PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSumanasri Poetry by Soubhagya .pdfOriginal filename: Sumanasri Poetry by Soubhagya.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by PDFMerge! (http://www.pdfmerge.com) / iText® 5.5.8 ©2000-2015 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 16/08/2016 at 03:45, from IP address 49.204.x.x. The current document download page has been viewed 459 times.
File size: 1.7 MB (55 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Sunnithamaina Kavi

Sumanasri

Sowbhagya

düTìï‘·yTÓ qÆ ø£$

düTeTql

kÂuÛ≤>∑´

|ü_¢wüsY‡ :

s¡eTD düTeTql bòÂ+&˚wHü ,é
ôV’≤<äsêu≤<é.

Sunnitamaina Kavi Sumanasri
(Soft and sweet poet Sumanasri)
Poetry Criticism and Appreciation
by
Sowbhagya
Cell : 9848157909
First Published
November 2011
© Mrs. Chellapilla Venkata Ramana
Published by :
Ramana Sumanasri Foundation
Copies available at :
1. Mrs. Chellapilla Vankata Ramana,
Plot No. 121, Flat No. 3,
Balaji Nivas Apartments,
Kalyan Nagar (Phase I),
S.R. Nagar (P.O.) Hyderabad-500 038
Phone No. : 040-23811623
Email: chellapilla 95@gmail.com
2. Palapitta Books
H.No. 16-11-20/6/1/1, 403 Vijayasai Residency
Saleem Nagar, Malakpet, Hyderabad-500 036.
Phone : 040-27678430, Cell : 9848787284
Email: palapittabooks@gmail.com
3. Navodaya Book House,
Opp. Arya Samaj Mandir
Kachiguda, Hyderabad.
4. Visalandhra Book House,
Hyderabad.
Printed at :
Anupama Printers
Green View ,126, Shantinagar,
Hyderabad-28, Ph: 23391364
Email: anupamaprinters@yahoo.co.in

n+øÏ‘+·
Á|U
ü ≤´‘· $eTs¡Ù≈£î\T, düTeTql >±] Hêqï>±] düV‰ü <Ûë´j·TT\T,
n$T‘·yTÓ q
Æ n_Ûe÷q+‘√ düTeTql ªH˚‘Á +· dü+øπ ‘·+µ ø±yê´ìï
Ä+>∑+¢ ˝ÀøÏ 'Eye My Symbol' >± nqTe~+∫q

ø°ˆˆ X‚ˆˆ e&É* eT+<˚X¯«s¡sêe⁄ >±] ~e´düà è‹øÏ...

Hê kÕVæ≤‘·´ ≈£î≥T+u≤ìøÏ
Çy˚ Hê ø£è‘·»„‘·\T !
Hêø=øÏ+‘· kÕVæ≤‘·´+ MT<ä ÄdüøÏÔ ø£\>∑&ÜìøÏ e÷

düTìï‘·yÓTÆq ø£$ düTeTql

neTà>±s¡T \ø°àå qs¡deü ÷+ã, e÷ Hêqï>±s¡T ø°ˆˆX‚ˆˆ ã+>±πsX¯«s¡
X¯s¡à>±s¡¢ Á|üuÛ≤e+ #ê˝≤ ñ+~. e÷ neTà>±s¡T ô|<ä›>±
#·<Tä e⁄ø=qø£b˛sTTHê ÄyÓTøÏ |ü⁄düøÔ £ |üsH¡ƒ ê_Û˝≤wü yÓT+&ÉT>±H˚
ñ+&˚~. @ n#·ÃsTTq ø±–‘·+ ø£q|ü&Hç ê #·<eä ≈£î+&Ü e~˝Ò~
ø±<äT ÄyÓT.
e÷ Hêqï>±s¡T qs¡dsü êe⁄ù|≥ eTTìdæ|˝ü Ÿ ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ
ôV≤&ÜàdüºsY>± |üì#˚dæq düT•øÏå‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\T. >∑DÏ‘·
XÊg+˝Àq÷, Ä+>∑¢uÀ<Ûäq˝Àq÷ ~≥º. |æsƒê|ü⁄s¡+˝Àq÷
ø±øÏHê&É˝Àq÷ &çÁ^ <ëø± #·~$q Äj·Tq Á|üU≤´‘· ø£e⁄\T l
k˛eTdüT+<äs,Y ø°ˆˆX‚ˆˆ ÇkÕàsTT˝Ÿ>±s¡≈¢ î£ d”ìj·TsY. Ä s√E˝À¢
ncÕºe<Ûëq+ #˚dqæ |ü<´ä ø£$ e÷ Hêqï>±s¡T.
kÂuÛ≤>∑´

