AL TESTE B kat me përgjigje.pdf


Preview of PDF document al-teste-b-kat-me-pergjigje.pdf

Page 1 2 3 456172

Text preview


10. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

5

Kufizimi i shpejtësisë
Shteg i ndarë për biçiklistë dhe këmbësorë
Mbarim i rrugës me përparësi kalimi
Shpejtësia më e vogël e lejuar
Rrugë jo e rrafshët
Rrugë me përparësi kalimi
8 pika

11. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

6

Korsi e posaçme për transport publik të udhëtarëve
Përfundim i ndalesës së përdorimit të sinjaleve të zëshme
Ndalim i dhënies së shenjave të zëshme
Kahe të lejuara
Kahe e detyruar
Komunikacion në dy kahe
8 pika

12. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

5

6

Rrugë e rezervuar për qarkullim të automjeteve motorike
Autostradë
Ndalesë komunikacioni për mjetet që transportojnë eksploziv ose disa materie ndezëse
Ndalim kthimi gjysmë rrethor
Tunel (galeri)
Kahe e detyruar
8 pika