REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (PDF)
File information


Title: REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Author: Harmonia

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator 2.1.0.0, and has been sent on pdf-archive.com on 31/08/2016 at 14:19, from IP address 83.142.x.x. The current document download page has been viewed 435 times.
File size: 42.31 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Promocja 20 zł za zakupy ”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod
nazwą „Promocja 20 zł za zakupy”, zwaną dalej „Akcją”.
1.2. Organizatorem Akcji jest Grupa Producencka Vodar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Pełczyńska 146, 51-180, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056051
(„Organizator”).
1.3. Akcja prowadzona będzie w 01-14.09.2016 r. (Czas obowiązywania Akcji).
1.4. Bony rabatowe będzie można realizować na zakupy w sklepach Organizatora w terminie
od 01.09.2016 do 30.09.2016 (Okres realizacji Bonu).
1.5. Akcją objęty jest Market Spożywczy Pik we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 146
1.6. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Akcji zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.marketypik.pl („Strona WWW”),
a także będą publicznie udostępniane w sklepie Market Spożywczy Pik.
2. ZASADY AKCJI
2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, które w trakcie trwania Akcji zrobią zakupy za co najmniej 100 (słownie: sto
00/100) złotych (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).
2.2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.3 oraz 2.4, Uczestnik, który w Czasie
obowiązywania Akcji wyda jednorazowo na zakupy w sklepie, o którym mowa w punkcie
1.5 powyżej, co najmniej 100 (słownie: sto 00/100) złotych otrzyma bon uprawniający
do rabatu w wysokości 20 złotych (dalej „Bon”) do wykorzystania w Okresie realizacji
Bonu na kolejne zakupy za minimum 100 złotych (słownie: sto 00/100), przy czym Bon
nie może być zrealizowany do uzyskania rabatu na produkty wymienione w pkt. 2.3.
2.3. Z Akcji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w Sklepach
Organizatora:
2.3.1. napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);
2.3.2. wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.
U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);
2.3.3. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);
2.3.4. prasa

2.4. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów, o
których mowa w punkcie 2.3 powyżej, wówczas wartość takich produktów zostanie
odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu.
Na tej podstawie zostanie przyznany Bon.
2.5. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik otrzymał Bon, (o ile zwrot
danego towaru jest możliwy) Uczestnik obowiązany jest do zwrotu towaru wraz z
Bonem.
2.6. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z rabatu (o ile
zwrot danego towaru jest możliwy), Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot ceny
rzeczywiście uiszczonej – tj. ceny regularnej pomniejszonej o rabat.
3. REKLAMACJE
3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie
umożliwiania otrzymania Bonu, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14
(słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym
mowa w punkcie 1.3 powyżej formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie
1.1 powyżej.
3.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie:
czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia
niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści
reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników
ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą
dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz
datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie
Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie 1.5 powyżej.
3.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3.6. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby
się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie
uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ
stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych
postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś
Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów,
ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak
najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień.


Download REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJREGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ.pdf (PDF, 42.31 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000478760.
Report illicit content