PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactzakonoproekt majoritaren .pdf


Original filename: zakonoproekt-majoritaren.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by PDFMerge! (http://www.pdfmerge.com) / iText® 5.5.8 ©2000-2015 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 22/11/2016 at 18:51, from IP address 178.169.x.x. The current document download page has been viewed 508 times.
File size: 769 KB (23 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Изх. № 04-96/21.11.2016г.
ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
43-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

На 6 ноември 2016 г. българските граждани гласуваха в национален
референдум по три ключови за демокрацията въпроса - смяна на пропорционалната с
мажоритарна изборна система; намаляване на държавното финансиране на партиите;
задължителен вот на избори и референдуми.
Референдумът за малко не достигна прага, за да стане задължителен за
Народното събрание, но участието на гражданите и подкрепата им и по трите
въпроса са внушителни –

на референдума за гласували 3 488 558 български

граждани. На въпрос 1 „Подкрепяте ли народните представители да се избират с
мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“ с „да“ са
отговорили 2 509 864 гласоподаватели. На въпрос 2 „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и референдумите?“ с „да“ са отговорили
2 158 929 граждани. На въпрос 3 „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия,
отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ с „да“ са
отговорили 2 516 791 гласоподаватели.
Тази огромна по мащаб подкрепа прави референдума, който формално не е
задължителен, морално и политически задължителен за институциите и политиците.
Като омбудсман на Република България, който се застъпва за правата на
българските граждани, имам ангажимент за защита и подкрепа и на техните
граждански и политически права. Респектирана съм от заявената воля на гражданите
за смяна на изборната система. В качеството ми на посредник между гражданите и
институциите, заедно с независими експерти подготвихме проект за промяна в
1202 София, ул. „Джордж Вашингтон” 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: priemna@ombudsman.bg

Изборния кодекс, по силата на който да бъде въведен мажоритарен избор на народни
представители в два тура с абсолютно мнозинство, така както го поискаха
българските граждани. По този начин, като използвам правото си на косвена
законодателна инициатива, се надявам да подпомогна работата на Народното
събрание. Категорично съм убедена, че вотът на българските граждани, изразен на
референдума, е не просто препоръка към народните представители, а израз на
категоричната им воля за смяна на изборната система.
Със законопроекта се предлага въвеждането на мажоритарна изборна система
с абсолютно мнозинство на два тура чрез създаване на 231 равни едномандатни
изборни района в страната и 9 едномандатни изборни района извън страната.
Всички 240 народни представители ще се избират по мажоритарна система с
регистрирани в едномандатни изборни райони кандидатски листи на партии,
коалиции и иницитивни комитети (чл. 246). Всеки избирател ще има право на един
глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен изборен район. В
едномандатните изборни райони за избран ще се смята кандидатът, получил повече
от половината от всички действителни гласове. Когато на първия тур никой от
кандидатите за народен представител не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур. На
втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много
действителни гласове.
Районирането е от голямо значение при прилагане на мажоритарен избор,
поради което се предлага то да бъде част от Изборния кодекс като негово
приложение (чл. 249).
За първи път се дава възможност българските граждани в чужбина също да
могат да избират мажоритарни кандидати в обособените 9 едномандатни изборни
района. Броят на изборните райони извън страната е определен въз основа на
данните от гласуването на последните два избора за народни представители.
Предвижда се Централната избирателна комисия да назначи 231 районни
избирателни комисии, които да се състоят от 9 членове. Централната избирателна
комисия

ще

изпълнява

функциите

на

районна

избирателна

комисия

за

едномандатните изборни райони извън страната. Районните избирателни комисии ще
обявяват избраните народни представители и ще издават удостоверенията им. Също
така те ще насрочват втория тур за народен представител, когато няма избран
кандидат, а когато няма избран народен представител на втория тур или когато
1202 София, ул. „Джордж Вашингтон” 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: priemna@ombudsman.bg

изборът е обявен за незаконен, или при предсрочно прекратяване пълномощията, ще
уведомяват Централната избирателна комисия да предложи насрочване на частичен
избор (чл. 72). Централната избирателна комисия ще обявява резултатите от
изборите за цялата страна след произвеждането на втория тур (чл. 247).
Предвид мажоритарността на вота и за да се избегне изкривяване на
резултатите, се предлага право да избират народни представители в едномандатните
изборни райони в страната да имат българските граждани, които са живели наймалко през последните 6 месеца в съответния изборен район (чл. 243).
По отношение на инициативните комитети се предлага намаляване на броя на
подписите, необходими за подкрепа на кандидат, а именно най-малко едно на сто,
но не повече от 500 избиратели и се премахва изискването за постоянен адрес на
територията на изборния район (чл. 257).
В съответствие със заявената воля на гражданите за задължително гласуване и
на референдуми, се предлагат съответни промени в Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Във връзка с горното и на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана и
чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, и в изпълнение
на поетия от мен ангажимент пред българските граждани за защита на техните права,
Ви представям предложение за

изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Предвид кратките срокове и огромната по обем работа за райониране на страната на
231 едномандатни изборни района и определяне на 9 изборни района в чужбина,
проектът за приложение №6, съдържащ информация за наименованието, границите и
номерацията на изборните райони, ще бъде внесен в срок до 28 ноември 2016 г.
Моля да предоставите предложенията на народните представители за
обсъждане и евентуално внасяне в Народното събрание.

