PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactth .pdf


Original filename: th.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2016 at 12:38, from IP address 94.190.x.x. The current document download page has been viewed 426 times.
File size: 892 KB (26 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ѯіѧ
є
ѷъѼ
ѥѯкѧ
ь
Ѩўѥѕ
750,000 эѥъ+ шҕ
ѠѯчѪ
ѠьёіҖ
Ѡєњѧ
ыю
Ѩ
Җ
Ѡкд Ѥьзњѥєѯѝѕ

ѷ
Ѥ яєіѬ
Ѥ оѠь
Җ Ѱшҕ
ѯзіѪ
Ѡ
ѷкєѪ
ѠъѨ
я
ѷєзьёэѯіѨ
Җ
ѕдњҕ
ѥѳэьѥіѨ
ѠѠюнь
њҕ
Җ
ѥєѤьђѤ кчѬ
оэ
ъл
ѷіѧ
Ѩ
кєѤькҕ
ѥѕєѥд ъѤкѸ
ўєчъѨ
з
ѷц
ѫшѠкъѼ
Җ ѥзѪ
ѠѯјѪ
Ѡд
ҕўѫ
эѥкѠѕҕ
ѥкѯёѪ
Ѡ
ѷѯъіч (ѯнь
ь)
ҖѰјѣѯчѥњҕ
ѥіѥзѥлѣеѩ
ь
ѸўіѪ
Ѡјк зѫ
цѳєҕ
лѼ
ѥѯюѶ
ьшѠкіѬ
Җ њҕ
Җ
ѥєѤьлѣеѩ
ь
ѸўіѪ
Ѡјкѯъҕ
ѥѳі зѫ
цѯёѨ
ѕкѰзҕ
шѠ
Җк
Ѥѷлѣіѥзѥѯёѧ
ҟўіѪ
іѬ
њҖ
ѥҕѠѠюнь
є
ѷеѩ
ь
Ѡ лѣіѥзѥјчјк

дѼ
ѥѳіъѤкѸ
ўєч (Skrill)
(./images/wallets/skrill/th.jpg)

(/images/photos/thai/photo15.jpg)

дѼ
ѥѳіъѤкѸ
ўєч (Neteller)
(./images/wallets/neteller/th.jpg)

ҕѳэьѥіѨ
Ѥѷ
ѕдшѤњѠѕҕ
ѥкѯнь
ѠѠюнь
ѝєєшѧ
њѥҕ
зѫ
цшѠкдѥіѯчѧ
Җ
єёѤьњҕ
ѥ USD/EUR лѣєѨ
іѥзѥѝѬ
кеѩ
ь
ѸѲь 60 њѧ
ьѥъѨ
щч
Ѥ ѳю ѠѤшіѥлѣѝѬ
кеѩ
ь
ѸѳюѯюѶ
ьіѣѕѣѯњјѥ 30 ьѥъѨ
чѤк
ҕкўьѩ
ҟѳюѠѨ
ьѤь
Ѹлѩ
кєѨ
ѱѠдѥѝ 100% ъѨ
іѷ
ѥзѥлѣѕ ѤкзкѝѬ
кеѩ
ь
днњ
кѷѠ ѤшіѥдѥінѼ
ѥіѣѯкѧ
ьзѪ
Ѡ 80% Ѱјѣѯкѧ
ьѯчѧ
єёѤьеѠкзѫ
цзѪ
Ѡ
1000эѥъ ѠѤшіѥлѣѯёѧ
є
ѷѝѬ
кеѩ
ь
ѸѠѕҕ
ѥкѰьҕ
ьѠь Ѱјѣзѫ
цлѣньѣѯкѧ
ь 1800эѥъ (1000эѥъ зѪ
Ѡѯкѧ
ьѐѥдѯіѧ
є
ѷѰідеѠкзѫ
ц
Ѥ ѯль ѰєҖ
ҟѯёѨ
800эѥъ зѪ
Ѡѯкѧ
ьъѨ
з
ѷц
ѫньѣ ѯёіѥѣдѥінѥѼ
іѣѯкѧ
ьзѪ
Ѡ 80%) дѥіньѣѯўѶ
ьѳчѠѕҕ
Җѥкнч
њѥҕѠ Ѥшіѥѯёѧ
є
ѷеѩ
ь
ѕк 0.01%
зѫ
цлѣѕ Ѥкзкньѣ 80% ѯѝєѠ!
ҟц
ьѠдлѥдьѨ
з
ѫѳєҕ
шѠ
ҖкіѠ ѯёіѥѣє ѤьѲнѯҖ
њјѥѯёѨ
ѕк 60 њѧ
ьѥъѨ
ъкўєчъѨ
Ѥҟ
з
ѷц
ѫшҖ
ѠкъѼ
ѥзѪ
Ѡзјѧ
дўьѩ
кѷ
ѲьѝѠкюѫ
ҕ
єѠѠьѳјьҙ
(/register)

