PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAngelas Sargas 1.pdf


Preview of PDF document angelas-sargas-1.pdf

Page 1...6 7 8910264

Text preview


8
vadovaujamas E.Kaliačiaus, buvo paliktas rezerve patrulinės tarnybos bataliono patalpose Jogailos
gatvėje.
Man dar toptelėjo mintis, galbūt gimusi nagrinėjant Vakarų valstybių praktiką: reikia
kalbėtis su mitinguotojais apie priežastis, kodėl jie susirinko. Girdint visiems kolegoms paskambinau
V.Landsbergiui, pasiūliau šią idėją – paskirti grupę žmonių, kurie pasikalbėtų apie kainų pakėlimą,
dėl kurio ir buvo rengiamas mitingas. V.Landsbergis sutiko, padėkojo už tokį siūlymą.
Bet tai nebuvo padaryta. Klausiau vėliau V.Landsbergio, kodėl. Sako, pavedžiau šį reikalą
Z.Vaišvilai…O ir pats mitingas prasidėjo anksčiau nei buvo planuota, žmonės buvo atvežti
autobusais prie AT ne 9 val. ryto, kaip buvo nurodyta mitingo organizatorių paraiškoje, o gerokai
anksčiau, todėl policininkai iš pradžių liko vieni prieš minią. 250 KAD karių taip ir neatvyko,
A.Skučo apsaugininkai sulindo į pastato vidų. Taigi, jėgų mums iš pradžių tikrai pritrūko tam, kad
neprileisti mitinguotojų prie pat AT rūmų. E.Kaliačiaus padalinys atvyko taip pat kiek pavėluotai,
mat kariškiai iš anksto užblokavo ryšį ir su YPPB nepavyko tučtuojau susisiekti. Kalčiausi, žinoma,
likome mes ir tie vargšai omonininkai, kurių nemažai buvo sužeista grumtynių metu. Kai po to buvo
sudaryta komisija, aš tiesiai šviesiai paaiškinau, kodėl taip atsitiko, pasiūliau apklausti ne tik mus,
bet ir A.Butkevičių, A.Skučą, Z.Vaišvilą, V.Landsbergį…“

Tačiau vis tik ypatingasis būrys spėjo atvykti ir užstojo kelią miniai ir specialiai parengtiems
provokatoriams prie pat AT durų.
Kaip jau minėta, padėtis Lietuvoje buvo aštrinama iš abiejų pusių. Proimperinės jėgos
Maskvoje, bergždžiai tikėdamos pasukti laiką atgal, griebėsi „sunkiosios artilerijos“, kurios
vaidmenį turėjo suvaidinti TSRS prezidento M.Gorbačiovo kreipimasis į Lietuvos TSR
Aukščiausiąją Tarybą, pasirodęs tiek sąjunginėje, tiek Lietuvos spaudoje:
„… Susidariusią padėtį sąlygoja grubūs TSRS ir Lietuvos TSR konstitucijų pažeidimai bei
nukrypimai, … siekimas demokratiniais lozungais įgyvendinti politiką, nukreiptą į buržuazinės
santvarkos atkūrimą, kuri prieštarautų liaudies interesams. Atsakomybė už tai tenka Respublikos
Aukščiausiajai Tarybai…
Situacija iš esmės veda į aklavietę. Būtinumas išeiti iš susidariusios padėties verčia imtis
skubių priemonių. … Žmonės, nusivylę politika, kurią vykdo dabartinė vadovybė, reikalauja įvesti
prezidentinį valdymą…“6
Kaip matome, tai buvo ne tik perspėjimas, esą Maskva pereina į puolimą, bet ir signalas
vietinei „penktajai kolonai“, be to, bandymas avansu suversti atsakomybę už tokios politikos
pasekmes Lietuvos valdžiai.
6

„Respublika“, 1991, Nr.7, sausio 11d.