mon cafe 2015 .pdf

File information


Original filename: mon cafe 2015.pdf
Title: Untitled-1
Author: TANYA

This PDF 1.4 document has been generated by CorelDRAW X6 / Corel PDF Engine Version 16.1.0.843, and has been sent on pdf-archive.com on 28/11/2016 at 22:29, from IP address 82.199.x.x. The current document download page has been viewed 517 times.
File size: 30.3 MB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


mon cafe 2015.pdf (PDF, 30.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Cold appetizers
ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ
ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

ØëÇ ï»ë³Ï³ÝÇ

Ìÿñíîå àññîðòè Meat assorted
åÇϳÝï, ßåÇÏ, ë³É³ÙÇ, Ïáõɳï»ÉÉá
ïèêàíò, øïèê, ñàëÿìè, êóëàòåëëî
piquant, speck, salami, culatello

4600

ä³ÝñÇ ï»ë³Ï³ÝÇ

Ñûðíîå àññîðòè Cheese assorted
¹áñ µÉÛáõ, ϳٳٵ»ñ, ÇÉÉ»ñï³ÛÉ»ñ, å³ÝÇñ ÁÝÏáõÛ½áí, Ù»Õñ
äîð áëþ, êàìàìáåð, èëëåðòàéëåð, ñûð ñ îðåõàìè, ìåä
dor blu, camambert, illertaler, cheese with nuts, honey

4800

³ñÙ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý

Ñâåæèå îâîùè Fresh vegetables
í³ñáõÝ·, åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñáë, µñáÏÏáÉÇ
îãóðöû, ïåðåö, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, áðîêêîëè
cucumbers, pepper, carrot, celery, broccoli

2000

Service charge 10%

Cold appetizers
ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ
ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

γñå³ãá Ùëáí

Êàðïà÷î ñ ìÿñîì
Carpaccio with meat
ï³í³ñÇ ÙÇë, å³ñÙ»½³Ý, ëáõÝÏ
ãîâÿäèíà, ïàðìåçàí, ãðèáû
beef, parmesan, mushrooms

2000

γñå³ãá óáõÏÇÝÇáí
Êàðïà÷î ñ öóêèíè
Carpaccio with zucchini
óáõÏÇÝÇ, å³ñÙ»½³Ý, ëáõÝÏ
öóêèíè, ïàðìåçàí, ãðèáû
zucchini, parmesan, mushrooms

1500

îáñïÇÉÛ³ ë³Éë³ ëááõëáí
Òîðòèëüÿ ñ ñîóñîì ñàëüñà
Tortilla with salsa sauce

1200

Service charge 10%

Cold appetizers
ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ
ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

´ñáõëÏ»ïï³
ë³ÕÙáÝáí »õ ϳñÙÇñ ÓÏÝÏÇÃáí
Áðóñêåòòà ñ ñåìãîé è êðàñíîé èêðîé
Bruschetta with salmon and red roe

5000

´ñáõëÏ»ïï³ ÉáÉÇÏáí
Áðóñêåòòà ñ ïîìèäîðàìè
Bruschetta with tomatoes

1800

éáÉÉ µ»ÏáÝáí

Ðîëë ñ áåêîíîì Roll with bacon

1650

¶³½³ñ ÏÇïñáÝáí
Ìîðêîâü ñ ëèìîíîì
Carrot with lemon

900

Service charge 10%

Salads
²Ôò²Üܺð
ÑÀËÀÒÛ

ØáÝ Î³ý»

Ìîí Êàôå Mon Cafe
µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñïáýÇÉ, ËÝÓáñ, Ù»Õñ
áîëãàðñêèé ïåðåö, ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ÿáëîêè, ìåä
bell pepper, carrot, potatoes, apple, honey

1600

λë³ñ

Öåçàðü Caesar
ѳíÇ ÏñÍù³ÙÇë, ѳ½³ñ, å³ÝÇñ, ã»ññÇ ÉáÉÇÏ
êóðèíàÿ ãðóäèíêà, ëàòóê, ñûð, ïîìèäîðû ÷åððè
chicken brisket, lettuce, cheese, cherry tomatoes

2800

ÐáõݳϳÝ

Ãðå÷åñêèé Greek
ÉáÉÇÏ, í³ñáõÝ·, ÓÇóåïáõÕ, ý»ï³, åÕå»Õ, ѳ½³ñ
ïîìèäîðû, îãóðöû, ìàñëèíû, ôåòà, ïåðåö, ëàòóê
tomatoes, cucumbers, olives, feta, pepper, lettuce

2400

Service charge 10%

γåñ»½»

Êàïðåçå Caprese
ÉáÉÇÏ, Ùáó³ñ»Éɳ, å»ëïá, ѳ½³ñ
ïîìèäîðû, ìîöàðåëëà, ïåñòî, ëàòóê
tomatoes, mozzarella, pesto, lettuce

2900

سÝñ³Íáí³Ë»ó·»ïÝáí
Èç êðåâåòîê Shrimp

Ù³Ýñ³Íáí³Ë»ó·»ïÇÝ, ëáõÝÏ, å³ñÙ»½³Ý, ѳ½³ñ
êðåâåòêè, ãðèáû, ïàðìåçàí, ëàòóê
shrimps, mushrooms, parmesan, lettuce

