ptsf deklracja .pdf

File information


Original filename: ptsf_deklracja.pdf
Author: Daniel

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 23/10/2016 at 22:06, from IP address 83.25.x.x. The current document download page has been viewed 309 times.
File size: 181 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ptsf_deklracja.pdf (PDF, 181 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Deklaracja Członkowska nr __________

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji
Nazwisko
Imię
Drugie imię
Data urodzenia

D

D

-

M

M

-

R

R

R

R

E-mail
Rok studiów

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883. wraz z późniejszymi
zmianami), wykorzystywanie ich w celach statutowych, a także na umożliwienie korzystania z nich podmiotom
współpracującym ze Stowarzyszeniem.
Zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych, a także o prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia
moich danych osobowych. Moimi danymi osobowymi administrować będzie Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) na mój adres e-mail lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej.
Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że składki członkowskie nie podlegają nigdy zwrotowi.
Oświadczam, iż znam Statut Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji i zobowiązuje się do przestrzegania go.
Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej deklaracji dane są prawdziwe.

……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

…………………………………………………………
(PODPIS)

Deklaracja Członkowska nr __________

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU LOKALNEGO ODDZIAŁU PTSF
Członek opłacił składkę na rok ……………………………………. TAK/NIE

*

……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

……………………………………………………………
(PODPIS SKARBNIKA ODDZIAŁU)

NADANIE CZŁONKOSTWA:
Decyzją Zarządu Oddziału ……………………………… z dnia ………………………… student(ka) ……………………………………………………
*
ZOSTAŁ (A) / NIE ZOSTAŁ(A) przyjęty(a) w poczet członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji
……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

……………………………………………………………
(pieczęć)

(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ODDZIAŁU)

PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA:

ROK AKADEMICKI:

ROK STUDIÓW:

GRUPA DZIEKAŃSKA:

Informacja o opłaceniu
składki i inne uwagi:

PODPIS Przewodniczącego
ODDZIAŁU:

WYGAŚNIĘCIE/POZBAWIENIE* CZŁONKOSTWA:
Zarząd Oddziału ……………………………… dnia ………………………… podjął decyzję o WYGAŚNIĘCIU/POZBAWIENIU*
członkostwa w Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji

……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)
* niepotrzebne skreślić

(pieczęć)

……………………………………………………………
(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ODDZIAŁU)


Document preview ptsf_deklracja.pdf - page 1/2

Document preview ptsf_deklracja.pdf - page 2/2

Related documents


ptsf deklracja
karta zg oszenia maj warszawa
wkpp regulamin 2017
wniosek o nadanie loginu marek
ewelina michta cv
umowa

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ptsf_deklracja.pdf