PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRegulamin Konkursu Fb .pdf


Original filename: Regulamin Konkursu Fb.pdf
Author: DOMINIKA

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2016 at 10:47, from IP address 77.114.x.x. The current document download page has been viewed 220 times.
File size: 300 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Regulamin Konkursu
„Voucher na doradztwo w zakresie nieruchomości od MULTIHOME.PL”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Voucher na doradztwo w zakresie nieruchomości od
MULTIHOME.PL” (dalej: “Konkurs”), jest Dominika Stryj prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą MULTIHOME.PL, NIP 954 219 65 30, REGON 240201712,
63-600 Kępno, ul. Walki Młodych 18, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Serwis Facebook udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest
organizacja Konkursu. Portal Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie uczestniczy w
organizacji Konkursu, ani też nie jest z nim związany. Portal Facebook nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z
przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
4. Konkurs
jest
prowadzony
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://www.facebook.com/doradztwomultihome/?fref=ts, na stronie głównej Fanpage’u.
5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i konsumenci, którzy ukończyli 18 lat,
osoby prawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem
pracowników Organizatora.
2. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do
Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
3. Do wzięcia udziału niezbędne jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage’u Organizatora,
c. opisanie interesującego użytkownika zagadnienia dotyczącego nieruchomości.
4. Konkurs trwa od dnia 25.08.2016r. godz. 10.00 do dnia 08.09.2016r. godz. 10:00.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony portalu Facebook.
§ 3. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie jest 10 voucher’ów o wartości 50,00 zł każdy na doradztwo
w zakresie nieruchomości świadczone przez MULTIHOME.PL.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
3. Nagrody otrzyma dziesięciu Uczestników, którzy przedstawią najciekawsze zagadnienie
dotyczące nieruchomości. Wyboru Zwycięzców dokonuje Organizator konkursu.

4. Wyniki zamieszczone zostaną na Fanpage’u Organizatora. Ponadto, w terminie 7 dni od
dnia zakończenia konkursu, Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach
odbioru Nagród poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook.
5. Odbiór Nagród nastąpi w ustalonym przez Organizatora i Zwycięzcę terminie w siedzibie
Organizatora, lub w inny sposób ustalony ze Zwycięzcami, jednak nie później niż w
terminie 30 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,
któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby
wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez
zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w portalu Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
§ 4 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać mailowo na adres: info@multihome.pl bądź w formie pisemnej na adres:
MULTIHOME.PL ul. Walki Młodych 18, 63-600 Kępno.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 5 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.


Regulamin Konkursu Fb.pdf - page 1/2
Regulamin Konkursu Fb.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document regulamin konkursu fb
PDF Document regulamin
PDF Document konkurs rymowanka
PDF Document zdob d z nami malbork regulamin konkursu
PDF Document regulamin konkursu gracz niezwykly czlowiek
PDF Document regulamin konkursu wez kogos na sushi


Related keywords