Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej .pdf

File information


Original filename: Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf
Author: win7

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 27/11/2016 at 19:52, from IP address 83.23.x.x. The current document download page has been viewed 208 times.
File size: 200 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf (PDF, 200 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Biuro Organizacyjne Miejskiej Ligi Piłki Halowej
ul. Nowa 2
86-170 Nowe
Hala Widowiskowo Sportowa
tel. 52 331 43 65
hala@pumnowe.pl
facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej
Zgoda na udział w Miejskiej Lidze Piłki Halowej oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………
data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………
nazwa drużyny

I.

Działając jako przedstawiciel ustawowy, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
Miejskiej Lidze Piłki Halowej. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ligi i oświadczam
brak przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa mojego dziecka w zawodach sportowych.

II.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez
Organizatorów Ligi, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z
organizacją i przeprowadzeniem Miejskiej Ligi Piłki Halowej.

III. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
IV. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, drukowane
materiały promocyjne, oraz publikacje w Internecie itp. Wizerunek mojego dziecka może być
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i
kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych
lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
V.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również do wynagrodzeń (istniejących i
przyszłych), względem Organizatorów Ligi, z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka
na potrzeby jak w oświadczeniu.

…….…………………………………………………………………………
data i podpis Rodzica / Opiekuna


Document preview Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf - page 1/1


Related documents


za cznik nr 1 do regulaminu miejskiej ligi pi ki halowej
regulamin liga
formularz zg oszeniowy dru yny do ligi
zgoda
kwestionariusz osobowy ucznia 2016
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf