AL TESTE B kat me përgjigje.pdf


Preview of PDF document al-teste-b-kat-me-pergjigje.pdf

Page 123172

Text preview


1. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

5

Ndalim i obliguar
Ndalim komunikacioni në të dyja kahet
Rrugë me komunikacion një kahesh
Kryqëzim me rrugë me përparësi kalimi
Komunikacion në dy kahe
Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt
8 pika

2. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

6

Vendkalim i shënuar për këmbësorë
Ndalim komunikacioni në të dyja kahet
Rrugë me përparësi kalimi
Punime në rrugë
Rrugë me komunikacion në një kahe
Ndalim komunikacioni në një kahe
8 pika

3. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

6

Kryqëzim i rrugëve me rëndësi të njëjtë
Kryqëzim me rrugë dytësore nën kënd të drejtë
Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt
Kahe e detyruar
Rrugë me komunikacion në një kahe
Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt
8 pika