PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFIZIOLOGIJA .pdf


Original filename: FIZIOLOGIJA.pdf
Title: FIZIOLOGIJA
Author: Stanislav Žbogar

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 08/10/2016 at 17:23, from IP address 89.142.x.x. The current document download page has been viewed 4189 times.
File size: 25.1 MB (294 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


2016

FIZIOLOGIJA
2nd. edition

Stanislav Žbogar
Medicinska fakulteta Ljubljana
23.7.2016

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

2

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

Kazalo
FIZIOLOGIJA MIŠIČJA ........................................... 8

Integracija kontraktilne aktivnosti gladke
mišičnine: .................................................... 31

SKELETNA MIŠICA .............................................. 9
Tanki filamenti: .............................................. 9
Debeli filamenti: .......................................... 10
Kontrola aktivnosti ...................................... 10
Sinaptični in živčnomišični prenos ............... 11
Eksitacija-kontrakcija ................................... 11
Skrajševanje sarkomere .............................. 13
Tipi skeletnih mišic ...................................... 13
Modulacija jakosti kontrakcije..................... 14
Viri energije med kontrakcijo ...................... 15
Utrujenost ................................................... 17
Rast in razvoj ............................................... 18
DEnervacija, reinervacija, prečna inervacija 19
Vadba .......................................................... 19
Načini krčenja mišice ................................... 19
Biofizikalne lastnosti skeletne mišice .......... 19
Odvisnost sile od dolžine – F(l)................ 19
Odvisnost hitrosti od aktivne sile – v(F) ...... 20
Odvisnost moči od aktivne sile – P(F) ..... 20
SRČNA MIŠICA.................................................. 21
Kontrola mišične aktivnosti ......................... 21
Regulacija jakosti kontrakcije ...................... 22
GLADKA MIŠIČNINA ......................................... 24
Razdelitev gladkih mišic............................... 24
Struktura gladke mišične celice ................... 24
Električno-mehanske odvisnosti.................. 24
Interakcije med celicami.............................. 25
Celice in membrane ..................................... 25
Kontraktilni aparat....................................... 25
Kontrola mišične aktivnosti ......................... 26
Inervacija gladke mišice ............................... 27
Regulacija kontrakcije.................................. 27

FIZIOLOGIJA KARDIOVASKULARNEGA SISTEMA . 32
SPLOŠEN OPIS .................................................. 32
SRČNA ELEKTROFIZIOLOGIJA ........................... 33
Membranski potencial ..................................... 33
Hitrost prevajanja AP................................... 36
Hitro-odzivni akcijski potencial.................... 36
Počasi-odzivni akcijski potencial.................. 38
Srčna vzdražnost.......................................... 38
Vzdražnost srca in elektrokardiogram ......... 39
SA vozel ....................................................... 39
Prevajanje v srčnih vlaknih .......................... 42
Antiaritmiki .................................................. 42
Vpliv avtonomnega živčevja ........................ 43
Atrioventrikularno prevajanje ..................... 43
Ventrikularno prevajanje ............................. 43
Vplivi na dolžino srčnega cikla ..................... 44
ELEKTROKARDIOGRAFIJA ................................. 45
ARITMIJE .......................................................... 48
Reentry ........................................................ 48
Wolff – Parkinson – Whitov sindrom.......... 48
Spremenjen sinoatrialni ritem ..................... 49
Atrioventrikularni kondukcijski bloki ........... 49
Prezgodnji utripi (ekstrasistole)................... 50
Fibrilacija ..................................................... 50
MEHANSKE LASTNOSTI SRCA ........................... 52
Utripni volumen (UV), ejekcijska frakcija,
minutni volumen (MV) ................................ 52
Srčna črpalka ............................................... 52
Ravnovesje med utripnim minutnim
volumnom levega in desnega ventrikla ....... 55

Regulacija mioplazemskega Ca ................. 28

Kontrakcija srčne mišice je odvisna od
preloada in afterloada. ................................ 55

