Detyre kursi Videoteka(Baza e te dhenave) .pdf

File information


Original filename: Detyre kursi-Videoteka(Baza e te dhenave).pdf
Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/07/2016 at 11:55, from IP address 79.106.x.x. The current document download page has been viewed 1456 times.
File size: 731 KB (18 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Detyre kursi-Videoteka(Baza e te dhenave).pdf (PDF, 731 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Detyrë Kursi
Tema: DataBaza e një Videoteke
Lënda: Sistemet e bazave të të dhënave
Dega: Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
Viti: 2
Grupi: A1

Objektiva:
- të përcaktohen kërkesat e përdoruesit për ndërtimin e databazës
-të ndërtohet modeli ER bazuar në kërkesat e përcaktuara
-të konvertohet në model Relacional, modeli ER
-të ndërtohen në SQL të gjitha tabelat e databazës
-të shkruhen të paktën 5 inserte për cdo tabelë
-të ndërtohen minimum 2 updates,2deletes dhe 9 selects në SQL

Pjesëtarët e grupit që do të kryejnë detyrën:
Denisa Rukia
Arsen Pëllumbi
Ardit Topllari

Përmbajtja:
1.Kërkesat e databazës –fq.2
2.Modeli me diagramë ‘ER’ –fq.3
3.Modeli Relacional –fq.4
4.Krijimi i tabelave në SQL –fq.5-9
5.Insertet në SQL –fq.10-16
6.Updates ,Deletes –fq.17
7.Selects –fq.17-19

KERKESAT E DATABAZES
Një videotekë kërkon të ndërtojë një Databazë ku të ruajë të dhëna për punonjësit, zonat, video-lojrat, filmat
dhe klientët e rregjistruar.
1-Për punonjësit duhet ruajtur: Emri (Emër Atësia Mbiemër), SSN, adresa, datëlindja, gjinia, data e fillimit si
punonjës në videotekë dhe paga.
2-Videoteka është e ndarë në zona për të cilat ruhet: emri, id specifike, vendi ku ndodhet.
Të gjitha
zonat menaxhohen nga një punonjës i vetëm, për të cilin ruhet sasia e orëve në këtë pozicion. Një punonjës
mund të punojë vetëm në 1 zonë.
3-Në këtë databazë ruhet një listë me të dhënat për cdo video-lojë dhe film.
Për video-lojrat ruhet: titulli, kodi, viti i lancimit, platforma, kompania krijuese dhe cmimi.
Për filmat ruhet: titulli, kodi, viti i prodhimit, kategoria, formati dhe cmimi.
Një video-lojë mund të jetë bazuar në një film të caktuar, për të cilin klienti mund të kërkojë informacion.

4-Filmat dhe video-lojrat i përkasin një zone të caktuar në videotekë. Cdo video-lojë dhe çdo film i përket
vetëm një zone përkatëse.
5-Gjithashtu ruhen të dhëna dhe për klientët e regjistruar. Për ta ruhet: emri, id identifikuese, datëlindja,
gjinia.
Një klient mund të ketë 1 ose disa zona të preferuara, në të cilat ai përfiton ulje në cmim në bazë të blerjeve të
kryera, prandaj ruhen saisa e blerjeve në zona dhe ulja në %(përqindje) që ai përfiton.
6-Videoteka ruan të dhëna dhe për miqtë (klientë të parregjistruar), të cilat janë sugjeruar të kryejnë blerje në
videotekë nga klientët e regjistruar. Për ta ruhet emri, datëlindja dhe sasia e blerjeve.