С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1202 София, ул. „Джордж Вашингтон” 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: priemna@ombudsman.bg

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр.
39, 57 и 85 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 2 след думите „общи избори за“ се добавя „народни
представители и“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на” се
заменят със „се образуват”.
§ 3. В чл. 9, ал. 6 се създава изречение второ: „При избори за народни
представители избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари
хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги
се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели
през последните 6 месеца преди изборния ден в съответния изборен район, на
територията на който е съответното заведение, домът или друга
специализирана институция.“
§ 4. В чл. 22, ал. 1 след думата „кандидати“ се добавя „в съответния
изборен район“.
§ 5. В чл. 29, ал. 1 думите „за народни представители“ се заличават и се
създава изречение второ: „При избори за народни представители
ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане съставят избирателни списъци на задържаните лица,
които не изтърпяват наказание лишаване от свобода, ако местонахождението
на съответното място съвпада с изборния район, където лицата са живели
най-малко през последните 6 месеца, съгласно чл. 243.“
§ 6. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за народни представители“ се заличават.
2. В ал. 6 след думата „избори“ се добавя „за народни представители и“.
§ 7. В чл. 36, ал. 2, изречение първо след думата „избори“ се добавя „за
народни представители и“, а след думите „изборния ден“ се добавя
„в съответния изборен район или“.
1

§ 8. В чл. 38, ал. 2, т. 8 след думата „избори“ се добавя „за народни
представители и“.
§ 9. В чл. 57, ал. 1, т. 21 думите „поредните номера в бюлетината на
партиите и коалициите при избори за народни представители“ се заличават.
§ 10. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „многомандатен изборен район“ се заменят с
„едномандатен изборен район, с изключение на едномандатните изборни
райони извън страната“;
б) в т. 2 думите „последните избори за народни представители за
Народно събрание“ се заменят с „изборите за народни представители през
2014 г.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При избори за Велико народно събрание Централната избирателна
комисия с решение определя районните избирателни комисии по ал. 1, т. 1,
които ще осъществяват правомощията си на територията на два
едномандатни изборни района.“
§ 11. В чл. 61 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 в началото се добавя „В случаите по чл. 59, ал. 1, т. 2“.
2. Създава се ал. 4а:
„(4а) При избори за народни представители районната избирателна
комисия се състои от 9 членове, включително председател, заместникпредседатели и секретар, предложени от парламентарно представените
партии и коалиции.“
3. В ал. 5 и 6 след думите „ал. 4“ се добавя „и 4а“.
§ 12. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) В случая по чл. 59, ал. 1, т. 1 районната избирателна комисия се
назначава за срока до назначаването на районната избирателна комисия за
следващите общи избори за народни представители.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в началото се добавя „В
случаите по чл. 59, ал. 1, т. 2“.
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 13. В чл. 68 се създават ал. 5-7:
2

„(5) При избори за народни представители членовете на районната
избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от деня
на назначаването им до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от
изборите.
(6) За периода от изтичането на срока по ал. 5 до назначаването на
районната избирателна комисия за следващите избори за народни
представители членовете на районната избирателна комисия получават за
сметка на държавния бюджет възнаграждение за заседания, в които са
участвали, и дежурства по ред и в размер, определени от Централната
избирателна комисия с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.
(7) Разпоредбата на чл. 97, ал. 4 се прилага и за членовете на районните
избирателни комисии за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от
изборите до назначаването на съответната районна избирателна комисия за
следващите общи избори за народни представители.“
§ 14. В чл. 72, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите
и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни
преди изборния ден;“.
2. В т. 19 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. Точка 24 се изменя така:
„24. обявява избрания народен представител и му издава
удостоверение;“.
4. Създават се т. 25а, 25б и 25в:
„25а. насрочва втори тур за народен представител, когато няма избран
кандидат и уведомява незабавно Централната избирателна комисия;
25б. в случаите, когато няма избран народен представител на втория
тур или когато изборът е обявен за незаконен, или при предсрочно
прекратяване пълномощията, уведомява Централната избирателна комисия да
предложи насрочване на частичен избор;
25в. обявява на видно място в изборния район и чрез местните средства
за масово осведомяване датата на насрочения от президента избор;“.
§ 15. В чл. 100, ал. 1, т. 4 думите „за народни представители“ се
заличават.
§ 16. В чл. 111, ал. 2 след думата „избори“ се добавя „за народни
представители и“.
3

