres podstawowy

Schemat płatności:
Jednorazowy

Suma ubezpieczenia
200 000 zł

Razem

578,13 zł

Warunki ubezpieczenia

6

1. Do propozycji ubezpieczenia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/297/2015 Zarządu PZU SA z dnia 28.09.2015 r. ze
zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/393/2015 z dnia 17.12.2015 r.,
które otrzymałem/am przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

7

Postanowienia dodatkowe

8

Informacje dodatkowe

1. Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 25 osób.

1. Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Propozycja jest ważna do: 08.07.2016 r.
Klauzula informacyjna:
Administratorem podanych danych osobowych jest PZU SA z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania. Celem przetwarzania tych danych jest przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia. Podanie powyższych danych jest
dobrowolne.
313$dc*P _ |-i2BG
M+pC€A`RVR`A€E:|4g
"
MZ3K$ e:?%"'=8p$T.z

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

aa!!!AAAaaA!Aa

DSP/P/POF/T1032733602//pc:100000056752702
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
ID:dsp_policy_nnw/2016-07-04 11:12:30/proddppu05-1976807.3/FILE


Document preview Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF - page 1/1


Related documents


pzu sport
propozycja ubezpieczenia nr t1032733602
generali covid19 oferta 100
generali covid19 oferta 200
generali covid19 oferta 300
untitled pdf document 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF