PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactptsf deklracja .pdf


Original filename: ptsf_deklracja.pdf
Author: Daniel

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 23/10/2016 at 22:06, from IP address 83.25.x.x. The current document download page has been viewed 218 times.
File size: 181 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Deklaracja Członkowska nr __________

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji
Nazwisko
Imię
Drugie imię
Data urodzenia

D

D

-

M

M

-

R

R

R

R

E-mail
Rok studiów

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883. wraz z późniejszymi
zmianami), wykorzystywanie ich w celach statutowych, a także na umożliwienie korzystania z nich podmiotom
współpracującym ze Stowarzyszeniem.
Zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych, a także o prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia
moich danych osobowych. Moimi danymi osobowymi administrować będzie Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) na mój adres e-mail lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej.
Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że składki członkowskie nie podlegają nigdy zwrotowi.
Oświadczam, iż znam Statut Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji i zobowiązuje się do przestrzegania go.
Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej deklaracji dane są prawdziwe.

……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

…………………………………………………………
(PODPIS)

Deklaracja Członkowska nr __________

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU LOKALNEGO ODDZIAŁU PTSF
Członek opłacił składkę na rok ……………………………………. TAK/NIE

*

……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

……………………………………………………………
(PODPIS SKARBNIKA ODDZIAŁU)

NADANIE CZŁONKOSTWA:
Decyzją Zarządu Oddziału ……………………………… z dnia ………………………… student(ka) ……………………………………………………
*
ZOSTAŁ (A) / NIE ZOSTAŁ(A) przyjęty(a) w poczet członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji
……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

……………………………………………………………
(pieczęć)

(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ODDZIAŁU)

PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA:

ROK AKADEMICKI:

ROK STUDIÓW:

GRUPA DZIEKAŃSKA:

Informacja o opłaceniu
składki i inne uwagi:

PODPIS Przewodniczącego
ODDZIAŁU:

WYGAŚNIĘCIE/POZBAWIENIE* CZŁONKOSTWA:
Zarząd Oddziału ……………………………… dnia ………………………… podjął decyzję o WYGAŚNIĘCIU/POZBAWIENIU*
członkostwa w Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji

……………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)
* niepotrzebne skreślić

(pieczęć)

……………………………………………………………
(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ODDZIAŁU)


ptsf_deklracja.pdf - page 1/2
ptsf_deklracja.pdf - page 2/2

Related documents


ptsf deklracja
wniosek
kartazg oszenia
zs3 krasnik 1 zg oszenie popr
pcm zg oszenie
pi karska promocja pepsi zg oszenie


Related keywords