§ 17. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за народни представители“ се заличават.
2. В ал. 2 след думата „избори“ се добавя „за народни представители и“.
§ 18. В чл. 130, т. 2 буква „а“ се отменя.
§ 19. В чл. 133, ал. 3, т. 4 думите „за народни представители“ се
заличават.
§ 20. В чл. 140, ал. 3, т. 5 думите „за народни представители“ се
заличават.
§ 21. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „избиратели“ се заменя с „български
граждани“;
б) в т. 1 думите „за народни представители“ се заличават;
в) в т. 2 след думата „избори“ се добавя „за народни представители и“.
2. В ал. 3 думата „избиратели“ се заменя с „български граждани“.
3. В ал. 4 думата „избирател“ се заменя с „гражданин по ал. 2 и 3“, а
накрая се добавя „на територията на изборния район“.
§ 22. В чл. 153 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 думата „избирателите“ се заменя с „гражданите“.
2. В ал. 4, т. 5 думите „за народни представители“ се заличават.
§ 23. В чл. 156, ал. 2 след думата „комитети“ се добавя „при избори за
президент и вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския
парламент от Република България и за общински съветници и за кметове“.
§ 24. В чл. 157, ал. 1 след думите „кандидат за“ се добавя „народен
представител и за“.
§ 25. В чл. 165, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
1. В буква „а“ числото „3 000 000 лв.“ се заменя с „2 400 000 лв.“.
2. В буква „б“ числото „200 000 лв.“ се заменя със „100 000 лв.“.
§ 26. В чл. 215, ал. 1, т. 8 думите „народни представители“ се заличават.
4

§ 27. В чл. 218, ал. 4, изречение първо думите „народни представители“
се заличават.
§ 28. В чл. 238, ал. 4 думите „за народни представители“ се заличават.
§ 29. В чл. 241, ал. 1 думите „за народни представители“ се заличават.
§ 30. В чл. 242 след думата „избори“ се добавя „за народни
представители и“.
§ 31. Член 243 се изменя така:
„Право да избират
Чл. 243. Право да избират народни представители имат българските
граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не
са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и
са живели най-малко през последните 6 месеца в съответния изборен район.“
§ 32. Член 246 се изменя така:
„Мажоритарна изборна система
Чл. 246. Изборите за народни представители се произвеждат по
мажоритарна изборна система с регистрирани в едномандатни изборни
райони кандидатски листи на:
1. партии и коалиции;
2. инициативни комитети.“
§ 33. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. упражнява контрол върху регистрацията на инициативните комитети
и кандидатите в районната избирателна комисия;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за
едномандатните изборни райони извън страната;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
4. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„4. обявява окончателните резултати от изборите за цялата страна и
извън страната на първия и на втория тур;“.
5. Досегашната т. 5 става т. 6.
6. Досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:
“7. предлага на президента на републиката да насрочи частични избори
за народни представители:
5

а) когато няма избран народен представител на втория тур;
б) когато изборът е обявен за незаконен;
в) при предсрочно прекратяване на пълномощията.“
§ 34. Член 248 се изменя така:
„Методика
Чл. 248. Определянето на резултатите от гласуването за народни
представители се извършва по методика съгласно приложение № 1.“
§ 35. Член 249 се изменя така:
„Определяне на изборните райони
Чл. 249. (1) За произвеждане на изборите територията на страната се
разделя на 231 едномандатни изборни района в страната и 9 едномандатни
изборни района извън страната. При избори за Велико народно събрание
територията на страната се разделя на 385 едномандатни изборни района в
страната и 15 едномандатни изборни района извън страната.
(2) Наименованията, границите и номерацията на изборните райони се
определят съгласно:
1. приложение № 6 при избори за Народно събрание;
2. приложение № 7 при избори за Велико Народно събрание.“
§ 36. Член 250 се отменя.
§ 37. В глава петнадесета, в наименованието на раздел IV в началото се
добавя „Заличаване“.
§ 38. В глава петнадесета, раздел IV се създава чл. 250а:
„Проверка на адресни регистрации
Чл. 250а. Кметовете на общини и областните управители извършват
6 месеца преди общи избори за народни представители проверка по реда на
чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни
регистрации, извършени в последните 12 месеца. Проверката приключва не
по-късно от два месеца преди произвеждането на общите избори.“
§ 39. В чл. 251 думите „чл. 42, ал. 1 от Конституцията“ се заменят с
„чл. 243“.

6Related keywords