umowa Najmu sklep (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.2, and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2016 at 18:48, from IP address 81.162.x.x. The current document download page has been viewed 331 times.
File size: 51.78 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


§1
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

Wynajmujący oświadcza, ze jest właścicielem nieruchomości położonej w …............................ przy ulicy ….............. obejmującej działki
gruntowe nr ….................., zabudowanej budynkiem, dla której to nieruchomości ….................................. prowadzi KW nr
…........................ na dowód umocowania okazuje zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z dnia …. stycznie 2015 roku i oświadcza, że stan z niego wynikający do momentu podpisania niniejszej umowy nie uległ
zmianie.
Odpis KW stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynajmujący oświadcza, że budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu jest powierzchnią z przeznaczeniem jako obiekt handlowo
—usługowy i w związku z tym posiada, ze względu na przeznaczanie wynikające z niniejszej umowy, prawomocne pozwolenia na
użytkowanie lokalu.
Wynajmujący oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód prawnych dotyczących w/w przedmiotu najmu, które uniemożliwiałyby zawarcie i
wykonanie niniejszej umowy.
§2
Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący wynajmuje od dnia …........ , a Najemca bierze w najem powierzchnię …........ mkw opisaną
w § 1 oznaczoną w planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej umowy.
Zamierzeniem inwestycyjnym najemcy jest prowadzenie samoobsługowego sklepu spożywczo-przemysłowego ze sprzedażą produktów
alkoholowych oraz innych.
Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności handlowej-samoobsługowej
sprzedaży detalicznej artykułów branży spożywczo-przemysłowej. Wynajmujący wyraża zgodę na podnajem całości przedmiotu najmu
dowolnemu podnajemcy z zastrzeżeniem, że podnajemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu w sposób określony w zdaniu
poprzedzającym. Umowa podnajemcy wygasa z dniem rozwiązania umowy Najemcy.
Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie w przedmiocie najmu obrotu wyrobami alkoholowymi na podstawie udzielonego pozwolenia
przez właściwy organ.
Najemca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, na wypadek gdyby przedmiot najmu nie mógłby
być przez niego wykorzystywany w sposób określony w § 2. Strony rozumieją przez to w szczególności ostateczną odmowną decyzję
organu architektoniczno-budowlanego w przedmiocie udzielania/zmiany pozwolenia na użytkowanie.
§3

1.
2.

3.

4.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, liczonych od dnia wydanie przedmiotu wynajmu Najemcy.
Umowa może zostać wypowiedziana przez WYNAJMUJĄCEGO zw skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez
NAJEMCĘ z zapłatą czynszu za trzy miesiące wynajmu. Prawo takie przysługuje WYNAJMUJĄCEMU również w przypadku
użytkowania podmiotu najmu w sposób niezgodny z niniejszą umową (niszczenie, dewastacja lokalu, zachowanie sprzeczne z
obowiązującym porządkiem prawnym).
Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę za 6 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
jeżeli korzystanie z przedmiotu najmu stanie się zbędne z powodu braku uzyskiwania przez Najemcę spodziewanych korzyści z
działalności gospodarczej prowadzonej w przedmiocie najmu bądź z innego ważnego powodu. Uprawnienie określone w zdaniu
poprzedzającym przysługuje Najemcy w szczególności wtedy, gdy brak spodziewanych korzyści dotyczy podnajemcy prowadzącego
działalność handlową w przedmiocie najmu.
Po wygaśnięciu umowy najmu Wynajmujący zatrzymuje za opłatą wykonane ulepszenia zaś Najemca nie jest zobowiązany do
przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu w sytuacji o której mowa w §4 ust. 4 lub 5 powyżej lub gdy
umowa wygaśnie na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący – Najemca uprawniony jest do żądania zwrotu
wszelkich nakładów poczynionych przez Najemcę w przedmiocie najmu z uwzględnieniem ich amortyzacji. W każdym wypadku Najemca
może usunąć wniesione i zainstalowane przez siebie meble, urządzenia i instalacje stanowiące wyposażenie sklepu. Postanowienia ustępu
niniejszego znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy nakłady w przedmiocie najmu zostały sfinansowane i wykonane przez
wybranego przez Najemcę/Podnajemcę.

§4
1.
2.
3.

NAJEMCA zobowiązany jest do uiszczania czynszu najmu za każdy miesiąc najmu od dnia …....., a będzie on wynosił netto
…................zł. (słownie …....................) miesięcznie.
Na kwotę czynszu WYNAJMUJĄCY bdzie wystawiał i doręczał NAJEMCY stosowne faktury VAT.
Zapłata czynszu będzie następować w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie faktury wystawionej
przez WYNAJMUJĄCEGO na jego rachunek bankowy.
§5

1.
2.
3.

W celu zabezpieczenia wykonania umowy NAJEMCA w terminie do ….... wpłaci na konto WYNAJMUJĄCEGO kwotę …............ zł
….................................... tytułem kaucji za pokwitowaniem.
Najpóźniej w dniu płatności czynszu NAJEMCA będze wpłacał na rachunek WYNAJMUJĄCEGO kwotę należną wysokości ujawnionej
na fakturze VAT.
Stronny zgodnie ustalają, że WYNAJMUJĄCY będzie miał prawo, zmiany stawki czynszu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i
usług ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. To samo dotyczy wpłaconej kaucji.
§6

W przypadku nie wydania przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w §1 pkt.3 NAJEMCA jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym z winy WYNAJMUJĄCEGO.
§7
1.
2.