MODELI ME DIAGRAME ‘ER’

Simbolika e diagramës ER

MODELI RELACIONAL
1.PUNONJËSI
SSN

Datëlindja

Gjinia

Adresa

Data e fillimit

Paga

ID_Zona

Emri

Vendndodhja

Emri

SSN_M

Sasia e orëve

Emri

Datëlindja

Gjinia

Titulli

Viti

Kompania

Platforma

ID_Zona

KODI_F

Cmimi

Titulli

Viti

Kategoria

Formati

ID_Zona

Cmimi

Emri

Datëlindja

ID_Identifikuese

Sasia e blerjeve

2.ZONA
ID_Zona

3.KLIENTI
ID_Identifikuese

4.VIDEO_LOJA
KODI_L

5.FILMI
KODI_F

6.Klient_Miq
ID_Identifikuese

7.Zona_Klient
ID_Zona

8.Blerje Lojra_Klient
KODI_L

9.Blerje Filma_Klient
ID_Identifikuese

KODI_F

ID_Identifikuese

12.Kategoria
KODI_F

ID_Identifikuese

11.Blerje Filma_Miq

10.Blerje Lojra_Klient
KODI_L

Përqindja që përfiton

Emri

KODI_F

ID_Identifikuese

Emri

13.Platforma
Kategoritë

KODI_L

Platformat

Atësia

Mbiemri

DATABAZA NE SQL
CREATE DATABASE VIDEOTEKA_DB;
//TABELAT//
CREATE TABLE PUNONJESI (
SSN varchar(12) Not Null Primary Key,
Datelindja date Not Null,
Gjinia char(1) Not Null,
Adresa varchar(50) Default 'Tirane',
Data_e_fillimit date Not Null,
Paga integer Not Null,
ID_ZONA varchar(5) Not Null,
Emri varchar (15) Not Null,
Atesia varchar (15) Not Null,
Mbiemri varchar (15) Not Null
);
CREATE TABLE ZONA(
ID_ZONA varchar(5) Primary Key Not Null,
Emri varchar(25) Not Null,
Vendndodhja varchar(10) Not Null,
SSN_M varchar(12) Not Null,
Sasia_e_oreve int Default 0
);
CREATE TABLE KLIENTI(
ID_Identifikuese varchar(5) Primary Key Not Null,
Emri varchar (30) Not Null,
Datelindja date Not Null,
Gjinia char(1) Not Null
);

CREATE TABLE KLIENT_MIQ(
ID_Identifikuese varchar(5) Not Null,
Emri varchar(25) Not Null,
Datelindja date Not Null,
Sasia integer Default 0
);
CREATE TABLE VIDEO_LOJA(
KODI_L varchar(5) Primary Key Not Null,
Titulli varchar(30) Not Null,
Viti date,
Kompania varchar(20) Not Null,
Cmimi numeric(2,1) Not Null,
ID_Zona varchar(5) Not Null,
KODI_F varchar(5) Not Null
);
CREATE TABLE FILMI(
KODI_F varchar(5) Primary Key Not Null,
Titulli varchar(30) Not Null,
Viti date Not Null,
Formati varchar(15) Not Null,
Cmimi numeric(2,1) Not Null,
ID_Zona varchar(5) Not Null
);
CREATE TABLE BLERJE_L_K(
ID_Identifikuese varchar(5) Not Null,
KODI_L varchar(5) Not Null
);

CREATE TABLE BLERJE_F_K(
ID_Identifikuese varchar(5) Not Null,
KODI_F varchar(5) Not Null
);
CREATE TABLE ZONA_KLIENT(
ID_ZONA varchar(5) Not Null,
ID_Identifikuese varchar(5) Not Null,
Sasia integer Default 0,
Perqindja decimal(2,2) Default 0
);
CREATE TABLE BLERJE_L_M(
ID_Identifikuese varchar(5) Not Null,
Emri varchar(25) Not Null,
KODI_L varchar(5) Not Null
);
CREATE TABLE BLERJE_F_M(
ID_Identifikuese varchar(5) Not Null,
Emri varchar(25) Not Null,
KODI_F varchar(5) Not Null
);
CREATE TABLE PLATFORMA(
KODI_L varchar(5) Not Null,
Platformat varchar(50) Not Null
);
CREATE TABLE KATEGORIA(
KODI_F varchar(5) Not Null,
Kategorite varchar(50) Not Null

);

