Vâžanâma ye Dasâtir (PDF)
File information


Title: Dasatir vocabulary
Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 27/09/2016 at 22:03, from IP address 5.223.x.x. The current document download page has been viewed 584 times.
File size: 309.45 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


Vâžanâma ye Dasâtir

Gerdâvaranda : Vâspuhr

1

‫اپرخیده = کالم روشن‬
‫اجفت = طاق‬
‫اجنبان = ساکن‬
‫اخواستی = ناخواسته‬
‫اردوش = جرم فلک قمر‬
‫ارزانش = خیرات‬
‫ارالس = عقل فلک عطارد‬
‫ازالد = هرگز‬
‫اشکیود = مرکب‬
‫انتام = انجام‬
‫اوحیز = حقیقت‬
‫اوچیزبان‬
‫اوچیزی‬
‫اویستان = موقع‬
‫اویش = حقیقت‬
‫اهمه = جزیی‬
‫ای = اینکه‬
‫ایتگینی = خانه داری‬
‫ائتامانیدن = انجامانیدن‬
‫ایمان = اینان‬
‫آباد = نام پیغمبر‬
‫آبادیان‬
‫آخشیجی سرا = عالم عناصر‬
‫آدن = بودن‬
‫آذربان‬
‫اندررسیدن = تخیل کردن‬
‫آم = فام‬
‫آهنگیدن = قصد کردن‬
‫باداهنگ‬
‫بادنوا‬
‫بازدارش = ممانعت‬
‫باس = قدیم‬
‫باساتیر = محقق نگردیده‬
‫بایسته هستی = ممتنع الوجود‬
‫برپروشن = (برروشنان)‬
‫برفر‬
‫برفره‬
‫برموده‬
‫برنیان = مالئکه علویه‬
‫بریست‬
‫بریستگان‬
‫بس خواسته‬
‫بشین = ذات‬

‫بکند = آشیانه‬
‫بندور = نفس منطبعه‬
‫بندیشه (از اندیشه) = خیال‬
‫بوباش = قدیم و همیشه جاوید‬
‫بهمنزاد = عقل فلک مریخ‬
‫بهتام = فرشته و رب النوع ابر‬
‫بهرزام = رب التوع جوهر لعل‬
‫بیارش‬
‫بیاس = به غایت دانشمند‬
‫بیموردی‬
‫پاچایه = بول‬
‫پاز = چیز نازک و لطیف‬
‫پازتاری = جزئی‬
‫پاکش = پاکی‬
‫پای چم = ترجمه‬
‫پای خوان = ترجمه‬
‫پران = حکم و فرمان‬
‫پرخیده = سخن سربسته‬
‫پروردگار = رب النوع‬
‫پلمه سرایی = غیبت‬
‫پلیر = نخست‬
‫پندم = پنجم‬
‫پنده = نقطه‬
‫پودات = محسوس‬
‫پوران = خلیفه – یادگار‬
‫پویایش = همیشه جاوید‬
‫پیچا = محیط‬
‫پیچه = رمز‪ ،‬اشاره‬
‫پیرو = خلیفه‪ ،‬ولیعهد‬
‫پیمان فرهنگ‬
‫پیوستگان‬
‫پیه = عرض مقابل جوهر‬
‫تاب = عرضی‬
‫تازه = حادث – معشوق‬
‫تازه شو = حادث‬
‫تاژ= لطیف‬
‫تاور= عرض‬
‫تاوریده‬
‫تبنیه = استفراغ‬
‫تپاس (هندی) = ریاضت کشیدن‬
‫تراج = آیین دعا‬
‫تنامید = جرم فلک نهم‬
‫تندبار‬
‫‪2‬‬

