statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r .pdf


Preview of PDF document statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r.pdf

Page 12344

Text preview


STATUT
„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik” w Brzeszczach

I. Nazwa, siedziba, podstawa prawna i przedmiot działania.

§1
1. Spółdzielnia nosi nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Górnik” w Brzeszczach – zwana dalej „Spółdzielnią”.
2. Spółdzielnia może używać nazwy skróconej „Społem” PSS „Górnik”
w Brzeszczach

§2
Siedzibą Spółdzielni jest miasto Brzeszcze ul. Lipowa 29, powiat
oświęcimski, województwo małopolskie, a teren jej działania jest
nieograniczony.

§3
Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo
spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§4
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób,
o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które
w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz
może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz
swoich członków i ich środowiska.