Ανακοίνωση ΔΣ ΣΘΕ για ΕΕΠ ΕΔΙΠ .pdf

File information


Original filename: Ανακοίνωση_ΔΣ_ΣΘΕ_για ΕΕΠ ΕΔΙΠ.pdf
Title: Σύλλογος Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών
Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 06/09/2016 at 11:40, from IP address 37.6.x.x. The current document download page has been viewed 297 times.
File size: 404 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ανακοίνωση_ΔΣ_ΣΘΕ_για ΕΕΠ ΕΔΙΠ.pdf (PDF, 404 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Σύλλογος Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράυου 15784 Αθήνα
https ://www.facebook.com/depthetepistuoa
Επικοινωνία: dfassoul@phys.uoa.gr, cmelol@math.uoa.gr

Ανακοίνωςθ ΔΣ για τθν μετατροπι των μελϊν Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π ςε μζλθ Δ.Ε.Π.
6/9/2016
Το ΔΣ του Συλλόγου Διδαςκόντων τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΠΑ εκφράηει
τθν ιςχυρι αντίκεςθ του ςτθν ψθφιςκείςα διάταξθ που δίνει τθ δυνατότθτα ςε μζλθ
ΕΕΠ και ΕΔΙΠ να υποβάλουν αίτθςθ για να κρικοφν με προνομιακοφσ όςο και
αδόκιμουσ όρουσ για τθ βακμίδα του Λζκτορα. Η διάταξθ αυτι πάςχει πολλαπλά.
α) Θα κρικοφν με κλειςτι διαδικαςία, ο κακζνασ προςωποπαγϊσ, χωρίσ να
επιτρζπονται άλλεσ υποψθφιότθτεσ. Οι χιλιάδεσ άνεργοι ι υποαπαςχολοφμενοι
διδάκτορεσ που προςπακοφν υπό αντίξοεσ ςυνκικεσ να διατθριςουν τθν ερευνθτικι
τουσ δραςτθριότθτα δεν δικαιοφνται να υποβάλουν υποψθφιότθτα. Σθμειϊνεται, ότι
ακόμα και για τισ εξελίξεισ των υπθρετοφντων μελϊν ΔΕΠ θ διαδικαςία είναι ανοιχτι
ςε εξωτερικζσ υποψθφιότθτεσ. Η ζννοια τθσ ακαδθμαϊκισ κρίςθσ καταρρακϊνεται.
β) Θα κρικοφν ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο, ανεξάρτθτα από τισ ανάγκεσ του
τμιματοσ ςτο οποίο κα υποβάλουν υποψθφιότθτα και το οποίο κα είναι κατά
τεκμιριο αυτό ςτο οποίο ιδθ υπθρετοφν επί ςειρά ετϊν. Η ζννοια του ακαδθμαϊκοφ
προγραμματιςμοφ καταρρακϊνεται.
γ) Επιχειρείται να εκβιαςτοφν τα υποςτελεχωμζνα πανεπιςτιμια ϊςτε ςε εποχι
μεγάλθσ ζνδειασ να ςυναινζςουν ςε αυτζσ τισ μεκοδεφςεισ. Το πολφτιμο ζργο που
προςφζρουν οι ςυνάδελφοι μασ μζλθ ΕΕΠ και ΕΔΙΠ και το οποίο ςε μεγάλο βακμό
κα βρεκεί ακάλυπτο με τθ μετακίνθςθ τουσ ςε κζςεισ μελϊν ΔΕΠ δεν μπορεί να γίνει
άλλοκι για αδιαφανείσ μαηικζσ κρίςεισ «εςωτερικϊν» υποψθφίων.

Απαιτούμε:
1) Προκθρφξεισ ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό και τισ ανάγκεσ των ιδρυμάτων,
ανοιχτζσ ςε όλουσ όςουσ ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα, είτε υπθρετοφν ιδθ ςε
πανεπιςτιμια, είτε όχι, είναι ο μόνοσ αποδεκτόσ τρόποσ ακαδθμαϊκά και θκικά για
τθν πλιρωςθ κζςεων μελϊν ΔΕΠ.
2) Τθν άμεςθ κατάργθςθ τθσ επιηιμιασ αυτισ διάταξθσ κακϊσ και τθν οριςτικι τθσ
απόςυρςθ. Δεν κα δεχτοφμε τθν επαναφορά τθσ, ζςτω και ελαφρά τροποποιθμζνθσ
ςε επόμενθ νυχτερινι ςυνεδρίαςθ τθσ Βουλισ. Υπενκυμίηεται ότι είναι θ δεφτερθ

φορά ςε λίγουσ μινεσ που επιχειρικθκε και τελικά πζτυχε να ψθφιςτεί παρόμοια
διάταξθ.
3) Το Υπουργείο Παιδείασ να ςυνάγει τα ςυμπεράςματα από τθν κατακραυγι που
ξεςικωςε θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ και να κλείςει το δρόμο ςε ανάλογεσ
παρεμβάςεισ ςτο μζλλον.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμμαηέας

Δ.Φαζοσλιώηης

Κ. Μηλολιδάκης


Document preview Ανακοίνωση_ΔΣ_ΣΘΕ_για ΕΕΠ ΕΔΙΠ.pdf - page 1/2

Document preview Ανακοίνωση_ΔΣ_ΣΘΕ_για ΕΕΠ ΕΔΙΠ.pdf - page 2/2

Related documents


untitled pdf document 2
anadromikav2
   2017 18
20160531
apergia 20170517
metaptyhiaka

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ανακοίνωση_ΔΣ_ΣΘΕ_για ΕΕΠ ΕΔΙΠ.pdf