еѤь
ѸъѨ
ѷ яєѯјѪ
Ѡдўѫ
ьҖ1 шѤњъѨ
є
ѷѠ
ѨѕѬ
э
ҕьѯњѶ
эѳошҙ
(/register)
1
Ѽўі ѤэѯіѪ
еѤь
ѸъѨ
ѷ яєўѥњҕ
ѥєѬ
јзҕ
ѥеѠкєѤьлѣѯёѧ
є
ѷеѩ
ь
ѸўіѪ
Ѡјчјк (зѼ
ѥѰьѣьѼ
ѥѝѥ
Ѡ
ѷкьѨ
ѳҟ
чҖ
Ѡыѧ
эѥѕѳњҖ
чѥҖ
ьјҕ
ѥк
2
(index.php#trends))
еѤь
ѸъѨ
ѷ ъѼ
ѥдѥіѯъіччњѕѯкѧ
Җ ь 1000эѥъ ѯёѨ
ѕкѰзҕ
зјѧ
дюѫ
ҕ
є (ѯёѧ
є
ѷўіѪ
Ѡјчјк) ѰјѣѯјѪ
ѠдлѼ
ѥьњьѯчѧ
єёѤь

3
ѷ
еѤь
ѸъѨ
ѷ яєіѠюіѣєѥц 5 ўіѪ
Ѡ 10 ьѥъѨ
окѩ
ѯюѶ
ьѯњјѥъѨ
д
ѷѥіѯъічщѬ
дюіѣѯєѧ
ьяј
4
ѨѠкяєіњєѯюѶ
еѤь
ѸъѨ
ѷ ѯкѧ
ьлѣѯёѧ
є
ѷѳюѕѤкэѤрне
ь 1800эѥъ (ѯкѧ
ьјкъѫ
ьеѠкяє 1000эѥъ эњдяјдѼ
ѥѳі
5
800эѥъ)

дѥііѬ
ѯіѪ
ҖѠ
ѷкѰьњѱьєҖ
Ѥ оѠь
Җ њѧ
Ѱєњҕ
Җ
ѥѠѥлђѤ кчѬ
оэ
ые
ѨѠкяєєѨ
ѠѕѬ
ҕ3 шѤњѯјѪ
ѠдўјѤд Ѱьҕ
ьѠьњҕ
ѥдѥізѥчдѥіцҙ
ъћ
ѧъѥкдѥіѯюјѨ
ѕ
ѷьеѠкўѫ
ьҖ
Ѥҟ
ѤѷъѼ
ѷ
шјѠчъѤкѸ
юѨ
ѳєҕ
кѥҕ
ѕ Ѱшҕ
ѱнзчѨ
ъѳѨ
ѷ
эьѥіѨ
ѠѠюнь
ѥѲўзѫ
Җ
цѝѥєѥіщѯъічѲьіѣѕѣѯњјѥъѨ
ѝ
ѷьєѥд
окѩ
зкѠѕѬ
ѯҕ
юѶ
ьѯњјѥ
ѷ
ьѥьѯёѨ
ѕк 30 ьѥъѨ
ўіѪ
ѠѰєѰшҕ
Җ 60 њѧ
ьѥъѨ
ьѨ
з
ѷѠ
ѪеѠѳч
Җ ѯюіѨ
Җ ѕэўјѤдеѠкњѧ
ыд
Ѩѥі Ѱјѣѝкѧ
ѝѼ
ѥзѤръѨ
ѝ
ѷч
ѫзѪ
Ѡѯўшѫ
яјъѨ
я
ѷє
ъѼ
ѥѯкѧ
ьѳчєѥдєѥѕ!
Җ
еѠзњѥєъѤ
Җ
кѸ
ўєччѥьјҕ
Җ ѥкѯюѶ
ьдѥіѠыѧ
эѥѕ 3 еѤь
ѸшѠь

