PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact



Swayamvara Parvati Mantramala Stotram Dev v1 .pdf


Original filename: Swayamvara-Parvati-Mantramala-Stotram-Dev-v1.pdf
Title: Swyamvara Parvati Mantramala Stotram
Author: ....

This PDF 1.4 document has been generated by PrimoPDF http://www.primopdf.com / Nitro PDF PrimoPDF, and has been sent on pdf-archive.com on 17/10/2016 at 08:54, from IP address 103.55.x.x. The current document download page has been viewed 371 times.
File size: 68 KB (5 pages).
Privacy: public file




Download original PDF file









Document preview


xuÉrÉÇuÉU mÉÉuÉï
mÉÉuÉïiÉÏ qÉl§ÉqÉÉsÉÉ xiÉÉå§ÉÇ
xuÉrÉÇuÉU qÉl§ÉÇ
AxrÉ ´ÉÏ xuÉrÉÇuÉU qÉl§ÉxrÉ
oɼ GÌwÉ: SåuÉÏ aÉÉrɧÉÏ NûlS:
SåuÉÏ ÌaÉËUmÉѧÉÏ xuÉrÉÇuÉU SåuÉiÉÉ
qÉqÉ ApÉϹ ÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: ||
krÉÉlÉÇ
zÉÇpÉÑÇ eÉaÉlqÉÉåWûlÉ ÃmÉuÉhÉïÇ
ÌuÉsÉÉåYrÉ sÉeÉÉMÑüÍsÉiÉÇ ÎxqÉiɱÉqÉç |
qÉkÉÔMüqÉÉsÉÇ xuÉ xÉZÉÏ MüUÉprÉÉÇ
xÉÇoÉÏpÉëiÉÏ qÉÉSìÏ xÉÑiÉÇ pÉeÉåWûqÉç ||
qÉl§É
Á ¾ûÏÇ rÉÉåÌaÉlÉÏ rÉÉåÌaÉlÉÏ rÉÉåaÉåµÉUÏ rÉÉåaÉ pÉrÉlMüUÏ xÉMüsÉ xjÉÉuÉU eÉlaÉqÉxrÉ qÉÑZÉ ™SrÉÇ qÉqÉ uÉzÉÇ
AÉMüwÉïrÉ AÉMüwÉïrÉ xuÉÉWûÉ ||
Á oÉlkÉÔMüuÉhÉÉïÇ AÂhÉÉÇ xÉÑaÉɧÉÉÇ
zÉÇpÉÑÇ xÉqÉÑήxrÉ xÉlÉæÂmÉåiÉÉqÉç |
AÇpÉÉåeÉqÉ×kuÉÏÇ AÍpÉsÉÉwÉÉ SɧÉÏÇ
xÉÇpÉÉuÉrÉå ÌlÉeÉïUSÉÂMüsmÉÉqÉç || 1 ||

rÉÉåaÉålÉ oÉÉsrÉ uÉrÉxÉÉå sÉÍsÉiÉÉÇ mÉÑUxiÉÉiÉç
SìÉaÉåuÉ MülPû ÌuÉsÉxÉiÉç MülMüÉåqÉÏï MüÉæbÉÉqÉç |
AÉMüqÉë lÉakÉ UxÉlÉÉÇ pÉuÉiÉÏÇ ÌlÉUϤÉå
´ÉÏMülPû pÉÉÍqÉlÉÏ MüjÉ mÉëmÉSÏlÉ uÉåhÉÏqÉç || 3 ||