‫تنگسار = تناسخ؟‬
‫توان = ممکن‬
‫توبارکاج = زناکار‬
‫تهم‪ ،‬تهمتن = فلک نهم‬
‫تیل = نقطه‬
‫تیمسار = حضرت‬
‫جاودان خرد= معارف حقیقی‬
‫جاور = حال‬
‫جاور کردن‬
‫جرمزه = سفر‬
‫جزیدن = تغییر یافتن‬
‫جمشاس = نور‬
‫جمشاسب‬
‫جهاخ = جهان‬
‫جی افرام‬
‫چار = چهار‬
‫چاگفری = بیداری‬
‫چاهیدن = خواستن (از چاهنای هندی)‬
‫چرخه‬
‫چشمیدن = چشم بیرون آوردن‬
‫چمر و چمران = آشکار‬
‫چمراس = آِیه‬
‫چمی = معنوی‬
‫چمیان = ارباب معنی‬
‫چمین = چنین‬
‫چنده = کمیت‬
‫چیخولی‬
‫چیزه بود‬
‫چیستان = ماهیت‬
‫خاوند = محدود‬
‫خدیه = مضاف در برابر مطلق‬
‫خسرو = امام عادل‬
‫خشنده = خزنده‬
‫خواجگمی = خواجگی‬
‫دادوند = معتدل‬
‫دستوم‬
‫دشسته = محسوس‬
‫دشمریدن = ضد بودن‬
‫دشمیر‪ ،‬دشمیز = ضد‪-‬آخشیگان چهارگانه‬
‫دما = مزاج‬
‫دمان = فریاد‬
‫دمان کش‬
‫دوله = دایره‬

‫دهناد = نظام‬
‫دیماس‬
‫رادگان = دانشمندان‬
‫راستپوش = کافر‬
‫رجال‬
‫رزبادراد = اسم مریخ‬
‫رزوان = جرم فلک و زهره‬
‫رسا = رسید‬
‫رسمو = نحل‬
‫رشت = گچ‬
‫رمش = تبدیل‬
‫روان آورد‬
‫روان بخش‬
‫روانبد = نفس کل‬
‫روزستار = اهل حرفه‬
‫روکش = دهر‬
‫رون = باعث‬
‫زابیدن‬
‫زابیده = موصوف‬
‫زاورتاش‬
‫زاهدن = ماندن‬
‫زجال‬
‫زربادراد = مریخ‬
‫زریو‬
‫زمپود = زنبور‬
‫زنجه = زنجیر‬
‫زندبار‬
‫زندس‬
‫زودانداز = بدیهه‬
‫زهیراب = رب النوع عنصر خاکی‬
‫زیر = زمین‬
‫زیرک آمیغی = حضرت یزدان‬
‫سابوته = پیرزن‬
‫ساسان‬
‫ساک‪ ،‬رسخ = ثبوت فسخ = جهل‬
‫سام ازهام = فلک االفالک‬
‫سبک خدیه = عنصر باد‬
‫سبک موکده = عنصر آتش‬
‫سپاسیان‬
‫سپهرار = کرۀ اثیر‬
‫سپهربنده‬
‫ستاره برجا = کوکب ثابت‬
‫سترسا = محسوس‬
‫‪3‬‬

‫سترکش = صفات جالل‬
‫سرایش‬
‫سروشبد = عقل اول‬
‫سغدم = هفتم‬
‫سفته گوشی = اطاعت‬
‫سفرنگ = تفسیر و ترجمه‬
‫سمپوری = حرکت قسری (از هندی)‬
‫سمراد = وهم‬
‫سمرود = مرتبۀ سیوم خداشناسی‬
‫سمرود سمرود = جمع الجمع‬
‫سمیرا = آسمان‬
‫سمیراب = رب النوع عنصر آب‬
‫سناد = فوت فکر‬
‫سنجرستان = خانقاه‬
‫سنجم = ششم‬
‫سنگاش = حسد‬
‫سنگسار = تناسخ‬
‫سورشار = کشاورزان‬
‫سومه = انتها‪ ،‬حد‪ ،‬طرف‬
‫سهی کیش = راست دین‬
‫سیامک = مجرد‬
‫سیاوخش = لذت عقلی‬
‫سیمراخ = از خدا چیزی خواستن‬
‫سیمراغ‬
‫سیمناد = سوره‬
‫سیمیار‬
‫سیمینه = پارچۀ نازک‬
‫شا‬
‫شادارام = عقل سپهر آفتاب‬
‫شادایام = نفس فلک شمس‬
‫شالندن = دانستن‬
‫شاه‬
‫شای کلیو‬
‫شایان = ممکن‬
‫شایسته‬
‫شایسته بود‬
‫شت = حضرت‬
‫شلیده = فرزانه‬
‫شم = نام‬
‫شمپورگر = قاسر‬
‫شمپوری = حرکت قسری‬
‫شمرش = تقدیر‬
‫شمنده = مرد دلیر‬