Ѱьњѱьєдѥіѯшѧ
Җ
эѱш
Ѥҟ
Җ ѲўҖ
ѯєѪ
Ѡ
ѷзѫ
цѯўѶ
ьѰьњѱьєеѠкўѫ
Җ
ьѝѬ
Җ кеѩ
ь
Ѹ(ѲьзѠјѤєьҙ
чѥьо
Җ ѥѕ)
њѥкѯчѧ
єё Ѥьдѥіѯшѧ
эѱшіѣѕѣѝь

(/register)
Ѥ ѯльњҕ
щѥдіѥђѝѬ
Җ
кеѩ
ь
ѸѲьнњҕ
кѳєҕ
дь
ѷѥъѨ
Ѩ
ъя
ѷѥҕ
Ѩ
ьєѥшѥєѓѥё нч
ѥіѥзѥлѣѕѤкзкѝѬ
кеѩ
ь
ѸѳюѲьѠѨ
д 2-3 ьѥъѨ
еѥкўь
Җ ѥҖ

ѰьњѱьєдѥіщчщѠѕ
Җ
Ѥҟ
Җ ѲўҖ
ѯєѪ
Ѡ
ѷзѫ
цѯўѶ
ьѰьњѱьєдѥіщчщѠѕеѠкўѫ
Җ
ьҖ(ѲьзѠјѤєьҙ
чѥьо
Җ ѥѕ)
њѥкѯчѧ
єё ѤьдѥіщчщѠѕѲьіѣѕѣѝь

(/register)
Ѥ ѯльњҕ
щѥдіѥђјчјкѲьн
Җ
њҕ
кѳєҕ
дь
ѷѥъѨ
Ѩ
ъя
ѷѥҕ
Ѩ
ьєѥшѥєѓѥё нч
ѥіѥзѥлѣѕѤкзкјчјкѲьѠѨ
д 2-3 ьѥъѨ
еѥкўь
Җ ѥҖзѫ
цзњіѯчѧ
єёѤьњҕ
ѥ
лѣјчјк (PUT)

Ѱьњѱьєдѥіоэѯоѥ
Ѥ
ѯєѪ
Ѡ
ѷзѫ
цѯўѶ
ьўѫ
ьоэѯоѥ
Җ
(іѥзѥѳєҕ
ѯюјѨ
ѕ
ѷьѰюјк) ѲўҖ
іѠѝдіѣѕѣўіѪ
ѠзҖ
ьўѥўѫ
ь
Җш ѤњѠѪ
ь
ѷ

(/register)
щѥдіѥђѳєҕ
Җ
єд
ѨѥіѯюјѨ
ѕ
ѷьѰюјкѲьнњҕ
к 2-3 ьѥъѨ
зњііѠльдњҕ
ѥєѤьлѣѯюјѨ
ѕ
ѷь ўіѪ
Ѡзьўѥўѫ
Җ ьшѤ
Җ њѠѪ
ь
ѷ

Ѥѷ
ѳэьѥіѨ
ѠѠюнь
ѷ
ѝкѧ
ъѨ
ч
ѷъ
Ѩѝ
ѷч
Ѩ
ѫѝѼ
ѥўіѤэњѧ
ыд
ѨѥіѯъічеѠкяєзѪ
Ѡўѫ
ьѳєҕ
Җ шѠкѯёѧ
Җ є
ѷєѬ
јзҕ
ѥєѥд щѥўѫ
ҖьєѨ
Җ єј
Ѭзҕ
ѥ 2000эѥъ ѳєҕ
ѝѼ
ѥзѤрњҕ
ѥўѫ
ьлѣѯёѧ
Җ є
ѷѯюѶ
ь
2,001эѥъ ўіѪ
Ѡ 2,500эѥъ ўіѪ
Ѡ 2,000.01эѥъ щѥзѫ
Җцѯчѧ
єёѤь 1000эѥъ ѰјѣєѬ
јзҕ
ѥеѠкўѫ
ьѯёѧ
Җ є
ѷеѩ
ь
ѸѰєњҕ
Җ
ѥлѣѯюѶ
ьлѼ
ѥьњьъѨ
ѷ
ьѠѕєѥд
Җ
зѫ
цдѶ
лѣъѼ
ѥѯкѧ
ьѳчѯѝєѠѲьлѼ
Җ
ѥьњь 1800эѥъ