¾ûÏÇ qÉlSUÉhÉÏ cÉUhÉÉaÉëaÉÌiÉ mÉëmÉÉiÉå
µÉqÉleÉÑ xÉÇYuÉÍhÉiÉ MülMühÉ ÌMüÎlMühÉÏ |
MüÉqÉÇ MÑüqÉÉUÏ iÉuÉiÉÉlÉÏ ÍzÉuÉå xqÉUÉqÉÏ
¤ÉåqÉÇMüUhÉÏ MülÉMüsÉrÉ ZÉåsÉlÉÉlÉÏ || 2 ||

aÉÏrÉïsmÉqÉÑakÉ ÌuÉwÉSÉÇ lÉuÉrÉÉæuÉlÉÏÇ ´ÉÏ
iÉÑrÉÉïÇ ÌuÉsÉÉxÉqÉrÉqɤlÉÏ M×üwÉÉÇ ÌuÉsÉblÉÏ |
mÉrÉÑïÎcrÉiÉÉÇ MÑücÉpÉÉUå eÉbÉlÉå aÉhÉÉÇ rÉiÉç
mÉrÉÑïixÉMüÉå AÎxqÉ xÉiÉiÉÇ eÉlÉlÉÏ mÉëxÉÏS || 4 ||

swayamvara paarvatee mantramaalaa stotram v1
www.bharatiweb.com
Page 1

ÌlÉkÉÔïiÉ MÑülQûsÉ qÉÑSÎlcÉiÉ bÉqÉïsÉåzÉÉÇ
ÌuɧÉxiÉ MåüzÉÉqÉpÉÏiɶÉsÉ SϤÉlÉliÉÉqÉç |
ÌlÉkuÉïlÉÏ MülMühÉqÉÑSÉaÉë MÑücÉlSqÉlSÉU
oÉklÉÉÍqÉ iÉiaÉ×Wû MülkÉÔMü ZÉåsÉlÉÉÇ iÉå || 5 ||
rÉÉåaÉåµÉUÉÇ mÉëcÉÑU pÉÌ£ü ÌaÉUÏzÉÉqÉUÉ
kÉåMülPû uÉæÌiÉlÉqÉÑmÉåirÉ iÉmɶÉUliÉÉqÉç |
AÉMül¤ÉrÉ mÉËUcÉÉËUwhÉÑqÉlÉMÑüsÉÉÇ iuÉÉÇ
rÉå MåüÍcÉSϵÉUÏ pÉeÉliÉÏ iÉÉ rÉåuÉ kÉlrÉ || 6 ||
ÌaÉrÉÉïiqÉeÉå qÉSlÉSWû qÉWûÉuÉqÉÉlÉÉ
mÉUrÉÉMÑüsÉ mÉÑUWûUå ™SrÉÇ ÌlÉkÉrÉÉ |
MüÉrÉïxiÉmÉÉå ÌuÉSkÉÏ MÑüzÉsÉÉÌlÉ pÉÔpÉ×iÉç
mÉrÉÉïrÉ mÉÏlÉ MÑücÉ MÑÇüpÉ ÌuÉzÉ×ÇpÉSÉlaÉÏ || 7 ||
ÌlÉirÉÉrÉ qÉlÉxÉÉ SØzÉ qÉÑWÕûUç ClSÒcÉÔQÇû
qÉkrÉÎxjÉiÉ UWûÍxÉ mÉlcÉ WÒûiÉÉzÉlÉqÉç |
iÉjÉÉ SØzÉålÉ iÉmÉxÉÉ eÉaÉSÉlS pÉÉeÉÇ
ÌuɧÉxÉSɧÉÏ mÉËUmÉÉÌWû xÉSÉ ÍzÉuÉå lÉ || 8 ||
rÉÉåarÉÇ uÉiÉÉåuÉÉï mÉÑÂmÉÉ ÎxjÉiÉUÉiqÉ pÉÌ£Çü
SÏbÉïÇ mÉUÏͤÉiÉÑÇ AlÉѤÉhÉÇ AÍ¤É mÉljÉqÉç |
xÉɤÉÉiÉç ÌaÉUÏzÉÇ AuÉkÉÔrÉ GwÉ mÉërÉÉiÉå
SØ£åülÉ xÉÇxÉ×iÉmÉSÇ pÉuÉiÉÏÇ pÉeÉÉqÉ || 9 ||
aÉåWåû ÌlÉeÉå uÉUhÉÉiÉç qÉÉsÉÉxÉiÉç MüUÉoeÉÉÇ
urÉWûÉUÏ lÉÔmÉÑU qÉÑSÉÎlcÉiÉ qÉlSWûÉxÉqÉç |
lÉÏWûÉU pÉÉlÉÑSÉUqÉÑcÉÍsÉiÉÉÇ uÉUÏiÉÑÇ
qÉÉåWûuÉWûÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉxrÉ pÉeÉÉqÉWåû iuÉÉqÉç || 10 ||
xuÉxiÉÌWû MülMühÉ ÌuÉsÉÉåMülÉ pÉÏiÉ pÉÏiÉÇ