Razvoj in hipertrofija ................................... 29

Eksitacija – kontrakcija ................................ 55

Sintezne in sekrecijske funkcije ............... 30

Kontraktilnost (inotropizem) ....................... 56

BIOFIZIKALNE LASTNOSTI GLADKE MIŠIČNINE
..................................................................... 30

Perikardij ..................................................... 59

Razmerje dolžina-napetost ..................... 30

SRČNI CIKEL ...................................................... 60

Razmerje sila-hitrost ............................... 31

P-V ZANKA........................................................ 61

2+

Srčni toni ..................................................... 59

3

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

Merjenje minutnega volumna – Fickov princip 62

Koronarna cirkulacija ................................. 106

Delo srca in srčna poraba O2 ............................ 63

Možganska cirkulacija ............................... 106

HEMODINAMIKA.............................................. 64

Pljučna cirkulacija ...................................... 106

Hagen-Poiseuillejev zakon ........................... 65

Ledvična cirkulacija .................................... 106

Lastnosti krvi................................................ 67

Cirkulacija skeletne mišičnine ................... 106

LASTNOSTI ŽILJA .............................................. 69

Kožna cirkulacija ........................................ 106

Razporeditev krvi ......................................... 69

REGULACIJA TEMPERATURE .......................... 107

Elastične lastnosti žil .................................... 69

KRI .................................................................. 108

Podajnost (komplianca) žil .......................... 70
Laplacov zakon in žile .................................. 71
Arterijski sistem ........................................... 72

FIZIOLOGIJA DIHANJA ...................................... 114

Tlaki v kardiovaskularnem sistemu ............. 73

TEMELJNI PODATKI ........................................ 114

Merjenje krvnega tlaka ........................... 75

FUNKCIJA IN STRUKTURA DIHAL .................... 115

Venski sistem ............................................... 77

Naloge dihal............................................... 115

Gleženjski indeks ..................................... 78

Zgradba respiratornega sistema ................ 115

Arteriovenska fistula – sprememba upora
................................................................ 80

Zgornje poti – nos, sinusi, grlo .............. 115

MIKROCIRKULACIJA ......................................... 81

Spodnje poti – sapnik, bronhi, bronhioli,
respiratorne enote ................................ 115

Lokalni tlak žilja ........................................... 81

Dihalne poti z izmenjavo plinov ............ 116

Funkcijske lastnosti kapilar .......................... 82

Presek in hitrost toka zraka ....................... 116

Vazoaktivna vloga kapilarnega endotelija ... 82

Dihalne mišice ........................................... 117

Izmenjava substanc čez kapilarno steno ..... 83

Oživčevje dihal ........................................... 118

Difuzija .................................................... 83

Pljučna in bronhiolna cirkulacija ................ 119

Filtracija/reabsorpcija ............................. 85

VENTILACIJA ................................................... 120

Pinocitoza ................................................ 87

Pljučni volumni in kapacitete .................... 120

Limfno žilje .................................................. 88

Spreminjanje volumnov pljuč s
staranjem in s kajenjem ...................... 120

REGULACIJA ARTERIJSKEGA TLAKA IN
MINUTNEGA VOLUMNA SRCA ......................... 90

Merjenje pljučnih volumnov ..................... 120

Nadzor srčne frekvence in kontraktilnosti .. 90

Volumni in pretoki ..................................... 122

Nadzor utripnega volumna .......................... 90

Anatomski mrtvi prostor ........................... 123

Živčni nadzor srčne frekvence ..................... 91

Fiziološki mrtvi prostor .............................. 123

Nadzor arterijskega tlaka............................. 92

Plinski zakoni: ............................................ 124

NADZOR PERIFERNE CIRKULACIJE .................... 99

Delni tlaki plinov ........................................ 124

Lokalna kontrola perifernega krvnega toka 99

Alveolna ventilacija ................................... 124

Nevronski ali hormonski nadzor perifernega
krvnega toka .............................................. 101

Enačba alveolarnega plina ......................... 125

SKLOPITEV SRCA IN ŽILJA ............................... 103
Funkcijska krivulja srca .............................. 103
Funkcijska krivulja žilja .............................. 103
Povezava med krivuljo srca in žilno krivuljo
................................................................... 104
SPECIALNA CIRKULACIJA ................................ 106

Arterijska sestava plinov............................ 125
Porazdelitev ventilacije ............................. 125
PERFUZIJA ...................................................... 127
Pljučna cirkulacija ...................................... 127
Bronhialna cirkulacija ................................ 127
Regulacija pljučnega pretoka krvi .............. 128