3200

ÂÛáõÝÝáëáí
Èç òóíöà Tuna

ÃÛáõÝÝáë, ѳ½³ñ,»·Çåï³óáñ»Ý, ã»ññÇ ÉáÉÇÏ
òóíåö, ëàòóê, êóêóðóçà, ïîìèäîðû ÷åððè
tuna, lettuce, corn, cherry tomatoes

2600

Service charge 10%

Sandwiches
êºÜ¸ìÆâܺð
ÑÅÍÄÂÈ×È

ØáÝ ´àôð¶ºð

Ìîí Áóðãåð Mon Burger
ï³í³ñÇ ÙÇë, å³ÝÇñ
ãîâÿäèíà, ñûð
beef, cheese

1950

³Ûɳݹ³Ï³Ý
Òàéñêèé Thai

ѳíÇ ÏñÍù³ÙÇë, ÉáÉÇÏ, åÕå»Õ, ѳ½³ñ
êóðèíàÿ ãðóäèíêà, ïîìèäîðû, ïåðåö, ëàòóê
chicken brisket, cheese, lettuce

2000

´³ñµ»ùÛáõ

Áàðáåêþ Barbecue
Ëá½Ç ÙÇë, å³ÝÇñ, ÃÃáõ
ñâèíèíà, ñûð, ñîëåíüå
pork, cheese, pickles

2200

ä³Ýñáí

Ñ ñûðîì Cheese

1650

´»ÏáÝ

Áåêîí Bacon
µ»ÏáÝ, å³ÝÇñ, í³ñáõÝ·, ѳ½³ñ
áåêîí, ñûð, îãóðöû, ëàòóê
bacon, cheese, cucumbers, lettuce

1800

Service charge 10%

´Æü

Áèô Beef
ï³í³ñÇ ÙÇë, å³ÝÇñ, ѳ½³ñ
ãîâÿäèíà, ñûð, ëàòóê
beef, cheese, lettuce

2400

âÇù»Ý µáõñ·»ñ

×èêåí áóðãåð Chicken burger
ѳíÇ ÏñÍù³ÙÇë, å³ÝÇñ, ѳ½³ñ
êóðèíàÿ ãðóäèíêà, ñûð, ëàòóê
chicken brisket, cheese, lettuce

1850

ä³ë³ÛÇÝ

Ïîñòíûé Lent
å³ÝÇñ, í³ñáõÝ·, ѳ½³ñ
ñûð, îãóðöû, ëàòóê cheese,
cucumbers, lettuce

1700

Õ³íáõñÙ³

Êàóðìà Kaurma

1450

ëáõçáõË

Ñóäæóõ Sujukh

1350

Service charge 10%

Soups
²äàôðܺð
ÑÓÏÛ

ÙÇÝÇëïñáÝ»

Ìèíèñòðîíå Ministrone

1750

´ðàÎÎàÈÆàì Ïñ»Ù-³åáõñ
Êðåì-ñóï èç áðîêêîëè
Broccoli cream-soup

1500

¸¸Øàì Ïñ»Ù-³åáõñ
Òûêâåííûé êðåì-ñóï
Pumpkin cream-soup

1500

êÝÏáí Ïñ»Ù-³åáõñ
Ãðèáíîé êðåì-ñóï
Mushroom cream-soup

1500

Service charge 10%

Hot dishes
î²ø àôîºêîܺð
ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ

Êá½Ç ÙÇë Þ»ý Ëáѳñ³ñÇ ÏáÕÙÇó
Ñâèíèíà îò Øåô ïîâàðà Pork from Chef
Ëá½Ç ÙÇë, µ»ÏáÝ, å³ÝÇñ, ÉáÉÇÏ, ë»ñáõóù
ñâèíèíà, áåêîí, ñûð, ïîìèäîðû, ñëèâêè
pork, bacon, cheese, tomatoes, cream

5300

гíÇ éáõÉ»ï µ»ÏáÝáí
Êóðèíûé ðóëåò ñ áåêîíîì
Chicken with bacon

ѳíÇ ÏñÍù³ÙÇë, µ»ÏáÝ, å³ÝÇñ, ë»ñáõóù,
ãÇÉÇ ëááõë, µ³Ýç³ñ»Õ»Ý
êóðèíàÿ ãðóäêà, áåêîí, ñûð, ñëèâêè, ñîóñ ÷èëè, îâîùè
chicken brisket, bacon, cheese, cream, chili sauce, vegetables

4200

Ø»¹³ÉÛáÝÝ»ñ ï³í³ñÇ ëáõÏÇÇó
Ìåäàëüîíû èç ãîâÿæüåé âûðåçêè
Beef Medallions
ï³í³ñÇ ëáõÏÇ, ÏáÝÛ³Ï, µ³Ýç³ñ»Õ»Ý
ãîâÿæüÿ âûðåçêà, êîíüÿê, îâîùè
beef sirloin, cognac, vegetables

4800

Service charge 10%


Related documents


mon cafe 2015
delivery menu updated sept 2014 layout1
elizabeth dinner
john s pizza
qr menu
sc take out menu11x17

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file mon cafe 2015.pdf