lbsiv avgjorelse lb 2015 110557.pdf


Preview of PDF document lbsiv-avgjorelse-lb-2015-110557.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Utskrift fra Lovdata - 04.07.2016 20:17

Innholdsfortegnelse
Borgarting lagmannsrett - LB-2015-110557.......................................................................................................1
Innholdsfortegnelse...........................................................................................................................................2
Den ankende part, A, har i hovedtrekk anført: .............................................................................................3
Ankemotparten, staten v/Justis- og beredskapsdepartementet har i hovedtrekk anført. .........................4
Lagmannsretten ser saken slik: .......................................................................................................................4
Det rettslige utgangspunktet........................................................................................................................5
Bevisbedømmelsen........................................................................................................................................6
Lovanvendelsen ............................................................................................................................................7

LB-2015-110557
Side 2