NAJEMCA jest uprawniony do dokonywania ulepszeń, zmian i adaptacji związanych z prowadzoną działalnością, a dostosowującą
przediot najmu do przepisów wymaganych przez prawo dla prowadzenia swojej działalności.
Przy zwrocie przedmiotu najmu NAJEMCY nie służy prawo żądania zwrotu nakładów poniesionych w związku z inwestycjami opisanymi
w ust. 1 jeżeli czas najmu trwał dłużej niż amortyzacja wykonanych inwestycji.
§8

1.

2.
3.

Wynajmujący zobowiązuje się nie prowadzić względem Najemcy/Podnajemcy sklepu konkurencyjnego ogólno-spożywczego na
nieruchomości gdzie znajduje się przedmiot najmu. Wynajmujący zobowiązuje się nie wypowiadać umowy z innych przyczyn niż §4 pkt 3
przed upływem 10 lat, zobowiązuje się nie prowadzić osobiście działalności konkurencyjnej, ani oddawać w najem/dzierżawę innym
podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną przez okres 2 lat. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji Wynajmujący zapłaci
Najemcy karę umowną w wysokości 1/30 miesięcznego czynszu netto za każdy dzień istanienia stanu sprzecznego z umówionym zakazem
konkurencji. Kara umowna będzie płatna w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia Wynajmującego stosownego pisemnego
wezwania przez Najemcę.
Przedmiot najmu jest ubezpieczony przez i na koszt Wynajmującego od wszelkich ryzyk. Wynajmujący zobowiązuje się utrzymać to
ubezpieczenie przez czas trwania Umowy.
Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu najmu w stanie technicznym umożliwiającym wykorzystanie przez Najemcę na
cele określone w niniejszej Umowie. Dla uniknięcia wątpliwości, Wynajmujący prowadzi wszelką dokumentację techniczną budynku, w
którym zlokalizowany jest przedmiot najmu, w szczególności – książkę budynku.
§9

Po zakończeniu okresu wynajmu NAJEMCA jest obowiązany zwrócić przedmiot wynajmu w stanie nie pogorszonym, za wyjątkiem pogorszenia
wynikającego z normalnej eksploatacji.
§10
NAJEMCA będzie ponosił wszelkie koszty związane z zużyciem mediów dla swoich potrzeb, na podstawie odrębnie zawartych umów na ich
dostawy, wystawionych przez WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA we własnym imieniu i we własnym zakresie zawrze umowy z dostawcami mediów
(energia elektryczna, gaz, energia cieplna, telefon, internet, itp.), na co Wynajmujący wyraża zgodę.
§11
1.
2.

3.

Wynajmujący wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Najemcę praw i obowiązków Najemcy wynikających z niniejszej umowy
na jakąkolwiek osobę trzecią, która będzie kontynuować działalność prowadzoną przez Najemcę (lub Podnajemcę) w przedmiocie Najmu.
Wynajmujący zobowiązuje się nie przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (także w drodze zbycia przedmiotu
Najmu) na podmiot prowadzący działalność w postacie hurtowej i/lub detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, papierosów,
alkoholi, chemii gospodarczej oraz artykułów przemysłowych i kosmetyków (lub na podmiot powiązany z takim podmiotem). W
przypadku naruszenia przez Wyajmującego zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, najemca będzie mieć prawo
dochodzenia naprawienia szkody przenoszącej wartość kary umownej.
Wszelkie oświadczenia i zapewnienia Wynajmującego stosują się odpowiednio do podnajemcy.
§12

1.
2.
3.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia woli, przesyłki, faktury VAT lub/i inne dokumenty skierowane do Stron wymagają formy
pisemnej.
Strony ustalają, ze doręczenia mogą być dokonywane przez pocztę (list polecony)
Doreczeń dla Najemcy dokonuje się na adres:
…....................
….....................
Doręczeń dla Wynajmującego dokonuje się na adres:
…........................
…......................
O każdej zmianie wskazanych wyżej adresów Strony zobowiązane są informować się pisemnie. W przypadku zaniechania tego obowiązku
uznaje się za doręczoną korespondencję wysłaną na wskazane wyżej adresy Stron. W przypadku nie podjęcia przesyłki poleconej przez
Stronę każdą przesyłkę skierowaną na podane wyżej adresy uważa ię za daręczoną z chwilą upływu pięciu dni od awizowania przesyłki.
§13

Następcy prawni stron umowy przejmują prawa i obowiązki z tej umowy wynikające. Wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie przez Najemcę
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na dowolną osobę trzecią.
§14
1.
2.
3.
4.

Do kwestii nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy lub jej uzupełnienia wymagają zgody oby Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności chyba że inaczej stanowi niniejsza umowa.
W przypadku sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy Strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązac polubownie. W
przypadku, gdy nie dojdzie do polubowego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozpoznania jest sąd, w którego okręgu Najemca ma
swoją siedzibę.
Treść niniejszej umowy stanowi tajemnice handlową, którą Strony zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać. Nie stanowi naruszenia
tajemnicy handlowej takie ujawnianie treści umowy, które następuje wyłącznie wewnętrzny użytek Stron lub w celu wyegzekwowania
praw i obowiązków w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, lub które odbywa się za uprzednią zgodą drugiej Stony. Nie stanowi

5.
6.

naruszenia tajemnicy handlowej ujawninie treści umowy bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wynajmującego i Najemcy.

…..............................................................
Wynajmujący

…......................................................
Najemca


Download umowa Najmu sklepumowa Najmu sklep.pdf (PDF, 51.78 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file umowa Najmu sklep.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000417180.
Report illicit content