4

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

Obvozi ........................................................ 132
Razmerje med venzilacijo in perfuzijo (V /Q
razmerja) ................................................... 133
Abnormalnosti plinov v arterijski krvi ........ 134
IZMENJAVA PLINOV ....................................... 135
IZMENJAVA PLINOV ....................................... 135
Osnova ....................................................... 135
Spremembe lastnosti pregrade: ................ 137
Oblike plinov v raztopini: ........................... 137
Difuzijsko omejena in perfuzijsko omejena
izmenjava plinov ........................................ 137
TRANSPORT CO2 IN O2 V KRVI ........................ 139

4 glavne kislinsko-bazične nepravilnosti ... 163
Metabolna acidoza................................ 164
Metabolna alkaloza ............................... 164
Respiratorna acidoza ............................ 164
Respiratorna alkaloza ............................ 165
Davenportov diagram................................ 166
Metabolična kompenzacija na respiratorno
acidozo in alkalozo .................................... 169
Respiratorna kompenzacija na metabolično
acidozo ali alkalozo .................................... 170
Vrednosti parametrov v arterijski krvi ....... 171
Regulacija pH v ICT .................................... 171

Transport O2 ............................................. 139
Transport CO2 ............................................ 142
MEHANIKA DIHANJA ...................................... 143

FIZIOLOGIJA LEDVIC ......................................... 173

STATIČNE LASTNOSTI PLJUČ ...................... 143

STRUKTURA IN FUNKCIJA LEDVIC .................. 173

Pljučna komplianca ............................... 144

Ledvično žilje ............................................. 174

Surfaktant in površinska napetost ........ 146

Funkcionalna enota ledvic ......................... 174

DINAMIČNE LASTNOSTI PLJUČ .................. 148

Glomerul (ledvično telesce) .................. 176

Pretok zraka, tlak in upornost ............... 148

Tubulne komponente nefrona .............. 176

Merjenje ekspiracijskega toka ................... 150

Naloge tubularnega sistema: ................ 177

Millerjev predikcijski kvadrant .................. 150

Regulacija (nadzor) delovanja ledvic ......... 177

Cikel dihanja .............................................. 151

Sečila ......................................................... 178

Delo dihanja .............................................. 153

Cistometrogram ter mikcija ....................... 179

NADZOR DIHANJA .......................................... 154

TESTI ZA FUNKCIJO LEDVIC ............................ 180

Možgansko deblo ...................................... 155

Ledvični klirens .......................................... 180

Možganska skorja ...................................... 155

Glomerulna filtracija (GFR) ........................ 181

Kemoreceptorji .......................................... 155

Klinični indeks za GFR ............................ 181

Drugi receptorji ......................................... 156

Dejavniki, ki vplivajo na filtracijo topljencev
.............................................................. 182

Abnormalnosti v nadzoru dihanja ............. 157
INTEGRATIVNE FUNKCIJE RESPIRATORNEGA
SISTEMA ......................................................... 158
Aklimatizacija na višino ............................. 158
Potapljanje ................................................ 158

Dejavniki, ki vplivajo na filtracijo tekočine –
Starlingove sile ...................................... 183
Pretok krvi skozi ledvice ............................ 184
Dejavniki ki vplivajo na RPF in GFR: ...... 184
Peritubulne kapilare .............................. 185
Ocena RPF ............................................. 186

ACIDOBAZNO RAVNOTEŽJE ..............................160
Pufri ........................................................... 160
Henderson-Hasselbalchova enačba .......... 160
Titracijska krivulja ...................................... 161
Bikarbonatni pufer .................................... 162

Nadzor RBF in GFR ..................................... 187
TRANSPORT NATRIJA IN KLORA ..................... 189
Reabsorpcija Na+ ....................................... 189
Proksimalni tubul .................................. 190
Henleyeva zanka ................................... 190
Distalni tubul in zbiralce ........................ 191

