PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactswayamvara parvati mantramala stotram eng v2.pdf


Preview of PDF document swayamvara-parvati-mantramala-stotram-eng-v2.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


vandamahe kanaka mangaLasootra shobhaa
sandeepta kumkuma valitraya baangi ramyam |
mandaaradshikaswara vikaswara naada vidyaa
sandarbha garbhamgaje tava kanTha naalam || 23 ||
rakshaarthamaatru mama moordhani dhatswa nityam
dakshaari gadaa pari rambhaa rasaanukoolam |
akshamahema kaDakanagadaa ratna shobham
laakshavilam jananee paaNiyugam twadeeyam || 24 ||
jaambharee kumbhee varakumbha nibhamurojaa
kumbhadwayee lalitaa sambhruta ratnamaalam |
shambhor bhujaih anudinam nibhidaangapaali
shaambhavee tam bhuvana sundaree bhaavayaamaha || 25 ||
garvaapahe vaata daLasya tanoodharante
nirvyoodabhaasee tava naabhi sarasya gaade |
sarvaavaloka ruchi medura roma vallee
nirvasite vasatu dishaanam arali || 26 ||
machedasi sphuratu mara rathaanga bhaangeem
ucchairddhaanaa maatipi varata nidhaanam |
swacChanda ratna rasana kalitaantareeya
pracChaanam amba tava karma nitamba bimbam || 27 ||
syandanu raaga maadhavaari puraari chetaa
sannaga bandha maNi veNu kaamooru kandam |
bandi krutendra gaja pushkara mugdha rambhaam
nandamasundaree shive hrudi sandadhaanaa || 28 ||
mugdhollasat kanaka noopura nagdha naanaa
ratna bhayordhva gataya paaritobhiraamam |
chita prassoti jaya kahala kanThee jangha
yugmam twadeeya maganandinee chintayaamaha || 29 ||
khaTwaanga paaNi makuTena tathaa tathaa
samkrushTa grayo praaNaadishu praNaya prakope |
ashTaanga paaTha sahitam praNatosmi labdhum
ishTaam gatim jananee paada payojayoshThe || 30 ||
hrudyaarpaNam mama mrujantu tadaa twadanga
mudya dravidyuti bhavediha saanu bimbam |
uttunga daitya sura mouLibhiruhyamaano
rudrapriye tava paadaabja bhavaa paraagaa || 31 ||

swayamvara paarvatee mantramaalaa stotram v1
http://vedicgrace.com
http://vedicgrace.in

Page 4