чѥьўјѤ
Җ кеѠкіщмѤ ь
(/images/photos/thai/photo10.jpg)

ѸєѤьѳчѯєѪ
Ѫ
эѥьѲўєҕ
Җ
еѠкмѤ ь мѤ ьѳєҕ
єѯѨ
кѧ
ьёѠоѠ
ҖѠ
ѷѠѕѬ
ъ
ҕэ
ѷѥьѯдѧ
Ѩ
Җ ч
(/images/photos/thai/photo7.jpg)

ъѨ
ь
ѷѤѷ
кзьеѤэ Lamborghini еѠкмѤ ь
(/images/photos/thai/photo12.jpg)

ѝѠэщѥєўіѪ
ѠѰэҕ
кюѤ ьюіѣѝэдѥіцҙ
еѠкзѫ
ц

ѝѠэщѥєўіѪ
ѠѰэҕ
кюѤ ьюіѣѝэдѥіцҙ
еѠкзѫ
ц

ѯєѪ
Ѡ
ѷяєіњэіњєіѥѕѳчъѨ
Җъ
ѷѼ
ѥєѥ ъѤкѸ
ўєчѠѕѬ
ъ
ҕю
ѷіѣєѥц 500,000эѥъ шҕ
Ѩ
ѠѯчѪ
Ѡь ѲьшѠьѰідєѤьѯўєѪ
ѠьзњѥєѐѤ ь яєѝѥєѥіщ
Ѥ чѥўҙ
ѷѰшҕ
Ѫ
ўѥѯкѧ
ьѲьўьѩ
кѷ
њѤьѳчєѥддњҕ
Җ
ѥъѨ
ѯѷ
зѕъѼ
ѥѳчѲьўјѥѕѝ
Җ
ю
дэ
Ѥ кѥьѯдҕ
ѥеѠкяє
шѠьѰідяєѳєҕ
ѯнѠ
ўјѤклѥддѥіѯъічъѨ
ѷ
ҕјњҖяєѕѤкзкшѠк
юіѣѝэзњѥєѝѼ
ѥѯіѶ
л 6 ѯчѪ
Ѡь яєѯіѧ
є
ѷњѥкѰяьѝѼ
ѥўіѤэѠьѥзш ѲнѰ
Җ 'ъѼ
ѥкѥь' ъѫ
дњѤь Ѱшҕ
яєѝѥєѥіщъѼ
ѥ
ѧѲлѳчҖ
ѠѠьѳјьҙ
ѳчҖ
лѥдъѫ
дъѨ
ѷ
Ѱјѣяєѝѥєѥіщш Ѥчѝь
њѥҕ
яєшҖ
ѠкдѥіъѼ
ѥѳюѠѨ
дьѥьѰзҕ
ѳўь юдшѧ
ѰјњяєъѼ
Җ ѥкѥьюіѣєѥц
1 нњѤѷ
ѱєкшҕ
ѠњѤь яєѝѥєѥіщъѼ
ѥъѫ
дѠѕҕ
ѥкѳчлѥдѯшѨ
Җ ѕкьѠьеѠкяє ѰјѣѲьнѫ
чьѠьеѠкяє

щѥзѫ
ҖцшѠкдѥіѯеѨ
Җ
ѕьщѩ
кяє
щѥєзѼ
ѥщѥє
ўіѪ
ѠѯёѨ
ѕкѰзҕ
ёч
Ѭ
raywachirabunjong@gmail.com ўіѪ
Ѡяҕ
ѥьѝњҕ
ьзњѥєзѧ
чѯўѶ
ьчѥьјҕ
Җ ѥк

"еѠэзѫ
ц"