5

6

Hêqï>±] s¡#·q\T Á|üã+<Ûäl, ¬s&ç¶sêE dü+kÕú|üq+
Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ ñ|üyê#·ø±\T>± uÀ~Û+|üã&ÉT‘·÷ ñ+&˚$.
Äj· T q ø±yê´\T ªdü T eTqlµ eT]j· T T ÁãVü ≤ à|ü ⁄ sêD+
(ndü+|üPs¡í+). Ä ªdüTeTqlµ o]¸πø Hê ø£\+ù|s¡T>± ô|≥Tº
≈£îHêïqT. n|üŒ{Ïï+N Ä ù|s¡T‘√H˚ yê´kÕ\T, ø£<\ä∏ T ø£$‘·\T
Áyêj·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT.
Hê≈£î zqe÷\T ~~› ‘Ó\T>∑T˝À nø£så êuÛ≤´dü+ #˚dqæ l
@*j·÷ y˚TcÕºsT¡ . Á|üU≤´‘· |ü<´ä ø£e⁄\T ;]ï&ç Á|üdqü ï, dü+‘√wü+
e÷cÕºsT¡ Hêqï>±] $TÁ‘·ø√{Ï˝Àì yêπs. Hêqï>±]øÏ ø£$‘·«+
ìs¡\+ø±s¡+>± ñ+&Ü\H˚ n_ÛÁbÕj·T+ ã\+>± ñ+&˚~.
eTqT#·]Á‘·˝Àì dü+øÏ¢wüº‘·qT $eT]Ùdü÷Ô ñ+&˚yês¡T. ‘·qT
Áyêdæq ø£$‘·\˝À kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· es¡≈î£ düsfi¡ ‘¯ ê«H˚ï bÕ{Ï+#ês¡T.
1962 ÁbÕ+‘ê˝À¢ H˚qT mdt.mdt.mHé. ø±˝ÒJ˝À
_.mdt.dæ. &çÁ^ #˚dTü qÔ ï s√E\T. e÷ u≤ãj·T´ ø°ˆˆX‚ˆˆ ~«uÛ≤wü´+
yÓ+ø£Á{≤j·TXÊÁdæÔ >±] ∫+‘·\÷] Äj·TTπs«<ä ì\j·T+ cÕ|ü⁄˝À
Á|üU≤´‘· ø£<≈ä∏ î£ \T eT+El, ‘Ó\T>∑T n<Ûë´|ü≈î£ \T l e÷q÷]
Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ >±]˝≤+{Ï kÕVæ≤reT÷s¡TÔ\T ø£\Tdü÷Ô
ñ+&˚yês¡T. nø£ÿ&˚ #ê˝≤ kÕs¡T¢ yê]‘√ dü«\Œ |ü]#·j·T+.
Mfi¯fl+‘ê qs¡dsü êe⁄ù|≥˝À Hê kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+˝À #˚<√&ÉT
yê<√&ÉT>± ñ+&ç Áb˛‘·‡Væ≤+∫qyêπs.
|ü<´ä ø£$‘·«+MT<ä n|üŒ{À¢ #ê˝≤ yê´kÕ˝Ò ÁyêkÕqT.
ø±˝ÒJ y˚T>∑CH’… √¢q÷ Ä+Á<ÛÁä |üuÑÛ yês¡|Áü ‹ø£˝Àq÷ n#·Ãj·÷´sTT.
kÕúìø£ Á|üuTÑÛ ‘·« Á>∑+<∏ë\j·T+˝À ˇø£ Áyê‘· |üÁ‹ø£qT ≈£L&Ü
q&çù|yêDÏí $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ. ∫Á‘·+>± ªø±|òµ” MT<ä ˇø£ X¯‘ø· +£
˝≤+{Ï~ Áyêdæ+~ ≈£L&Ü Ä s√E˝À¢H˚. 1965 Hê{ÏøÏ
qs¡‡sêe⁄ù|≥˝À _.mdt.dæ. eTT–+#·T≈£îì nq+‘·|ü⁄s¡+˝Àì
Á|üuTÑÛ ‘·« Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ yÓTø±ìø£˝Ÿ
ø√s¡T‡˝À #˚] Vü‰düº˝Ÿ‡˝À ñ+≥Tqï|ü&ÉT yê´kÕ\T, ø£<∏ä\÷
n|ü&É|ü &ÉT Áyêdü÷Ô ñ+&˚yêDÏí ø±˙ #·<Tä e⁄MT<˚ <Ûë´dü. 1968
düTìï‘·yÓTÆq ø£$ düTeTql