5

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

Transport klora .......................................... 191

Regulacija volumna ECT............................. 224

Reabsorpcija vode ..................................... 193

Regulacija osmolarnosti ECT ..................... 224

Poraba O2 v ledvicah.................................. 193

Regulacija volumna ECT............................. 224

Regulacija transporta Na+ in Cl- ................ 193

Izločanje Na+ ......................................... 224

Tubuloglomerularno (GT –
glomerulotubular) ravnotežje ............... 193

Regulacija osmolarnosti ECT ..................... 226

Endogeni dejavniki ki vplivajo na
reabsorpcijo .......................................... 195
TRANSPORT SNOVI ........................................ 196
Urea ........................................................... 196
Glukoza ...................................................... 197
Aminokisline .............................................. 198
Oligopeptidi ............................................... 199
Proteini ...................................................... 199
Mono-, di- in tri-karboksilati...................... 199
PAH ............................................................ 201
Drugi anioni ............................................... 202
Urati ........................................................... 202
Organski kationi ......................................... 202
Šibke kisline in baze ................................... 202
Fosfat ......................................................... 203
Kalcij .......................................................... 204
Magnezij .................................................... 205
Transport kalija .......................................... 206
KONCENTRIRANJE IN REDČEDNJE URINA ...... 211
Bilanca vode .............................................. 211
Osmolarni klirens in klirens proste vode ... 211
Hiperosmolarnost ECT sredice .................. 212
Protitočnik ................................................. 213
Urea ........................................................... 214
Vasa recta .................................................. 215
Medularni del zbiralca (MCD) .................... 216
Regulacija z ADH ........................................ 216
PROMET KISLIN IN BAZ V LEDVICAH .............. 217
Izločanje H+ ............................................... 218
Transport kislin in baz v različnih delih
nefrona ...................................................... 219
Komponente sekrecije kisline .................... 219

FIZIOLOGIJA PREBAVE ..................................... 228
Regulacija GIT: ............................................... 229
Nadzor gibanja GIT ........................................ 230
Žvečenje ......................................................... 231
Požiranje ........................................................ 232
Gibanje v želodcu ........................................... 232
Praznjenje želodca ......................................... 233
Gibanje v tankem črevesu ............................. 234
Gibanje v debelem črevesu ........................... 234
Defekacija ...................................................... 235
Bruhanje ........................................................ 235
Eksokrina sekrecija v GIT ............................... 235
Izločanje sline................................................. 236
Izločanje v želodcu ......................................... 237
Izločanje pankreasa ....................................... 240
Izločanje žolča ................................................ 242
PREBAVA IN ABSORBCIJA ............................... 244
Ogljikovi hidrati ......................................... 244
Beljakovine ................................................ 245
Maščobe .................................................... 246
Absorpcija žolčnih kislin ............................ 247
Abnormalnosti lipidne prebave in absorpcije
................................................................... 247
Vitamini ..................................................... 248
2+

Ca ............................................................ 248
Železo ........................................................ 249
Absorpcija vode in elektrolitov .................. 249
Absorpcija ionov ........................................ 250
Peptidni prenašalci v GIT ............................... 250
Motnje funkcij prebavnega trakta ................. 251

Regulacija izločanja kisline ........................ 222
REGULACIJA VOLUMNA IN OSMOLARNOSTI ECT
....................................................................... 223
Premiki vode med razdelki ........................ 223

6

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

FIZIOLOGIJA PRESNOVE ....................................254

REPRODUKTIVNA FIZIOLOGIJA ........................ 288

Presnova ..................................................... 254

PUBERTETA .................................................... 288

Endokrini nadzor presnovnih stanj ................ 258

MOŠKA REPRODUKTIVNA FIZIOLOGIJA ......... 289

Inzulin ........................................................ 258

ŽENSKA REPRODUKTIVNA FIZIOLOGIJA ......... 291

Glukagon ................................................... 261

Menstrualni cikel ....................................... 291

Somatostatin ............................................. 262

Nosečnost .................................................. 291

Adrenalin ................................................... 262

Hormoni placente ................................. 292

Kortizol ...................................................... 262

Porod ......................................................... 293

Vzdrževanje telesne teže (bilanca vnosa
hranil) ........................................................... 263

Laktacija ..................................................... 294

Vzdrževanje telesne temperature ................. 265

Menopavza ................................................ 294

Hormonska kontracepcija ......................... 294

FIZIOLOGIJA HORMONOV ................................271
OSNOVE DELOVANJA ENDOKRINEGA SISTEMA
....................................................................... 271
Endokrine žleze ......................................... 271
Mehanizmi celičnega signaliziranja: .......... 271
Kemična narava hormonov ....................... 271
Sproščanje hormonov ............................... 272
Regulacija hormonskih receptorjev ........... 272
Nadzor izločanja hormonov....................... 272
Vzorci sproščanja hormonov ..................... 273
Mehanizmi učinkovanja hormonov ........... 273
Receptorji .................................................. 273
Sekundarni prenašalci: aktivira jih G protein
................................................................... 273
Prenos hormonov po krvi .......................... 273
HIPOTALAMUS IN HIPOFIZA .......................... 274
Insuficienca hipofize – hipopituitarizem ... 275
Tirotropin (TSH) ......................................... 275
Adenokortikotropni hormon (ACTH) ......... 275
Lutenizirajoči hormon (LH) in folikle
stimulirajoči hormon (FSH) ........................ 275
Rastni hormon – somatotropin (GH) ......... 276
Ščitnični hormoni....................................... 279
PRESNOVA KALCIJA ........................................ 283
PRESNOVA FOSFATA ...................................... 285
Parathormon ............................................. 285
Kalcitonin ................................................... 286
Vitamin D ................................................... 287

