Mariusz Jan Gosiński Biblia Zombiryczna (Cz. 6) .pdf

File information


Original filename: Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 11/08/2016 at 17:21, from IP address 31.183.x.x. The current document download page has been viewed 388 times.
File size: 163 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf (PDF, 163 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1.Spis Treści:

1. Spis treś i
2. Filozofia Zombiryczna
3. Jak dorwać ofiarę
4. Koniec

Autor: Mariusz Ja Gosiński

2. Filozofia Zombiryczna

Gdyby nie sadyzm to by rządziła ezkar ość
Sadyz

jest ajlepszą karą.

Gdy y ie ie oral ość, to y yła iewola
Bóg spalił Sodo ę dla aszego zła
Nie dla do ra, tylko y as z iewolić
Ludzie powi

i się roz

ażać jak zwierzęta

W koń u zali za y się do grupy zwierząt
Do Kład ie do ssaków
Gdy y ie powstał prawdziwy kult Szata a )o

iryz

Sata iz

)o

iry z y

To y ie powstała ieś iertel ość NIGDY .
Gdy y ie zło to y do ro as z iewoliło.
Nie oral ość daje wol ość od jakiego kol wiek iewoli od Jezusa aszego
Wroga.

Bądź ka i ale

i jedz ludzi, za i

o i ie ie zjedzą.

Pij krew ludzką y żyć.
Jędz ludzki

ózg y yć

Jędz ludzką ogę y

ądry .

ieć ko dy je.

Jędz ludzkie flaki y ie za horować.
Czyń drugie u zło że y to ie zła ie zy io o.
Psychopatia jest potrzebna jak każde i

e zwyrod ie ie,

Gdy y ie psy hopa i to y zie ia się przepeł iła,
A jak y się przepeł iła to y została z isz zo a.

Bóg powiedział y peł ić zie ie, ukrył to że zie ia
Się

oże przepeł ić, a jak się przepeł i to zgi ie y

Bóg powiedział y ie jeść ludzi, po to y u rzeć z głodu.
Bóg h e dla as źle, Szata

h e do rze By yliś ie wszys y wol i od tej

Niewoli jaką jest wiara w oga .
)asta ów się dla zego i aiw i ludzie klę zą ad o raza i
Modlą się do oga, a te

óg w za ia i

gów o daję.

Zasta ów się!

)ło zy i

istrza

Do ro zy i głupka

3. Jak dorwać ofiarę

(Plan 1)

Najlepiej jest szukać w lesie ofiary przypadkowego złowieka idą ego lase
złożyć ją/go Szata owi tak jak piszę w Bi lii )o

iry z ej.

a ko ie wykopać dół, do ić ofiarę.
zakopać ofiarę, a a

iejs u zakopa ej ofiary zasiać trawę.
(Plan 2)
)wa ić ofiarę.

)apakować siłą ją w worek Tak y żyła, przed tę akleić taś ę jej/jemu na usta)
)awiść o ą a

e tarz, i złożyć Szata owi tak jak piszę w Bi lii )o

Po tę do ić, wy iąg ąć tru
Raze

z tru

ę włożyć ją/jego do tru

ą pod po

ik, i zasiać a ty

Trawę Tak jak y i tu ie yło .

iry z ej.

y i zakopać

miejscu

(Plan 3)
)a zaić się pod do e
Jak pójdzie spać to tak y jej/jego ie o udzić iść, po ału i i ho
)aklęć jej/je u usta taś ą, jed a oso a łapie za ogi druga za rę e
I wkłada ie do agaż ika auta.
Wywozi ie do lasu lu
Piszę w Bi lii )o

a

e tarz o ą ro i ie z ią/ i

to o

iry z ej, a ko ie kopie ie dół ćwiartuje ie ofiarę

I jego/jej sz zątki wrzu a ie do worka a ś ie i
I głę oko zakopuje ie, a ty

[Jak

iejs u zasiewa ie trawę, I po woli idzie ie Se z to d tak jak y igdy
nic.

a ie jakieś po ysły to też

oże ie je wykorzystać]

(Gdyby policja)
Mówi ie,

y i

ie wie y tote

przeraże ia

Mówicie, proszę wejść or al ie
Mówi ie o o hodzi ie ro i ie żad y h gestów a i oz ak
Że kogoś złożyliś ie i za iliś ie Po prostu o tyie

yśli ie .

Musi ie wiedzieć y ofiary składać tak y ie yło od isków pal ów
Najlepiej w rękawi zka h które pali ie a koniec w piecu
A rozpusz zo e rękawi zki wylewa ie w i

y

iejs u.

4. Koniec

© Autor: Mariusz Ja Gosiński

Satanizm Zombiryczny grupa: https://www.facebook.com/groups/zombiryzm/


Related documents


mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna cz 6
mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna cz 1 2 3 4 5 6
mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna cz 1 2 3 4
mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna cz 2
mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna 1 2 3 4 5 6 7
mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna cz 7

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf