komentar risale ASLU DIN .pdf


Preview of PDF document komentar-risale-aslu-din.pdf

Page 1...6 7 891019

Text preview


14

KOMENTAR RISALE ASLU-D-DIN

Pa ga je Uzvišeni protekfirio zbog uzimanja endāda20, a to su šurekā’
(partneri) u 'ibadetu. Ajeta poput ovoga ima puno. Tako da čovjek neće biti
muvehhid osim negacijom širka, odricanjem od njega i tekfirom onoga koji ga
radi.
Zatim je, P, rekao:
„Drugo: upozorenje na širk u ‘ibadetu Allahu, strogoća zbog
neprijateljevanje (el-mu’ādā’) zbog toga i tekfir onoga koji ga uradi.“

toga,

Neće se stepen21 tevhida upotpuniti22, osim ovim i to je din svih poslanika.
Oni su upozoravali na širk, kao što je rekao Uzvišeni:

ِ ‫وﻟََﻘ ْﺪ ﺑـﻌﺜْـﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱢﻞ أُﱠﻣ ٍﺔ ﱠرﺳﻮﻻً أ َِن ْاﻋﺒ ُﺪواْ اﻟﻠّﻪ و‬
‫ﻮت‬
َ ُ‫اﺟﺘَﻨﺒُﻮاْ اﻟﻄﱠﺎﻏ‬
ْ ََ
ََ َ
ُ
ُ
„Mi smo svakom narodu poslali poslanika: 'Samo Allahu 'ibadetite i klonite se
taguta.'”23
Rekao je Uzvišeni:

ِِ ِ ِ ٍ
ِ َ ِ‫وﻣﺎ أَرﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَـﺒﻠ‬
ِ ‫ﺎﻋﺒ ُﺪ‬
ِ ِ
‫ون‬
ْ
ُ ْ َ‫ﻚ ﻣﻦ ﱠر ُﺳﻮل إﱠﻻ ﻧُﻮﺣﻲ إﻟَْﻴﻪ أَﻧﱠﻪُ َﻻ إﻟَﻪَ إﱠﻻ أَﻧَﺎ ﻓ‬
َ ْ ََ

„Mi prije tebe nismo nijednog poslanika poslali, a da mu nismo objavili: 'Nema
boga24 osim Mene, zato samo Meni ibadetite!'“25
Njegove riječi: „...u 'ibadetu Allahu“. 'Ibadet je sveobuhvatan pojam za sve
što Allah voli i čime je zadovoljan, od riječi i djela, nutrinskih i vanjštinskih.26

20

Množina riječi nidd. (op. rec.)
Na ar. meqām. (op. rec.)
Neke neznalice koje ne poznaju tevhid, i drugi sa zlim namjerama i bez straha od Uzvišenog Allaha, igraju se
ovom riječju „upotpuniti“ te je čine „dokazom“ da spomenuti opisi, uopšteno, ne ulaze u aslu-d-din već u
njegovu obaveznu potpunost. Prva stvar, uz konstataciju da se na više mjesta u ovoj risali kao i mnogim knjigama
učenjaka tevhida pojam „upotpuniti“ koristi u kontekstu govora o aslu-d-dinu a ne obaveznoj potpunosti, koja
negira njihove laži jeste činjenica da je u ovoj rečenici šejh Muhammed spomenuo neprijateljevanje prema
mušricima, a isti taj koji se igra sa pojmom „upotpuniti“ uvjetuje neprijateljevanje prema mušricima za
ispravnost osnove islama, dok u pogledu uvjerenja da mušrik nije od sljedbenika la ilahe illallah tvrdi da se ne
tiče značenja la ilahe illallah bez kojeg nije moguće biti musliman. Pa kako je uveo jedno a izbacio drugo!? Iz
njihovog govora proizilazi, ili je to suština njihovog govora, iako je moguće da kažu da im značenje o kojem ja
govorim nikad nije palo na um, već da govore o tekfiru kufrom kažnjavanja, da je onaj koji ne zna da negator
postojanja Uzvišenog Allaha nije muvehhid-musliman sve dok ne porekne, zaniječe, odbije, prkosi, i slično od
vrsta nevjerstva nakon argumenta, vjerskim dokazima koji negiraju tevhid onome koji negira postojanje
Uzvišenog Allaha. S ciljem da saznaš šta ulazi u osnovu a šta je izvan nje, šta ulazi u obaveznu potpunost, poslušaj
predavanja recenzenta ove zbirke u kojima je prokomentarisao ovu risalu, i pogledaj knjigu „Odbrana osnove
dina i šejhu-l-islama od tvrdnji nosioca neznanja.“ (op. rec.)
23
Sura En-Nahl (16) 36
24
Tj. nema istinski zaslužnog obožavanja osim Mene. (op. rec.)
25
Sura El-Enbija (21) 25
21
22