7

MF-LJ 2015/2016

Fiziologija

FIZIOLOGIJA MIŠIČJA
Mišične celice so visoko specializirane celice za
pretvorbo kemične energije v mehanično. Za
svoje delo uporabljajo energijo ATP.
Ločimo več tipov mišičnine: skeletna mišičnina,
gladka mišičnina in srčna mišičnina.
Skeletne mišice delujejo na skelet. Njihovo
delovanje je pod nadzorom volje (pod
nadzorom CŽS), ter vplivajo na številne
aktivnosti, kot so npr. vzdrževanje drže,
lokomocija, govor, respiracija. Ker imajo
skeletne mišice pod mikroskopom številne na
intervalih 2-3μm pojavljajoče se proge,
imenujemo ta tip mišičnine tudi
prečnoprogasto mišičje.
Srce je iz srčne mišičnine. Čeprav tudi ta
pripada prečnoprogasti mišičnini, njeno
delovanje ni pod vplivom naše volje (nanjo
vplivata intrinzični pacemaker in avtonomni
živčni sistem)

Rdeča ploskev
ploskev skozi katero
delujejo cirkularna mišična vlakna in generirajo
napetost σ:

Moč:
Delo:
Mehanski izkoristek:
Grupiranje vlaken v mišici:
Vlakna se v mišici lahko grupirajo zaporedno ali
vzporedno. Pri zaporednem grupiranju vlaken
se sešteva hitrost kontrakcije, pri vzporednem
pa se sešteva sila kontrakcije.

Gladka mišičnina nima prečnoprogastega
izgleda in obdaja notranje organe, npr.
črevesje in žile.
Pri vseh treh mišičnih tipih, generacijo sile
povzročijo interakcije aktinskih in miozinskih
molekul.
Krčenje
Količine ki jih uporabljamo za opis gibanja
(krčenja):
1. Sila
2. Napetost
3. Hitrost skrajševanja/raztezanja
4. Absolutna dolžina mišice

Moč:
Delo:
Napetost:

Jakost mišice (moč mišice) je opredeljena z
največjo silo (navorom), ki jo posameznik zmore
v danih okoliščinah in znaša 30-40N/cm2
preseka mišice.
Mišice delujejo preko navorov. Navor je odvisen
od mišične sile, kota in oddaljenosti insercije
mišice (kite) od vrtišča sklepa.

Mehanski izkoristek:

Sile v votlih organih
Količine, ki jih uporabljamo za opis gibanja:
1. Tlak
2. Napetost
3. Pretok
4. Volumen votlega organa
Sila je odvisna od dolžine vlakna (glej
diagram F(l)
Kot je povezan z raztezkom (Δl) oz.
trenutno dolžino (l=l0 + Δl). Raztezek
določa tudi obseg giba. Če se kot
spremeni za 180° (fleksija ekstenzija),
se dolžina poveča za Δl = 2r0