ø£˝≤¢ &çÁ^ |üP]Ô#d˚ Tü ≈£îì $XÊK˝À yÓTw”Hé &çCH’… é |æ.õ. ø√s¡T‡˝À
#˚]q ‘·sê«‘˚ Hê kÕVæ≤‘·´ e´ekÕj·T+ eT]+‘· ô|]–+~.
$XÊK s¡#s· TT‘·\ dü+|òTü +˝À düuTÑÛ ´&ç>± #˚s&¡ +É ‘√ &܈ˆ #·+<äT
düTu≤“sêe⁄, ~«uÛ≤wü´+ sêCÒX«¯ s¡sêe⁄, sêeTø√{Ï, ø°ˆˆX‚ˆˆ mHÓïdt
Á|üø±X¯sêe⁄>±s¡‘¢ √ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T @s¡Œ&ܶsTT. ª|æ∫Ã~
q$«+~µ, ª»sêdü+<ÛTä ì #·se¡ T^‘·+µ, ªH˚q÷ neø±X¯yê~H˚µ,
ªsêã+<äT\ ¬sø£ÿ\ #·|ü&ÉTµ ˝≤+{Ï ø£<∏ä\T Ä s√E\˝À¢H˚
yÓ\T>∑T#·÷XÊsTT. »sêdü+<ÛTä ì #·se¡ T^‘·+ ø£<ä∏ $XÊ˝≤+Á<Ûä yê]
$<ë´]ú dü+ø£\q+˝Àq÷, H˚q÷ neø±X¯yê~H˚ ø£<ä∏ myÓTàk˛ÿ
yê] $<ë´]ú ø£<ë∏ +»*`2˝Àq÷ Á|ü#T· ]‘·eTj·÷´sTT. |æ∫Ã~
q$«+~, sêã+<ÛäT\ ¬sø£ÿ\ #·|ü&ÉT ø±˝ÒJ e÷>∑C…’Hé˝À
Á|ü#·T]+|üã&ܶsTT.
Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]‡{° qT+∫ 1976˝À &Üø£sπº {Ÿ &çÁ^
\_Û+#êø£ 1977 qe+ãs¡T˝À _.ôV≤#Y.Ç.m˝Ÿ. ÄsY.   &ç,
ôV≤’ <äsêu≤<é˝À #˚]q|üŒ{Ïï+N J$‘·+ eTs√ eT\T|ü⁄ ‹]–+~.
ôV≤’ <äsêu≤<é˝À m+<äs√ ø£$$TÁ‘·T\T ø°ˆˆX‚ˆˆ X‚ùw+Á<ä, •yê¬s&ç,¶
dæ<ë∆s¬ &ç,¶ <˚$Á|æjT· , q>∑ïeTTì, o˝≤MÁsêE, ìœ˝ÒX«¯ sY, ø°ˆˆX‚ˆˆ
C≤«˝≤ eTTœ\≈£ î dü ì ïVæ ≤ ‘· + ø±>∑ * >±qT. ñkÕàìj· ÷
j·T÷ìe]‡{°˝Àì nyÓT]ø£Hé kıôd{’ ° ØôdsYÃôd+≥sY˝À düu´ÑÛ ‘·«+
|ü⁄#·TÃ≈£îHêïø£ Á|ü|+ü #· ø£$‘·«+ #·<eä >∑*>π neø±X¯+ \_Û+∫+~.
|ü⁄düøÔ ±\ cÕ|ü⁄˝À¢ ø£qã&ɶ Á|ü‹ |ü⁄düøÔ +£ H˚ ø=H˚yêDÏí m+‘√
Ädüø>ÔÏ ± #·~y˚yêDÏ.í 1986 qT+∫ 1988 <ëø± ø¬ q&Ü˝Àì
n{≤ºyê j·T÷ìe]‡{°˝À $õ{Ï+>¥ Ábıô|òdüsY>± |üì#˚ùd
neø±X¯+ <=s¡ø£&É+ ≈£L&Ü Hê≈£î nqTø√≈£î+&Ü \_Û+∫q
n<äèwüºy˚T. nø£ÿ&ç J$‘·+, j·T÷ìe]‡{° ˝…’ÁãØ˝À <=]πø
>=|üŒ>=|üŒ |ü⁄düøÔ ±\T, e÷>∑CH’… \é T, Hê kÕVæ≤‘·´ Á|ü|+ü #êìï
$düÔè‘· |ü]#êsTT. ªHÓ\HÓ˝≤ yÓHÓï\µ ø£ècÕísêe⁄ >±]‘√
|ü]#·jT· +‘√ m+<äs√ Á|üU≤´‘· ø£e⁄\T, s¡#s· TT‘·\T j·TTeø£e⁄\
|ü]#·jT· + nj·÷´s¡T. ø=+‘·eT+~ ø£e⁄\‘√ n‹ düìïVæ≤‘·yTÓ qÆ
kÂuÛ≤>∑´