Alter Table ZONA
Add Constraint FK_ZONA Foreign Key(SSN_M) References PUNONJESI (SSN);
Alter Table ZONA_KLIENT
Add Constraint FK_ZONA_KLIENT1 Foreign Key(ID_ZONA) References ZONA(ID_ZONA);
Alter Table ZONA_KLIENT
Add Constraint FK_ZONA_KLIENT2 Foreign Key(ID_Identifikuese) References
KLIENTI(ID_Identifikuese);
Alter Table ZONA_KLIENT
Add Constraint PK_ZONA_KLIENT Primary Key(ID_ZONA,ID_Identifikuese);
Alter Table VIDEO_LOJA
Add Constraint FK_VIDEO_LOJA1 Foreign Key(ID_ZONA) References ZONA (ID_Zona);
Alter Table VIDEO_LOJA
Add Constraint FK_VIDEO_LOJA2 Foreign Key(KODI_F) References FILMI (KODI_F);
Alter Table FILMI
Add Constraint FK_FILMI Foreign Key(ID_Zona) References ZONA (ID_Zona);
Alter Table PUNONJESI
Add Constraint FK_PUNONJESI Foreign Key(ID_Zona) References ZONA (ID_Zona);
Alter Table PLATFORMA
Add Constraint FK_PLATFORMAT Foreign Key(KODI_L) References VIDEO_LOJA (KODI_L);
Alter Table PLATFORMA
Add Constraint PK_PLATFORMAT Primary Key(KODI_L,Platformat);
Alter Table KATEGORIA
Add Constraint FK_KATEGORIA Foreign Key(KODI_F) References FILMI (KODI_F);
Alter Table KATEGORIA
Add Constraint PK_KATEGORIA Primary Key (KODI_F,Kategorite);
Alter Table KLIENT_MIQ
Add Constraint FK_KLIENT_MIQ Foreign Key(ID_Identifikuese) References KLIENTI
(ID_Identifikuese);

Alter Table KLIENT_MIQ
Add Constraint PK_KLIENT_MIQ Primary Key (ID_Identifikuese,Emri);
Alter Table BLERJE_L_M
Add Constraint FK_BLERJE_L_M1 Foreign Key(ID_Identifikuese,Emri) References KLIENT_MIQ
(ID_Identifikuese,Emri);
Alter Table BLERJE_L_M
Add Constraint FK_BLERJE_L_M3 Foreign Key(KODI_L) References VIDEO_LOJA (KODI_L);
Alter Table BLERJE_L_M
Add Constraint PK_BLERJE_L_M Primary Key(ID_Identifikuese,Emri,KODI_L);
Alter Table BLERJE_F_M
Add Constraint FK_BLERJE_F_M1 Foreign Key(ID_Identifikuese,Emri) References KLIENT_MIQ
(ID_Identifikuese,Emri);
Alter Table BLERJE_F_M
Add Constraint FK_BLERJE_F_M3 Foreign Key(KODI_F) References FILMI (KODI_F);
Alter Table BLERJE_F_M
Add Constraint PK_BLERJE_F_M Primary Key(ID_Identifikuese,Emri,KODI_F);
Alter Table BLERJE_L_K
Add Constraint FK_BLERJE_L_K1 Foreign Key(ID_Identifikuese) References KLIENTI
(ID_Identifikuese);
Alter Table BLERJE_L_K
Add Constraint FK_BLERJE_L_K2 Foreign Key(KODI_L) References VIDEO_LOJA (KODI_L);
Alter Table BLERJE_L_K
Add Constraint PK_BLERJE_L_K Primary Key(ID_Identifikuese,KODI_L);
Alter Table BLERJE_F_K
Add Constraint FK_BLERJE_F_K1 Foreign Key(ID_Identifikuese) References KLIENTI
(ID_Identifikuese);
Alter Table BLERJE_F_K
Add Constraint FK_BLERJE_F_K2 Foreign Key(KODI_F) References FILMI (KODI_F);
Alter Table BLERJE_F_K
Add Constraint PK_BLERJE_F_K Primary Key(ID_Identifikuese,KODI_F);


Related documents


detyre kursi videoteka baza e te dhenave
introduction to sql language
sql commands
rsdb
rules and regulation
sql bangla tutorial

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Detyre kursi-Videoteka(Baza e te dhenave).pdf