зѫ
цѝѥєѥіщшѧ
чшҕ
ѠяєѳчъѨ
Җѷ

зѼ
ѥщѥєъѨ
ё
ѷээҕ
Ѡѕ

њѧ
ыд
ѨѥіьѨ
ю
ѸјѠчѓѤѕѰјѣщѬ
ддсўєѥѕўіѪ
Ѡѳєҕ
?
Җ ҖєѨ
Җ
Ѳн ҕњѧ
ыд
ѨѥіьѤь
ѸщѬ
ддсўєѥѕѠѕҕ
ѥкѝєэѬ
іцҙ
Ѱјѣъѫ
дзьѝѥєѥіщѲнѳч
зњѥєюјѠчѓѤѕдѥіѲнкѥь
ѷѳчъѨ
Ѫ
ѯњѶ
эѳошҙ
ъя
ѷѥҕ
Ѩ
ьдѥішіњлѝѠэѰјѣѳчіѤҖ
эѲэѠьѫ
рѥш
(чѬ
іѥѕнѠ
Җь
ѷѨ
ѷ
Җ
(/index.php#companies)) яєѲнєѥьѥьѰјѣѳєҕ
ѯзѕєѨ
юѤрўѥѲч ѵ

ѝѥєѥіщѐѥдѯкѧ
ьјкъѫ
ьѯіѧ
є
ѷѰідѳчѠѕҕ
Җѥкѳі?
єѨ
њыѧ
д
Ѩѥіѐѥдѯкѧ
ьєѥдєѥѕѰјѣяєѳчѠыѧ
ҖэѥѕъѤкѸ
ўєчѳњѲьўь
Җ ѥѕҕ
ҖѠѕьѨ
Ѹ (/deposit) дѥіѲнэѤҖ
ші
ѯзічѧ
шўіѪ
ѠдіѣѯюҘ
ѥѯкѧ
ьѠѧ
ьѯъѠіҙ
ѯьѶ
шзѪ
Ѡњѧ
ыъ
Ѩѝ
ѷѣчњдъѨ
Ѩ
ѝ
ѷч
ѫ(Skrill ўіѪ
Ѡ Neteller) щѥэѤ
ҖшіеѠкзѫ
ц
Җ
ѷ
ѳєҕ
ѝѥєѥіщѲнкѥьѳч
Җ зѫ
цѝѥєѥіщѐѥдѯкѧ
ьѱчѕдѥіѱѠьяҕ
ѥьыьѥзѥі
(окѩ
ъѼ
ѥѳчѲьыьѥзѥі
Җ
ѠѠьѳјьҙ
еѠкзѫ
ц)

зњіѐѥдѯкѧ
ьѯъҕ
ѥѳі?
ѷ
Җ
яєѰьѣьѼ
ѥѲўѐѥдѯкѧ
Җ ьѠѕҕ
ѥкьѠѕ
Җ 200€ окѩ
зѫ
цѝѥєѥіщѲнњѧ
ые
ѨѠкяєѳч Җ
щѥзѫ
Җцѐѥдѯкѧ
ьѳєҕ
ѯёѨ
ѕк
ѷкѯдѧ
Ѩ
ёѠ њѧ
ыь
ѨѠ
ѸѥлѯюѶ
Ѩ
ьдѥіѯѝѕ
ьѳюѰјѣєѤьлѣѳєҕ
ѳчяј
Җ ьѠдлѥдьѨ
Ѹзѫ
цѕѤкѳчіѤҖ
эѱэьѤѝѝѼ
ѥўіѤэдѥі
ѷ
ҕ ѯєѪ
ѐѥдѯкѧ
ьзіѤкѸ
ѰідеѠкзѫ
ц окѩ
лѣъѼ
ѥўьѥъѨ
Җ ѯѷ
юѶ
ьдѥі "ѯшѧ
єѯкѧ
ь" ѕдшѤњѠѕҕ
ѥкѯнь
Ѡ
ѷзѫ
цѐѥдѯкѧ
ь
400€ ѝњҕ
ьѲўрҕ
зц
ѫєѤдлѣѳчіѤҖ
эѱэьѤѝ 400€ чѤкьѤь
Ѹзѫ
цѝѥєѥіщѯіѧ
є
ѷшьдѥіъѼ
Җ
ѥѯкѧ
ьчњѕѯкѧ
Җ ьѐѥд
800€