7

|ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. Hê≈£î #ê˝≤ u≤>± q∫Ãq ø£e⁄\T
ø=~›eT+<˚. ø£$‘·«+ >∑T]+∫q Hê n_ÛÁbÕj·÷\qT Hê ø£$‘ê
dü+ø£\Hê\T s¡ø£ÔH˚Á‘√<äj·T+, ¬s|üŒ\ eT<Ûä´ Äø±X¯+, ^‘·+
|ü ⁄ ˙‘· e TÚ‘√+~, H˚ Á ‘· + Hê dü + π ø ‘· + eT]j· T T eTVü ‰
dü«|üï+\˝Àq÷, Hê $eTs¡Ù Á>∑+<∏ë\T ` ø£$‘·«+ ˇø£ Ä‘·à|òTü Àwü,
n»+‘ê*|æ, $eTs¡Ù ˇø£ nH˚«wüD\˝À $|ü⁄\+>±H˚ #·]Ã+#êqT.
Hê Äràj·T ø£e⁄\ ø£$‘·«+ >∑T]+∫ Hê n_ÛÁbÕj·÷\qT
ìdü‡+ø√#·+>±H˚ yÓ\Te ]+#êqT.
Ä |ü⁄düÔø±\˝À eTT#·Ã{Ï+#·ì ø£e⁄\T l ôd’<ë#ê],
myÓTàdt Hêj·TT&ÉT, ôV≤#êÃπsÿ, ÄXÊsêE, <˚$Á|æjT· , <Ó+#·Hê\
lìyêdt |üdTü q÷] l<Ûsä u¡ ≤ãT\ ø£$‘·«+ ≈£L&Ü HêøÏw+ºü . ø°ˆˆX‚ˆˆ
>∑T&çVü‰fi¯+ s¡|òüTHê<Ûä+ Hêø£‘·´+‘· Á|”‹bÕÁ‘·T&Ó’q ø£$. H˚qT
Á|ükÕÔ$+∫q ø£e⁄˝Ò ø±ø£ m+‘√eT+~ ø£e⁄\+fÒ Hêø£‘·´+‘·
>ös¡e+. Á|üU≤´‘· ø£<≈ä∏ î£ \T l eTTì|ü˝¢… sêE>±s¡Hêï, HÓ\HÓ˝≤
yÓHÓï\ ìsê«Vü≤≈£î\T l dæ.$. ø£ècÕísêe⁄>±s¡Hêï, Á|üU≤´‘·
$eTs¡Ù≈£î\T ø°ˆˆX‚ˆˆ e&É* eT+<˚X«¯ s¡sêe⁄>±s¡Hêï, Á|æjT· $TÁ‘·T\T
ø°ˆˆX‚ˆˆ #·+Á<äXK‚ sY >±s¡Hêï Hê≈£î m+‘√ n_Ûe÷q+, >ös¡e+.
bıs¡bÕ≥Tq eT] me]HÓ’Hê Çø£ÿ&É düà]+#·≥+ eT]ùdÔ
ø£$å T+#·eTì yê]ì ÁbÕ]údTü HÔ êïqT.
kÂuÛ≤>∑´ Hêø£‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&Ó’q ø£$, düMTø£å≈£î&ÉT. @
kÕVæ≤‘·´ düuÛѬø’Hê M˝…’q+‘· es¡≈£î ø£*ùd yÓfi‚flyêfi¯fl+.
n_ÛÁbÕj·÷*ï ø£\uÀdüT≈£îH˚yêfi¯fl+. Hê ø£$‘·«+MT<ä |ü⁄düøÔ +£
Áyêdæ MT eTT+<äT≈£î ‘ÓdTü HÔ êï&ÉT. kÂuÛ≤>∑´øÏ @$T∫à á s¡TD+
rs¡TÃø√>∑\qT ` ø±dæìï ø£è‘·»‘„ \· T ‘·|Œü .
Hêø£‘·´+‘· düìïVæ≤‘· $TÁ‘·T\T, Á|üU≤´‘· ø£e⁄\T,
$eTs¡Ù≈£î\T, Ä|ü⁄\Ô T l yêÁ&˚e⁄ ∫q Ms¡uÁÑÛ <äT&ÉT >±s¡T á
|ü ⁄ dü Ô ø ±ìøÏ eTT+<ä T e÷≥ Áyêj· T &É + Hê¬ ø +‘· > ±H√
Äq+<ëìï∫Ã+~, yê]øÏ Hê $qÁeT ø£è‘·»‘„ \· T.
8

düTìï‘·yÓTÆq ø£$ düTeTql

ÇH˚ïfi¯Sfl qqTï n‘·´+‘· Áù|eT‘√q÷ ÄbÕ´j·T‘·‘√q÷
#·÷düT≈£î+≥Tqï Hê leT‹ s¡eTD≤JøÏ, Hê ≈£îe÷s¡T\T &܈ˆ
ùV≤eT#·+Á<ä≈£îe÷sY, l yÓ+ø£≥ düTπswt u≤ãT, Hê ø√&Éfi¯ófl
k»q´, Á|æj÷· +ø£\≈£L, Hê eTqefi¯ófl ˙˝Ÿ≈î£ e÷sY, XÖs¡´Hé\≈£î
yês¡T |ü+∫q, |ü+#·T‘·Tqï Áù|eT≈£î ÄbÕ´j·T‘·≈£î H˚qT
m+‘·>±H√ s¡TD|ü&ç ñHêïqT. á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡+<ä]ø° Hê
ø£è‘·»‘„ \· T, X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T, ÄodüT‡\T.

MT

düTeTql

kÂuÛ≤>∑´

9

düTeTql‘√ Hê dù ïVü≤+
<ë <ë|ü⁄ eTT|üŒj˚Tfi¯fl ÁøÏ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î
e∫Ãq|ü&ÉT Hê≈£î düìïVæ≤‘·T&ÉqsTT ø£$ düTeTql. qqTï
Áù|eT>± <ä>]Z∑ øÏ rdüT≈£îqïyê&ÉT. X‚ùw+Á<ä X¯sà¡ , •yê¬s&ç¶ e+{Ï
ø£e⁄\ sTTfi¯fl≈£î qqTï rdüT¬ø[fl |ü]#·j·T+ #˚XÊ&ÉT. Hê≈£î
sTT+^¢wßü ˇø£ eTTø£ÿsêì s√E˝À¢ Á|ü|+ü #· kÕVæ≤‘·´+ >∑T]+∫
Hê≈£î $e]+#ê&ÉT.
Äj·Tq s¬ |üŒ\ eT<Û´ä Äø±X¯+ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï #·~$
Äj·Tq≈£î ñ‘·sÔ +¡ sêXÊqT. n|üŒ{Ïì+N ‘·s#¡ ÷· ø£\TdüT≈£îH˚
yêfi¯fl+. Äj·Tq ø£$‘·«+˝À >=|üŒ ÄVü‰¢<ä+, kÂ≈£îe÷s¡´+
e⁄HêïsTT. Äj·Tq uÛ≤wü˝À >=|üŒ dü+kÕÿs¡+, kÂ+<äs¡´+
ø£ì|ækÕÔsTT. m+‘· düTìï‘·eTsTTqyê&√ n+‘· ã\yÓTÆq
yê&Üj·Tq. sê»ø°j÷· \T ø£$‘·«+˝ÀøÏ #=s¡ã&É&+É Äj·Tq≈£î
–≥º<Tä .
10

