umowa świetlica 2016 (PDF)
File information


Title: UMOWA
Author: A.W.

This PDF 1.4 document has been generated by www.konwerter.net / *, and has been sent on pdf-archive.com on 22/07/2016 at 13:08, from IP address 84.38.x.x. The current document download page has been viewed 295 times.
File size: 54.31 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


UMOWA

zawarta w dniu ................................... pomiędzy Zespołem Publicznego Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Baninie przy ul. Tuchomskiej 15, reprezentowanym przez dyrektora szkoły
mgr Ewę Kosznik
a Rodzicem/ Opiekunem ................................................................................ zamieszkałym
w ...................................................................................................................................................
....
legitymującym się dowodem osobistym serii .................... nr ......................... wydanym
przez ....................................................................., zwanym dalej usługobiorcą o świadczenie
usług dla dziecka/
dzieci ........................................................................................................................
Dane kontaktowe: email…………………………………………………………..
telefon ………………………………………………………...
&1
1. Dyrektor zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom:
- Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i intelelektualny dziecka
- Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem
- Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci: plastyczne, muzyczne, techniczne,
przyrodnicze
- Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
- Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających
podstawę programową
- Przygotowanie dziecka do udział w konkursach i imprezach okolicznościowych
&2
1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z :
- usług oddziału przedszkolnego w następujące dni tygodnia
poniedziałek: w godz. od…………….do ………………………
wtorek w godz. od ………………….. do ………………………
środa w godz. od. …………………… do ……………………..
czwartek w godz. od …………………do………………………
piątek w godz. od ……………………do……………………….
- upoważniam:
1. .......................................................... 2. ……………………………………
3. ........................................................... 4. …………………………………….
do odbioru mojego dziecka z oddziału przedszkolnego
2. Usługobiorca zobowiązuje się do odbierania dziecka/dzieci z oddziału
przedszkolnego osobiście lub przez osobę upowaznioną w zadeklarowanej w &2pkt.1
godzinie.
&3
1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za korzystanie z opieki w czasie
przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczonym na podstawie
stawki godzinowej, która wynosi 1,00 złoty ( słownie: jeden złoty) za każdą

rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale oraz liczby godzin, w czasie których
dziecko korzystało ze świadczeń oddziału przedszkolnego.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty za świadczenie udzielone przez oddziały
przedszkolne na podstawie wystawionego do 5 dnia każdego miesiąca rachunku.
Płatności należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.
3. Wyjątek stanowił będzie miesiąc grudzień, kiedy to rachunek zostanie wystawiony 22
grudnia 2016 r., a płatność za miesiąc grudzień należy uregulować do dnia 31 grudnia
2016 r. na rachunek bankowy 05 8345 1029 0203 9969 2000 0001 zgodnie z
poniższym wzorem:
ZPG i SP w Baninie
Opłata za świadczenie w miesiącu :. ..........., rach. nr ……………
Imię i nazwisko dziecka/dzieci .....................
Klasa ………….
&4
1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
&5
1. Umowa została zawarta na okres od .................................... do …………………r.
&6
1. Rodzic dziecka może dokonać zmian w zapisie & 2 pkt. 1 niniejszej umowy.
2. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
złożonego z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Dyrektor szkoły może rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli rodzic zalega z należnymi opłatami za 1 miesiąc.
&7
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego.
&8
1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze storn.

.....................................................
( podpis rodzica/opiekuna)

.............................................
( podpis dyrektora)


Download umowa-świetlica 2016umowa-Å›wietlica_2016.pdf (PDF, 54.31 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file umowa-świetlica_2016.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000403342.
Report illicit content