เทคนิคการ CAPTION แนะนำตัว .pdf

File information


Original filename: เทคนิคการ CAPTION แนะนำตัว.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 31/08/2016 at 22:41, from IP address 210.246.x.x. The current document download page has been viewed 669 times.
File size: 4.6 MB (9 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


เทคนิคการ CAPTION แนะนำตัว.pdf (PDF, 4.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


การท�ำแคปชัน
่ แนะน�ำตัว
1.เลื่อนเสน้ Timeline ไปยังจังหวะทีต่ อ้ งการ จะ Cap ภาพ ออกมากอ่ น (ตามรูป 1) หลังจากนัน้
กด Ctrl+T ใน Timeline ก็จะไดภ้ าพนิง่ มา1ภาพ (ตามรูป 2)
1.1เลื่อนเสน้ Timeline ไปยังจังหวะทีต่ อ้ งการ จะ Cap ภาพ ออกมากอ่ น (ตามรูป 1)

หลังจากนัน้
กด Ctrl+T ใน Timeline
ก็จะไดภ้ าพนิง่ มา1ภาพ
(ตามรูป 2)

2.น�ำภาพนิง่ ทีท่ �ำการ Cap เมื่อขัน้ ตอนทีแ่ ลว้ มาวางไวใ้ น Track ที่ 1 (ตามรูป 3) ถ้าในกรณีที่ Cap
ภาพไปเมื่อขัน้ ตอนทีแ่ ลว้ (ตามรูป 2)ภาพนิง่ มาไมเ่ ต็มจอ ให้เราไปปรับขยายใน Layouter อีกที

3.ท�ำการ Copy ไฟลภ์ าพนิง่ เมื่อสักครู่ไปวางไวใ้ น Track ที่ 6 หรือ Track บนสุดของ Sequence
ทีเ่ ราท�ำงานอยูล่ า่ สุด (ตามรูป 4)

4.ไปที่ VideoFilters แลว้ เลือกค�ำวา่ Mask (ตามรูป 5) แลว้ น�ำไปวางไวใ้ น Track ที่ 6

5.ไปที่ Information เลือกค�ำวา่ Mask แลว้ ดับเบิล้ คลิกไป 1 ครัง้ จะเขา้ สูห่ นา้ ตา่ ง Mask (ตามรูป 6)

6.ใช้เครื่องมือ ปากกา ท�ำการไดคัด ภาพ ทีเ่ ราตอ้ งการ (ตามรูป 7)

7.เมื่อไดคัดเรียบร้อยแลว้ ให้ตกิ๊ เครื่องหมายถูกหนา้ ค�ำวา่ Filter ในหัวขอ้ Outside (ตามรูป 8)
ปรับ Opacity เป็ น 0 เปอร์เซ็นต์ (ตามรูป 9)

8.ไปที Edge ติก๊ เครื่องหมายถูกหนา้ ค�ำวา่ Soft (ตามรูป 10) แลว้ ปรับ คา่ width จาก 0.0 px
เป็ น 15.0 px (ตามรูป 11)

9.ปรับ Side เป็ น Inside (ตามรูป 12) เสร็จแลว้ กด OK

10.ไปที่ Color Correction เลือก Monotone (ตามรูป 13) แลว้ ลากไปวางไวใ้ น Track ที่ 1

เมื่อน�ำ Monotone ไปวางไวใ้ น
Track 1 จอแสดงผลจะปรากฎภาพ
ในลักษณะเช่นนี้

11.ไปที่ VideoFilters แลว้ เลือก Pencil Sketch (ตามรูป 14)แลว้ น�ำไปวางไวใ้ น Track ที่ 1

เมื่อน�ำ Pencil Sketch ไปวางไวใ้ น
Track 1 จอแสดงผลจะปรากฎภาพ
ในลักษณะเช่นนี้

12.ไปที่ Information เลือกค�ำวา่ Pencil Sketch ดับเบิล้ คลิกไป 1 ครัง้ จะเขา้ มาสูห่ นา้ ตา่ ง
Pencil Sketch เลือกปรับคา่ Intensity เป็ น 15 (ตามรูป 15) เสร็จแลว้ กด OK ไป 1 ครัง้ เทา่ นีเ้ ราก็
จะได้ ภาพพื้นหลังเป็ นแบบ ภาพวาดแลว้

เมื่อเลือกปรับคา่ Intensity เป็ น 15
(ตามรูป 15) จอแสดงผลจะปรากฎ
ภาพในลักษณะเช่นนี้

13.ไปทีห่ นา้ ตา่ ง Bin แลว้ เลือก New Cilp แลว้ เลือก Color Matte (ตามรูป 16)

14.ดับเบิล้ คลิกที่ Color Matte แลว้ ปรับคา่ Colors จาก 1 เป็ น 3 (ตามรูป 17)

15.หลังจากนัน้ กดช่องสีเ่ หลีย่ มช่องแรกสุดทา้ ยซ้ายมือ เลือกเป็ นสีน้�ำตาล (ตามรูป 18) สว่ นช่องที่ 2
เลือกเป็ นสีเทา (ตามรูป 19 ) สว่ นช่องสุดทา้ ย เป็ นสีเขียวขีม้ า้ เขม้ (ตามรูป 20) เสร็จแลว้ กด OKไป

ช่องแรกสุดทา้ ยซ้ายมือ เลือก
เป็ นสีน้�ำตาล (ตามรูป 18)

สว่ นช่องที่ 2 เลือกเป็ นสี
เทา (ตามรูป 19 )

สว่ นช่องสุดทา้ ย เป็ นสีเขียว
ขีม้ า้ เขม้ (ตามรูป 20)