düTìï‘·yÓTÆq ø£$ düTeTql

H˚qT |üÁ‹ø£\˝À |üì#˚ùdyêfi¯fl‘√, düMTø£å\‘√ rÁe
Äy˚XÊìøÏ ˝ÀqsTTq|ü&ÉT Hê≈£î Äj·Tq ˇø£ÿ&˚ z<ës¡TŒ ì#êÃ&ÉT
Ä s√E˝À¢. ø£ècÕísêe⁄ >±] HÓ\HÓ˝≤ yÓHïÓ \ ø£+f… eTT+<äTì+N
y˚TeTT düìïVæ≤‘·T\+. ø£*dæ Ä düe÷y˚XÊ\≈£î yÓfifl‚ yêfi¯fl+.
<ë<ë|ü⁄ <äXÊu≤›\bÕ≥T s¬ +&ÉT eT÷&ÉT s√E\ø=ø£kÕ]
ø£\TdüT≈£îH˚yêfi¯fl+. Äj·Tq Ä|òd” sü s¡ TTHê ø£e⁄\Hêï, ø£$‘·«eTHêï
n˝≤¢&y˚ ê&ÉT.<ë<ë|ü⁄ sTTs¡ej˚T´fi¯ófl Ç<äs› +¡ ø£*dæ ‹]π>yêfi¯fl+.
H˚H=ø£ÿ&çH˚ ø£*ùdÔ düTeTql @&û? nì n+<äs÷¡ n&ç>π yêfi¯ófl.
ø£$‘·«eTqï~ düTìï‘·yTÓ +Æ ~. <ëìøÏ >∑T+|ü⁄‘√ |üì˝Ò<Tä .
e´øÏÔ>∑‘·eTsTTq sê>∑ <˚«cÕ\‘√ dü+ã+<Ûä+˝Òì kÂ+<äs¡´
$wüjT· eT~. Äj·Tq @ kÕVæ≤‘·´ ªÁ>∑÷|ü⁄µ\≈£L #Ó+<ä&TÉ . qqTï
ªe÷ø˘‡eTT\¢sµY uÛeÑ HêìøÏ rdüTø¬ [fl nø£ÿ&É yÓT+ã]ï #˚dæ »s¡àHé
eTVü‰ø£$ >¬ <∏ôÓ |’ |ü⁄düøÔ +£ sêdüTø√e&ÜìøÏ nìï nqT≈£L˝≤\T
ø£*–+#ê&ÉT. Ä Á>∑+<Ûä Á|ü#T· s¡D≈£î yêfi¯fl <ä>sZ∑ ¡ Ä]úøk£ Õj·T+
n+<˚˝≤ #˚XÊ&ÉT. sT÷ s¡ø+£ >± e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± Äj·Tq Hê≈£î mH√ï
s¡ø±\T>± kÕj·T+ #˚XÊ&ÉT.
>∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± á kÕVæ≤‘·´yê‘êes¡D≤ìøÏ
Äj·Tq <ë<ë|ü⁄ <ä÷s¡+>± eTÚq+>± e⁄Hêï&ÉH˚ #ÓbÕŒ*. <äXÊu≤›\
Äj·Tq kÕVæ≤‘·´ ø£èwæ eTVü‰ düTìï‘·eTsTTq Äj·Tq ø£$‘ê
dü+|ü⁄≥T\T #·÷ùdÔ ‘Ó\TdüT+Ô ~. Hê˝≤>± sTTcÕºsTTcÕº*ï ã\+>±
ãj·T≥ô|fÒºs¡ø£+ ø±<ëj·Tq. düTìï‘·+>± eT+<ä*+#˚yê&ÉT.
ø±s¡D≤\T @esTTHê ø£$‘·« yê‘êes¡D+˝À Äj·Tq ø£ì|æ+#·&+É
ns¡T<äsTT b˛sTT+~.
Äj·Tq Hê≈£î Äràj·TT&ÉT. |üÁ‹ø£\yêfi¯ófl, ø£e⁄\T,
s¡#s· TT‘·\T düu˝ÑÛ À¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ªdüTeTql @eTj·÷´&Éj÷· ´?
ø£ì|æ+#·&µ˚ nì sTT|üŒ{Ïø° n&ÉT>∑T‘·÷ e⁄+{≤s¡T.
n+<ä]ø° #·÷|æ+#·&Üìπø düTeTql>±] ø£$‘·«+ô|’ á
|ü⁄düøÔ +£ sêXÊqT.

