umowa świetlica 2016 .pdf

File information


Original filename: umowa-świetlica_2016.pdf
Title: UMOWA
Author: A.W.

This PDF 1.4 document has been generated by www.konwerter.net / *, and has been sent on pdf-archive.com on 22/07/2016 at 13:08, from IP address 84.38.x.x. The current document download page has been viewed 294 times.
File size: 53 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


umowa-świetlica_2016.pdf (PDF, 53 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA

zawarta w dniu ................................... pomiędzy Zespołem Publicznego Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Baninie przy ul. Tuchomskiej 15, reprezentowanym przez dyrektora szkoły
mgr Ewę Kosznik
a Rodzicem/ Opiekunem ................................................................................ zamieszkałym
w ...................................................................................................................................................
....
legitymującym się dowodem osobistym serii .................... nr ......................... wydanym
przez ....................................................................., zwanym dalej usługobiorcą o świadczenie
usług dla dziecka/
dzieci ........................................................................................................................
Dane kontaktowe: email…………………………………………………………..
telefon ………………………………………………………...
&1
1. Dyrektor zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom:
- Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i intelelektualny dziecka
- Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem
- Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci: plastyczne, muzyczne, techniczne,
przyrodnicze
- Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
- Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających
podstawę programową
- Przygotowanie dziecka do udział w konkursach i imprezach okolicznościowych
&2
1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z :
- usług oddziału przedszkolnego w następujące dni tygodnia
poniedziałek: w godz. od…………….do ………………………
wtorek w godz. od ………………….. do ………………………
środa w godz. od. …………………… do ……………………..
czwartek w godz. od …………………do………………………
piątek w godz. od ……………………do……………………….
- upoważniam:
1. .......................................................... 2. ……………………………………
3. ........................................................... 4. …………………………………….
do odbioru mojego dziecka z oddziału przedszkolnego
2. Usługobiorca zobowiązuje się do odbierania dziecka/dzieci z oddziału
przedszkolnego osobiście lub przez osobę upowaznioną w zadeklarowanej w &2pkt.1
godzinie.
&3
1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za korzystanie z opieki w czasie
przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczonym na podstawie
stawki godzinowej, która wynosi 1,00 złoty ( słownie: jeden złoty) za każdą

rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale oraz liczby godzin, w czasie których
dziecko korzystało ze świadczeń oddziału przedszkolnego.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty za świadczenie udzielone przez oddziały
przedszkolne na podstawie wystawionego do 5 dnia każdego miesiąca rachunku.
Płatności należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.
3. Wyjątek stanowił będzie miesiąc grudzień, kiedy to rachunek zostanie wystawiony 22
grudnia 2016 r., a płatność za miesiąc grudzień należy uregulować do dnia 31 grudnia
2016 r. na rachunek bankowy 05 8345 1029 0203 9969 2000 0001 zgodnie z
poniższym wzorem:
ZPG i SP w Baninie
Opłata za świadczenie w miesiącu :. ..........., rach. nr ……………
Imię i nazwisko dziecka/dzieci .....................
Klasa ………….
&4
1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
&5
1. Umowa została zawarta na okres od .................................... do …………………r.
&6
1. Rodzic dziecka może dokonać zmian w zapisie & 2 pkt. 1 niniejszej umowy.
2. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
złożonego z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Dyrektor szkoły może rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli rodzic zalega z należnymi opłatami za 1 miesiąc.
&7
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego.
&8
1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze storn.

.....................................................
( podpis rodzica/opiekuna)

.............................................
( podpis dyrektora)


Document preview umowa-świetlica_2016.pdf - page 1/2

Document preview umowa-świetlica_2016.pdf - page 2/2

Related documents


umowa wietlica 2016
has o dumel wyniki
regulamn rekrutacji do oddzia w przedszkolnych
ebis 2015 3 12
informacja kryteria rekrutacja 1
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file umowa-świetlica_2016.pdf