mÉëirÉÉaÉë UÉaÉ ÌuÉuÉzÉÇ qÉqÉ iÉÇ ÌlÉSåÌWû |
EixuÉåS uÉåmÉÉkÉÑ ÌmÉlÉÉMü pÉ×iÉ aÉëWûÏiÉÇ
ÂSìÉÍhÉ SͤÉhÉ MüUpÉÑeÉÇ E¨ÉqÉÉlaÉå || 11 ||
ËU¹ÉmÉWÇû pÉuÉiÉÑ pÉiÉ×ï lÉZÉålSÒ ÌoÉÇoÉ
xmɹÉlÉÑ ÌoÉÇÌoÉiÉ iÉlÉÑÇ ÌuÉoÉÑkÉmÉaÉÉÇ iÉÉqÉç |
SØwOèuÉÉxÉÑ UÉaÉ UpÉxÉÉåSrÉ xÉÉålÉMüÉåhÉÇ
SØ̹²rÉÇ iÉuÉ MüU aÉëWûhÉå ÎxjÉiÉÇ lÉ || 12 ||
rÉÉåaÉå lÉuÉå iÉuÉ pÉuÉÉÌlÉ ÍzÉuÉÉÌlÉ S±ÉiÉç
SìÉaÉåuÉ xÉiuÉUqÉmɧÉmÉrÉÉ ÌlÉuÉ×iÉqÉç |
xÉÉMÇümÉ qÉÉsÉÏ uÉcÉlÉæUç ÌuÉÌWûiÉÉÍpÉ qÉÑZrÉÇ
SìÉaÉÑÎixqÉiÉÉÇ mÉÑUÉÍpÉS mÉËUUÉokÉqÉÉlaÉÉqÉç || 13 ||
aÉirÉ ÌlÉiÉÇoÉ qÉlSUÉrÉ xÉsÉ‹æ:
UÉkÉå¤ÉhÉæ UxÉMüsÉɤÉU uÉÉÎauÉsÉÉxÉæ: |
™SrÉæ¶É ÌuÉpÉëqÉ aÉÑhÉæUç qÉSlÉÉUÏ kÉærÉï
mÉëxiÉU WûËUhÉÏ ÍzÉuÉå eÉlÉlÉÏ mÉëxÉÏS || 14 ||
pÉSì qÉZÉålSÒlÉ qÉlÉÉkÉÍpÉ uÉϤÉhÉåzÉÑ
mÉëirÉÑÌ£üSÉlÉ uÉÏUqÉ³É uÉxÉiÉç MüjÉÉzÉÑ |
E²ålÉ lÉÉjÉæ WûOûÉiÉç mÉËU UÇpÉlÉåzÉÑ
mÉëirÉÑ mÉëqÉÉåSeÉeÉlÉÏ eÉlÉlÉÏ mÉëxÉÏS || 15 ||
rÉÇ lÉÉjÉqÉÍkÉ qÉÑlÉrÉÉå ÌlÉaÉqÉÉåÌ£ü aÉÑÇTåü
xuÉsɤrÉ iÉÉliÉ qÉlÉxÉÉå ÌuÉqÉÑZÉÏ pÉuÉÎliÉ |
xɳɽ iÉålÉ SÉÌrÉiÉålÉ qÉlÉÉåeÉ ÌuɱÉ
lÉlSlÉÑ pÉÔÌiÉ UÍxÉMåü eÉlÉlÉÏ mÉëxÉÏS || 16 ||
MüsrÉÉhÉ MÑüliÉsÉpÉUÉÇ lÉuÉMüsmÉuÉssÉÏ
mÉÑwmÉÉåssÉxÉÉSè oÉWÒûVû xÉÉæUpÉ sÉÉåpÉlÉÏrÉqÉç |