`kÂuÛ≤>∑´
kÂuÛ≤>∑´

11

2

ˇø£&TÉ q&ç∫q <ë]
düTeTql>± Á|üd<æ Tä &∆ q’Ó &Ü. #Ófifl¯ |æfifl¯ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄
ø£$‘·«+ ô|q’ , ø£$‘ê Á|üj÷· D+ô|H’ ê ÇHêïfi¯fl≈£î ˇø£ düeTÁ>∑
|ü]o\q edüTqÔ ï+<äT≈£î Hê≈£î dü+‘√wü+>± ñ+~. á |ü⁄düøÔ ±ìøÏ
qqTï eTT+<äTe÷≥ sêj·TeTì n&ç–q|ü&ÉT qqTï #ê˝≤
Ä˝À#·q\T #·T≥TºeTT{≤ºsTT. ˇø£s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ Hê
ø£$‘·«+ô|’q me¬s’Hê Ç{≤¢+{Ï |ü]o\q #˚dæ <ëìøÏ qqTï
eTT+<äTe÷≥ sêj·TeT+fÒ H˚H≥Ó Te+{Ï $∫øÏ‘‡· ≈£î ˝Àqe⁄‘êH√
<ë<ë|ü⁄ n{≤¢+{Ï<˚ á |ü⁄düÔø£+ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü H˚qT
m<äTs=ÿHêïqT. Ç~ düTeTql ø£$‘ê«ìø°, ø£$‘·« $wüj÷· ìø°,
ø£$‘·«XË*’ ø° e÷Á‘·yT˚ dü+ã+~Û+∫q $wüjT· + ø±<äT. <ë<ë|ü⁄>±
70˝À¢ , 80˝À¢ sêj· T &É + yÓ T T<ä \ Tô|{Ï º q ø£ e ⁄\+<ä ] ø°
dü+ã+~Û+∫q $wüjT· +. ø±ã{Ϻ Ä Ä˝À#·q˝Òï ø=ìï{Ïì Çø£ÿ&É
|ü+#·T≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕÔqT.
12

düTìï‘·yÓTÆq ø£$ düTeTql

kÕ<Ûës¡D+>± me¬sH’ ê j·TTe≈£î&ÉT ø£$‘·«+ sêj·T&É+
yÓTT<ä\T ô|&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT @<√ ˇø£ $wüjT· + >∑T]+∫ ‘√∫q
uÛ≤yê˝Òy√ dü÷{Ï>±, ne÷j·Tø£+>± ˇø£ ø£$‘·>± sêdæ eTqøÏ
#·÷|æ+∫q|ü&ÉT eTqøÏ @+ #ÓbÕŒ˝À ‘Ó*j·T<äT. m+<äTø£+fÒ,
nø£ÿ&É Ä j·TTe≈£î&çøÏ @~ düTŒ¤]+∫+<√, <˚ìï Vü≤è<äj·T
|üPs¡«ø£+>± uÛ≤$düTÔHêï&√ <ëH˚ï ø±–‘·+ MT<ä ô|{Ϻ eTqøÏ
#·÷|ædüTÔHêï&ÉT. n+<äT˝À n_Ûe´øÏÔ ‘ê\÷≈£î ìC≤sTTr
ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ eTq+ Ä uÛ≤yê\‘√ @ø°uÛÑ$+#·≈£î+&Ü
ñ+&É˝+Ò . Ä‘·&{É ≤¢ ‘·q uÛ≤yê*ï |ü+#·T≈£î+≥Tqï+<äT≈£î n‘·DíÏ
n_Ûq+~+#·≈î£ +&Ü ≈£L&Ü ñ+&É˝+Ò . ø±ì <ëìï eTq+ düsêdü]
ø£$‘· nq˝Ò+. uÛ≤yê\T ø£$‘·>± e÷sê\+fÒ eT]+πø<√
»s¡>±\ì eTqøÏ ‘Ó\TdüT+Ô ≥T+~. @+#˚ùdÔ Ä j·TTe≈£î&ÉT ‘·q
uÛ≤yê*ï ø£$‘·>± #·÷|æ+#·>∑\T>∑T‘ê&ÉT? BìøÏ ÁbÕNq
n\+ø±]≈£î\T eT÷&ÉT e÷sêZ\T #ÓbÕŒs¡T. ˇø£{,Ï Ä j·TTe≈£î&çøÏ
ø£*–q nqTuÛÑ÷‹˝À ˝Ò<ë uÛ≤eq˝ÀH˚ eTÚ*ø£+>± eTq*ï
eTT>∑T*∆ ï #˚ùd ˇø£ yÓ\T>∑T @<√ ñ+&Ü*. Ä yÓ\T>∑T ≈£L&Ü
ø=‘·Ô<äHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q<Ó’ ñ+&Ü*. <ëìï yês¡T Á|ü‹uÛÑ
nHêïs¡T. ˇø£ s¬ +&Ée~, Ä j·TTe≈£î&ÉT ‘·q |üPs¡« ø£$‘ê«©ï,
‘· q dü e Tø±©q ø£ $ ‘ê«©ï ì•‘· + >±q÷, >±&Û É + >±q÷
n<Û´ä j·Tq+ #˚d÷ü Ô ñ+&Ü*. $$<Ûä n_Ûe´øÏÔ <Û√s¡DT\‘√ n‘·&øç Ï
nbÕs¡yÓTÆq |ü]#·j·TeTT+&Ü*. yê{Ï Á|üuÛ≤yêìøÏ ‘êqT
˝ÀqTø±>∑\>±*, n<˚ düeTj·T+˝À yê{Ïì m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT |üøÿ£ ≈£î
‘√ùddü ÷ Ô ãj· T ≥|ü & ܶ ì øÏ Á|ü j · T ‹ïdü ÷ Ô ñ+&Ü*. Bìï
Ä\+ø±]≈£î\T e⁄´‘·Œ‹Ô nHêïs¡T. ø±ì øπ e\+ Á|ü‹uÛ,Ñ øπ e\+
e⁄´‘·Œ‹Ô ˇø£ uÛ≤e⁄≈£î&çì ø£$>± e÷s¡Ã˝Òe⁄. n+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡
nuÛ≤´dü+ ≈£L&Ü ñ+&Ü\Hêïs¡T yês¡T.
ˇø£ j·TTe≈£î&ç>± H˚qT ø£$‘ês¡#q· ≈£î |üPqT≈£îqï|ü&ÉT
≈£L&Ü Hê≈£î #ê˝≤ düeTdü´\T m<äTs¡j÷· ´sTT. nìï{ÏøH£ êï ô|<ä›
kÂuÛ≤>∑´

