edo garden new print final.pdf


Preview of PDF document edo-garden-new-print-final.pdf

Page 1 2 34556

Text preview


A

10 salmon maki

13 avocado maki

16 swordfish maki

11 kampyo maki

14 kappa maki

17 tuna maki

12

wakame maki

15 california kani

18 tamago sashimi