PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (2) .pdfOriginal filename: ΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ (2).pdf
Title: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2014-2015)
Author: pc1

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 12/11/2016 at 21:14, from IP address 2.84.x.x. The current document download page has been viewed 490 times.
File size: 368 KB (3 pages).
Privacy: public file

Document preview


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2016-2017)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Χ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Διευθύντριας :
ΤΗΛ.:
FAXQ
e-mail Σχ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ X

ΕΑΕΠ ….

ΖΕΠ …..

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: Αρ. πράξης:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ημερομηνία:

«Χερσαία και Υδατικά Οικοσυστήματα».
ΤΑΞΗ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΟΡΙΑ:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(σταθερό, κινητό, e-mail)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(σταθερό, κινητό, e-mail)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡ. ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡ. ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Χερσαία και Υδατικά Οικοσυστήματα».
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών της Δ’ τάξης σε περιβαλλοντικά ζητήματα
και ειδικότερα αναφορικά με την προστασία των φυσικών (χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων). Εκκινώντας από τη
βασική ορολογία που αναφέρεται στα οικοσυστήματα, οι μαθητές θα γνωρίσουν ποιοι είναι οι βιοτικοί και αβιοτικοί
παράγοντες, θα εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες/κατηγορίες των οργανισμών (αυτότροφων, ετερότροφων και
αποικοδομητών), θα γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των οργανισμών της τροφικής
αλυσίδας και θα μάθουν για τα τροφικά πλέγματα. Ειδικότερα, η εξοικείωση των μαθητών με τα χερσαία
οικοσυστήματα θα εστιάσει στα δάση (τροπικά, εύκρατα, κωνοφόρων, μεσογειακά, αισθητικά), τους θαμνώνες, τους
λειμώνες (στέπες), τις ερήμους, ενώ διεξοδική αναφορά θα γίνει στις επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης στη
βιοποικιλότητα των χερσαίων οικοσυστημάτων και στη δραματική ερημοποίησή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών. Παράλληλα, οι μαθητές θα γνωρίσουν τα παράκτια οικοσυστήματα (βραχωδών και αμμωδών ακτών) και θα
αποκομίσουν ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά με τα οικοσυστήματα που συναντώνται στις εκβολές των ποταμών, στις
λιμνοθάλασσες και στους παράκτιους υγροβιότοπους. Γενικότερα, το πρόγραμμα θα επιχειρήσει να βοηθήσει τους
μαθητές και τις μαθήτριες να ενισχύσουν την οικολογική τους συνείδηση, εξετάζοντας τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο
της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων. Ένας επιπλέον άξονας του θέματος θα είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των
μαθητών ότι η εκτίμηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων είναι προβληματικότερη από αυτή της ποικιλότητας
των ειδών αφού τα όρια των βιοκοινοτήτων και των οικοσυστημάτων είναι συχνά ασαφή ή δυσδιάκριτα και ο ορισμός
τους σε κάθε περίπτωση υποκειμενικός.
3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
Κυριότερη σύνδεση θα γίνει με το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με την Ενότητα 3
«Η φύση είναι το σπίτι μας» (Φυσικό Περιβάλλον και Προστασία) και τα Κεφάλαια 1 και 2 («Οικοσυστήματα της
Ελλάδας» και «Οικοσυστήματα του τόπου μας». Έμμεση αλλά σαφής θα είναι η διασύνδεση με τη Γλώσσα, καθώς στο
πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν τόσο δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην κατανόηση και παραγωγή
προφορικού λόγου όσο και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και γραπτής έκφρασης).
4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
I.

Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια του οικοσυστήματος.

II.

Να μελετήσουν διαφορετικά οικοσυστήματα και τα χαρακτηριστικά είδη τους.

III.

Να ταξινομήσουν τα οικοσυστήματα σε φυσικά και τεχνητά, χερσαία και υδατικά.

IV.

Να διερευνήσουν αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες σε διαφορετικά οικοσυστήματα.

V.

Να κατανοήσουν τη δομή και τις λειτουργίες τους.

VI.

Να χαρτογραφήσουν τα οικοσυστήματα που θα μελετήσουν.

VII.

Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

VIII.

Να αντιληφθούν τη μεγάλη σημασία ενός υγιούς οικοσυστήματος και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες.

IX.

Να κατανοήσουν τη σημασία της χλωρίδας και της πανίδας στη ζωή των ανθρώπων.

X.

Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα.

XI.

Να προτείνουν κοινές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

5. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
I.

Γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με την έννοια του οικοσυστήματος γενικά.

II.

Γνωριμία με τα χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα (τα είδη, τις ονομασίες, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα)

III.

Εξειδίκευση του προσανατολισμού του προγράμματος και εστίαση του ενδιαφέροντος στα οικοσυστήματα της
Ελλάδας.

IV.

Ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος (ζώα, φυτά, νερό, φως, αέρας, έδαφος) και
έμφαση στη ζωτικής σημασίας αλληλεξάρτησή τους για την ισορροπία της ζωής στον πλανήτη.

V.

Αναφορά στις αρνητικές επιπτώσεις και το αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης επί της αρμονικής
λειτουργίας και αρμονίας/ισορροπίας των χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων. Συνέπειες αυτής της
ανισορροπίας στην αειφορία του πλανήτη μας.

VI.

Υλοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής με σύνθεση αφίσας, μηνυμάτων για την προστασία των
οικοσυστημάτων.

VII.

Διαμόρφωση θεατρικού δρώμενου σχετικού με το θέμα και παρουσίασή του στους γονείς των παιδιών της
τάξης.

VIII.

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και σύνθεση ηλεκτρονικής αφίσας με την εφαρμογή Glogster.

IX.

Υλοποίηση πειραμάτων για την καλύτερη κατανόηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.

X.

Αξιοποίηση πλούσιου εποπτικού υλικού και σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, προβολή βίντεο και
ντοκιμαντέρ για τα οικοσυστήματα και τους βασικούς κινδύνους/απειλές που αντιμετωπίζουν

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 μήνες.
7. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ: επίσκεψη στον Υγροβιότοπο της Βραυρώνας ή (εναλλακτικά) στο δάσος της
Καισαριανής.

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ): συνεργασία με τους γονείς των παιδιών αλλά και των
μαθητών της Δ’ τάξης με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης, που πρόκειται να υλοποιήσουν περιβαλλοντικό
πρόγραμμα με άξονα την παγκοσμιοποίηση.
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ανάρτηση των δράσεων σχετικά με το θέμα στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας και στο προσωπικό ιστολόγιο
παιδαγωγικών δράσεων της εκπαιδευτικού της τάξης.

Η εκπαιδευτικός

Η Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας


ΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ (2).pdf - page 1/3
ΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ (2).pdf - page 2/3
ΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ (2).pdf - page 3/3

Download original PDF file

Related documents


PDF Document 2 2
PDF Document untitled pdf document
PDF Document portfolio mauricioquitero2014
PDF Document sxedio organismoy aei
PDF Document 75 4653 7 0
PDF Document untitled pdf document 1


Related keywords