AL TESTE B kat me përgjigje.pdf


Preview of PDF document al-teste-b-kat-me-pergjigje.pdf

Page 1 2 345172

Text preview


7. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

5

6

Pajisje dimërore (zinxhirë për dëborë)
Ndalim kthimi majtas
Rrugë me komunikacion në një kahje
Rrugë pa dalje
Ndalim kthimi djathtas
Kryqi i Andreit
8 pika

8. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

6

Ndalim i ndaljes dhe i parkimit
Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë
Anashkalim i detyruar nga ana e djathtë
Fëmijë në rrugë
Shteg për këmbësorë
Ndalim i parkimit
8 pika

9. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

5

Stacioni për ndihmë të parë
Spital
Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorike
Rrezik nga akulli (ngricë)
Kahe e detyruar
Kahe të lejuara
8 pika