Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej .pdf

File information


Original filename: Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf
Author: win7

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 27/11/2016 at 19:52, from IP address 83.23.x.x. The current document download page has been viewed 208 times.
File size: 200 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf (PDF, 200 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Biuro Organizacyjne Miejskiej Ligi Piłki Halowej
ul. Nowa 2
86-170 Nowe
Hala Widowiskowo Sportowa
tel. 52 331 43 65
hala@pumnowe.pl
facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej
Zgoda na udział w Miejskiej Lidze Piłki Halowej oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………
data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………
nazwa drużyny

I.

Działając jako przedstawiciel ustawowy, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
Miejskiej Lidze Piłki Halowej. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ligi i oświadczam
brak przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa mojego dziecka w zawodach sportowych.

II.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez
Organizatorów Ligi, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z
organizacją i przeprowadzeniem Miejskiej Ligi Piłki Halowej.

III. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
IV. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, drukowane
materiały promocyjne, oraz publikacje w Internecie itp. Wizerunek mojego dziecka może być
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i
kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych
lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
V.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również do wynagrodzeń (istniejących i
przyszłych), względem Organizatorów Ligi, z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka
na potrzeby jak w oświadczeniu.

…….…………………………………………………………………………
data i podpis Rodzica / Opiekuna


Document preview Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf - page 1/1


Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej.pdf