swayamvara paarvatee mantramaalaa stotram v1
www.bharatiweb.com
Page 2

MüsrÉÉhÉkÉÉqÉ zÉÍzÉ ZÉlQû qÉZÉlÉ zÉÉåpÉÉ
MüssÉÉåÍsÉiÉÇ iÉuÉ qÉÉWåûµÉUÏ xÉÇ´ÉrÉqÉ || 17 ||
ËUlcÉÉÍsÉMüÉ iÉuÉ ÍzÉuÉå ÌlÉÌiÉ sÉsÉMüÉlÉÉÇ
lrÉÉlcÉSè mÉOûÏU ÌiÉsÉMåü ÌlÉÌOûsÉå ÌuÉpÉÉliÉÏ |
qÉleÉÑ mÉëxÉ³É qÉÑZÉ mÉ© ÌuÉWûÉUÏ sɤqÉÏ
ÌmÉlcÉÉiÉmÉ§É ÂÍcÉU™ÌS lÉ xÉÍqÉlkÉqÉç || 18 ||
xÉqrÉMçü oÉëÑuÉÉæ iÉuÉ ÌuÉsÉxÉ pÉÔuÉÉæ xqÉUqÉ
xÉqÉÑakÉ qÉlqÉjÉ xÉUxÉlÉ cÉÉÂÃmÉå |
™lÉç qÉkrÉ aÉÔRû ÌlÉÌWûiÉÇ WûUSærÉï sɤrÉÇ
rÉlqÉÔsÉ rÉÉÎl§ÉiÉ MüOûÉ¤É zÉUæUç ÌuÉÍpɳÉqÉç
|| 19 ||
MüÉqÉëÍxÉiÉ ÍxÉiÉ ÂcÉ ´ÉuÉhÉÉliÉ SÏbÉï
ÌoÉÇoÉÉåMü QÇûoÉU pÉëÑiÉÉå ÌlÉpÉ×iÉÉlÉÑMÇümÉÉ |
xÉlqÉÉiÉÑMüÉ mÉÌrÉ pÉuÉliÉÑ ÌmÉlÉÉÌMü uÉY§É
ÌoÉÇoÉÉÇoÉÑeÉ eÉlqÉ qÉkÉÔmÉ xÉÉÌiÉ iÉå MüOûɤÉ
|| 20 ||
sÉalÉÉÍpÉUÉqÉÉ qÉ×aÉlÉÉÍpÉ ÌuÉÍcÉ§É mÉɧÉÇ
qÉalÉÇ mÉëpÉÉxÉqÉÑSrÉå iÉuÉ aÉlQû ÌoÉÇoÉqÉç |
ÍcɨÉå ÌuÉpÉÉiÉÑ xÉiÉiÉÇ qÉÍhÉ MÑühQûsÉÉå±
SìliÉlÉÑ ÌoÉÇoÉ mÉËU cÉÑÇÌoÉiÉÉÇ AÇÌoÉMåü lÉ || 21 ||
xiÉlÉÉå xÉSÉ pÉaÉuÉiÉç ÌmÉërÉiÉÉ ÌlÉkÉÉlÉÇ
mÉëÉhÉÉSÌmÉ mÉëÌuÉUsÉ ÎxqÉiÉ sÉÉåpÉlÉårÉqÉç |
xiÉlÉÏ MÑü嵃 ÌaÉËUeÉå iÉuÉ oÉlkÉÑ eÉÏuÉ
´ÉåÍhÉ xÉaÉlkÉ qÉkÉÑUÇ ÌSzÉÉlÉliÉUå lÉ || 22 ||
uÉlSqÉWåû MülÉMü qÉlaÉVûxÉ賈 zÉÉåpÉÉ