‫شنجار‬
‫شوند = دلیل‬
‫شوندان‬
‫شوه = ابزار‪ ،‬علت‪ ،‬سبب‬
‫شیداب‬
‫شیدرنگ‬
‫شیدشیدان = نوراالنوار‬
‫شیم = تعظیم‬
‫صاد‬
‫ضال‬
‫طاخک‬
‫غاوشنگ = سیخ آهنبن‬
‫فاشام = عفل فلک هشتم‬
‫فراتین = گفتار و سخن آسمانی‬
‫فرادجام = نام روان سپهر ثوابت‬
‫فرارش = رب النوع اسب‬
‫فرازمان = حکم‬
‫فرباره‬
‫فربود‬
‫فرپور = پسر‬
‫فرتاب = کثیف‬
‫فرتود = تصفیه قلب به مجاهده‬
‫فرجاد = دانشمند‬
‫فرجود = معجزه (از پهلوی)‬
‫فرخشور = پیامبر‬
‫فرداب = پرتو‬
‫فردان = روان آسمان زهره‬
‫فردفر‬
‫فرزبود‪ ،‬فرزو = حکمت‬
‫فرزنشاد = مراقبه‬
‫فرزوخشور = پیامبر بزرگ‬
‫فرساد = دانشمند‬
‫فرسار = نیروی دات (داد)‬
‫فرسنداج = ملت‪ ،‬امت‬
‫فرشاد = روان و خرد کره مریخ‪ ،‬حکیم‬
‫فرگاه = حضرت‬
‫فرگفت = حکم و فرمان‬
‫فرالس = نفس فلک عطارد‬
‫فرناش‬
‫فرنود = استدالل‪ ،‬برهان‬
‫فرنودسار = دانشنامه‬
‫فرنوش‪ ،‬ورنوش = خرد فلک قمر‬
‫فروتنده‬
‫‪4‬‬

‫فروزان فر‬
‫فروزگان‬
‫فروزه = صفت‬
‫فروزیده‬
‫فروزینه‬
‫فروکاس = فرومایه‬
‫فروهر = جوهر‬
‫فروهیده = ثنا و صفت کرده‬
‫فرهت‬
‫فرهنگاخ = میانه‬
‫فرهنگسار‬
‫فرهودی = راسخ دردین‬
‫فرهومند‬
‫فریبگاه‬
‫فریور = راست و درست‬
‫فریوردین‬
‫فریوری‬
‫فسرده شهر = عالم سفلی‬
‫فند = نقطه‬
‫فیا = طاووس‬
‫کاپ = سایه‬
‫کات = قطره‬
‫کاج = کار‬
‫کارنده = فاعلیت‬
‫کاره = بسته ای‬
‫کاموس‪ ،‬کامود = بسیط‬
‫کاوانی درفش‬
‫کاووس = پاک ‪ ،‬لطیف‬
‫کرتاخ‬
‫کرویز= منطق‬
‫کسود‬
‫کشاک = ضمیر و اندیشه‬
‫کشک = طی بر کاغذ‬
‫کشکنه = چغندر‬
‫کشکهای پرتو‬
‫کشمیده = خط‬
‫کشمیده گرد = دایره‬
‫کشود = فجور‬
‫کفتور‬
‫کفین = امر‪ ،‬کار‬
‫کالژکه = کشند‪ ،‬برآورند‬
‫کلک‬
‫کلوزه‬