13

14

düeTdü´ H˚qT sêj·÷\qT≈£îqï~ ˇø£f…Æ‘˚, H˚qT sêdüTÔqï~
eTs=ø£{Ï ø±e≥+. n+fÒ Hê˝À #Ó\sπ >∑T‘·Tqï ˇø£ uÛ≤yêìï
H˚qT ø£$‘·>± e÷s¡Ã&É+˝À Hê e⁄´‘·Œ‹Ô Hê¬ø+‘·e÷Á‘·+
düV≤ü ø£]+#·øb£ ˛e&É+. Hê˝À ø£\T>∑T‘·Tqï Ä uÛ≤yê\T Hê Á|ü‹uÛÑ
qT+∫ Á|üuÛÑ$düTÔHêïj·Tì Hê≈£î qeTàø£+ ≈£î<äs¡ø£ b˛e&É+.
ãVüQXÊ á Ä‘·à dü+X¯j·T+, Ç<˚ Á|ü‹ Ä<ÛäTìø£ ø£$˙,
ø£fi≤ø±s¡TD°í y˚~+Û #˚ düeTdü´ nqT≈£î+{≤qT.
H˚qT Çs¡yÓ’@fi¯fl ej·TdüT‡˝À sê»eT+Á&ç˝À >√<ëe]
ˇ&ÉT¶q ‹s¡T>∑T‘·Tqï|ü&ÉT Hê≈£î e÷ }s¡T#·T≥÷º $ø£dæ+#˚
n&Ée⁄\÷, edü+‘·ø±\|ü⁄ bÕ\|üP\÷, >∑+>±\eTà |ü+&ÉT>∑
>∑Ts=Ô#Ã˚ $. H˚qT yê{ÏH˚ ø£$‘·>± sêj·÷\ì |üPqT≈£î+fÒ Hê
$TÁ‘·T\T H˚ì+ø± uÛ≤eø£$‘·«|ü⁄ #Ûêj·T˝À¢H˚ dü+#·]düTÔHêïì
ádü&+ç #˚yês¡T. H˚qT <˚ìï >∑Ts¡TÔ #˚dTü ≈£î+≥THêïH√, ∫Á‹düTHÔ êïH√
Ä ns¡D´ kÂ+<äs´¡ + H˚qT ø£fi≤flsê #·÷dæ+~. Hê≈£î yêdüeÔ +,
ø±ì Hê sê»eT+Á&ç $TÁ‘·T˝…e«]ø° n≥Te+{Ï ˇø£ kÂ+<äs´¡
dü+<äsÙ¡ qy˚T \_Û+#·˝<Ò Tä ø±ã{Ϻ yêfi¯ófl <ëìï ø±\Œìø£ ø£$‘·«+>±
uÛ≤$düTHÔ êïs¡ì ‘Ó\TdüT+Ô &˚~. Ä e÷≥ø=ùdÔ ndü\T ‘Ó\T>∑T˝À
uÛ≤eø£$‘·«+˝Àø±˙, Ä ‘·s¡Tyê‘· eTπsø£M ø±ì ns¡D´
kÂ+<äsê´ìï ∫Á‹+∫qyê&˚ ˝Ò&TÉ . ø±˙ Hê $TÁ‘·T\øÏ kÂ+<äs´¡
dü÷Œ¤]Ô ø£*–+#˚ ø£$‘ê«ìï <˚Hï’Ó Hê uÛ≤eø£$‘·«+>± b˛\TÃø√e≥+
n\yê≥sTT+~ ø±ã{Ϻ Hê ø£$‘·«+˝À ø£ì|æ+#˚ kÂ+<äs¡´+
yêfi¯fløÏ uÛ≤eø£$‘·«+>± ø£ì|æ+∫+~.
á |ü]dæú‹ HÓeTà~ HÓeTà~>± Hêø√ $wüj·÷ìï
‘Ó*j·Tã]∫+~. n<˚eT+fÒ Á|ü‹ ø£M ‘·q nqTuÛ÷Ñ ‹ì ãj·T≥≈£î
Á|üø{£ +Ï #˚≥|ü&ÉT ‘·q düeTø±©q düe÷»+ ‘ê\÷≈£î uÛ≤wü‘√,
uÛ≤eC≤\+‘√, ÁbÕ|ü+∫ø£ <äèø£Œ<∏ä+‘√ ô|<ä› b˛sê≥y˚T
#ÓjT· ´e\dæ ñ+≥T+<äì. ªãj·T≥ düe÷»+µ n+≥Tqï|ü&ÉT
˙ #·T≥÷º ñ+&˚ yÓTT‘·+Ô düe÷»+ e÷Á‘·yT˚ ø±<äT, n+<äT˝À
eTfi≤fl ‘·s‘¡ e· T uÛ<Ò ë\T+{≤sTT. ndü+U≤´≈£î˝…q’ eTqTwüß\øÏ,
düTìï‘·yÓTÆq ø£$ düTeTql