xÉlSÏmiÉ MÑÇüMÑüqÉ uÉÍsɧÉrÉ oÉÉÎlaÉ UqrÉqÉç |
qÉlSÉUÎSèzÉMüxuÉU ÌuÉMüxuÉU lÉÉS ÌuɱÉ
xÉlSpÉï aÉpÉïÇaÉeÉå iÉuÉ MülPû lÉÉsÉqÉç || 23 ||
U¤ÉÉjÉïqÉÉiÉ× qÉqÉ qÉÔkÉïÌlÉ kÉixuÉ ÌlÉirÉÇ
S¤ÉÉËU aÉSÉ mÉËU UÇpÉÉ UxÉÉlÉÑMÔüsÉqÉç |
A¤ÉqÉWåûqÉ MüQûMülÉaÉSÉ U¦É zÉÉåpÉÇ
sÉɤÉÌuÉsÉÇ eÉlÉlÉÏ mÉÉÍhÉrÉÑaÉÇ iuÉSÏrÉqÉç || 24 ||
eÉÉÇpÉUÏ MÑÇüpÉÏ uÉUMÑÇüpÉ ÌlÉpÉqÉÑUÉåeÉÉ
MÑÇüpɲrÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉÇpÉ×iÉ U¦ÉqÉÉsÉqÉç |
zÉÇpÉÉåUç pÉÑeÉæ: AlÉÑÌSlÉÇ ÌlÉÍpÉSÉlaÉmÉÉÍsÉ
zÉÉÇpÉuÉÏ iÉÇ pÉÑuÉlÉ xÉÑlSUÏ pÉÉuÉrÉÉqÉ: || 25 ||
aÉuÉÉïmÉWåû uÉÉiÉ SVûxrÉ iÉlÉÔkÉUliÉå
ÌlÉurÉÔïSpÉÉxÉÏ iÉuÉ lÉÉÍpÉ xÉUxrÉ aÉÉSå |
xÉuÉÉïuÉsÉÉåMü ÂÍcÉ qÉåSÒU UÉåqÉ uÉssÉÏ
ÌlÉuÉïÍxÉiÉå uÉxÉiÉÑ ÌSzÉÉlÉÇ AUÍsÉ || 26 ||
qÉcÉåSÍxÉ xTÑüUiÉÑ qÉU UjÉÉlaÉ pÉÉlaÉÏÇ
EŠæ®ÉïlÉÉ qÉÉÌiÉÌmÉ uÉUiÉ ÌlÉkÉÉlÉqÉç |
xuÉcNûlS U¦É UxÉlÉ MüÍsÉiÉÉliÉUÏrÉ
mÉëcNûÉlÉÇ AÇoÉ iÉuÉ MüqÉï ÌlÉiÉÇoÉ ÌoÉÇoÉqÉç || 27 ||
xrÉlSlÉÑ UÉaÉ qÉÉkÉuÉÉËU mÉÑUÉËU cÉåiÉÉ
xɳÉaÉ oÉlkÉ qÉÍhÉ uÉåhÉÑ MüÉqÉÔ MülSqÉç |
oÉÎlS M×üiÉålSì aÉeÉ mÉÑwMüU qÉÑakÉ UÇpÉÉÇ
lÉlSqÉxÉÑlSUÏ ÍzÉuÉå ™ÌS xÉlSkÉÉlÉÉ || 28 ||
qÉÑakÉÉåssÉxÉiÉç MülÉMü lÉÔmÉÑU lÉakÉ lÉÉlÉÉ
U¦É pÉrÉÉåkuÉï aÉiÉrÉ mÉÉËUiÉÉåÍpÉUÉqÉqÉç |