‫کله مشکین‬
‫کلیار = اندوه‬
‫کمدن = کردن‬
‫کند‬
‫کهنه گنی = کهنی‬
‫کیاباد‬
‫کیان خوره = فایض‬
‫کیانستان = عالم جبروت‬
‫کیش‪ ،‬کیایش = جباری‬
‫کیش مند‬
‫کیو = ماده وسبب‬
‫گارنده‪ ،‬گرنده = فاعلیت‬
‫گردوند = مرتبۀ جمع‬
‫گرور = واجب‬
‫گرورفرتاش = واجب الوجود‬
‫گزینش = خاصیت‬
‫گشاده هنگام = فصل‬
‫گشسب = اشراق‬
‫گویه = نماز‬
‫الرنگ = بسیط‪ ،‬بیرنگ‬
‫له = نه‬
‫لهاک = علت و ماده‬
‫مانستان = عالم مثال‬
‫مانیستار = نفس ناطق فلک االفالک‬
‫مرتاج = مردم‬
‫مرزبان = پادشاه‪ ،‬حاکم‬
‫مود = عقاب‬
‫مهتاس = رب النوع رعدس‬
‫میدن = نو بودن‬
‫میرگی = مرگ‬
‫میالدیدن = آفریدن‬
‫نابای = محل‬
‫ناپاز = ناپاک‬
‫نازاد = نجات یافته‬
‫ناور = ممکن‬
‫نخستین انداز = بدیهه‬
‫نخشه = برهان و دلیل‬
‫نروان = نام خرد آسمان‪ ،‬زهره‬
‫نکوییدن = ستایش و تعریف‬
‫نگارش = تصور کردن‬
‫نمار = سوار‪ -‬ایما واشاره‬
‫نمایه = صورت ظاهر‬
‫نمشته = عقیده‬
‫‪5‬‬

‫نوتاش‬
‫نواد = زبان‬
‫نوراخ = یونان‬
‫نورستار = فرقه سلطانان و ارباب پیشه‬
‫نورند = ترجمه‬
‫نوسیره = بحث کردن‬
‫نوله = کدام‬
‫نوه = حادثه‬
‫نویم = محض‬
‫نهانسو = عالم علوی‬
‫نهرزام = خدای یاقوت‬
‫نیرنود = اندیشه‬
‫نیرنودی = اندیشه ور‬
‫نیشام = رب النوع برق‬
‫نیلرام = خدای باران کوالک‬
‫نیماد = نیرو ی تشخیص‬
‫نیوار = جو‬
‫نیور (از نیواره = ماله) = آنچه در کرۀ هوا متکون‬
‫پیدا شود‬
‫نیورنیوار = کاینات جو‬
‫نیوتش = جماع‬
‫نیوند؟‬
‫وختن = گفتن‬
‫وخر = جا و مقام‬
‫وخش = آغاز‬
‫ورشیم = قسم پلره‪ ،‬سوره‬
‫ورالس = جرم فلک عطارد‬

‫ون = بلکه‬
‫هابیعی = حقیقی‬
‫هاس (هندی) = تن‬
‫هراینه = حقیقت و ماهیت‬
‫هراینه بود = واجب الوجود‬
‫هراینه هستی = واجب الوجود‬
‫هرتاسپ = مرتاض‪ ،‬مجاهد‬
‫هرزید = اعانت‬
‫هستی خدیو = یزدان‬
‫همادی‪ ،‬همادیان = کلیات‬
‫همرس = درم و دینار‬
‫هموخ = حرکت اول غیر معلوم‬
‫همیک = اینک‬
‫هنگسار = تناسخ‬
‫هودل بند = راصد‬
‫هورستار= موبد‪ ،‬هیربد‬
‫هوزامیدن = پناه بردن‬
‫هوشیدن = تعقل کردن‬
‫هیرتاسیام = ایرانیان‬
‫هیرسا = پرهیزکار‬
‫هیوه = متجدد شدن‬
‫یابه = تشخیص‬
‫یمینه = معده‬
‫ینگ = طرز‪ ،‬روش‪ ،‬قاعده‬
‫یوجه = قطره‬
‫یوزه = تفتیش و جستجو‬
‫یونیگری = خیانت‬

‫‪6‬‬


Download Vâžanâma ye DasâtirVâžanâma ye Dasâtir.pdf (PDF, 309.45 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Vâžanâma ye Dasâtir.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000487500.
Report illicit content