n+fÒ eTq nqTuÛ÷Ñ ‹øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&˚yêfi¯fl nedüsê\T y˚sT¡ .
yêfi¯flø√dü+ qTe⁄« ø£$‘·«+ sêj·Te⁄. Çø£ ˙ #·T≥÷º ñ+&˚
bÕsƒ¡ø£es¡Z+˝À ≈£L&Ü n+<ä]ø° ˙|ü≥¢ düVü≤è<äj·T‘· ñ+&˚
neø±X¯+ ñ+&É<Tä . yêfi¯flø√dü+ ≈£L&Ü qTe⁄« sêj·Te⁄. ø±ì
˙ #·T≥÷º ñ+&˚ ø=~›eT+~, ˙˝≤π> ø£$‘·«+ #·<Tä e⁄‘·÷, ø£$‘ê
kÕ<Ûqä #˚ùdyêfi¯ófl+{≤s¡T. yêfi¯flø√dü+ ≈£L&Ü qTe⁄« ø£$‘·«+
sêj·Tø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° ˙ ø£$‘ê kÕ<Ûqä ô|q’ yêfi¯fl n_ÛÁbÕj·÷\
Á|üu≤Û e+ #ê˝≤ ã\+>± ñ+≥T+~. ˙ ø£$‘ê s¡#q· |ü≥¢ ˙
qeTàø±©ï, n|üqeTàø±©ï ã\|ü]#˚~ yêfi‚fl. yêfi¯fl+‘ê ø=ìï
ñeTà&ç qeTàø±\‘√ ˙ #·T≥÷º dü+#·]dü÷Ô ñ+{≤s¡T. <ë<ë|ü⁄>±
‘·eT ñeTà&ç qeTàø±˝Òï yêfi¯ófl Ä ø±\+ ‘ê\÷≈£î j·TT>∑<säÛ à¡ +>±
ÁuÛ$Ñ T+|ü#d˚ Tü +Ô {≤s¡T. yêfi¯ófl j·TT>∑<säÛ à¡ +>± ÁuÛ$Ñ T+|ü#d˚ Tü qÔ ï <ëìï
qTe⁄« qeTàø£b˛‘˚ <ëHÓï{≤¢ Á|ü‹|òTü {Ï+#·&+É , Ä Á|ü‹|òTü ≥qì
m{≤¢ Á|üø{£ +Ï #·&eÉ Tqï<˚ ˇø£ ø£$>± qTe⁄« m<äTs=ÿH˚ n‹ô|<ä›
düeTdü´.
ìC≤ìøÏ kÕVæ≤‘ê´ìøÏ ˇø£ j·TT>∑<Ûäs¡à+ ñ+≥T+<ë?
Á|ür <˚XÊìø°, Á|ü‹ C≤‹ø° ‘·q<Óq’ ˇø£ Je\ø£Då eTT+≥T+<ä˙,
Äj·÷ ø±˝≤*ï ã{Ϻ Ä Je\ø£Då + e´ø£eÔ Te⁄‘·÷ ñ+≥T+<ä˙
kÕVæ≤‘·´ ø£fi≤ $eTs¡Ù≈£î\T n+≥÷+{≤s¡T. ÄÁ|òøæ ±˝À Ä~yêdæ
‘Ó>∑\ <ës¡T•˝≤Œ\ø°, ÁbÕNqNHê˝À |ü≥TºeÁkÕÔ\ MT<ä
düT\*‘·+>± ∫Á‹+∫q ∫Á‘·˝KÒ Hê\ø° eT<Û´ä b˛\Ãq+‘· ‘˚&Ü
ñ+&É&ÜìøÏ Ä Je\ø£Då +, Ä j·TT>∑<säÛ à¡ y˚T ø±s¡D+. ì»y˚T,
ø±ì ˇπø j·TT>∑+˝À ˇπø C≤‹˝À e]∆*q¢ $$<Ûä ø£e⁄˝À¢ m+‘·
eT+~ Ä j·TT>∑<säÛ êàìøÏ nqT>∑TD+>± ø£$‘· #ÓbÕŒs¡ì ì•‘·+>±
|ü]o*ùdÔ e÷Á‘·+ Ä $wüj÷· ìï ìsê∆]+#·&+É ì»+>± ø£w+ºü .
ˇπ ø ø±\+˝À nH˚ ø £ n‘· T ´qï‘· ø£ $ ‘êø£ è ‘· T \T
Á|üu$ÑÛ +∫q|ü&ÉT @ ø±s¡D+ e\¢ yê{Ï˝À ˇø£ ø£è‹ ‘·øÿÏ q
ø£è‘·T\ø£Hêï n‘·T´qïyÓTqÆ ~>± >∑T]Ô+|üã&ÉT‘√+<äì Á|ü•ï+#·T
kÂuÛ≤>∑´

15


Related documents


sumanasri poetry by soubhagya
chellapilla 7 icone 13 2005
chellapilla 6 icone13 final 2005
diary ads 5 pd 1
chellapilla 4 icone 11 vibrations of bellows 2003
chellapilla 3 icone10 double bellows 2002


Related keywords