swayamvara paarvatee mantramaalaa stotram v1
www.bharatiweb.com
Page 3

ÍcÉiÉ mÉëxxÉÉåÌiÉ eÉrÉ MüWûsÉ MülPûÏ eÉlbÉ
rÉÑaqÉÇ iuÉSÏrÉ qÉaÉlÉÎlSlÉÏ ÍcÉliÉrÉÉqÉ: || 29 ||
ZÉOèuÉÉlaÉ mÉÉÍhÉ qÉMÑüOåûlÉ iÉjÉÉ iÉjÉÉ
xÉÇM×ü¹ aÉërÉÉå mÉëÉhÉÉÌSzÉÑ mÉëhÉrÉ mÉëMüÉåmÉå |
A¹ÉlaÉ mÉÉPû xÉÌWûiÉÇ mÉëhÉiÉÉåÎxqÉ sÉokÉÑÇ
C¹ÉÇ aÉÌiÉÇ eÉlÉlÉÏ mÉÉS mÉrÉÉåeÉrÉÉå¸å || 30 ||
™±ÉmÉïhÉÇ qÉqÉ qÉ×eÉliÉÑ iÉSÉ iuÉSlaÉ
qÉѱ SìÌuɱÑÌiÉ pÉuÉåÌSWû xÉÉlÉÑ ÌoÉÇoÉqÉç |
E¨ÉÑlaÉ SæirÉ xÉÑU qÉÉæÍVûÍpɽqÉÉlÉÉå
ÂSìÌmÉërÉå iÉuÉ mÉÉSÉoeÉ pÉuÉÉ mÉUÉaÉÉ || 31 ||
S±É xÉÑZÉÉÌlÉ qÉqÉ cÉ¢ü MüsÉÉlkÉUxjÉÉ
U£üÉÇoÉUlÉ qÉÉsrÉkÉUÉ eÉmÉpÉÉ |
ÂSìÉhÉÏ mÉÉzÉ ´ÉÑÍhÉ cÉÉmÉ xÉUÉaÉë WûxiÉÉ
MüxiÉÔUÏ MüÌPûsÉÉÌMülÉÏ lÉuÉ MÑülMÑüqÉÉSìÉï
|| 32 ||
rÉSè mÉlMüeÉlqÉ ÌlÉsÉrÉÇ MüUmÉ© zÉÑÇpÉ
SÇpÉÉåÂWÇû pÉÑuÉlÉ qÉlaÉVû qÉÉÌSìrÉliÉå |
AÇoÉÉåÂWûMü xÉÑ¢üÉåiÉÉåiÉç MüU mÉÉMü qÉåMÇü
xÉÇpÉÉuÉrÉå ™ÌS ÍzÉuÉå iÉuÉ zÉÌ£üpÉåSqÉç || 33 ||
qÉlSÉU MÑülS xÉÑwÉqÉÉ MüU mÉssÉuÉÉå±iÉç
mÉÑhrÉɤÉkÉÉqÉÉ mÉѹMü mÉÔhÉïMÑÇüpÉÉ |
cÉlSìÉkÉï cÉÉ qÉMÑüOû lÉuÉ mÉ©xÉÇxjÉÉ
xÉÉlkÉåÌSuÉÏiÉÑ pÉuĘ́ɽÌS lÉ: ̧ÉlÉå§ÉÉ || 34 ||
qÉkrÉå MüSÇoÉ uÉlÉÇ ÎxjÉiÉSè U¦ÉSÉåsÉÇ
E±³ÉZÉÉaÉë qÉÑZÉUÏ M×üiÉ U¦É uÉÏhÉÉqÉç |