16.น�ำ Color Matte ทีส่ ร้างในขัน้ ตอนทีแ่ ลว้ ไปวางไวใ้ นช่อง Track 3แลว้ หลังจากนัน้ ไปที่
VideoFilters แลว้ เลือกค�ำวา่ Mask (ตามรูป 20) แลว้ น�ำไปวางไวใ้ น Color Matte

17.ไปที่ Information เลือกค�ำวา่ Mask ดับเดิล้ คลิกไป1ครัง้ เมื่อเขา้ สูห่ นา้ ตา่ ง Mask แลว้ ใช้ เครื่องมือ
วงกลม หรือกด L ทีแ่ ป้นพิมพ์ เพื่อท�ำการไดคัด แลว้ ลากลงไปใหอ้ ยูป่ ระมาณตรงกลางของ Color Matte
(ตามรูป 21)

18.ไปที่ Inside กดเครื่องหมายถูก ดา้ นหนา้ ค�ำวา่ Filter แลว้ ปรับ คา่ Opacity จาก 100 เปอรเ์ ซ็นต์
เป็ น 0 เปอรเ์ ซ็นต์ (ตามรูป 22)เสร็จแลว้ กดเครื่องหมายถูกอีกครัง้ ทีห่ นา้ ค�ำวา่ Filter ในหว้ ขอ้ Outside
แลว้ ปรับคา่ Opacity จาก 100 เปอรเ์ ซ็นต์ เป็ น 50 เปอรเ์ ซ็นต์ (ตามรูป 23)

ไปที่ Inside กดเครื่องหมายถูก ดา้ นหนา้ ค�ำวา่ Filter
แลว้ ปรับ คา่ Opacity จาก 100 เปอรเ์ ซ็นต์ เป็ น 0
เปอรเ์ ซ็นต์ (ตามรูป 22)

19.กดเครื่องหมายถูกหนา้ ค�ำวา่ Soft ปรับคา่
Width เป็ น 280 px (ตามรูป 24 )
เสร็จแลว้ กด OK ลงไป 1 ครัง้ ก็จะไปกรอบภาพ เป็ น
เฉดสีสวยๆแลว้

กดเครื่องหมายถูกอีกครัง้ ทีห่ นา้ ค�ำวา่ Filter ในหว้ ขอ้
Outside แลว้ ปรับคา่ Opacity จาก 100 เปอรเ์ ซ็นต์
เป็ น 50 เปอรเ์ ซ็นต์ (ตามรูป 23)

20.น�ำไฟลท์ ตี่ อ้ งการจะซ้อน มาวางไวใ้ น Track ที่ 3 เสร็จแลว้ ไปที่ Keyers แลว้ ไปที่ Blend เสร็จแลว้
เลือก Addition (ตามรูป 25) น�ำไปวางไวใ้ นช่องสีเทา ของ วีดีโอโมชัน่ ทีเ่ ราตอ้ งการจะซ้อนภาพ
น�ำไฟลท์ ตี่ อ้ งการจะซ้อน มาวาง
ไวใ้ น Track ที่ 3

ไปที่ Keyers แลว้ ไปที่
Blend เสร็จแลว้ เลือก
Addition (ตามรูป 25)

จอแสดงผลจะปรากฎภาพในลักษณะ
เช่นนี้

21.น�ำไฟล์ หมึก ไปวางไวใ้ น Track ที่ 4 เสร็จแลว้ ท�ำการลดขนาดให้เรียบร้อย แลว้ น�ำไปวาง ยังพื้นที่
วา่ งๆ (ตามรูป 26) เพื่อจะซ้อนตัวอักษรลงไปหลังจากนัน้ ไปที่ Keyers แลว้ ไปที่ Blend เสร็จแลว้ เลือก
Addition (ตามรูป 27) น�ำไปวางไวใ้ นช่องสีเทา ของ วีดีโอโมชัน่ ทีเ่ ราตอ้ งการจะซ้อนภาพ
น�ำไฟลท์ ตี่ อ้ งการจะซ้อน มาวาง
ไวใ้ น Track ที่ 4

ไปที่ Keyers แลว้ ไปที่
Blend เสร็จแลว้ เลือก
Addition (ตามรูป 27)

จอแสดงผลจะปรากฎภาพในลักษณะ
เช่นนี้

22.ไปทีห่ นา้ ตา่ ง Bin กด Ctrl +T เพื่อสร้างตัวอักษรนัน้ เอง (ตามรูป 28)

23.พิมพต์ ัวอักษร ทีต่ อ้ งการลงไป โดยปรับคา่ อะไรให้เรียบร้อย เสร็จแลว้ กด Ctrl+S หลังจากนัน้
น�ำไปวางไวใ้ นช่อง Track ที่ 5 (ตามรูป 29)

น�ำไฟลท์ ตี่ อ้ งการจะซ้อน มาวาง
ไวใ้ น Track ที่ 5

24.ท�ำโมชัน่ ให้กับ ตัวอักษรให้เรียบ อาจจะใช้การ Move จาก Layouter หรือ ใช้ Transition เขา้ ก็ได้
(ตามรูป 30)

25.เทา่ นีเ้ ราก็จะได้ การแคปชัน่ ภาพ แนะน�ำตัวไปใช้กันเรียบร้อยแลว้


Related documents


caption
setupablogtoday photoshop cheat sheet fin
plugnz
digi2plas ltd product catalogue 2017
toycataloga2014summerfall
ppflash6nov2010

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file เทคนิคการ CAPTION แนะนำตัว.pdf