дѥіщѠьѯкѧ
ьъѼ
ѥѳчѠѕҕ
Җѥкѳі? зњіщѠьѯкѧ
ьэҕ
ѠѕѰзҕ
ѳўь?
ѱчѕъѤњѷ
ѳюяєѰьѣьѼ
ѥѲўщѠьѯкѧ
Җ ь 1 зіѤкѸ
шҕ
ѠѯчѪ
Ѡь дѥіщѠьѯкѧ
ь 1 зіѤкѸ
шҕ
ѠѯчѪ
ѠьъѼ
ѥѳчђіѨ
Җ щѥзѫ
Җц
шѠкдѥіщѠьэҕ
Җ
Ѡѕдњҕ
ѥьѨ
Ѹѱчѕюдшѧ
лѣєѨ
зѥҕ
ыіієѯьѨ
ѕє ѯєѪ
Ѡ
ѷзѫ
цшѠкдѥіщѠьѯкѧ
Җ
ь ѯёѨ
ѕкѰзҕ
зјѧ
дюѫ
ҕ
є
ѨѠкзѫ
ѨѠкзѫ
щѠьѯкѧ
ьѲьэѤрне
ц зѫ
цлѣщѬ
деѠѲўдіѠдіѥѕјѣѯѠѨ
Җ
ѕчэѤрне
ц ўјѤклѥдьѤь
Ѹѯкѧ
ьлѣєѥ
щѩ
кѓѥѕѲь 24-48 нњѤѷ
ѱєк

зњіѯјҕ
ьъѨ
ѳѷ
ўь?
ҖяјѲьѯњѶ
яєшѠкѯь
Җ ьѕѼ
ҖѸ
ѥњҕ
ѥњѧ
ыд
ѨѥілѣѲнѳч
Җ
эѳошҙ
ъя
ѷѥҕ
Ѩ
ьдѥішіњлѝѠэѰјѣѳчіѤҖ
эѲэѠьѫ
рѥшѯъҕ
ѥьѤь
Ѹ
ҕъѨ
ҖяјдѤ
ѯнь
ь
ѷѨ
ѷ
(/register) яєѯјҕ
ьѳчѱчѕѳєҕ
Җ
єю
ѨѤ рўѥѲч ѵ њѧ
ыд
ѨѥіѲнѳч
Җ эъѨ
ь
ѷѤѷ
ьѰјѣёњдѯеѥлҕ
ѥѕ
ѯкѧ
ьѲўяѬ
Җ
ньѣшікѯњјѥ
Җ

Җ
ѝѥєѥіщѲнњѧ
ыь
ѨѲѨ
Ѹ
ьўјѥѕѯњѶ
эѳошҙ
ѳчўіѪ
ҖѠѳєҕ
? зњіѯјҕ
ьэҕ
ѠѕѰзҕ
ѳўь?
ҕјњҖ
ѷ
ѲнѰ
ьѤѷ
ьзѪ
Ѡѝкѧ
ъѨ
я
ѷєѰьѣьѼ
ѥ
зѫ
цѝѥєѥіщјкъѣѯэѨ
ѕьѲь
2
ѯњѶ
эѳошҙ
(/index.php#companies) ѐѥдѯкѧ
ь ѲьѰшҕ
јѣѯњѶ
эѳошҙ
ѲўѯёѨ
ҖѕкёѠѰјѣѯіѧ
є
ѷшьъѼ
Җ ѥѯкѧ
ь яє
Җ
Җ
ѷ
Ѥ
ѰьѣьѼ
ѥѲўѲн
ҖѯњјѥѝѬ
кѝѫ
чѯёѨ
ѕк 30 ьѥъѨ
шѠ
ҕњѤьѲьѰшҕ
јѣѯњѶ
эѳошҙ
щѥзѫ
ҖцѲнѯњјѥ 8 нњѱєкшҕ
ѠњѤь
эь 1 ѯњѶ
эѳошҙ
єѤьчѬ
єё
Ѩіѧ
ы
ѫѯдѧ
ьѳю (Ѱјѣьҕ
ѥѯэѪ
Ѡ
ѷѯдѧ
ьѳючњѕ!)
Җ


Related documents


si
my
lt
ph
ro
th


Related keywords