AirÉliÉ lÉÏsÉ MüqÉlÉÏrÉ MüsÉåoÉUÇ iuÉÉÇ
EixÉlaÉ sÉÍsÉiÉÉ qÉlÉÉå¥ÉxÉÑZÉÏÇ EmÉÉxÉrÉå
|| 35 ||
uÉÉiÉïqÉWåû qÉlÉxÉÏ xÉlkÉSÏÇ ÌlÉiÉÉliÉ
U£üÉÇ uÉUÉpÉrÉ ÌuÉUÉeÉÏ MüUÉUÌuÉlSÉqÉç |
E²åsÉqÉkrÉuÉxÉiÉÏÇ qÉkÉÑUÉlaÉÏ qÉÉrÉÉÇ
iɨuÉÉÎiqÉMüÉÇ pÉaÉuÉiÉÏÇ pÉuÉÉiÉÏÇ pÉeÉliÉ: || 36 ||
zÉÇpÉÑÌmÉërÉÉÇ zÉÍzÉMüsÉÉ MüÍsÉuÉiÉÇxÉÉÇ
xÉÇpÉÉÌuÉiÉ ApÉrÉuÉUÉÇ MÑüzÉ mÉÉzÉ mÉÉÍhÉqÉç |
xÉÇmÉSè mÉëSÉlÉ ÌlÉUiÉÉÇ pÉÑuÉlÉåµÉUÏÇ iuÉÉÇ
zÉÇpÉÑ‹mÉ ÂcÉÇmÉU M×ümÉÉÇ EmÉÉxÉå || 37 ||
AÉÃRû iÉÑlaÉ iÉÑUaÉÉÇ qÉ×SÒ oÉÉWÒûuÉssÉÏÇ
AÉÃRû mÉÉzÉ ´ÉÑÍhÉ uÉå§É sÉÉPÇû ̧ÉlÉå§ÉqÉç |
AÉUÉåÌmÉiÉÉÇ AÎZÉsÉÉ xÉliÉÉlÉlÉå mÉëMüOûpÉÉÇ
AÉUÉkÉrÉÉÍqÉ pÉuÉÌiÉ qÉlÉxÉÉ qÉlÉÉå¥ÉÉqÉç || 38 ||
MüqÉÉïÎiqÉMåü eÉrÉ eÉrÉ AÎZÉsÉkÉqÉï qÉÔiÉåï
ÍcÉlqÉÉiÉ×Måü eÉrÉ eÉrÉ Ì§ÉaÉÑhÉ xuÉÃmÉå |
MüsqÉÉzÉ bÉqÉï ÌmÉzÉÑlÉÉlÉç MüÂhÉÉqÉ×iÉÉSìåï
xÉÉqÉëÉerÉ xÉqrÉaÉÍpÉÍzÉlcÉ SØaÉlcÉsÉæUç lÉ
|| 39 ||
wɳÉqÉÍxÉ iuÉqÉÉÌS SæuÉiÉÉÇ A¤ÉUÉhÉÉÇ
uÉhÉï §ÉrÉÉåÌSiÉ qÉlÉÑ mÉëM×üÌiÉ: iuÉqÉåuÉ |
iuɳÉÉqÉ ÌuɵÉqÉlÉÑ zÉÌ£ü MüsÉÉÇ iuÉSlrÉiÉç
ÌMü³ÉÉqÉ SæuÉiÉÉÍqÉWûÎxiÉ xÉqÉxiÉ qÉÔiÉåï || 40 ||
rÉÉMüÌmÉ ÌuɵÉeÉlÉ qÉÉåWûlÉ ÌSurÉ qÉÉrÉÉ