8

MF-LJ 2015/2016

SKELETNA MIŠICA

Vsaka mišica je sestavljena iz številnih celic mišičnih vlaknen. Vsako mišično vlakno obdaja
vezivno tkivo – endomizij. Več mišičnih vlaken
se združi v snop, ki ga obdaja perimizij (v njem
so kapilare in živci, ki oskrbujejo posamezna
vlakna). Več snopov oblikuje mišico, ta pa je
obdana z epimizijem. Na mišičnih koncih se
plasti vezivnega tkiva združijo in tvorijo kite ki
povezujejo mišice s skeletom. Ti trije tipi
vezivnega tkiva sestojijo pretežno iz elastina in
kolagena ter služijo prenosu gibanja aktina in
miozina na okostje ter tako povzročijo gib.
Mišične celice so ozke (premera 10-80μm) in
dolge (tudi do 25cm). Sestavljene so iz skupkov
filamentov – miofibrile, ki potekajo vzdolž osi
celice. Debeli in tanki filamenti dajejo mišični
celici progast videz.
Najmanjša funkcionalna enota mišice je
sarkomera, predstavlja ponavljajočo se
kontraktilno enoto skeletne mišice. Sarkomera
je med dvema Z-linijama. povprečna dolžina
sarkomere je 2μm.
Na vsaki strani sarkomere je svetel pas (I-pas), ki
je iz tankih filamentov, predvsem iz aktina.
Prostor med dvema I pasovoma znotraj
sarkomere je A pas, ki vsebuje debele
filamente, vglavnem iz proteina miozina.
Tanki aktinski filamenti se raztezajo od Z-linije
proti centru sarkomere in se delno prekrivajo z
delom debelih filamentov. To mesto prekrivanja
predstavlja temno področje na koncu A-pasu.
Svetlo področje v centru sarkomere je H-pas. To
področje predstavlja del A-pasu ki vsebuje
miozinske, ne vsebuje pa aktinskih filamentov.
V centru sarkomere je temna linija (linija M), ki jo
tvorijo proteini ki so ključni za organizacijo
debelih filamentov v sarkomeri.

Fiziologija
najverjetneje tudi služi kot mehanosenzor in
vpliva na gensko ekspresijo ter proteinsko
degradacijo. Nekatere mišične distrofije se
lahko pojavijo tudi zaradi defektov v titinu.
Zaradi genetskih napak v titinu prihaja do
atrofije tako srčne kot skeletne mišičnine.
Nastanejo razne srčne disfunkcije in mišične
distrofije, ki jih s skupnim imenom imenujemo
titinopatije.
Tanki filamenti:
Tanki filamenti se tvorijo z agregacijo G-aktinskih
molekul v dvoverižni F-aktin. Nanj so povezani
še:

nebulin (ovija aktinske filamente ter
tako vzdržuje in regulira njihovo dolžino)

tropomiozin (dimeri proteina
tropomiozina potekajo vzdolž
celotnega aktinskega filamenta ter
pokrivajo miozinska pripenjalna mesta
na aktinskih molekulah)

Troponinski kompleks – sestavljajo ga
troponin T, ki je vezan na tropomiozin,
troponin I, ki preprečuje vezavo
miozina na aktin preko tropomiozina,
troponin C pa veže Ca2+. Pripenjanje
Ca2+ na troponin C stimulira premikanje
tropomiozina na aktinskih filamentih, s
čimer se izpostavi miozinsko pripenjalno
mesto ter facilitira se interakcija
miozinskih in aktinskih filamentov ter
kontrakcija sarkomere.

Dodatni proteini so še tropomodulin
(omogoča stalno razdaljo med
aktinskimi filamenti), α-aktinin in CapZ
proteini (služijo vezavi aktinskif
filamentov na Z-linijo).

Vsaka miofibrila v mišičnem vlaknu je obdana s
sarkoplazemskim retikulumom, ki ima vlogo pri
znotrajcelični regulaciji Ca2+. Invaginacije
sarmoleme (T tubuli) se blizu koncev A pasu oz.
v bližini SR, vgreznejo v mišično vlakno. SR in Ttubuli so ločen membranski sistem. SR je
znotrajcelično omrežje, T tubuli pa so v stiku z
zunajceličnim prostorom. Približno 15nm široka
vrzel loči T tubule od SR. Deli SR, ki so najbližji Ttubulom se imenujejo terminalne cisterne. To so
mesta sproščanja Ca2+ in so zato nujna za
mišično kontrakcijo. Longitudinalni tubuli SR so
razvrščeni vzdolž celotne dolžine sarkomere. Ta
del SR vsebuje visoko koncentracijo Ca2+ ATPaz,
ki so kritične za reakumulacijo Ca2+ v SR in
relaksacijo mišice.
Miozinski filamenti so preko elastičnega
proteina titina povezani z Z-linijo. Titin je velik
protein, z molekulsko maso okrog 3000kDa, in se
razteza od Z linije proti centru sarkomere ter ima
pomembno vlogo pri ureditvi in organizaciji
debelih filamentov v sarkomeri. Titin

9


Related documents


fiziologija
edited zloenka detoxamin 2
matcha magazin 012018
muskel h15
agm 660
kri anka eragon


Related keywords