swayamvara paarvatee mantramaalaa stotram v1
www.bharatiweb.com
Page 4

´ÉÏMüÉqÉuÉæËU uÉmÉÑUÉkÉï WûUÉlÉÑpÉuÉ |
mÉëMüÉzÉrÉiÉå eÉaÉSϵÉUÏ xÉÉ iuÉqÉxqÉÉlÉç
qÉÔMÇü AlrÉ zÉUhÉÉlÉç mÉËU mÉÉÌWû SÏlÉÉlÉç || 41 ||
Mü§Éæï lÉqÉÉåxiÉÑ eÉaÉiÉÉåÌlÉÎZÉsÉÉxrÉ pÉirÉæï
WûirÉæï lÉqÉÉåxiÉÑ ÌuÉÍkÉ ÌuÉwhÉÑ WûUÉiqÉ zÉYirÉæ: |
pÉYirÉæ lÉqÉÉåxiÉÑ pÉÑuÉlÉÉÍpÉ qÉÉiÉÉ mÉëxÉÔirÉæ
qÉÑYirÉæ lÉqÉÉåxiÉÑ qÉÑÌlÉqÉlQûsÉ SØwrÉqÉÔirÉæï:
|| 42 ||
wÉQèuÉY§É WûÎxiÉqÉÑZÉ eÉѹmÉÉSxrÉ pÉiÉÑï
ËU¹ÉåmÉ aÉÑWûlÉ xÉÑkÉÉmsÉÑiÉ qÉlÉxÉxrÉ |
SØwšÌlÉmÉÏrÉ uÉSlÉålSÒ qÉͤÉlÉlaÉå
iÉÑwšÎxjÉiÉå ÌuÉiÉUSåÌuÉ SrÉÉuÉÉæMüÉlÉç || 43 ||
rÉliÉÉliÉUÇ pÉÉÌuÉiÉ× pÉÔiÉ pÉuÉÇ qÉrÉÉ rÉiÉç
xuÉmlÉ mÉëeÉÉaÉÉU xÉÑwÉÑÎmiÉ zÉÑÎmiÉÍzÉ uÉÉlaqÉlÉÉå¥Éæ:
|
ÌlÉirÉÇ iuÉSÉcÉïlÉ MüsÉxÉÑ xÉqÉxiÉqÉåiÉiÉç
pÉ£üÉlÉÑMÇüÌmÉÌlÉ lÉqÉxiÉÑ iÉuÉ mÉëxÉÉSiÉ: || 44 ||

xuÉÉWåûÌiÉ xÉÉaÉU xÉÑiÉåÌiÉ xÉÑUmÉaÉåÌiÉ
urÉÉWûÉUÃmÉ xÉÑzÉqÉåÌiÉ WûËUÌmÉërÉåÌiÉ |
lÉÏWûÉU zÉæsÉ iÉlÉrÉåÌiÉ mÉ×jÉYmÉëMüÉzÉ
ÃmÉÇ mÉUqÉåzÉ qÉÌWûzÉÏÇ pÉÉuÉÉÌiÉÇ pÉeÉÉqÉ:
|| 45 ||
WûUxTÑüUiÉç MÑücÉÌaÉUå WûUeÉÏuÉlÉÉjÉå
WûËUxuÉÃÌmÉhÉÏ WûËUmÉëqÉÑÌ£ü uÉl±å |
WåûUÇoÉzÉÌ£ükÉU lÉÎlSlÉÏ WåûqÉuÉhÉåï
Wåû cÉlQûÏ WæûqÉuÉiÉÏ SåÌuÉ lÉqÉÉå lÉqÉxiÉå || 46 ||
rÉå iÉÑ xuÉrÉÇuÉU qÉWûÉxiÉuÉ qÉl§ÉqÉåSÇ
mÉëÉiÉ: lÉUÉ xÉMüsÉ ÍxÉήMüUÇ eÉmÉÎliÉ |
pÉÔÌiÉ mÉëpÉuÉ eÉlÉ UleÉlÉ MüÐÌiÉï xÉÉælSrÉï
AÉÃmrÉÇ AÉrÉÑUÌmÉ SÏbÉïqÉÌmÉ sÉpÉliÉå || 47 ||
zÉiÉM×üiÉÑ mÉëuÉ×irÉ qÉirÉï iÉirÉÉÍpÉ mÉëhirÉmÉ
¢üqÉ mÉëzÉ×iuÉU ÎxqÉiÉ mÉëpÉÎlcÉSxrÉ mÉlMüeÉå |
WûUÌmÉërÉå uÉUmÉëSå SÉUSÉUålSì MülrÉMåü
WûËUSìrÉ xÉqÉÎluÉiÉå SËUSìiÉÉÇ WûU SØiÉqÉç || 48 ||

swayamvara paarvatee mantramaalaa stotram v1
www.bharatiweb.com
Page 5


Related documents


swayamvara parvati mantramala stotram dev v1
swayamvara parvati mantramala stotram eng v2
swayamvara parvati mantramala stotram dev v1 1
whitepaper welzijn op het werk
paperjamz elektrische gitaar voor kinderen1204
paperjamz gitaar voor kinderen het1315


Related keywords